ALKMAARSCHE COURANT. IS./ .V. 21. 1856. Achtenvijftigste Jaargang. Maaiula 20 Mei. (Dflictccl ©cbccltc. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en. is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. PUBLICATIE. SCHUTTERIJ. 1Tr„... BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad No. houdende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutterijen van den 11 April 1827, (Staatsblad No 17,) m ve - band gebrast met art. 07, 8 en 9 van gezegde wet Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur in de Provincie Noord-Hollanddd. 11 April 1828 No. (Provm- ciaalblad No. 11,) omtrent de executie der wet op de Schutterijen Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer Ge meente, welke op den Eersten January 1856, hun 25- jaar zyn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1831 zyn g ren, alsmede de zoodanigen, welke, ofschoon in andere geme ten ingeschreven, sedert de laatste nmchryvmg binnen deze ge meente zijn komen wonen, en op den 1— January 11. hun 31 jaar no- niet hebben voleindigden alzoo geboren zyn in de jaren 1830 tot en met 1822 ingesloten; de vreemdelingen van denzelf den ouderdom, die sedert do laatste mschryving in tarnen ge vallen ziinomvolgens art. 2 der wet van 11 Apnl 1327 als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde Xen, welke zich tot dus verre niet ter mschryving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich ladedaartoegc- reed gemaakte registers te doen inschrijven, tevens te kennen geDat de inschrijving zal beginnen den 15*" Mei aanstaande, en creheel zal moeten zijn al'geioopen don Eersten Junij daaraanvol gende terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor Se inschrijving zal worden gevaceerd van af den 15 Meii 1b 6 op Dingsdag "en Vrijdag van iedere weektot aan den Eersten Junij aanstaandetelken dage des namiddags van 5 tot 7 ure En ten einde te voorkomendat iemandm de termen der m schrijving vallende, zich dooronwetenheidaan pligtverzuim schul dig makeheeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeldeen ie der bekend te maken met en te herinneren aani denavolgende bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad No. 17) gemaakte ^C5)at een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermecnena/ of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgestotenen te be lmoren, verpligt is, zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dan eene gemeente hun verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij ving verpligt zullen zijn binnen die gemeentewaar eene dienst doende Schutterij aanwezig isen bijaldien in die verschillende gemeentenalleen dienstdoendeof alleen rustende Schutterij be staat, zich te doen inschrijven in die gemeentealwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagenen de ambtenaren m die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs gevennaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenen om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zijdie bevonden worden zich niet voor den l«. n Junij te hebben doen inschrijvendoor het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen; ter wijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfdindien het zal blijkendat er tijdens de verzuimde in schrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezetene dezer gemeente, dien het aangaatom zich tijdig van een geboorte extract te voorzien, waardoor zich een ieder van zijnen juisten ou derdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoondalsmede om zich ten behoorlijken tijde tot de inschrijving aantemeldenten einde de strafwegens nalatigheid vastgesteldte voorkomen. Alkmaarden 1 Mei 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. Be Secretaris, SP ANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, op verschillende daartoe bij hen ontvangen uitnoodigm- gen van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie ter kennisse van de belanghebbenden; 1°. Dat in Parijs zullen worden gehouden algemeene Tentoonstel lingen van Bee en Werktuigen en voortbrengselen van Landbouw. 2°. Dat op den II Julij aanstaande te Chelmsfordin Engeland zal worden gehouden de jaarlijksche Tentoonstelling van Vee van buitenlundsche herkomst. Dat de programma's voor deze beide zoo algemeene als bijzondere Tentoonstellingen ter Provinciale Griffie van Noord-Holland, ter inzage voor de belanghebbenden, zijn nedergelegd. Dat de Eransche regering voor de Tentoonstellingen van Parijs ten haren laste neemt de transportkosten der daarvoor bestemde voorwerpente rekenen van de Eransche grenzen af en dat zij ook in het onderhoud en voedsel van het te Parijs aangebragte vee zal voorzien. Dat de termijnen van aangifte der voorwerpen, die men naar die Tentoonstellingen zoude willen verzendenzijn bepaald Voor Parijs voor de Tentoonstelling van 1857, uiterlijk op den 8 April van dat jaar. Voor Chelmsford, voor de ophanden zijnde tentoonstelling in dit jaaruiterlijk op den len Julij aanstaande. Alkmaarden 16 Mei 1856. jBurgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. Be Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat op heden door hen zijn afgekondigd, en op de daarvoor aan gewezene plaatsen aangeplaktde navolgendeop de hierna te vermelden tijdenbij den Gemeenteraad gearresteerde en bij Ko ninklijke besluiten goedgekeurde Verordeningen op de heffing en invordering van de navolgende plaatselijke belastingenals 1°. Verordening op de afkondiging van zoodanige verordeningen, dato 7 Mei 1856. 2°. Idem op de leges ter Secretarie en bij den Burgerlijken Stand, dato 17 Aug. 1853 No. 11. 3° Idem op de opcenten op de grondbelastingdato 6 Dec. 1851, No. 6. 1». Idem op de opcenten op de personeele belastingdato 18 Junij 1855. 5°. Besluit tot afschaffing der belasting op het gemaaldato 5 Au gustus 1855 No. 5. 6°. Verordening op de staangelden op de vischmarkt, dato 9 Jan. 1856 No. 5a. 7°. idem op het marktgeld van granen dato als bovenNo. 5c. 8°. Idem op het marktgeld van vee, als boven, No. 5d. 9». Idem op het marktgeld op pleinen en markten, voor kleine uitstallingen, als boven, No. 5e. 10°. Algemeen reglement op de invordering der belasting op voor werpen van verbruik, bij in-uit- en doorvoer, dato 30 Ja nuari) 1856, No. 4f. Ho. Verordening op de belasting op hetgeslagt, dato als boven, No.la. 12°. Idem op de belasting van binnen- en buitenlandsch gedesti- leerd, dato als boven, No. 4b. 13°. Idem op wijnen en andere gegiste en geperste dranken, die alcohol bevatten, dato als boven, No. 4c. 14°. Idem op de belasting op den turf, dato als boven, No.4d. 15°. Idem op de belasting op de steenkolen en coaksdato als bovenNo. 4e. En dat alle verordeningenin het Gemeenteblad opgenomen, res- pectivelijk tegen betaling van 2 ij of 5 Cents per nummer, Ier Secretarie der Gemeente verkrijgbaar zijn. Alkmaar, den 24 Mei 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE Be Secretaris, SPANJ AARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 17 en 18 Mei. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. kleine hooi, per50Ned.P. 28,75 ƒ18, dito middelb«31, dito Comm29,50 kleine gras30, Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 0,95 0,79 Aardappelen,per Mud n 3,60 3,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1