ALKNIAARSCHE IS56. R N°« 22« Achtenvijftigste Jaargang 2 Junij. Maandag ©{fieiccï ©ebcclte. A ATI BESTEDING. ©SScfecïiffcscfï (Oocrzigt. BUITENLAND. ÏN Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Adverten'.iën regels 0,75, voor e 15 Cents, behalve 35C voor elke plaatsing. terlijk aangenomen ot middag 1 ure; ingezcr een dag vroeger. BS5F5WS3I PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Op Donderdag den 12 Junij 1856, des namiddags ten half drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Ko- nings in de Provincie Noord-Holland, ol door een der Leden van de Gedeputeerde Statenin tegenwoordigheid van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlemworden aanbesteed Het leveren van Brik en Zetsteenalsmede het doen van eenige Werkzaamheden, tot onderhoud en verbetering van de Heldersche Zeewering, in twee perceelen. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, ge lijk is vermeld in art. 12 van het bestek, hetwelk ter lezing zal liggenbehalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voor noemd in de Logementen en Koffij huizen waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Acht dagen vóór de besteding, zal. voor zooveel noodig, aan wijzing in loco worden gedaaninmiddels zijn verdere information te bekomen bij den Ingenieur van den Waterstaat Strootman, aan hetNieuwe-Diep, en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat E. de Kruyjf, te Haarlem. KENNISGEV' IN G. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. No. 22), bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeentedat het voljaarsch 6e suppletoir en het driemaandsch 7e suppletoir Kohier beide voor de belasting op het Personeeldienst 18£|op den 23 Mei 1856, door den Heer Commissaris des Konings, in de Pro vincie Noord-Holland zijn executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter in vordering zijn overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 28 Mei 1856. De Burgemeester voornoemd P. A. de LANGE, Engeland. In het Lagerhuis deed de kanselier der schatkist den 19 een verslag, waaruit bleek, dat, door de vermindering der oorlogskosten met 17 millioen, het loopende jaar nog een tekort van 10,373,000 oplevert, waarvan li millioen afgaat, alsnog te ontvangen van de leening des vorigen j aars5 millioen gedekt wordt door de thans gesloten leeningen het overige door behoud der bestaande belastingen en te verwachten meerdere opbrengst derzelven en zoo noodig door uitgifte van 2 millioen schatkistbil jetten de leening is daarop goedgekeurd en de heffing der belas tingen op den tegenwoordigen voet toegestaan.Den 20 deed de heer Berkeley zijne jaarlijksche motieom bij de verkiezing der Parlementsleden de geheime stemming intevoeren. welke met 151 tegen 111 stemmen weder verworpen werd, en vroeg sir Pakington inlichting wegens het terugvoeren uit de Krim der door de offi cieren aangekochte paardenop kosten van den Staatwaarop de secretaris bij het departement van oorlog antwoordde, dat reeds eene telegrafische dépêche in dien zin aan den generaal Codrington afgezonden was.Den 22 werd in het Hoogerhuis eene motie van lord Colchester, tegen de nieuwe, door de conferentie te Parijs gehuldigde beginselen van het volkenregt, vooral tegen de bepa ling, dat, met uitzondering van oorlogscontrabande, de onzijdige vlag de ladingzelfs des vijands dektdoor de graven van Car narvon van Derby en den hertog van Hardwicke ondersteundmaar door den minister Clarendon, de graven van Harrowbyvan Albe marle en Grey en den hertog van Argyll bestreden en met 156 te gen 102 st. verworpen. De minister Palmerston verklaarde den zelfden dagop eene vraag in het Lagerhuis dat met Denemar ken geene schikking over den Sondtol getroffen wasmaar dat zulks nog een punt van overweging uitmaakte. Den 27 nam het Huis der Lords, tegen den zin van lord Clarendon, een voo. van lord Elgin aantot overlegging der bescheidenten 1 j 3 welke maatregelen ter verdediging der Amérikaansche volkpl al - gen, vooral van Canada, zijn genomen, bij de bestaande cp - ning met de Vereen. Staten. De minister van oorlog zeide, t daarheen slechts 5 regimentenelk van 800 man, zijn gezonde 1 ter vervanging van de gedurende den oorlog vertrokkenenwelk gering getal den Vereen. Staten dus geen onrust kan baren. Den 24 heeft lord Palmerston eene deputatie ontvangen, ter zake der afgeschafte Zondagsmuziekhij zeide dat de regering haar sluit niet kon intrekken, wijl de aartsbisschop van Canter1 y zich, op goede gronden, uit naam der overige bisschoppen e:; groot deel der aanzienlijkste ingezetenen, tegen die muzijk ver klaard hadop de vraag of de muziek van bijzondere nersc::. belet zoude worden, verwees hij de bezending naar den ah van binnenl. zaken.— De manschappen der ontbonden mi... - - gimenten in werkelijkeu dienst ontvangen eene schadeloos van 6 maanden soldij.De Admiraliteit heeft last gegev: groot aantal der te Sheerness liggende kanonneer- en schepen te onttakelen. - Den 21 is de Koningin met 1':. Al- bert en de beide oudste Prinsessen van Osborne-house r V. month overgestoken, om den jongen Prins van Pruiss.. Bij haren terugkeer naar Londen heeft zij den 26 te Pe-'ts:-civth. de 4e en 13e dragonder-regimenten geïnspecteerd, die g. is voren uit de Krim waren gekomen; het eerste, dat bij de aanval te Balaclava 100 dooden, gekwetsten en gevang ver loor, heeft van de 350 paarden slechts 17 en het ande. j, .at .?oi op 1 eskadron versmolten is, van de 250 niet één teruggs'c. Den 27 is de prins-regent van Baden aan het paleis van LueLsg- ham afgestapt; 's avonds woonde Z. H.met het Koninglij i E ,- paar enden Pruisischen Prins een luisterrijk bal bij den Turk:cl?sa gezant bij.De geneesheer William Palmer is dien dag de:? da jury te Londen schuldig verklaard van, ig geldelijke verlegsj. oil zijnde en valsche wissels gemaakt hebbendezijnen vriend Co: i door strijchnine te hebben vergiftigd(misschien ook meerd.c3 personenhetwelk minder bewezen is,) en alzoo veroordee.d c:n J3 Stafford ter dood gobragt teworden; hij ontkent do misdaadtensterks';.?. Erankkijk. Men wil, dat het tractaat van 15 April, tct waarborg van Turkijemet voorkennis van Pruissen en RuslarJ. is geslotenmaar dat de laatste mogendheid beter had geacht om er in het vredesverdrag geene melding van te maken.De com missie van den Senaat heeft de verwerping voorgesteld van de reeds door de Gedeputeerden aangenomen belasting op de rijtui gen.De aflossing der voorschotten ter drainering van landerijen moet in 25 jaren geschieden en de rente 4 p. ct. bedragenook is een wetsontwerp ingediend tot het ontginnen van woeste gron den dat niet van toepassing is op de zeeduinen en de hoogten tot op 5 kilometers van den Rhijn. Voor de tentoonstelling van landbouw te Parijs zijn 200 prijzenter waarde van 100000 fr. uitgeloofd. - Voor het blijk van nationale hulde aan de^Keize- rin is van 600000 inschrijvers 80000 fr. verkregenop haar ver langen, om het tot een liefdadig doel te bestedenzal de Keizer jaarlijks, uit eigen middelen, 30000 fr. bij derenten voegen, om daarvoor 100 weezen bij knappe arbeidsliedendie geene kinderen hebben, te besteden.De lieer de Talleyrand Périgord is be noemd om Erankrijk bij de conferentie over de vorstendommen te Bucharest te vertegenwoordigen.De uit het Oosten komende divisie de Faillybestaande uit 4 regimenten infanterie en 1 bataljon jagers, is te Lyon binnengerukt en met de levendigste geestdrift ontvangen.Den 27 heeft de Keizer, vergezeld van de prinsen Oscar en Maximiliuan die het grootkruis van het Legioen van eer droegenterwijl Z. M. met die der Stefanus- en Seraphijnen orden versierd wasvan de Maarschalken Bosquet en Canrobert en vele buitenlandsche legerhoofdenop het veld van Marseene wapenschouwing gehoudenstaande de troepen onder bevel van den Maarschalk Magnan. De KeizerinPrinses Mathildede echtgenoot.en der leden van het corps diplomatique en de hooge staatsbeambten hadden plaats genomen op het balcon van het pavilion de l'horloge.DeAartshertog bezoekt de havens van Cher bourg en Havre nog en zalover Brussel en 's Gravenhagenaar Oostenrijk terugkeeren.De Keizer heeft bepaald dat de Kroon prins den 14 Junij(verjaardag van den slagvan Marengo) 's middags te 4 ure zal gedoopt wordende maires van al de hoofdsteden der departementen, de aartsbisschoppen en bisschoppen zijn tot de bijwoning daarvan uitgenoodigdniemand zal in de hoofdkerk worden toegelaten, dan voorzien van een toegang-billet en in gala-kleedingna afloop zal een groot diner worden gegeven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1