ALKMAARSCHE COURANT .1' 1856. i\". 35. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 23 Junij. |K3r S IA v #fliciccl (öcbccltc. SCHUTTER IJ. S®cïiclijik0cït (DtJcrsigt. BUITENLAND. *S>. \'*i Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. fi Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. Bij deze Courant behoor en twee Bijbladen De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbendendat de Loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Raadhuize dier Gemeente, op Donderdag den 26 Junij 1856, des namiddags ten 5 ure, en roepen alzoo bij deze opalle In gezetenen dezer Gemeente en Jurisdictiewelke zich voor de dienst der Schutterij hebben doen inschrijven, om zich, ten dage en plaatse voormeldte laten vinden of behoorlijk bij de Commis sie Rekende gemagtigden te zendenten einde voor de Schutterij te lotenterwijl de Alphabetische Naamlijst van de verschillende ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zal liggen ter Secretarie dezer Gemeentevan af heden tot den dag der° lotingvan des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure. Alkmaar, den IS Junij 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R A. de LANGE. l)e Secretaris SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid- delen°te Alkmaar opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 14 en 20 Junij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.IIoll. kleine gras, peröONed.P. 25,— ƒ17,23 dito Comm26, dito middelb28, Boter, in kopp. of stukk. perN. P. 0,92 0,77-j- Aardappelen,per Mud 4,3, Alkmaarden 20 Junij 1856. Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER vanKOOPIIANDEL enE ABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbenden, dat van Maandag, den 23 tot en met Zaturdagden 28 der loopende maanddes voor middagsvan 10 tot 12 ure, aan haar gewoon lokaalbinnen het Gemeentehuister lezing zullen voorleggen statistieke opgaven betrekkelijk den handel en de scheepvaart in Groot-Brittannie, over het jaar eindigende 31 December 1854 en over dat eindigende 5 Eebruarij 1855 het jaarlijksch verslag van de Hamburger ver- eeniging voor Handelsvrijheid; het jaarberigt omtrent het Han delsverkeer aldaardat van Stettindat van Manheim; de opgave nopens de Scheepvaart ie Bremende staat van het cijfer der binnen de haven van Cadix ingeklaarde schepen, allen over 1855; afdruk der circulaire in dato 4 December 1855, N°. 9, van den Secretaris van Staat voor de buitenlandsche zaken van de Repu bliek Nieuw-Grenada aan de Consuls en Agenten dier Republiek in den vreemde en eindelijk het Reglement voor de gemeenschap pelijke Hannover- Bremer quarantaine-inrigting, aan denBeneden- Weser, mitsgaders datgedurende dat tijdsverloop, tegen repu en naar de volgorde der aanvragenvoor den te bepalen tijdbij den Secretaris der Kamer ter lezing verkrijgbaar is een exemplaar van het Werk: The Charter of the Nations or Free Trade and its Re sults an Essayto which the Council of the National Anti-corn Lau League aicarded their first prizebij Henrij Duncldeij M. A. Alkmaar, 19 Junij 1856. De Kamer voornoemd, F. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKERSecretaris. Tegen betaling der kosten is ter Secretarie der Gemeentezoo lang de voorraad strektverkrijgbaar Het JAARLIJKSCH VERSLAG van den toestand der Ge meente Alkmaar, op den 2 Mei 1856 door Burgemeester en Wet houders aan den Raad gedaan. Ekankrijk. Gedurig vallende zware regens hebben den waters nood nog doen toenemen en de beursprijzen doen rijzen. De Kei zer heeft, van Orleans teruggekomen, den 7 Tours bezocht, wel ke stad geheel ouder is geweesteu aldaar eene commissie benoemd tot verdeeling der liefdegiften's avonds kwam Z. M. te Blois en don volgenden avond te Angerswelke stad overal met vlagden was versierden begaf zich terstond naar de ondergeloopen lei groeven van Trclazé den 10 vertrok Z. M. naar Nantes waarmede zware verliezen geleden zijnoveral met groote geestdrift ontvan gen wordende. De Loire schijnt nog meer schade dan de Rhöne aangerigt te hebben; de laatste was den 9 in hare bedding terug; een hevige storm had den vloed der Middellandsche Zee de rivier ingejaagd en het lagere gedeelte der Camargue overstroomdwaar van hot vee behouden is gebleven. Uit eigen middelen heeft de Keizer den prefect van de Loiret, van de Loire en Cher elk 20000van de Indre en Loire en van do Maine en Loire elk 50000 en den maire van Beaugency 5000 fr. geschonken. Aan vankelijk meende hij ook de voor de doopplegtiglieid bestemde gelden aftestaanmaar de toebereidselen waren reeds te ver ge vorderd ook sommige leden van den raad te Parijs wilden de feesten achterwege laten, maar de meerderheid besloot die te doen plaats hebben en 100000 fr. voor de noodlijdenden te geven. Bin nen 2 dagen was bij de prefectuur vau politie te Parijs reeds voor 480,000 fr. ingeschrevenwas door de Constitutionel 84000 en door de republikeinsch gezinde Siècle 39000 (thaus reeds 74500) ge stort terwijl de vereenigde spoorwegondernemingenzelfs die welke in de schade gedeeld hadden200000 fr. gaven. De aarts bisschop van Parijs beval zijne onderhebbende geestelijkheid deu 8 eene collecte te houdenmaar die van Lyonde kardinaal de Bonaldbeschouwde de ramp als eene straf voor de niet behoor lijke viering van den Zondag. De Paus heeft 15000 de Sultan 40000 de familie van wijlen Koning Lodewijk Philips 25000Ko ningin Victoria 25000 en Prins Albert 12500 fr. gezonden. In eene bijeenkomst te Londen, tot het bijeenbrengen van liefdegiften, werd dadelijk voor 50000 p.st. ingeschreven.Den 6 is de heer Lejoiivet tot 2 jaren en de letterzetter Bosnard tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeldzijnde de bedienden van den eerste vrijgesproken.De legaat Patrizzi is den 7 te Marseille en den 9 des avonds te Parijs gekomenalwaar hij door een aantal aan zienlijke personen aan het station is ontvangen en iu plegtstatigen optogt, door de straat Rivolinaar de Tuilerien getogen, waar hij zijnen intrek heeft genomen. Hij brengt voor de Keizerin een rijk geborduurden gordel en de gewijde gouden roos in eene vaas, voor den Keizer een kostbaar voetstuk van lapis lazuli, voor den Prins eene medaille der onbevlekte ontvangenis en meerdere ge schenken voor anderen mede. "Voor meer dan 3600 kinderen, die gelijk met den Kroonprins zijn geboren, is aanvraag om het peter- en meterschap van H. H. M. M. gedaan.— Den 13 is de Keizer van S. Cloud op de Tuilerien gekomen en heeft Pa trizzi ontvangen en daags daarna heeft de doopplegtigheid plaats gehadde straten waren rijk met groen en vlaggen versierd en eene ontelbare volksmenigte was op den been. Te 4 ure is de kar dinaal-legaat in afzonderlijken optogtin een koets met 8 paarden voorafgegaan door zijnen kruisdrager, naar de hoofdkerk getogen en aan den ingang door den aartsbisschop en het kapittel ontvangen; de menigte bejegende hem onverschillig, maar heeft den jongen Prins luide toegejuichtdeze eu H. H. M. M. bevonden zich in 2 vergulde, met de keizerskroon versierde rijtuigen, begeleid door de maarschalken CanrobertBosquet, Maanan, Baraguay d' Hil- liers en Castellane-, de Notre Dame leverde een prachtig schouw spel opde Keizerin droeg een diadeemter waarde van 15 mil- lioen fr.80 kardinalen en bisschoppen waren in plegtgewaad tegenwoordig; de groothertogin van Baden vertegenwoordigde de Koningin van Zweden als metermen bezigde eene koperen doop vont door S. Louis tijdens de kruistogten medegebragt; de eerste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1