ALKMAARSCHE COURANT JV°. 37. 1856. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag (Bcbcclte. mciicliikseft ©uersigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR breno-en bij deze ter kennis van de onder N°. 37 3839 en 40 van tabel N°. XIV der Wet van 21 Mei 1819 aangeduide patent- pligtige Slijters, Tappers, Kroeg- cn Koffijhuishouders, bP>iea dele Gemeente, dat de klassificatiewegens hunnen aanslagm het rest van Patent, door het collegie van Zetters thans afgeloopen „üf.de zii hunne Patenten ter Secretarie dezer Gemeente te be ginnen' met Dingsdagden 1™ Julij tot en met Zaturdag den 12» daaraanvolgende, kunnen afhalen, tegen overgifte van het deswege door den Heer Ontvanger der Directe Belastingen afgegeven reju en vertooning der bewijzen, dat zij hunnen aanslag voor het loo- nende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd, dat zonder het bezit van zoodanig Patent, de wet met veroorlooft een der hierboven genoemde beroepen uitteoefenen. Alkmaarden 28 Junij 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPAN J AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR seven hiermede kennis aan de belanghebbenden: Dat op Maandag den 7 Julij aanstaande, s namiddags ten 6 ure ter kamer van Burgemeester en Wethouders, zal worden uit geloot: een aandeel in de geldleenmg ten behoeve van den Schc l>- naar Egmond aan den Hoef, goedgekeurd by Z. M. besluit van den 18 Julij 1845 N°. 46, waarvan de aflossing op den 1 Ja nuary 1857 zal geschieden. Alkmaar, den 4 Julij lSou. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld by Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van 27 Juny en 5 July. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.Holl. kleine gras, per 50Ned.P. ƒ27,— 18,2o dito comm"27, jC dito middelb"27, 27,— Aardappelen,per Mud 3,20 3,40 Burqemeester en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Engeland. Den 19 Junij is de heer Vortescue in het Lagerhuis opoekomen tegen het voorstel van den heer Walhope, om de scho len in Ierland onder toezigt van den staat te brengenhetwelk als bij verrassing is aangenomentoen vele leden der ministne partij op een bal ten hove waren. Den 23 droeg hy dusonder verklaring dat het bestaande stelsel goed werkt, voor datzoo er eene wijzigino- noodig is. die op de tegenwoordige grondslagen, met eerbiediging der gewetensvrijheid en van het ouderlijk gezag, be hoort te geschieden. De heer Walhope heeft hieraan, tot verwon dering van eenieder, zijn zegel gehechtzoodat het voorstel zonder tegenstand is goedgekeurd.— Den 19 heeft Lord Derby m het Hoogerhuis voorgesteld den Parlements-eed zoodanig te wijzi gen, dat daaruit alle zinsneden, die op het Komnglyk geslacht van Stuart betrekking hebben, geligt worden, maar de woorden: "dit zweer ikop het waar geloof eens Christens behouden blij ven Nadat den 23 de door het Lagerhuis aangenomen verande ring met 110 tegen 78 st. was verworpenis zijn voorstel den volgenden dag voor de tweede maal gelezen.— Prms Oscar van Zweden is den 22 op het paleis van Buckingham aangekomen waarop H M. den 21, in tegenwoordigheid van denPruissischen 1 rins, een kapittel der Bathorde heeft gehouden, ter decorering van eemge verdedigers van Kars. Sir Williams bekwam daarbij het commandeurs kruis en is bovendien benoemd tot militair bevelhebber te Woolwich. De admiralen Edm. Lyons en Baldwin Walkeropzigter der zee- magt, zijn tot pairs, met den titel van baron verheven.— Den 26 lieeft de minister Clarendon aan liet bewind der ereen. otaten geantwoord, dat men met genoegen geboord had, dat de verkla- ring, van de regten en wetten der republiek met te hebben willen schendenals voldoende was aangenomenmaar met leedwezen de wegzending van den heer Crampton en der consulsin wier gedrag men niets berispelijks heeft gevonden dat men echter de diplomatieke betrekkingen niet wil afbrekenmaar alles vriend schappelijk vereffenen.— Den 30 heeft de heer Moore m het La gerhuis hoewel hem zulks door vele leden dringend was afgera den eene motie gedaan om de handelwijze der regering ter zake der wervin" in ÏL Amerika (daar toch Crampton geheel naar de bevelen van lord Clarendon gehandeld had) aftekeuren welk voor stel door de heeren F. Thesinger en Baillie krachtig ondersteund en door den procureur-generaal en den minister Greij bestre den werd en den 1 Julij, bij de hervatting der beraadslaging, met 274 tegen 80 st., is verworpen. Alstoen zijn de ministers vooral bestreden door de heeren Gibson en JPakington alsook door den gewezen minister Gladstonedie het bewind der Vereen, bta- ten gelijk gaf, doch Crampton verontschuldigde, die zich aan zyne instructiën gehouden hadhij raadde echter het voorstel met aan- tenemen omdat bij den val der ministers geene andere party in staat zoude zijn het bestuur te voeren. Lord Palmerston beklaag de zich bij de verdediging van het gouvernementernstig over deze rededaar de spreker zelf tot het bestuur behoordetoen de werving werd op touw gezet.— De generaal Colm Campbell, een der bevelhebbers in de Krim, is den 30 Junij zeer luisterrijk te Glasgow onthaald en met het burgerregt vereerd. Frankrijk. De bisschop van Moulinsde Dreux-Bézé, wiens broeder ceremoniemeester bij Karei X is geweestbeeft de doop- ülegtigheid niet bijgewoond, zoo men wil, met toestemming des Keizers. De raad van Nantes heeft besloten het paleis der voor malige 'hertogen van Bretagne den Keizerlijken Prins aantebieden; deze° is reeds benoemd tot grootkruis der Zweedsehe Seraphynen orde.- - Prins Oscar is over Calais naar Engeland vertrokken en de Prinsregent van Baden van daar te S. Cloud gekomen; zijn gezant, die hem tegemoet gereisd was, is in zee gevallen en door een amb tenaar der Douane gered. Den 26 is de vreemde Vorst weder vertrokken— Vele te Parijs gevestigde Polen hebben besloten zich te onderwerpen aan de voorwaarden der uitgevaardigde am nestie door Keizer Alexander II.— In 1854, 55 en 56 is voor 1500 millioen aan buitengewone credieten toegestaanwaarvan 1230 voor oorlogskostentelt men hierbij de speciale sommen behoorende tot de begrootingen van oorlog en marine en 1539 mil lioen der 3 nationale leeningen, dan heeft de geheele oorlog ge kost 3000 millioenwaaronder 26 wegens den mislukten oogst en 52 voorwerken van openbaar nut, om hulpbehoevenden werk te verschaffen.— Den 16 Junij is te Algiers eene uitstekend ge slaagde proef genomen met het verkoopen van domeingoederen, namelijk van 424 hectares in de vlakte van Mitidjah, die gemid deld tegen 50 fr. ingezet en tot het dubbele bedrag of hooger toegewezen zijn.- Den 28 hebben de Keizer en Keizerin het committé uit de 12 arrondissementen van Parijs ontvangendat ODcerigt. is om de Keizerin een huldeblijk, bij de geboorte van den Kroonprins aantebiedenmeer dan 600000 personen hebben aan de laag gestelde inschrijving deelgenomenwaarvoor nevens de aanzienlijke gift des Keizers, het "weeshuis van den Keizerlijken Prins" Gesticht wordt. - Den 29 heeft de Kardinaal-legaat een afscheidsgehoor gehad en daarbij het grootkruis van het legioen van eermet diamantenbekomen. De Keizer heeft, den Paus eene rijk versierde doopvont, van Sèvres porcelein gezonden.— Den 28 heeft het Wetgevend Ligchaam, op het gunstig verslag der commissie van onderzoek, het erediet van 100 millioen voor het droogleggen der landerijengoedgekeurd en den 30 het wetsont werp op de vennootschappentot wijziging van het wetb. van koophandel, om den ougeoorloofden speculatiehandel tegen te gaan, met 221 tegen 21 st. In de zitting van den 2 is de wet op de pensioenen der hooge staatsambtenarendievolgens het verslag &er commissie, niet behoorde te worden goedgekeurd, na de wel sprekende verdediging van den heer Baroche, met 185 tegen db st.aangenomen en vervolgens de dotatiewet voor de 1 nnsessen van Orleanswaarop gunstig geadviseerd was en waartegen zich slechts 6 st. verklaard hebben. De zitting is daarop voor geslo ten verklaard. De Hertogen van Nemours en Aumale en de Prms van Joinvilleen op hun voorbeeld Prinses Clementine (van Saxen Cobnrg) hebben tegen de laatste wet geprotesteerdzeggende dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1