ALKMAARSCHE COURANT N°. 28. 1856 Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 14 JliSij. ©fticiccl (ScbccÜc. glgTcfcclijftgcfa (jPpcrsigt. BUITENLAND. c. i - Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar f3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan do Uitgevers IIERM COSTER ZOON. (!fj i IJU-!" L A L S_IA De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. A A.N BESTEDING. Op Donderdag den 17 Julij 1856, des namiddags ten half drie ure zal onder nadere approbatiedoor den Commissaris des Ro llings in'de Provincie Noord-Holland, of door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Heer Hoofd ingenieur van den "Waterstaat, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlemworden aanbesteed Het versterken van het paalsehermwerk der Pettemer-Zeewering. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, ge lijk is vermeld in art. 7 van het bestek, hetwelk ter lezing zal liggenbehalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voor- noemdin de Logementen en Koffij huizen, waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk, worden nedergelegd Acht dagen vóór "de bestedingzalvoor zooveel nooaigaan wijzing in loco worden gedaaninmiddels zijn verdere information te bekomen "bij den Ingenieur van den Waterstaat Eayward, te Alkmaar, en bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat O. van Gendt, te Haarlem. KENNISGEVIN G. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 StaatsblNo. 22), bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeentedat het voliaarseh Kohier, voor de belasting op het Personeel, dienst 18* no 1 op den 8 Julij 1856door den Heer Commissaris des Ko- nings' in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op 'lieden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen bin nen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden 10 Julij 1856. De Burgemeester voornoemd P. A. de LANGE, De Secretaris, SPANJ AARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ Station Alkmaar. Gedurende de maand Junij zijn van hier verzonden 149 dépê ches. waarvoor is ontvangenf f X Het kantoor is bezigtigd door 11 personen a 25 Cts. ieder 2,/5 Zoodat de geheele opbrengst der maand. Junij is 8 2,125 De volgende kantoren zijn geopend: in Pruisgen, Arnsberg Gladbach, Insterburg, Neuss Barmen en Misdroijin Wallachye: Plojeschti; in Sardinië: SaluzzoSestri en "Voltri; in Oostenrijk: Carlsbad, Saar, Baden, Teplitz en St. Pölten;^in Zwitserland: los PontsPoschiavo en Pruntrutin RuslandKownoin Han nover DransfeldLathenMeppen en Mündenin Groot Brittan- me- Brighouse, Guildford, Northdean, Sowerby Bridge; m Beièeren: Eiirthin Nederland: Nijmegen, enkv. berigt 1,50 in Spanje: Tolosain Frankrijk: la Joliette, Tain, Ville 1 ranche de Rouerque; in Bohemen: Mariënbad en Eranzensbad; in Wwr- temberqWildbad. De Turksche kantoren nemen thans ook berigten in de Duitsche taal aansommige Russische kantoren zijn alleen bereikbaar in de Russische taal; de bepalingen omtrent de vrijgevmg van vijf woor den van het adres en de kosten-vermindenng van een vooruit be taald antwoordzijn thans ook geldende voor Napels. Belgie. Den 6 is te Aalst het standbeeld van Dirk Maertens, den eersten boekdrukker in Belgieplegtig onthuld en te gelijk den spoorweg naar Gent en Brussel ingewijd. De Hertog en 1 er- togin van Brahand woonden de feesten en volksspelen bij.— He Koning heeft eene commissie benoemd, om de regering maatrege len voortestellen, tot beoefening der Vlaamsche taal en tot regeling van het gebruik daarvan in stukken, uitgaande van het openbaar bestuur. Ebankeijk. Den 24 Junij is de Suëz-commissie te Parijs bij een geweest en is op voorstel van den lieer Nigrelliuit Oosten rijk besloten het kanaal zonder sluizen te makende Engelsche ingenieurs wilden er 6 aanleggen (met toevoer van Nijlwater), de Pransche 2 en de Nederlandsche evenveelmaar slechts uit voor zorg en zonder altijd gesloten te zijn.— De heer de Montalembert, die°met zijne zwangere vrouw naar een landgoed was vertrokken en dus niet bij de behandeling der dotatiewet kou tegenwoordig zijnheeft den voorzitter de Morny een brief geschrevenmet verzoek dien voortelezenwaaraan door ongesteldheid van denzel- ve niet is voldaan; de schrijver zegt 20 jaren lid der Kamers te zijn geweest, zonder ooit geroepen te zijn iets zoo strijdigs met het openbare en bijzondere regt te beoordeelen heeft de Staat het regt tot nemenniet tot geven de huwelijksgiften der zonen heb ben evenzeer aanleiding gegeven tot verbindtenissen met buiten- landsche Vorstenhuizen, dan der dochters; voor vreemde Prinsjes worden groote sommen bestemd envoorEransche, die van het be leg der citadel van Antwerpen tot de gevangenneming van Abd- el-Kader hun vaderland gediend hebbenwordt niets gedaan.— De aartsbisschop van BordeauxDonnethééft mede een mandement wegens den watersnood uitgevaardigd cii die toegeschreven aan dc algemeene zucht voor genotdie geen tijd voor gebed of rust laat; zijn ambtgenoot te Lyon wilde dat do bevolking zoude bidden, opdat zij het pad der deugd niet verlate en dus voor ecne herha ling der ramp bewaard blijvemaar de heer Donnet stelt daarne vens ook het gebruik maken van de hulpmiddelen der wetenschap pen. De bisscoop van Bayonnc beschouwt mede de overstrooming als eene straf des hemels.De kardinaal Patrizzi is den 4 Julij, onder het lossen van het geschut en het luiden der klokken te Marseille scheep gegaan; hij laat geen zeer gunstigen indruk ach ter; te Parijs weigerde hij de leden der theologische (Gallicaan- sche) faculteit te ontvangen, welke instelling hij verklaarde niet te kennenreeds 2 jaren heeft dezelve getracht omeven als de Sorbonnekerkelijk erkend te worden. Met den minister van eeredienst, en onderwijs, Fortoulheeft hij een hevig verschil ge had over de viering van den Zondagde laatste is daarop onge steld, met zijnen ambtgenoot WLagne, naar Ems vertrokken enden 7 overleden.De stedelijke raad van Havre heeft 100,000 fr. toe gestaan voor den bouw eener nieuwe Protestantsche kerkwegens het toenemend getal leden.— Het Pransche leger heeft van 1 Mei 1854 tot 30 Maart 1856 in het geheel verloren 83.520 man, waar van 62,492 in de Levant1059 in de Oostzeebij de expeditie naar Bomarsund in 1854 en de overige in Algiersden Kerkdijken Staat en Erankrijkmen wil dat de Keizer deze opgave heeft ge- last, omdat graaf Orlojfverklarende dat Rusland in den ooi log 350000 man verloren had, meende dat dit voor Erankrijk minstens 150000 bedroeg.Den 8 heeft de Senaat de wet op het Regent schap na levendige beraadslaging, met eenige wijzigingeneenpa- ri^ aangenomenzoo is beslotendat de Regentes wel bevoegd is om een tweede huwelijk aantegaan, maar daardoor regtens van haar regentschap afstand doet; tevens schijnt met onderling goedvinden bepaald te zijndat geene andere Prinsen van den bloede leden van den raad van regentschap kunnen zijndan die daartoe voor af door den Keizer bepaaldelijk zijn aangewezen. Rekkelijke Staat. De bevolking van Eaënza heeft, door middel van het" stedelijk bestuur, bij de centrale overheid te Romegeweigerd langer belastingen te betalenals het bewind haar niet voor de ergerlijke straatrooverijen weet te beveiligen. Rusland. De Knmwaar de typhus nog op bedenkelijke wij ze heerschtis thans geheel door de gealliëerden ontruimd die de nog door hen bezette plaatsen den 7 aan de Russen hebben overgegevenonder wier bescherming en wet de nog achtergeble ven manschappen zijn geplaatst. De vreemde kooplieden te Ka- miesch blijven bij hunne goederenliever dan arm en met schul den beladen naar hun vaderland terugtekeeren. Bij Inckerman is een obeliskmet een Engelsch opschriftopgerigtter eere der daar gevallen Engelschen, Eranschen en Russen. In de Knm zal eene aanzienlijke magt blijven cn 6 legercorpsen zullen tusschen Warschau en Odessa geposteerd worden, tot dekking der Uos- tenriiksche grenzen.Bij keizerlijke ukase zijn maatregelen genomen om te beletten, dat vreemdelingen peilingen doen in de vaarwaters naar S. Petersburg.— De soldij der schepelingen van de lagere rangen is verhoogd.De Emlandsche reederijen bezitten nog 295 zeeschepen; gedurende den oorlog zijn 89 vermeesterd, 22 door schipbreuk verloren en 158 verkocht; tot opbeuring der scheepvaart mogen de tot aanbouw benoodigde voorwerpen tolvrij worden ingevoerd en mag de Emlandsche bank 400,000 zilv. rochels aan voorschotten verlecnenaan reeders die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1