ALKMAARSCHE COURANT IV. 29. Achtenvijftigste Jaargang Maandag 21 Julij, ju a v3 (ftSFsciëcl (Scbccltc. TOlcfsclijfiscïi (Ducrsigt. BUITENLAND. 'P Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. G Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Heer Commissaris des Konings in deze Provincie het voornemen heeft om op Maandag den 21 dezer deze gemeente te bezoeken en genegen is ieder die hem over gemeentebelangen zoude verlangen te spreken, daartoe te ontvangen. De Burgemeester verzoekt alle authoriteitencommissiën of bij zondere personendie van deze gelegenheid zouden wensclien ge bruik te makenom zich des morgens ten elf ure ten Raadhuize der gemeente te willen vervoegen en zich daartoe vooraf ter Se cretarie te willen laten inschrijven. Alkmaar, den 17 Julij 185G. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR ontvangen hebbende de navolgende CIRCULAIRE van den 9 Julij 1856, n°. TVA waarbij wordt kennis gegeven van eene aanbesteding van Remontpaar- den voor het leger. Op Dingsdag den 12 Augustus aanstaande, zal worden overge gaan tot de openbare aanbesteding der leverancie van 50 llemout- paardenen wel door de hoofd-administratie 1». van lietle regiment dragonderste Haarlemvan 20 paarden; 2o. n 2e Arnhem"15 3°. 4e 's Gravenhage, 10 en 4o. regimentrijdende artillerie,Leijden, 5 u De aanbesteding zal niet bij loten of partijen geschieden, maar voor het getal paarden in eenszoo als hierboven is opgegeven. Yoorts is bepaald dat de helft van de te leveren paarden, vóór of op den 1 Mei 11.den ouderdom van 48 maanden zullen moe ten hebben bereikt; terwijl voor de wederhelft paarden tusschen de 60 en 72 maanden zullen moeten worden geleverd. Het wordt echter aan den aannemer vergundonder de eerste helft 5 en Gja- rige paarden te gebruiken. Ik heb de eer de gemeentebesturen in deze provincie hiervan bij deze mededeeling te doenterwijl ik mij overigens geheel ge- drageaan hetgeen op dusdanige aanbesteding is toepasselijk ge maakt bij Provinciaalblad n". 50van 1855. Haarlem den 9 Julij 1856. De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, BOREEL. Brengen dezelve bij deze ter kennisse der belanghebbenden. Alkmaar, den 18 Julij 1856. Burgemeester en Wethouders voorn., P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze, op daartoe ontvangen uitnoodiging van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincieter kennisse Dat de handgelden van de rekruten die zich verbinden voor de koloniale dienst, bij besluit van Z. M. van den 23 Junij 11. n°. 59, zijn verhoogd voor N ederlandersvan Zestig tot op Tachtig Gul den en voor vreemdelingenvan Veertig tot op Zestig Gulden alsmede dat van dat bedrag al dadelijk en vóór hunne opzending naar Harderwijkaan de belanghebbenden een vierde zal kunnen worden uitbetaald. den 18 Julij 1856. Burgemeester en Wethouders voorn,, P. A. de LANGE, De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 18 en 19 Julij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. kleinegras, per 50 NedJP dito aaiim ditoTffddelb Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen,per Mud Alkmaar den 20 Julij 1856. 20,25 28,50 26,75 27,— 1,10 1,03 2,60 2,40 Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Engeland. Den 4 Julij is bij het Hóogerliuis voor de derde maal gelezen de wet om de echtscheidingeningeval van overspel, gemakkelijker te makenwaartegen de bisschoppen zich verzet haddenechter is een amendement van den bisschop van Oxford aangenomendat de gescheidene nooit met de medepligtige van zijn overspel in het huwelijk mag treden.De wapenschouw in het kamp bij Aldershot, den 7 om het ongunstige weder uitge steld, is echter den volgenden dag, onder een stortregen, gehou den de Koningin was vergezeld van Prins Albert en den Prins van IVallesKoning Leopold en den graaf van Vlaanderen Prins Oscar van Zwedenden hertog van Cambridgeenz. H. M. sprak de uit de Krim gekomene manschappen toe en keerde onder groot gejuich naar het paleis van Buckingham terug, waar een prachtig diner was aangerigt. Den 9 kwamen genoemde garde-corpsen ten getale van 3200 man, over den spoorweg te Londen entogen, onder het gejuich eener verbazende menigtedoor de met vlaggen versierde straten, naar Hydepark, waar zij door H. M. andermaal in oogenschouw werden genomen. Denzelfden dag gaf de Lord- mayor den generaal Williams, die te Caine zonder tegenstand tot parlementslid verkozen is, een groot feestmaalals wanneer de ge neraal zich zeer gunstig over de Turksche soldaten uitliet.— Het te Sebastopol gevonden geld is tc weinig om verdeeld te worden, daar het voor ieder Engelsch officier 2j- sh. en voor elk soldaat slechts 6 p. zou bedragen.— De Hertog van Cambridge is tot opperbevelhebber van het leger benoemdter vervanging van Lord Hardingedie, wegens zijnen ouderdom en eenen val in het voor noemde kamp, zijn ontslag had genomen.De militie van Noord- tipperary is, bij hare ontbinding zonder schadeloosstellingte Ne- naghin opstand gekomen en tot plundering overgeslagenzij is eerst na een hardnekkig gevecht, waarbij eenige dooden en ge kwetsten zijn gevallendoor de aangerukte troepen bedwongen. De Morningpost heeft een adres medegedeeld der studenten aan de hoogeschool te Turingerigt aan de Engelsche dagbladperstot dank voor de ondersteuning der Italiaansehe zaak en der door graaf Cavour te Parijs ontwikkelde beginselen.Den 10 is Koning Leopoldmet zijnen zoon en Prinses Charlotte naar Belgie terugge keerd en de Prins en Prinses van Pruissen bij het Koninglijk gezin aangekomen.Dien dag heeft het Lagerhuistegen den zin van Lord Palmerston, met 155 tegen 133 st.een amendement van den heer Currieom de wet op de zamenstelling van het Hoo- gerhuisals opperste hof van appèlnaar eene bijzondere com missie te verzendenalvorens een besluit te nemenaangenomen; den 7 wasmet 191 tegen 142 st.tot de tweede lezing besloten en tevens de benoeming van hoogstens 4 regtsgeleerden tot le venslange, bezoldigde pairs goedgekeurd.Den 12 werd Lord Palmerston in een op Buckingham-palace gehouden kapittel der or de van den Kousenband tot ridder daarvan verheven. Frankrijk. Den 12 heeft de Senaat het wetsontwerp op de commanditaire vennootschappen aangenomenwaarna de zitting is gesloten. Bij de behandeling der wet op het regentschap heeft de heer de la Valette voorgesteld, dat de regent of regentes zoude moeten bezweren het bestaande concordaat te handhavende meeste hooge prelaten verklaardendat zij bij aanneming van dit amendement tegen de wet zouden stemmentusschen de voor- en tegenstanders der Gallicaansehe kerk ontstond daarover een leven dige woordenstrijdvooral aangevuurd door het hangende proces tusschen de nabestaanden van den heer Pescatorewijlen den ver mogenden consul-gen. van Nederland, en diens weduwewaar mede hij in Spanje, door den tegenwoordigen aartsbisschop Don net alleen kerkelijk was gehuwdde advocaten Dufaure en Chaix d'est Ange zijn voor beide partijen werkzaam.De groot hertogin van Baden is den 9 weder van S. Cloud vertrokken. Den 12 is de minister Fortoulop kosten van den Staat, begraven, wordende het lijk gevolgd door koetsen van den Keizer en Prin ses Mathilde en voorts door de ministersdepntatiën uit den Staatsraadden Senaat en het Wetgevend Ligchaamdoor vele leden van het corps diplomatiquede geestelijkheid der hoofdstad, de leden van het Instituutenz.De Koning van Napels heeft op het ingediend vertoog geantwoord dat hijals onafhankelijk Souvereingeene inmenging van vreemde mogendheden in zijne binnenlandsclie zaken kan toelaten.De Keizer heeft aan een groot aantal officieren en soldaten van het Britsche leger het Legioen van Eer geschonken. Oostenrijk. De rede waarmede de Kardinaal-aartsbisschop van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1