ALKMAARSCHE COURANT 1856;; cT i\°« 33. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 11 Augustus. ©jftciccl (Bcbecltc. S12Tcficlijïisclt (Ducrstgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de Najaarskermis binnen deze gemeente op den 20™ Augus tus aanstaande eenen aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden, terwijl de belasting voor het gebruik van de straten en pleinen, door het bezetten met tentenkramenstallen en andere uitstallingenvolgens het met den 1™ Augustus 1856 ingevoerd tarief zal worden berekend, en een ieder verpligt zal zijnalvorens zijne kraam of tent opteslaan. daarvan vooraf aan Marktmeesteren eene schriftelijke opgave, met vermelding van derzelver grootte in vierkante Ned. ellen, te doen. Alkmaarden 31 Julij 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat de Rekening der Inkomsten en Uitgaven, over het jaar 1855 zoo als dezelve, met hunne Verantwoordingop heden aan den Raad is aangebodenop de Secretarie der Gemeente voor een ieder is ter lezing gelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijg baar zal zijn. Alkmaarden 31 Julij 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Februarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 1 en 2 Aug. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas,N.Holl.kleinegras, per50Ned.P. 28,75 ƒ19,25 dito comm27,50 27,50 dito middelb27,n 27, Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,20 1,08 Aardappelen,per Mud 2,70 2, Alkmaar den 5 Aug. 1856. Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Baden. De studenten te Heidelberg zijn steeds zeer misnoegd over het verbieden hunner corporatiedoor de regering des lands, in verband met het bestuur der universiteitdezer dagen hebben een aantal studenten uit Marburg, Freiburg, Wurzburg, Mun- chen enGiessen, in eene der plaatsen van het Schwartz wald, eene bijeenkomst gehouden, waarin is besloten, dat de leden hunner corporatiën zich zullen verbinden om nooit te Heidelberg te studeren. Engeland. De Times beweert, dat het bewind niet toegestemd heeft in eenen afkoop van den Sondtolmaar genegen is om eene overeenkomst aantegaan tot het betalen van dien tol bij aankomst in of vertrek uit de Deensche havens.Te Londen is eene in schrijving geopend, om aan 50000 man der uit de Krim terugge keerde troepen een gastmaal in Cremorne-gardens te geven.Hier te lande wordt hier en daar de aardappelenziekte waargenomen, in Ierland echter bijna niet.— Den 7 Aug. is te Londenin eene bijeenkomst van houders van Mexikaansche fondsenbesloten lord Clarendon te verzoekenbij het Mexikaansche bewindin hun belang, te willen interveniëren. F'rankrijk. Bij de komst van Prins Napoleon te Reikia- vick werd hij begroet met salvo's van de Fransche schepen Arthemise, Cocyte en Perdrix en 2 Engelsohe stoombOotendie al daar voor anker lagen. De gouverneur des eilands had 100 paar den gereed staan, voor eenen togt naar den beroemden heeten springbron, den Geyser; 25 personen hebben daarvan, bij ongun stig wedervan 1 tot 5 Julijgebruik gemaakt.De uitgevaar digde bevelen voor eene vereeniging van troepen, aan den voet der Pyreneënzijn weder ingetrokken.In den Moniteur is de aangenomen wet uitgevaardigdwaarbij het opperhoofd van den staat wordt gemagtigd, om aan ministers en andere hoofdambtena ren, hunne weduwen en kinderen, alsmede aan weduwen enkinde- ren van admiralen en maarschalkenpensioenen te verleenen van hoogstens 20000 fr.In het hotel van den nuncius te Parijs is in eene bijeenkomst, den aanleg tot stand gekomen van eenen spoorweg van Civita-Vecckia naar Rome en "van daar naar An- eona en Bologna.De bisschop van Arras, Parisis, neemt, bij circulaire aan de clerikale organen, het ultramontaansche blad l'Univers, dat onlangs door een boekje nl'Univers door zich zelf veroordeeld" is aangevallen, in bescherming, zeggende dat het ophouden daarvan een onheil voor de kerk zoude zijn.Bij Kei zerlijk besluit is bepaald, dat in het departement Algiers, aan den grooten weg van de hoofdstad naar Dellyseen dorp zal ge sticht wordenAlma genaamd.De maarschalk Pelissier is den 1 Aug. met het stoomschip Roland te Marseille gekomeneerder dan hij verwacht werdwaarom hij zich eerst te 2 ure onder het vreugdegejuich der menigte heeft ontscheept; hij het aan wal stappenonder salvo's van de Roland en de havenwerken, ontving het gemeentebestuur, met de voornaamste ambtenaren, hem aan de kadeen begaf hij zich, tusschen de geschaarde troepen en onder uitbundige geestdrift van het volknaar zijn hotelwaar hij het Keizerlijk besluit vonddat hem den titel van Hertog ver leent. Reeds aan boord was hij door den generaal Rognetna mens den Keizer, verwelkomd. Den 2 deed de stad ter zijner eere eene luisterrijke voorstelling in den schouwburg geven en daags daarna werd hem een prachtig gastmaal aangeboden, als wanneer geen beurs of regtbank gehouden werdende dagbladeu niet verschenen en de stad 's avonds geïllumineerd was. In den ochtend van den 4 vertrok hij naar Plombières, waar de Keizer de baden gebrujkt, hebbende hij als eene gunst verzocht Z. M. reeds daar en niet te Parijs te begroeten. Den 8 is hij te Parijs gekomen.Voor de watersnoodlijdenden is tot dus ver ontvan gen 8,700,000 fr.In het proces Pescatore is de regtbank ver deeld geweest, ten gevolge der afwezigheid van een der regters. Het zeggen is, dat van hoogerhand pogingen zijn aangewenddooli mislukt, om de partijen tot eene minnelijke schikking te bewegen. Griekenland. De krenten beloven een overvloedigen oogst. De Koninglijke troepen hebben de schuilplaatsen der rooverben- den van Davoli en Beluli, in de bergkloven van den Parnassus ontdekt en aangevallen, waarbij de beide aanvoerders en 18 an deren zijn gedood en 4 gevangen genomen; van de troepen zijn 2 officieren gesneuveld. Kerkelijke Staat. De regering heeft den uitvoer van gra nen ter zee vooreerst weder verboden.Het spoorweggetje van Rome naar Frascati is eindelijk geopendmaar halverwege bleef de trein stekenuit gebrek aan brandstofna eenige dagen is de gebrekkige dienst weder gesloten en een onderzoek deswegens ingesteld. Napels. De Koning zondert zich meer en meer af, zonder eenigzins aan de wenschen des volks toe te willen geven en hoort slechts den raad der Koningin en der geheime polioie-agenten. On der de troepen neemt ook de ontevredenheid toehet eerste regiment grenadiers der garde in de hoofdstad is in opstand geraakt tegen zijnen bevelhebberdie een ongestelden soldaat ligchamelijk had doen tuchtigende beweging werd met moeite bedwongen en het regiment tot straf naar eene geringe garnizoensplaats verlegd maar de kolonel is tot verantwoording geroepen. Oostenrijk. De inkomsten des rijks hebben over hetgeëindigd halfjaar 1291 millioen florijnen bedragen, tegen 123 j. in 1855 en 1181 in 1854. - De Fransche gezant te Weenen heeft belangrij ke dépêches ontvangen, wegens de Napelsche zaken, waarmede zijne regering zich te diep heeft ingelatenom in de gegevene afwij zing te kunnen berusten hij moet dus Oostenrijk aansporen in het midden te treden, ten einde Napels tot eenige toegevendheid te bewegen.Den 31 Julij is een begin gemaakt aan de aardebanen van den westelijken spoorweg, die binnen 3 jaren voltooid moet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1