ALKMAARSCHE COURANT J\«. 34. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 25 Augustus. (DfliciccI ©cbcciUc. 2&lcï«clt jfescïi (Ducrzigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ÏÏERM COSTER ZOON. ^ruruni De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen: Dat, ingevolge de overgangsbepalingen van de verordeningre gelende de invordering der directe belasting vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van den 16 Julij 1856opgenomen in het Koninklijk besluit van goedkeuring eener zoodanige belasting van den 9 Augustus 1856 N°. 67 en afgekondigd den '21 daaraanvol gende, met de uitgifte der beschrijvings-billetten in den loop der volgende week een aanvang zal worden gemaakt en dat de belas tingschuldige ingezetenen, welke vóór of op den 11 September eerstkomende, geen zoodanig billet zullen hebben ontvangen, zulks vóór of op den 18 van diezelfde maand, ten kantore van den Ontvanger der plaatselijke middelen, HELLINGWEREE, zullen behooren aantevragen. Alkmaarden 22 Augustus 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. DE LANGE. l)e Secretaris SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat tot de afgifte der Patenten, over de dienst van 18|!j, zal worden overgegaan ter Secretarie dier Gemeente, dagelijks (uitge zonderd des Zondags), van af Maandagden 25 Augustustot en met den 6 September aanstaandevan des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure en om daarin geregeld en naar den eisch der wet te werk te gaanhet noodig isdat door de afhalers wor de overgelegd het repu voor de declaratie van afgifte, in der tijd afgegeven. Alkmaar, den 23 Augustus 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, Be Secretaris, SPANJ AARDT. KENNISGEVIN G. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. No. 22), bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeente, dat het Kohier van het Patentregt, dienst 18||, op den 15 Augustus 1856, door den Heer Commissaris des Konings, in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invorde ring is overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden 19 Augustus 1856. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 15 en 16 Aug. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, ï'.Holl. kleine gras, per 50 Ned. P. 27,75 ƒ14, dito comm26,26, dito middelb26,50 26,50 Boter, in kopp. of stukk. perN. P. 1,30 1, Aardappelen, per Mud 2,40 1, Alkmaar, den 20 Augustus 1856. en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Julij zijn van hier verzonden 138 dépê ches, waarvoor is ontvangen73, Het kantoor is hezigtigd door 6 personen a 25 Gts. ieder 1,50 Zoodat de geheele opbrengst der maand Julij is 74,50 Frankrijk. Het Napoleonsfeest is door schoon weder begun stigd; in de hoofdkerk te Parijs verrigtte de aartsbisschop de dienst, zonder dat de hooge staatsligchamen veel belangstelling betoond hebbenop S. Cloud ontving de Keizer de ministers en hoofd ambtenaren; bij den minister Walewski werd een groot diploma tiek- en mede een groot diner op het stadhuis gegeven; H.H. M.M. vertoonden zich in haar rijtuig bij de volksvermakendie niet ge heel gelukt zijnwijl het gaz tot 2 malen uit eenen zeer grooten luchtbolop welks gordel de naam Napoleon stondtoen die bijna gevuld was, is ontsnapt, zoodat de oplating niet kon geschie den en bij bet vuurwerkbij de triumfboog de TEtoiledreef de wind den rook naar de toeschouwers; van de bijzondere gebou wen waren weinige verlicht. Ter gelegenheid van dit feest is, op last des Keizers, volgens liet teslaincnt van Napoleon I. aan 26 departementen elk 50000 fr. toegewezen en ook een gedeelte der besproken gelden ter beschikking gesteld van den kanselier van het Legioen van Eer, om onder 4 a 5000 der oudste en be- hoeftigste krijgslieden verdeeld te worden.Aan de Engel- sclie en Sardinisclie legerhoofden Codrington en la Marmora is de militaire medaille en aan de divisie generaals Espinasse en Ba- zaine het commandeurskruis van het L. v. E. verleend.- De nieuwe minister van onderwijs en eeredienst Rouland is een stand vastig en gematigd man en meer de gallicaansche dan de ultra- montaansche beginselen toegedaan.Op het voorbeeld van den 1 issehop van Arrashebben ook de aa' tsbisschoppen van Lyon Reims en Sens en de bisschop van Montauban, van de 80 Eran- sehe prelaten, zich voor het dagblad l'Univers, in den strijd tegen het blad l' Ami de la Religionverklaardde bisschop van Mont- pellier heeft beider bestaan nuttig geacht en alzoo tot vrede ver maand maar de redacteur van het eersteL. Feuillotzegt niet zijne zaakmaar die kerk te verdedigen.De generaal Ruiz gewezen hevelhebber van Gironaisop verzoek van den kapt. gen. van Katalonie door de Fransche overheden te Perpignan gevangen genomenwaar de staatkunde echter vreemt aan schijnt. De Britsciie regering, zonder voorkennis van de onze, tot het binnenzeilen der Zwarte Zeedoor een deel der scheepsmagt van den admiraal Stewart last gegeven hebbendezijn deswegens, naar men wilvertoogen in Engeland en verontschuldigingen te Pe tersburg gedaan.— Den 19 zijn de Keizer en Keizerin, met den Kroonprins, naar de badplaats Biaritz, aan de Spaanschegrenzen, vertrokken. Pruissen. De Koning heeft aan zijne zuster, de Keizerin-Wed. van Rusland, die onlangs van het Wildbad terugkeerende, door hem van Berlijn naar Stettin is geleid, (waar zij zich den 12 Aug. heeft inge scheept, om te Swinemunde op 3 Russ. schepen overtegaan), het 6e reg. kurassiers opgedragenhetwelk vele jaren onder het bevel van Keizer Nicolaas heeft gestaan en waaraan hij op zijn sterfbed nog zijne groete heeft gezonden, zullende het ten eeuwigen^ dage zijnen naam blijven voeren.Den 15 heeft de generaal Wrongel zijne 60jarige militaire dienst gevierd; de Koning begaf zich in persoon naar zijne woning, om hem geluk te wenschen en hem zijne benoeming tot veldmaarschalk aantekondigen.Prins Adal bert die, als admiraal der marinehet oorlogsfregat Dantzig naar de Zwarte Zee geleidt, om aan de Donaumonden geposteerd te wordenwildeGibraltar aangedaan hebbendede plaats bezig- tigen, waar, voor eenige jaren, door de roovers van Biff, een Pruissisch schip geplunderd werd; langs den wal roeijende, wer den eerst witte vlaggen bespeurd, maar daarna onverwacht vele geweerschoten op de sloep gelostde Prins deed de booten be mannen en wapenen en ondenammet 65 man, eene landing, waarbij de rnooren van de kust en vervolgens van eenen heuvel verdreven werdenmaar daarna de Pruissen door zulk eene overmagt omring den dat dezeonder bedekking van het vuur van de Dantzig moesten aftrekken, waarbij de Prins een kogel in de dij kreeg, zijn adjudant doodelijk werd getroffen, 7 man sneuvelden en 18

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1