ALKMAARSCHE COURANT! N°. 3 7. 1856 Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 15 September. C. UmKl dJilA 2L A ©Hiciccl (Bcbccltc. SüSUcfcclijkscït (Oucvztgi. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussohen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, •enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. RIX II lil1 lilh De Advertentiën kosten van 1 5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, belialve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennisdat de ophalmg der e- sclirijvingsbilletten voor de plaatse ijke directe belastingmet den 9™ dezer maand eenen aanvang zal nemen, en noodigen mits deze allen die zoodanige billetten bebben ontvangen uitom ter bevorde ring van een geregelden gang van zaken, te willen zorgen, dat de voor noemde billetten, bij het ophalen, in gereedheid zijn en de beschrij ving alzoo de minst mogelijke vertraging ondervinde, terwijl zij tevens degenen, dien zulks mogt aangaan, herinneren aan liet voorschrift der overgangsbepaling van de verordening op de invordering dier belasting, /'dat zij Sie binnen drie weken na de afkondiging zijnde den 21 Augustus 1856 en alzoo vóór of op den 11 Sep tember, "geen billet hebben ontvangen, zich uiterlijk vóór den ^j^den daartoe bij den Ontvanger zullen aanmelden. Alkmaar, den 5 September 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. dis LANGE, üe Secretaris, SP ANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR breimen mits deze, ingevolge art. 203 der gemeentewet, terken- nisse van de ingezetenendat dc begroeting der plaatselijke in komsten voor de dienst des jaars 1857, door hen aan den Raad der gemeente is aangeboden en van heden af gedurende 14 dagen, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd en tegen betaling der kosten in afschrilt verkrijgbaar is. Alkmaar, den 6 September 1856. Burgemeester en 1Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVIN G. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolde van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N». 22) bii deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat het Kohier der ra- tenten, over liet 1*» kwartaal 18]op den 5 September 1856 door den Heer Commissaris des Konings, m de Provincie Noord- Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ont vanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenen, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 10 September 1856. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Ekanjühjk. De kardinaal Donnet, aarts-bisschop van Bordeaux, heeft een brief aan de beide twistende dagbladen VUnivers en l'Ami de la Religion gerigt, om hen tot vrede te vermanen wijl zij beide ongelijk hebben; de aartsbisschop van Auch, de balims, zéide in eene vergadering van geestelijken van zijn kerkelijk arron dissement, dat het lezen van dagbladen voor ben nuttig koude zijn waarvoor hij inzonderheid VUnivers geschikt achttede bis- schop van Sainte Claude schreef een scherpenniet zeer liefdenj- ken brief, ten behoeve van dat blad aan het andere; de bisschop van Poitiers verklaarde zich mede tegen het laatste de kardinaal de Villecourt, te Rome, gewezen bisschop van Roebelle, schaarde zich insgelijks in den strijd bij den bisschop van Arrasde bis schop van Beauvais betreurde het, dat de verdeeldheid nog voort duurde, maar zag zich verpligt zich openlijk voor VUnivers te ver klaren, waarvan hij de matiging prees en dat z. 1. ten onregte werd aangevallen; de aartsbisschop van Avignon zwaaide mede hoogen lof aan hetzelve toe en gispte VAmi de la Religion hevg, als liet eerst aanleiding tot den twist gegeven hebbende; de bw- schop van Perpignan zond mede een brief aan lUmvers, en noem de bet daartegen geschreven werkje een schandschriftwaaro de uitgever, dien hij tot volharding aanspoorde, niet behoefde te vreezen. Eindelijk verscheen in VUnivers een vertrouwelijke brie van den bisschop van Straatsburg, Roessaan den abt Sisson hoofdbestuurder van l'Ami d. I. It.vol vermaningen om meer be scheiden te zijn, om de betrekking van dagbladschrijver in het kerkdistrict Parijs te stalen en naar Straatsburg, het district waartoe hij behoort, terug te keeren; de openbaarmaking daarvan was den heer Ueuillot voorwaardelijk toegestaanwaarvan aeze ruim genoeg gebruik heeft gemaakt. Sisson heeft daarop geant woord, dat lnj door de meerderheid der prelaten, namelijk door allen, die zich niet tegen hem verklaard hebben, maar die uit eerbied voor don Paus zwijgen, ondersteund wordt; dat, ook. nvj thans uit eerbied voor de bisschoppen, die zijnen tegenstander ondersteunen, eindigt, niet omdat hij zich daartoe verpligt acht maar omdat hij wil en het verder aan de Voorzienigheid overlaat, hopende dat ieder met het gebeurde zijn voordeel zal doen. Rug. Ueuillot merkte daarop den 1 Sept. aandat matiging om trent ketters en vrijdenkers een zwaar vergrijp was en lichtte den 4 het vraagstukop eene scherpe wijzein 4 ko.otnmcn, toe en deelde daarbij verklaringen ten fijnen gunste mede van de bis schoppen van Gap en Soissons van den aartsbisschop van Dublin en van mr. Marinellibisschop i. p. te Syraalsmede een brief van den bisschop van Prejus aan l'Ami d.l. R.houdende dat hij, door stil te zwijgen, niet wilde geacht worden het laatste bla,d te ondersteunen, hetwelk geen ander van dwaling en schandaal be hoeft te beschuldigen, waartoe de kerk, zoo noodig, geroepen is. Voorts zegt Veuillotdat genoegzaam alle Katholieke bladen m Eranknjk, Engeland, Belgie, Spanje en Italië hem gunstig zijn, dat dc brief des Pausen van 23 Maart 1853 hem voor het verle- dene gedekt en voor de toekomst de rigting aangewezen heelt, enz. Den 7 maakte hij nog eene verklaring van den bisschop van Annecy (Savoije) openbaar, die hem aanspoorde om, bij zp</eel bijvalsbetuigingen, zijne aanklagt tegen het //beruchte libel m e- tr'ekken, waartoe V. echter niet wil overgaan, vreezende dat zijne //koppige tegenstanders" zijne toegeeflijkheid zouden misbruiken. De halfofflciële bladen le Constitutional 'en le Paijs het noodig ge acht hebbende de Siècle, in zijne beschouwing der Napoleontische regeringsbeginselen te wederleggenzijn door de regering ge zulks te staken.—- De voornaamste Engelsche bladen de verkla ring van den heer Manin. over de wapening van Alexandrie. op genomen hebbende, is daartoe ook aan de Eransohe verlof ver leend.— De Keizer heeft de gemeente Anglet, uit eigen midde len *30000 fr. geschonkentot ontginning der dorre dumgronden; ook'heeft Z. M. gelast, dat een crediet zal geopend worden, om de kolonisten in Algiers, die door de aardbeving geleden hebben schadeloos te stellen.— De lord-mayor van Londen heeft aan den nrefeet der Seine op nieuw 65000 fr. voor de watersnoodlijdenden, Llzoo in 't geheel reeds 830.000 fr. doen toekomen, zijnde 111 Frankrijk en elders tot dusver 10,462.000 bijeengebragt. 1)elL 9 heeft het corps stafofficieren te Parijs in bezetting, m de Made leine eene lijkdienst doen vieren, voor hunne bij de inneming van den Malakofftorenéén jaar geleden, gesneuvelde wapenbroeders voor welke overwinning den volgenden dag, de kerk ND Victoires, eene dankzegging is gehouden.- 2 tellenden van den Noorderspoorweg hebben zich verwijderd met57^a^ien,elkvan 500 fr., hoedanige den 9 ter beurze voor fr. 997,50 verhandeld werden. Gbiekenland. De kapitein Melingos die, niettegenstaande de bezetting van den Pyraeus door de geallieerden zeer ten hunnen genoegemet het plaatselijk commandement belast .is gebleven zoo zelf dat hij onlangs voor het front der troepen met het Le gioen van Eer werd versierd, is door den minister van oorlog verplaatst en vervangen. De Eransohe admiraal Bouet Wülaumer heeft den nieuwbenoemden officier met willen erkennen en> on betuiging dat hij geen verspieder naast zich kon duldendaartoe een Eranschen aangesteld. De Koningin heeft hiertegen gepro testeerd De bevelhebber der Britsche troepen is door den verte genwoordiger zijner natie gelast, voortaan geene Grieksche over heden te 'erkennen, maar alleen den Eranschen admiraal te ge hoorzamen.— Volgens de Engelsche Mormngpost zal de vreemde bezetting dit rijk nog zoo spoedig met verlaten— Het bewind

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1