ALKMAARSCHE COURANT ,V. 30. 1856. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 29 September. I till ^4,-RlA 1 r' &-i; ©tBciccl (Scbccltc. CClcfcehjHödt ©ucrsigt. C C. BUITENLAND. aV Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Drieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De A.dvertentien kosten van 15 regels 0, 75 voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt, voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen 1ot Zat.urdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. V R KLOFKA EK(#. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR roepen mits deze op de zich binnen de gemeente Alkmaar en der- zelver Jurisdictie bevindende verlofgangersals 1». Die der ligtingen 1852 en 1853 met uitzondering van de zoo- danigen, clie, krachtens Z. M. besluit van den 11 Julij j.l. N°. 62, zijn opgeroepen, om aan de najaarsoefeningen deel te nemen. 2°. Die der ligting 1851, die minder dan een jaar in werkelijke dienst zijn geweest, Om zich op Zaturdagden 4 October aanstaandedes voormiddags ten 10 urete laten vinden vóór het Raadhuis derzelve gemeenteom alsdan te worden geïnspecteerd. Moetende zij zijn gekleed in uniform en voorzien van alle door hen van het corps mede genomen kleeding- en equipe- mentstukken, alsmede van hunne zakboekjes en repu-verlofpas sen model lett. H. H. Wordende zij bij deze herinnerd dat, bij afwezigheid, insubor dinatie of verwaarloozing van hunne equipementstukkende be palingen, vervat in art. 183 der wet van 8 Januarij 1817 (Staats blad N°. 1) en in de circulaire van den 23 Junij 1845 N". i-jjf- MIS, (Prov. blad N°. 46), zullen worden toegepast. Alkmaarden 20 September 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Commis saris des IConings in deze Provincie, van den 19 September j.l. N°. M/S(Prov. blad N°. 104). Brengen dien ten gevolge, met wijziging hunner kennisgeving van den 20 dezer, ter kennisse der belanghebbenden, dat aan de inspectie over de verlofgangers, op Zaturdag, den 4 October 1856, zullen moeten deelnemen: 1». De miliciens der ligtingen van 1852enl853, met uitzondering van de zoodanigendie krachtens Z. M. besluit van den 11 Julij j.l. N°. 62, zijn opgeroepen, om deel te nemen aan de naj aarsoefeningenen 2». Al de miliciens der ligting van 1854, met uitzondering alleen der zoodanigen, die, (in 1855 zijnde opgetreden) tot aanvulling van het blijvend gedeelte hebben gestrekten alzoo langer dan één jaar in werkelijke dienst zijn geweest; zoodat de miliciens van die ligting, die één jaar onder de wapenen zijn geweest en zich sedert den 1 April j.l. met verlof bevonden, insgelijks aan de inspectie zullen moeten deelnemen. Alkmaar, den 27 September 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. DeKAMERvanKOOPHANDELenEABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbendendat van Maandagden 29 dezer, tot en met Zaturdag, den 4 October 1856', des voormiddags van 10 tot 12 ureaan haar gewoon locaalbinnen het Gemeen tehuis ter lezing zullen voorliggen Trade and Navigation's accountsinto and from the United Kingdom of Great Brittain for the Month, ended31stMarchl856 and three Months ended 31st March 1856 en dezelfde opgaven for the Month, ended 30tli April 1856 and four Monthsended 30th April 1856. Account of the Quantities of CoalsCinders and Culm and Patent Euel, shipped coastwaijs, and the Quantitiesexported from EnglandScotland and Irelandand from the United Kingdom also the Quantities of Coals and Patent Euelbrought into the Port of Londonin 1855. Return of the Quantities of Sugarimported and retained for Home Consumption, with Rak of Dutij chargedand Revenue there from from 1800 to 1855 inclusivecet. Gesetz. der freien Stadt Frankfurtden abschlusz von Kauf- und Lieferungsgeschaefte ueber Truechteu. s. w. betreffend. Hamburg's Schiffahrt und Rhederei 1855. Hamburg's und Altona's Sckiffarthsverkehr mit der Ober-Elbe 1855. Siegefahr versicheruugen in Hamburg. 1855. Alkmaar, den 24 September 1856. De Kamer voornoemd E. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. Euankeijk. De iuvoer beeft in de eerste 8 maanden des jaars 24 millioen fr. minder bedragen dan in het vorige jaar.Den 4 zijn de Kabijlen in Algiers door de bezetting van Dra el Miran geheel verslagen.Den 8 heeft de Keizer te Biaritz een feest gegeven aan de met, de dienst belaste afdeeling van het 35e. regi ment, dat zich, een jaar geleden, in de Krimtijdens de inne ming van Sebastopolbevondde officieren werden op het paleis en de ouderofficieren en soldaten, waaraan H. H. M. M. den jon gen Prins vertoond hebben, in de barakken onthaald.Den 13 treeft de Spaansehe gezantgeneraal Serrano, aan Z. M. voorge steld de deputatie uit Biscaye, welke het eenparig besluit der junta mededeelde, om den Keizerlijken Prins als burger te erken nen waarvan zij de akte overgavende Keizer betuigde op vlei- jeude wijze zijnen dank en verheugde zicli over de door de Ko ningin van Spanje aan deze daad verleende goedkeuring.— Met bet hof hebben vele aanzienlijke familien Parijs verlaten, waardoor liet vertier veel verminderd is en de middelstand veel verliest; zelfs hebben eenige voorname huizen hunne betalingen gestaakt. Sedert 1852 zijn aldaar 1565 huizen afgebroken en 6552 nieuwe gebouwd.Prins Adalbert van Beijeren is daar den 16 met zijne gemalin aangekomen en heeft, door hofrijtuigen van het station gehaaldzijnen intrek in het hotel du Louvre genomen.— De heer Manin heeft openlijk bekend laten maken, dat hij ten zijnen huize, Rue blancheinschrijvingen aanneemt voor de wapening der Sardinische vesting Alexandrie.De legitimistische Moniteur dit Loiret door de regering voor 2 maauden geschorst zijndeis da delijk een Memorial du Loiret en na het verbieden van deze, weder een Messagcr dn Loiret verschenen.De heer de Montalembert heeft in de Revue de Paris den heer Louis Veuittot nadrukkelijk aangevallende laatste zegt daarop niet te zullen antwoorden wijl hij zijne zaak niet voor den regterstoel van deu heer Ulbach, den bestuurder der Revue, wil bepleiten; deze acht het intusschen eene groote eer dat de Montalembert in zijn blad heeft willen schrijven, maar keurt het af dat hij oude vrienden aanvalt; de een is een lasteraarde ander een staatkundige weerhaan en wie de overwinning behaalt is hem onverschillig.De Spaansehe ge zant heeft den maarschalk Narvaez geene passen geweigerdmaar hem na de afkondiging der constitutievrijgelaten om naar zijn vaderland terug te keeren.Een der medepligtigen van de voort- vlugtige kassiers van den noorderspoorwegzijnde de bediende Guerinis te Londen aangehouden en naar Parijs gezonden.— De bisschop van Atrecht aan zijne onderhebbende geestelijkheid een brief hebbende uitgevaardigd, over liet aan Protestantsche kinderen te geven ouderwijsheeft de Engelsehe consul te Bou logne uit naam zijne rdaar wonende landslieden, hierover geklaagd, waarop door den minister van onderwijs is geantwoorddat de vrijheid van onderwijs geëerbiedigd blijft in alle door den staat erkende scholende bisschop heeft daarop een tweeden brief ver zonden, waarin hij zegt, dat men onderscheid moet maken tusschen het lijdelijk dulden van ketterij en het werkdadig verbreiden van kettersche beginselen.Den 18 is in den Moniteur, wat nooit zonder heteekenisis een brief uit Bucharest opgenomen, meldende, dat reeds in 1834 de bevolking der beide Donaugewesten eene vereenig'ing verlangdewaarvoor Rusland toen gunstig gestemd was, terwijl het nieuwe rijk het groothertogdom van Daeie zoude boeten.Bij Ajaccio zal een Eransch-Engelsch eskader verzameld worden, om de wederzijdsehe onderdanen in Napels, zoo noodig te besehermen en bepaalde besluiten aan den gezant Bremer te zenden; voor Frankrijk zijn daartoe aangewezen de linieschepen BretagneTJlniAlgésiras en Napoleonhet stoomfregat Ishjde stoomkorvet Duchayla, het stoomschip Malacca en het stoomjagt Mégereonder het bevel van den vice-admiraal Tréhouartin ver hand waarmede de Fransche bezetting van Rorue door de geheele divisie Rostolan zal worden versterkt. Napels. Het laatste antwoord aan de westelijke mogendheden is vóór de afzending aan den Franschen gezant medegedeeld (de Engelsehe W. Temple is overleden en nog niet vervangen, hetwelk, volgens de Engelsehe ministrieële Globe, die van terugroeping van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1