ALKMAARSCHE COURANT N\ 40. Achtenvijftigste Jaargang Maandag (i October. t uv.V1 ©fïiciccl ©ebccltc. OTcfccltfïiscït (Dtfetrsigt. BUITENLAND. t Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HER.M'. COSTER ZOON. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. A AN BESTEDOG. Op Donderdag den 23 October 1856, des namiddags ten half drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den lieer Iloofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het lro- vinciaal Bestuur te Haarlemworden aanbesteed Het driejarig onderhoud van de Zeewerkengelegen voor de kusten van Willemsoordden Helder en Huisduinenvan de gebouwen in het Landshok aan den Helder en van de daar in aanwezige weerkundige instrumenten, zullende eindigen den laatsten September 1859. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijvingvolgens het bepaalde bij art. 21 Van het bestekhetwelk zal ter lezing liegenbehalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voor noemd in de Logementen en Koffijhuizen, waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Gedurende de week vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aanwijzing in loco zijn te verkrijgen bij den opzigter C. van der Sterr aan den Helderinmiddels zijn verdere mformatiën te be komen bij den Ingenieur van den Waterstaat J. Strootman aan het Nieuwe Diep, cn bij denHoofd-Ingcnieur van den Waterstaat J. G. van Gendt, te Haarlem. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de Patenten van het eerste suppletoir kwartaal des loopen den dienstjaars 18i£in gereedheid zijn gebragt en aan de daar bij betrokken personen, welke zich tusschen den 6ifn en den 18den October aanstaande, van des morgens 10 tot des namiddags 2ure, ter Secretarie der gemeente zullen aanmeldenop derzelver aan vrage en tegen overgifte van het ontvangen reguzullen worden afgegeven. Alkmaar, den 4 October 1856. Burqemeester en Withouders voornoemd P. A. de LANGE, He Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad Noord-Holland No. 33).— Markten van den 3 en 4 Oct. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas,N.Holl.kleinegras, per50Ned.P. 30,25 23,— dito comm32,50 32,50 dito middelb33,50 33,50 Boter, inkopp. of stukk. perN. P. 1,14 1, Aardappelen,per Mud 2,70 2,25 Tarwe,14,12, Rogge-1°'~ p'— Gerst,"7,50 "6, Haver,6,25 3,— Boonen (ondersch. soort) 8,7, Mosterdzaad,15,50 13, Koolzaad15,50 13, Lijnzaad,15,50 13, Erwten (groene) 16,14, id. (graauwe) 16,14, id. (vale)13,H> id. (witte)13,H, Alkmaar, den 5 October 1856. Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. Be Secretaris, SPANJAARDT. Engeland. Van het op Malta ontbonden Italiaansche legioen De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. zijn 700 man herwaarts vertrokken 500 in Sardinië behoorende naar Genua gezonden en 400 anderen naar Venetië gereisdnadat de Oostenrijksche consul beloofd haddat zij wegens hunne desertie vergiffenis zouden bekomenals zij weder in dienst wilden treden in strijd hiermedezijn 27 soldaten en 4 onderofficieren bij hunne tehuiskomst aangehoudende in Toskane en Panna te huis behoo rende gevangen gezet en 14 Lombardijers naar Mantua gezonden om voor eenen krijgsraad teregt gesteld te wordende Engelsche vertegenwoordigers in beide landen hebben tegen deze handelwijze geprotesteerd. "De manschappen der ontslagen vreemde corpsen wordenvoor zoo ver zij zulks verlangenop zeer voordeelige voor waarden als militaire kolonisten naar de Kaap de goede hoop ge zonden.Do Morningposthet orgaan van Lord Palmerstonzegt dat ingeval een Engelsch-Fransch eskader naar Napels vertrekt Sardinië daar ook 2 schepen zal bijvoegen, maar dat men alle middelen zal uitputtenalvorens tot zoodanige vijandelijke ver tooning overtegaan en zoolang niet stellig is geblekendat de Ko ning geheel Europa wil braveren en de westelijke mogendheden uitdagen.— Men wil dat Engeland bij Napels de dringendste taal gevoerd en zelfs Koning Ferdinand een ontwerp van binnen- landsche administratie aan de hand gedaan heeft, op grond van vroegere verbindtenissen der Napelsche regering, tijdens de inlij ving van Siciliëten gunste der bewoners. Noord-Amerika. De bill betreffende het leger is met 101 te gen 98 st., zonder eenig voorbehoud aangenomen, nadat reeds 400 werklieden in het arsenaal te Spingfield waren bedankt. In Kan sas gaan de slavenhoudersonder generaal Atchinson voortde tegenstanders der slavernij onder generaal Lane aantevallenwaarbij vele menschen sneuvelen' en vele gruwelen worden gepleegdde troepen der Unie onvoldoende zijnde om de orde te handhaven is op bevel van het Centraal bewind do algemeene militie opge roepen welke, uit de Staatskas bezoldigdthans geroepen isom den bestaanden toestand, dat is de slavernij, te handhaven, zoodat zelfs de regterlijke overheid den militairen commandant, generaal Smithlast gegeven heeft tot de gevangenneming van den gene raal Larie.— De veiligheidscommissie te S. Francisco is ontbon den na den opperregter Terr ij vrijgesproken te hebbenmet ver maning zijne betrekking nederteleggenalles is rustig afgeloopen cn vooraf nam de commissie hare gewapende magtvan eenige 1000 mannenin oogenschouw. Rusland. Het voornaamste Russische spoorwegnet is toegekend aan eene vereeniging van kapitalisteno. a. de Fransehe maat schappij le Crédit mobilierde huizen HottinguerBaringHope en Slieglitz; de wegen moeten binnen 10jarengereedzijn,de concessie is voor 85 jaren en de regering waarborgt eene rente van 5 pCt.Den 2 heeft de minister Gortschakq/f eene belangrijke circulaire aan de diplomatieke agenten in het buitenland uitgevaar digd hij vraagt of dedoor "den vrede herstelde internationale betrekkingenniet bedreigd worden door de vreemde bezetting van Griekenland en den zedelijken dwang jegens den Koning van Napelshij vermeent dat de mogendheden elkander wel mogen raden én uiterlijk vermanen, maar met geweld dwingen is het reo-t van den sterkste toepassenhij hoopt dat het zoo ver niet komen zal en legt daarom de meening van Rusland bloot. Spanje. Den 24 Sept. is bij Kon. besluit de verkoop der ei gendommen van de wereldlijke geestelijkheid tot nader besluit gesehorst. Het sequester op de eigendommen van Koningin Maria Christina is mede opgeheven. Ö'Bomell staat reeds geheel op zich zeiven en zijn mededinger, de maarschalk Narvaez is van Parijs naar Madrid vertrokken. Bij Melilla heeft een bloedig ge vecht plaats gehad tusschen de bezetting en de mooren van de lliff; de Spanjaarden verloren aan dooden 2 officieren en 16 on derofficieren en soldaten, terwijl de gouverneur, 3 officieren en64 soldaten gekwetst werden. Turkije. De Porte heeftten believe der Oostenrijksche re gering al de laatste regeringsdaden van Vorst Ghika, en daaron der het aan kapt. Magnan verleende privilegie tot het bevaren der rivieren, nietig verklaard. Aan de Presse d'Orient is verboden over de doorgraving der landengte van Suëz te spreken.— De maritieme bevelhebber te Trebisondc is ontslagen en met de ma trozen die de Russische zeelieden mishandeld hebben gevangen gezet— De Fransehe, Engelsche en Oostenrijksche gezanten hebben bij de Porte eene gemeenschappelijke poging aangewend om het geschil mei Montenegro bijteleggen; de Montenegrijnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1