ALKMAARSCHE COURANT i\°. 41. Achtenvijftigste Jaargang. 1856. Maandag 13 October. ©fliciccl ©cbcclUc. CüHcfccïtjfcsch ©uersjgt. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers I1ERM\ COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 23 October 1856, des namiddags ten half drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Heer Hoofd-Ligenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Pro vinciaal Bestuur te Haarlemworden aanbesteed Het driejarig onderhoud van de Zeèwerkengelegen voor de kusten van Willemsoordden Helder en Huisduinenvan de gebouwen in het jLandshok aan den Helder en van de daar in aanwezige weerkundige instrumenten, zullende eindigen den laatsten September 1859. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijvingvolgens het bepaalde bij art. 21 van het bestekhetwelk zal ter lezing liggenbehalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voor noemd in de Logementen en Koffijhuizen, waar de bestekken van Waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Gedurende de week vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aanwijzing in loeo zijn te verkrijgen ljij den opzigter C. van der Sterr aan den Helder; inmiddels zijn verdere informatiën te be komen bij den Ingenieur van den Waterstaat J. Strootman aan liet Nieuwe Diep, en bij den Hóófd-Ingenieur van den Waterstaat J. G. van Gendt, te Haarlem. De passage door de Schapenbrug zal voor vaartuigen met staan- den mast GESLOTEN zijn, van Maandag den 13 October tot Zaturdag den 18 October 1856. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, P. A. de LANGE, Be Secretaris. SP A.NJ AARDT. Ter stedelijke Secretarie zijn, zoolang de voorraad strekt, ver krijgbaar de onlangs afgekondigde VERORDENINGEN op de gebouwen, straten, pleinen, wegen en wateren, tegen 10 Cents; op het beheer en behandelen der brandbluschmiddelentegen 71 Cent cn die ter voorkoming van brand, tegen 5 Cents. Engelamd. Sir John Crampton, de onlangs uit Amerika weg gezonden gezantis door de Koningin tot ridder der Bath-orde verheven.Met de uitrusting van oorlogsschepen wordt voortge gaan e eerste divisie kanonneerbooten te Sheerness heeft last beko men zich onverwijld voor de actieve diensten wel voor de kust wacht gereed te maken.De regering heeft de kunstenaars van alle landen opgeroepen om te dingen naar de prijzen van 700 tot 100 p. st.voor de 9 beste ontwerpen voor het gedenkteeken van den hertog van Wellington, in de abdij van Westminster, dat niet meer dan 20000 p. st. mag kosten.Te Brighton heeft eene volksvergadering de vereeniging der beide Donau-Vorstendommen tot één Staat, zeer wensohelijk verklaard in het belang van Europa. Eramrkijk. De Keizer en Keizerin zijn den 2 van Biaritz op S. Cloud teruggekeerd. Ook prins Napoleon is van zijne reis naar het noorden tehuisgekomen.— Den 1 zijn te Marseille 100 soldaten naar Rome ingescheeptzoo het heet tot aanvulling van het be zettingsleger.Het vertrek der oorlogsschepen naar de wateren van Napels is uitgesteld.De regering, van den Keizer van Ma- rocco, 35000 fr. schaêvergoeding geëischt hebbende voor een koop vaardijschip dat in April door de roovers van den Riff is aange vallen is zulks toegestaan.Gedurig worden te Parijs oproerige geschriften aangeplakt, over den hoogen prijs der eetwaren en huis huren, en daarom personen gevangen genomen.Volgens een verslag van den minister van financiën, is de tegenwoordige gelde lijke crisis slechts van voorbijgaanden aard en deels toetekennen aan de g-roote welvaartwaardoor telkens de kapitalen door nieu we ondernemingen worden opgeëischt. Napels. De Koning heeft 2 staatkundige hoofdleiders Pacrio en SettembUui willen begenadigenindien zij daarom verzochten maar heide hebben geweigerd dit te doen.Gaëta wordt thans door 3000 en do omstreken van Napels door 2000 vuurmonden ver dedigd naar de vloot is ammunitie gezonden.— De heer v. Hnb- ner is van zijne zending onverrigter zake te Weenen teruggekeerd; de gewone Oostenrijsohe gezant, generaal de Martini, is weder met nieuwe instructiën te Napels gekomen en zou, naar men wilvoor al door eenen brief des Keizersden Koning wat gematigder ge stemd hebbenzoodat deze brieven aan Keizer Napoleon en Ko ningin k ictoria had gezondenom overeenkomstig het verlangen van Oostenrijk dat zich tegen elke gewapende tusschenkomst ver klaart. de vereffening van het geschil aan de Conferentie te Pa rijs op'tedragen. Le Nord meldt, dat Rusland de bijeenroeping der tweede gemagtigden verlangt en dat Pruissen en Frankrijk daarme de genoegen nemen; intusschen zijn de Britschelinieschepen Wel lington Conqueror en Cressijmet de Ospreyonder den admiraal Bundas, reeds op dc hoogte van Ajaecio aangekomen— De ge zant te Weenen, Prins Petrulla, die de staatkunde dos Konings afkeurt, heeft eindelijk, op zijn herhaald verzoek, zijn ontslag be komen.Het staatkundig proces is eindelijk atgeloopenMig- nogna is tot levenslang?, Moro Bangelis tot 12, 'de priester De- rl'i tot 2 en Monic'rons tot Sjarige ballingschap veroordeeld, ter wijl de monnik Rtiggiero is vrijgesproken. Spam je. Bij Koninglijk besluit is, naar aanleiding van het con cordaat, het begeven der hooge kerkelijke waardigheden en bedie ningen bij de hoofdkerken opgedragen aan de "Kroonuit eene candidatenlijstopgemaakt door de kamer van het koninglijk pa tronaat.Keizer Napoleon heeft de Koningin een brief gezonden, waarin hij haar aanraadt niet voorttegaan op den weg der reactie, maar hare ministers en de constitutionele vormenals het meest voor Spanje geschikt, te behouden, den Senaat en de Cortes spoedig op te roepen en denzelven vrije]beraadslaging teverleenen, terwijl Z. M. zich vleijend over O'Bonnell en Rios Rosas uitlaat. Dadelijk na den ontvangst heeft de Koningin met den eerste een onderhoud van 3 uren gehad en later den schrijver haren dank betuigdzijne korteduidelijke en vaderlijke raadgevingen waar- deerende— De oogst is zoo slecht uitgevallen, dat de landlie den naauwelijks graan genoeg gewonnen hebben om weder te kunnen zaaijon.De maarschalk Narvaez is te Madrid aangekomen. Turkije. Met de Montenegrijnendie zich door Oostenrijk- sclie officieren hebben laten bewegen de vijandelijkheden te sta ken, is een wapenstilstand gesloten tot den 12 Oct— Omer' bassa is op pensioen gesteld en dus uit het gevolg des Sultans geslotenhij heeft zich in eene kleine plattelandsgemeente terug getrokken.De Porte heeft geweigerd eenige Grieksche con suls te erkennen, wier gedrag tijdens den laatsten oorlog mis haagd had.De Sultan heeft de Britsche orde van deu Kousen band ontvangen— Te Konstantinopel is de burgerlijke stand voor goed ingesteld.-- Van daar zijn 3 Britsche stoomschepen en 4 kanonneersloepenop telegrafisch bevel uit Engeland, naar de Zwarte Zee vertrokken.De concessie voor den spoorweg van de Middellandsche Zee naar de Euphraat is definitief aan eene Engelsche maatschappij verleend.De geldmiddelen van Mol davië zijn door den laatsten hospodar, Vorst Gliika, op eene on verantwoordelijke wijze verwaarloosd.De uit Wallachije afge trokken Turksehe troepen hebben bevel bekomen derwaarts terug te keeren en de winterkwartieren te betrekken. Tc Amsterdam is besloten een committé te vestigen, om over den handel in fondsen te waken en de belangen der fondsenhou ders te behartigen.De hoogleeraar S. Mulleraan de kweek school der Doopsgez. sociëteit aldaar, heeft, wegens 72jarigen ouderdomzijn ontslag verzocht en bekomen.De Hollands'che maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen heeft hare gou den medaille van 300,— uitgeloofd, voor het beste gedenkschrift van den volksgeest in Noord-Nederland in de jaren i830—1831 intezenden voor 1°. Januarij 1858.Dc Prins van Oranje is van zijne buitenlandsche reis te Leyden teruggekeerd, om zijne studiën voorttezetten— 350 ontslagen militairen van het Britsche vreem denlegioen zijn voor kolonialen dienst aangeworven en van Rot terdam naar Harderwijk gezonden— Bij Kon. besluit is aan de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1