ALKMAARSCHE COURANT m N». 42. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 20 October. Ji I A ©fïiciccJ (Bcbccltc. SSHcïtclijköcft (Ducrzigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengennaar aanleiding van het bepaalde bij art. 261 der ge meentewet, ter kennisse van de ingezetenen Dat het door hen voorloopig vastgestelde Kohier der Plaatselijke Directe Belastingvoor het dienstjaar 1856gedurende veertien dagen, en wel van af Dingsdag den 14™ tot en met Dingsdag den 2S™ dezer, ter Secretarie "der Gemeente, voor een ieder ter lezing zal liggen. En is hiervan afkondiging bij aanplakking geschied, ter plaatse waar zulks behoort. Alkmaar, den 14 October 1856. Burqemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, De Secretaris SPANJAARD!1. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van art. 11 van het reglement, betreffende de Ka mer van Koophandel en Fabrieken, vastgesteld bij Koninglijk be sluit van den 9 November 1851 (Staatsblad n°. 142), ter kennisse van de belanghebbenden: Dat op Dingsdag, den 25 November aanstaandedes morgens van tien tot een ure, ten Raadhuize dezer Gemeente, eeneverga dering van kiesgeregtigden zal worden gehouden, ter verkiezing van twee leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken al hier, in vervanging van de Heeren J. Helling en D. de Wit Je., die als zoodanig met ultimo December dezes jaars moeten aftreden. Liggende de vastgestelde lijst van kiesgeregtigden van heden af ter Secretarie der Gemeentevan des voormiddags 10 tot des na middags 2 ure, ter inzage van de belanghebbenden. Alkmaar, den 17 October 1856. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE. KENNISGEVIN G. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art, 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N°. 22), "bij deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat het vol- jaarsch suppletoir Kohier N°. 3 voor de belasting op het Perso neel, op den 14 October 1856, door den Heer Commissaris des Konings, inde Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op° heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenen, welke daarbij belang heeft, wordtalzoover maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle gerègtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar den 17 Osioter 1856. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SP AN.TA ARDT. Ter stedelijke Secretarie zijn, zoolang de voorraad strekt, ver krijgbaar de onlangs afgekondigde VERORDENINGEN op de gebouwen, straten, pleinen, wegen en wateren, tegen 10 Cents op het beheer en behandelen der brandbluschmiddelentegen 71 Cent en die ter voorkoming van brandtegen 5 Cents. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand September zijn van hier verzonden 117 dépêches, waarvoor is ontvangen63, Het kantoor is bezigtigd door 7 personen a 25 Cts. ieder 1,75 Zoodat degeheele opbrengst der maand September is 64,75 Engeland. Met Denemarken is men het eens geworden om den Sondtol in het vervolg niet meer te heffen. - De Keizer van Maroeco heeft 16000 p.st. schadevergoeding aangebodenvoor een in Mei door de Riff-piraten overvallen Engelseh sehipen een aan zienlijk corps ruiterij van Fez afgezonden om hun te tuchtigen. Den 8 is de beroemde veemarkt" te Ballinasloe in Ierland geopend; er waren ongeveer 21000 stuksdat is meer dan ooitaangebragt. Frankrijk. De Keizer beeft eene deputatie van werklieden uit een der voorsteden van Parijs, die zich over hunnen toestand kwamen beklagenop St. Cloud ontvangen. Onder de troepen te Parijszoowel officieren als manschappenheerscht mede ontevre denheid over hunne geringe bezoldigingde verhoogde kosten van uitrusting en de duurte der eerste levensbehoeften. De wijnoogst is in Frankrijk gunstiger uitgevallendan aanvankelijk verwacht werd; in het departement van de Seine zijn de aardappelen gezond en overvloedig.— Den 2829 en 30 Sept. zijn in Algiersmet goed gevolg, 3 aanvallen op de oproerige Kabijlen gedaan en later nieuwe voordeeleu behaald, zoodat Mamoud zich heeft onderwor pen en de opstand is onderdrukt.— Het dagblad l' Univers zegt, dat een katholiek elke regering moet aannemen en ondersteunen, mits die gunstig voor dekerk gestemd zij; sedert de kerkelijke twisten is liets-etafgeabonneerden van hetzelve verdubbeld en vindt men het in alle stations, koffijhuizen, enz.; met 1». Oct. is het formaat, zonder prijsverhoogingi zeer vergroot.De kassier van den Noor derspoorweg Grillet en zijn medepligtige Parrod zijn te New-York, door den hoofdagent van polieie Goddard, in hechtenis genomen en reeds naar Engeland overgevoerd.De Keizer heeft ten ge- hoore ontvangen den generaal Khérédinebelast omnamens den bey van Tunis, eene prachtige wieg, voor den Keizerlijken Prins, aantebiedenwelk geschenk echter niet is aangenomenomdat te Tunis, met den verjaardag van den Koning der Nederlanden, 21 kanonschoten zijn gelost en niet op Napoleon's naamdag, waarte gen de Fransclie overheid is opgekomen.Men wil, dat graaf Walewski eene circulaire aau de diplomatieke agenten in liet bui tenland heeft afgevaardigdin antwoord op de bekende circulaire van Vorst Gortschakojf van 2 Sept. en dat de inhoud vooraf aan deze, door den graaf de Moray, is medegedeeld.Den 11 is een ultimatumin gematigde bewoordingen, naar Napels gezondenbn weigering waarvan de Engelsclie en Fransche gezanten die stad zullen verlaten en de vloten daarvoor zullen verschijnen, om de we- derzijdsehe onderdanen te besehermen. De Engelsche admiraal Dun- da<j heeft reeds den 14 hevel bekomen om van Ajaccio te verzei len, terwijl de Fransclie te Toulon en de 4 Sardinische schepen te Genua voor hun vertrek gereed zijnmaar de vloten zullen op ee- nigen afstand van de kust blijven kruissen ten einde het uitbre ken van eenen opstand te verhoeden.Prinses Mathilda, jongste dochter van Ch. Bonaparteis den 14in de kapel der Tuilenen, gehuwd met Prins Louis de Cambaceres, kleinzoon van den maar schalk Davoust. Napels. Generaal Lanza, die in 1848 met FilangieHi Sicilië bedwongen en den opstand in Calabrie gedempt heeftisin plaats van den gen1. Ga'èta, tot militairen hevelhebber der hoofdstad be noemd. De liberalen hebben besloten de perken der wettigheid niet te buiten te gaan en hunne zaak bij de westelijke mogendhe den niet door het "plegen van geweld te bederven.— Op den ge boortedag van den Kroonprins zijn de hotels van de Fransche en Britsehe gezantenmaar niet van den Sardinischenverlicht geweest, Oostenrijk. De troepenin Italië op wegtot versterking der bezettingen in de Romeinsche legatiënhebben tegenbevel be komen, op 'de tijding, dat de Fransclie regering had afgezien van de zending der divisie Bostolan naar Rome. Vereenigde Staten. Den 11 Sept. heeft de nieuwe gouver neur van Kansas Geary zijn bestuur te Lecompton aanvaard en de tegenover elkander staande partijen gelast de wapens neder te leg gen hieraan niet voldaan zijndeis bij met een corps dragonders opgeruktom den generaal Lane gevangen te nemenmaar deze heeft toen Kansas verlaten. Met behulp der krijgsmagt van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1