ALKMAARSCHE COURANT iV. 45. 185& Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 10 November. ©Ukiccl ©cbccltc. SüïïUfcclij&scït (Docrsigt. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar f'A,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HER.TVP. COSTER ZOON. szïm .Vlfcï_ IA >1 De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat van gemeentewege de hoofdcommies A. Swart is gecom mitteerd tot de opneming der patenten, bij art. 36 der wet op dat middel bepaalden dat door dezen met den Deurwaarder der di recte belastingen, incevolgede bepaling der wet, daartoe (aanvang nemende den 17 dezer maand) zal worden overgegaan. Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zooveel noodig gelast, dezelve ambtenaars in die kwaliteit te erkeunen en hun alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. Alkmaar, den 7 November 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, Be Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. beslui- van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad. Noord-Holland No. 33).Markten van den 31 Oct. en 1 Nov. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.Hölf. kleine gras, per50Ned.P. 29,50 22,50 dito commn 31,25 31,25 dito middelb32,50 32,50 Boter, in kopp. of stukk. perN. P. 1,23 n 1,12 Aardappelen,per Mud 2,60 2, Appelen 6,5, Tarwe, n 12,50 10, Rogge,»8,7, Gerst,7.25 5,50 Haver,4,50 n 2,50 Boonen (ondersch. soort) n n 7,25 n 6,25 Mosterdzaade 16,50 16, Erwten (groene) n r 16.— 13, id. (graauwe) n 16,— a 14,— id. (witte)n 12,10, id. (vale)12,10, Alkmaar, den 5 November 1856. Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. Be Secretaris, SPANJAARDT. Napels. De gezant Petrulla heeft te Weenen eene nota inge diend in antwoord op de raadgevingen van den heer de Martini; de regering waardeert de goede bedoelingen van Oostenrijk, maar de Koning kan niet toegevenzonder afstand te doen van zijne souvereine regten. De aangeboden bemiddeling van Rusland is evenzeer afgewezen. De Koning heeft niet geweigerd aan de conferentie te Parijs deel te nemenmaar verbindt daaraan voor Engeland, Erankrijk en Oostenrijk onaannemelijke voorwaarden. Z. M. heeft besloten nog 2 regimenten Zwitserselk van 4 batal jons aantewerven.— Den 21 Oct. heeft de Fransehe gezant Bre- nier zijne instructien aan de regering bekend gemaakt en heeft daaraan niet voldaan zijndeden 30met het geheele personeel der legatieen den Engelschen zaakgelastigde Petre, Napels ver laten eu is over Rome naar Erankrijk gereisd. Bij hun vertrek had de regering uitgebreide maatregelen van voorzorg genomen om elke beweging te onderdrukkenmaar de menigte hield zich zeer bedaard, terwijl de liberalen besloten hadden zich van elke demonstratie te onthouden.Het Fransehe stoomfregat Bucliayla en een Britsch adviesjagt lagen laatstelijk voor de hoofdstad, om dépêches over te brengen en toezigt te houdenzij hadden sa- lutschoten met de forten gewisseld en de officieren waren aan wal gegaan. Turkije. Aan de mogendheden die het traktaat van Parijs ge- teekend hebben zijn de ontwerpen medegedeeld der firmansvoor de bijeenroeping der speciale divans voor de Vorstendommen, om de wenschen der bevolking kenbaar 'te makenzullende elk be staan uit 17 boijaren17 groote grondbezitters17 handelaars en fabriekanten, 17 landlieden en 12 geestelijken. Bij deze mede- deeling verklaart de Porte zeer stellig, dat de beraadslagingen ai- leen de binnenlandsche aangelegenheden zullen betreffen.Kur- scliid-bassa (generaal Guyon) is te Konstantinopel aan de cholera overleden.Engelsche ondernemers hebben het bewind een voor stel gedaan om eenen telegraaf van de hoofdstad naar Indie aante leggen.In de omstreken van Jerusalem hebben onlusten plaats gehad.Op vordering van den Eransclien consul zijn de perso nendie te Damascus den Eranschen geneesheer Jacquier mishan deld hebben in hechtenis gehomen.Door de aardbeving die op MaltaCreta en vooral te Cairo schade heeft aangerigtdreigt het fort S. Anna te Rhodus intestorten en den ingang aer haven te versperren.De termijn tot ontruiming van het Turksche ge bied en de sluiting der Dardanellen voor oorlogschepen den 28 Oct. verstreken zullende zijnheeft Fuad-bassain overleg met den Oostenrijkschen gezant eene circulaire aan het corps diploma tique opgesteld, óm het nut van het voortdurend verblijf derOos- tenrijksehe troepen in de Vorstendommen, tot de geheele uitvoe ring van het vredestractaat, te betoogen. De Fransehe gezant ver klaarde zoodanig geschrift niet te willen aannemennoch daar eenig gesprek over te zullen voeren, waarom het plan verviel, en de brief, om de misnoegdheid van den heer v. Prokesch te bedarenaan de Turksche agenten in het buitenland werd gezonden. Door invloed \an den Eranschen gezant weder gedrongen, om op het vertrek der vreemde troepen en schepen aantestaanwaartegen ook lord Redcliffe zich verzette zag het ministerie Ali-bassa zich ver- pligt zijn ontslag intedienenten gevolge waarvan Reschid-bassa grootvizier werdöp den dag dat deze zijne bediening aanvaarde, nam de Sultan de versierselen wan den Kousenband aan. Intus- schen gaf de bevelhebber van het Engelsche eskader Lyons den Russischen gezant te kennen, dat hij de Zwarte Zee niet verlaten zoude, voor dat Rusland de bepalingen van het tractaat vervuld hadhoewel de heer Butenieff hierover zijne bedenkingen weder bij de Porte inleverdewerd den 27 werkelijk tusschen de Oos- tenrijksche en Eugelsche gezanten en den minister van buitenl. zaken eene overeenkomst in dien zin gesloten. De zoon van ReschidMehemed Bjemil Beyheeft, wegens de gebeurde kabi netsveranderingbij den Eranschen Keizer, teCompiègne, gerust stellende verklaringen afgelegddie echter niet voldoende zijn be vonden zoodat de heer de Ihouvenel per telegraaf gelast is daar over inlichtingen te vragen. Het verongelukte, naar Japan bestemde schip Sara Johanna, (zie ons vorig No.) is den 14 Aug. bij Chösan gestrand, waarbij 4 man der ekwipage zijn omgekomen; de geredden werden door de zeeroovers uitgeplunderd en gevankelijk opgezondendoch la ter aan de Nederlandsche autboriteiten uitgeleverd.25 Van de leden der Luxemburgsche Kamer, dien een votum van wantrou wen tegen de regering hebben uitgebragthebben daarna het voor stel gedaan om eene commissie te kiezen, welke zich met het be wind zou beraden over de meest noodige wijzigingen der grondwet, wijl hunne tegenstand niet den Groothertogmaar de ministers geldt.De erven van den Prins van Salm Salm hebben de tien den van Loonopzand openbaar verkocht voor f 79,750,aan de gemeente Kaatsheuvel-Loonopzanden het kasteel en de heerlijk heid aan de Douairière F. X. Verlieijen voor f 33,000.Mevr. de wede. dr. S. Brouwer te Leeuwarden heeft een groot gedeelte der boekerij van wijlen haren echtgenoot geschonken aan de pro vinciale Eriesche bibliotheek. - De regering heeft onderscheidene aan Z. M. gerigte verzoekschriften, tot het oprigteu van zooge naamde crédits-mobilier afgewezen.Den 28 Oct. vierde deboog- schutterij van S. Joris te Heusden het vijfde eeuwfeest van de gift eener uiterwaard door Hertogin Johanna van Brabant, later beves tigd, door Graaf Willem V van Holland\i\VAh7 en Koning Willem Zin 1828het schuttershuis en de vergaderplaatsen der beide harmo- niën waren 's avonds geïllumineerd.Nadat de raad van Ley- den den 29 het adres van een ingezeten, tot. intrekking der nieuwe directe belastingmet 16 tegen 6 stemmen verworpen hadwerd den 31na langdurige beraadslagingmet 17 tegen 6 st.het voorstel van den heer v. d. Boon Mescli aangenomenom reeds voor 1857 tot de afschaffing overtegaan.Te Rotterdam werd deuzelfden dag, met 20 tegen 12 st.besloten de heffing voor 1857 alleen naar dc vertering, cn niet naar de huurwaarde, te re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1