ALKMAARSCHE COURANT J\°« 40. Achtenvijftigste Jaargang. 1830» Maandag 17 November. '4 (DJIiciccl (Bcbccltc. ©Sllcïiclijfisdt (Docrsigt. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat van gemeentewege de hoofdcommies A. Swart is gecom mitteerd tot de opneming der patenten, bij art. 36 der wet op dat middel bepaalden dat door dezen met den Deurwaarder der di recte belastingeningevolge de bepaling der wet, daartoe (aanvang nemende den 17 dezer maand) zal worden overgegaan. Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zooveel noodig gelast, dezelve ambtenaars in die kwaliteit te erkennen en hun alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. Alkmaar, den 7 November 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding van het bepaalde bij art. 265 der gemeen tewet ter kennisse van de ingezetenen Dat het door den Raad vastgestelde kohier der plaatselijke di recte belastingvoor het dienstjaar 1856 gedurende acht dagen en wel van heden tot en met Dingsdag den 18 dezer ter Secreta rie voor een ieder ter lezing zal liggen. En is hiervan afkondiging en aanplakking geschiedt ter plaatse waar zulks behoort. Alkmaar, den 11 November 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. Be Secretaris, SPANJAARDT. Frankrijk. Den 7 bevatte de officiëele Moniteur een gerust stellend artikel over den voortduur van de alliantie met Engeland, en zulks vooral gerigt tegen een betoog van het tegendeel in de Constitutionelhetwelk nog al indruk en zelfs eene daling der fondsen had teweeggebragthet eenige verschil bestaat daar in, dat Fraukrijk onverwijld de conferentie weder wil bijeen roepen en Engelandin overeenstemming met Oostenrijk en Tur kije vooraf de kwestiën wegens Bolgrad en het Slangeneiland wil afgedaan hebben.— Den 4 is te Parijs overleden de beroemde scfiilder Paul Belaroche, oud 59 jaren— Het verlof in den af- geloopen zomer aan 90000 man der ligtingen van 1851, 52 en 53 verleend, is met nog 9 maanden verlengd.Den 9 zijn H. H. M. M. op het paleis van S. Cloud teruggekeerd; aan het station van den Noorderspoorweg werden zij luisterrijk ontvangen en reden in eene open calèche door de hoofdstad.Den 12 is de heer Kisseleff, op de Tuilerien, den Keizer voorgesteld en erkend als ambassadeur van Ruslandreeds den 4 had hij te Compiegne Z. M. een brief van den Russischen Keizer overhandigd. De Keizer heeft hem geantwoord, dat hij, zonder oude alliantien te verzwak ken voordurend trachttedoor welwillendheid te verzachtenwat gestreng mogt voorkomen bij de stipte naleving van het vredes- traotaat; de goede ontvangst van den heer deMorny te Petersburg had -hem veel genoegen gedaan; hij beloofde den graaf dezelfde bejegening om zijne persoonlijke verdiensten en ter wille van diens edelen meester.— De heer Lejolivetveroordeeld wegens het ontijdig mededeelen van het vredesverdragheeft kwijtschelding van zijne verdere gevangenisstraf bekomen.- De wed. Pescatorc heeft ge appelleerd van het vonnis ten haren lasteover de nalatenschap van haren echtgenoot. Rusland. Elk der 7 divisien ligte kavallerie is een regiment dragonders van 3 brigades toegevoegdook is de artillerie merke lijk vermeerderd.— Volgens den vrede van Parijs mag dit rijk in de Zwarte Zee slechts een zeker getal oorlogschepen bezitten maar de nieuw opgerigte stoombootmaatschappij heeft zich 42 stoombooten en 20 anclere vaartuigen aangeschaft waarvan de bemanning even als bij de marine is gekleed en gedisciplineerd. De keizer heeft bij vleijend schrijven aen generaal Luiers, wegens 50 jarige dienstvan het opperbevel van het tweedp leger ont heven.— De regering heeft eene belangrijke verordening afgekon digd, omtrent de organisatie van den landelijken stand in Esthland, waarbij inzonderheid gelet wordt op de regten en verpligtingen der Zweedsche boeren en de pligteu der landlieden jegens hunne lieeren naauwkeurig worden omschreven.De spoorwegen tot aanleg en exploitatie waarvan concessie voor 85 jaren, met ver- waarborging van 5 p. ct. rente, is verleend, zijn die van Peters burg naar Warschau (deels gereed, welk gedeelte door het Crédit mbilier voor 20 millioen van den Staat te koopen)van Moskou naar Feodosiamet een zijtak naar Odessavan Moskou naar Nischey-Novogorod en van Kursk naar Libau en de Oostzee; het hiervoor benoodigd kapitaal beloopt 270 millioen roebels.In het zuiden des rijks zijn de graanprijzen zeer gedaald. Spanje. De wet van 1845 op de drukpers is weder verbindend verklaardtot dat de Cortes nieuwe verordeningen zal hebben vastgesteld. De minister van binuenl. zaken heeft de bestuurders der dagbladen bij circulaire gelast, om voortaan geene vertoo<*en optenemen over geestelijke onderwerpen, vreemde vorstenhet socialismus, of stukken strijdig tegen het regt van eigendom en de goede zeden.Bij Koninglijk besluit is de instelling van eene algemeene commissie voor de statistiek bevolen; ook is de raad van admiraliteit door eene algemeene directie voor de vloot ver vangen en zijn de bisschoppen gemagtigd tot het begeven der geestelijke waardigheden.-De generaals B. \Enrigue O Bonnell en Messina zijn op hun verzoek ontslagen als opperbevelheb ber van Cadix en directeur van den algem. staf; de laatste is vervangen door den geul. Sans.Het officiële ^dagblad berigt dat de regering niet zal terugkomen op de verkoopen van natio nale goederendie reeds hun beslag hebben erlangd.— Tot aan koop van levensmiddelen is een crcdiet van 60 millioen realen verleend. Ten gevolge van het ongeluk te Nymegeu is ook de kanonnier l'sselbergnadat hem den linkerarm en het linkerbeen waren af gezet in den nacht van den 6 en de kanonnier Possedie een belangrijk kwetsuur aan den schedel bekomen hadin den nacht van den 9, overleden; den kanonnier Vermeden is een been ter hoogte van de dij geamputeerd.De collecte in Noord-Brabant voor de ge meenten die door den storm van 11 Aug. zijn geteisterd, heeft 3592,02 opgebragt.— De gezamelijke logementhouders te's Gra- venhage hebben een adres aan den minister van financiën gerigt aandringende op eene herziening der wetten op het patent en het personeel, welke laatste inzonderheid omtrent de deuren, vensters, haardsteden en het mobilair voor hun bedrijf bezwarend is.De minister van binnenl. zaken heeft de commissarissen des Konings in do provinciën verzocht, de waterschapsbesturen uittenoodigen om geene candidaten tot medeleden voortedragen, die meer dan 70 jaren of daar nabij zijn, vooral niet voor eene eerste benoe ming.Genoemde commissarissen zijn mede verzocht om opgave te doen van de ongebouwde gronden, die tot ontginning zouden kunnen aangewend worden; het doel des Konings daarmede is om den arbeidsman werk te verschaffen.Eenige voorname ingezete nen te Schiedam hebben zich vereenigdom bij een bakker zuiver tarwebrood te doen bakkenwaarvan wekelijks den prijs aante- kondigenhetwelk voor de afgeloopen week beliep 37 c. het 1N. P.; andere bakkers hebben bekend gemaaktdat zij zich aan deze zet ting zullen onderwerpen. Te 's Hertogenbosch zullen 8 vermogende burgers eene bakkerij met 2 ovens, van goed en goedkoop brood oprigten; in de werkplaats mag buil noch zeef aanwezig zijn, de rog^e moet gebakken worden zoo als zij van den molen komt, de meestersknecht staat onder eede en een voldoend, getal slijters wordt tot den uitkoop in staat gesteld.Den 6 is het rijksfre gat Prins Alexander van Vlissingen naar Madera gestevendom de daar aangehouden 22 Maleijersdie het koopvaardijschip Twenthe, na de overige bemanningdie echter gelukkig gered isopgeslo ten te hebbenin brand" gestoken en verlaten hebbenaftehalen om door het hof van Z. Holland teregtgesteld te worden.— Den 9 is onder Leijderdorpeven buiten Leijdenoverleden Cornelia de Groot, wed,, van Biest, oud 100 jaren, 3 maanden en 8 dagen. De timmerman der ingestorte tribunes te Haarlem/, v. d. Weiden, geappelleerd hebbende van het vonnis der arr. regtbank aldaar, is nu door het hof van N. Holland tot 6 dagen eenzame opsluiting en de kosten veroordeeld.In den namiddag van den 14 is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1