ALKMAARSCHE COURANT N». 50. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 15 December. IMP 0Jliciccï (Bcbecltc. ©ülckcüjfcscït (Docrsigt. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM". COSTER ZOON. l)e Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomon tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigteu een dag vroeger. Van wege BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk- maak, wordt aan de belanghebbenden ter kennisse gebragt: Dat de Kaas- en Graanmarktenwelke op den 26 Decem ber uit hoofde van het Kersfeestniet kannen plaats hebbenzul len gehouden worden op WOENSDAG den 24 DECEMBER aanstaande. Alkmaarden 3 December 185G. De Secretaris der gemeente Alkmaar, SPANJAARDT. KENNISGEVIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Gemeente, dat liet Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op den ll4'n December 1856 door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie is goedgekeurd, en op heden aan den Ontvanger der gemeente lijke belastingen ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoover maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 12 December 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. dk LANGE. De Secretaris SPANJAARDT. Erankkijk. De Russische s. b. n. Behrens heeft den 26 Nov. te Cherbourg, aan boord van het linieschip Wiborgeen schitte rend feest aan de Eransche burgerlijke en militaire overheden ge geven en de bemanning van zijn eskader heeft eene aanzienlijke som voor de armen dier stad bijeengebragt.Eene deputatie van het l0. reg. grenadiers der garde heeft den Keizer het proces-ver baal van de opname van den Keizerlijken Prins als regimentskind, overhandigdhet is prachtig gebonden en door alle leden van dat regt onderteekend.De Keizer heeft den Koning van Pruis- sen het Grootkruis van het Legioen van eer opgedragenPrins Fredrik Wilhelm van Pruissen kwam den 11 te Parijs aan, aan het station van den noorderspoorweg werd hij door Prins Napoleon, den maarschalk Magnanenz. ontvangen cn in plegtigcn optogt naar de Tuilerien geleid.De bisschop van Chartres heeft aan zijne geestelijkheid een mandement uitgevaardigd, ter afkeuring der rigting van l'Univers en ter aanprijzing van I' Ami de la Re ligionbragt het eerste blad onlangs de goedkeuringen van 15 prelaten bijgenoemde bisschop heeft vooraf het gevoelen van 31 ambtgenooten ingewonnen, die zijn schrijven waar, nuttig en gematigd vonden; de abt Miction heeft mede eene brochure tegen l' Univers uitgegevenzijnde een brief aan den bisschop van Montauban. Rusland. Gedurende de belegering van Sebastopol zijn 70 oor logschepen in de haven gezonken; 4 linieschepen liggen geheel op zijde en zijn onbruikbaar geworden, maar 1 linieschip, 1 fregat jen 6 stoomschepen staan overeind en kunnen naar boven gebragt worden.Het legercorps van Orenburg is zeer versterkt en de voorposten daarvan zijn tot aan de rivieren Oxus en Jaxartes voor uitgeschoven de flotille op het meer Aral is over die rivieren naar de grenzen van Indie verplaatstaan den generaal Cliruleff is last gezondenomals de Shach van Perzie hulp verlangtmet 50000 man optetrekken. (Men verneemt dat Herat zich werkelijk aan den Perzischen generaal Murad-Schaji heeft overgegeven en dat de Engelsche troepen reeds in de golf van Perzie opereren ofschoon Erankrijk nog bemiddelend handelt).Ook zijn 2 corp sen bestemd om op de Oostenrijksche grenzen vereenigd te wor den.Met China is een tractaat gesloten, ter bekoming van eene strook landsmet eene goede haven, op de westkust van Chu- san, waar een fort gebouwd zal worden en een Russische con sul-generaal zal resideren.De oogst is in het geheele rijk meestal ongunstig geslaagd, waardoor de prijzen ongemeen hoog blijven. Vorst Gortschakoff heeft in het laatst van October aan de mogend heden die het vredes-tractaat geteekend hebbeneene nota gezon den betredende het Slangeneiland en Bolgradliet blijkt dat het Congres naar Eransche kaarten heeft gewerkt. Oud-Bolgrad is tot e'en klein vlek, Tolback, versmolten en Nieuv-Bolgrad eene stad van ruim 8000 zielendoor het meer Yalpuck met den Donau verbonden en juist daarom een punt in kwestie. ÏYankrijk heeft alsnu, met goedvinden van Ruslandvoorgeslagenom tusschen dat meer en de stad een straatweg als grensscheiding te leggen maar Engeland, Oostenrijk en Turkije zijn daarmede niet tevreden. In den nacht van 28 op 29 Nov. is te Dresden overleden de generaal graaf de Perponcher Sedlinitskigeboren te 's Hage, vroeger in militaire dienst, o. a. te Waterloo, en daarna 20 jaren onze gezant te Berlijnzijne begrafenis aldaar is op last des Ko- nings van Pruisseninet allen luister en als van een Pruissisehen generaal geschied.G. Starke, opziener der jagt en visscherij te Vlagtweddeprov. Groningenheeft sedert 1°. Mei 21 vossen en 23 valken geschoten; ten vorigenjare 47 vossen en 17 valken. De metalen kabel voor de telegraaf tusschen Kampen en Zwolle is voor eerstgenoemde stadin den Yssel nedergelaten.De Synodale commissie der Herv. kerk heeft beslotendat de candi- datcn tot de H. dienstter hunner voorbereiding en aanbeveling in de plaatsen waar zij verblijf houden werkzaam moeten zijn.— Den 7 overleed te Edam de heer C. van Bommellid van gedep. taten van N. Holland, enz.,— en werd 's avonds de nieuwe kerk der Waalsehe gemeente te Amsterdam, aan de Keizersgracht, ingewijd door den oudsten leeraar, d8. P. J. J. Mounierhet ge bouw is eenvoudig en doeltreil'endvoor ruim 600 menschen ïn- gerigt, met gas verlicht en van een verwarmingstoestel voorzien. Den 8 is, in de Wijde Wormer, een watermolen, door een huis gezin van 10 personen bewoond, door het harde malen in brand geraakt en spoedig vernield, zijnde er weinig of niets uit gered. In den vroegen morgen van den volgenden dag verbrandden te Tielin eene digt bevolkte buurt3 groote gebouwenwaarvan een gevuld met aardappelen, koren en turf.Te Gouda werd den 9 in het Catharina gasthuisde wit marmerenop een zwart marmeren voetstuk geplaatstebuste onthuld van den in 1855 overleden geneesheer W. F. Buchner, zijnde uit vrijwillige bijdra gen bekostigd.Den 10 heeft het hof van N. Holland A. A. Pfeiffer van Bussumschuldig verklaard aan moordwaarvan de voorbedachte rade niet is bewezengepleegd aan zijne echtgenoote, en hem veroordeeld tot 20 jaren tuchthuisstraf,heeft het hof van Gelderland het vonnis der arrondissements regtbank te Arnhem waarbij pastoor II. ter Vaatwerk aldaar, wegens het verrigten van kerkelijke plegtigheden op de R. C. begraafplaatsis verklaard te hebben gehandeld in strijd met de wet en verwezen in de kosten, bevestigd, thans met bepaling derinvordering des noods bij lijfsdwang,- en heeft de Raad van Schiedam besloten, met 1°. April 1857 eene plaatselijke belasting op het gedestilleerd te heffenen alsdan die op de turf en steenkolen te doen vervallen.— De raad van Haar lem heeft den 11 met eenparige stemmen besloten, eene nieuwe raadskeuze te doen plaats hebbenin plaats van j'. M. Salvador. De minister van bmn. zaken Simons is ernstig ongesteld en heeft zijn ontslag verzochtZ. M. heeft dat alsnog niet verleend, maar den 11 den minister voor de Herv. eeredienst v. Rappard tijdelijk met de waarneming van zijn departement belast.- Prinses Marianne heeft 1000,geschonken tot stichting der Herv. kerk in den Haarlemmermeer.Hot heeft H. M. onze Koningin behaagd de opdragt aan te nemen van het lieve kinder-tijdschriftgetiteld Losse Bladen voor de Ned. Jeugd; een nieuw bewijs voorwaar, dat de geëerbiedigde Vorstin, gaarne hare medewerking verleent, waar het op de bevordering aankomt van hetgeen goedschoon en nut tig is. De regt practische inrigting van genoemd kinderwerkde aangename toon en de leerzame wijze waarop de redactie zich met hare j eugdige lezers weet te onderhouden, ontgingen niet alleen niet aan de aandacht van het deftige publiek maar maakten het tevens bos venvermelde aangename onderscheiding ten volle waardig. Bij de tweede stemming over het hoofdstuk binnenl. zaken op den 6, werden in de 2e Kamer weder 32 stemmen voor eWiHtegenmlge- bragt. dezelfde 4 leden afwezig zijnde, zoodat deze begrooting volgens art. 101 der grondwet niet is aangenomenhoofdstuk VIII, marine, werd met 53 tegen 5 en daarbij de verlangde ƒ25000, tot afsluiting en onderzoek van het bestaande dok aan het N. Diep met 45 tegen 13 st. goedgekeurd. Door de heeren Thorbecke v. Bosse en Sloet werden op de wet op de middelen en op hoofd stuk IXa {Nat. schuld) amendementen voorgesteldom onder de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1