ALKMAARSCHE COURANT JX°. 51. 1856. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 22 December. (Dffictccl ©cbccltc. SSIcïtclijfeöch ©tfersigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 1IERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1-5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Van wege BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk- maak, wordt aan de belanghebbenden ter kennisse gebragt: Dat de Kaas- en Graanmarktenwelke op den 26 Decem ber uit hoofde van het Kersfeestniet kunnen plaats hebbenzul len gehouden worden op WOENSDAG den 24 DECEMBER aanstaande. Alkmaar, den 3 December 185C. De Secretaris der gemeente Alkmaar, SPANJAARDT. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, ingevolge art. 30 der Wet van den 8sten Januarij 1817 n°. 1, ver langende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den jare 1857, zooveel mogelijk aantevullen met Vrijioilligers, die zich onder het genot der daartoe gestelde premie zuilen aan bieden, om deze dienst voor hunne Mede-Ingezetenen op zich te nemen: Brengen bij deze ter kennisse van al de Ingezetenen dezer Ge meente en derzelver Jurisdictie, die dit maar eenigzins zoude mo gen aangaan: Dat, ingevolge art. 31 der voorz. Wet, als Vrijwilligers kun nen worden aangenomen alle ingezetenen, die op den lste» Janu arij 1857 ongehuwd hun 19de jaar zijn ingetreden en hun 308te nog -;iiet hebben volbragt (ten ware zij reeds in de dienst der Neder- landsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelatende noodige geschiktheid hebben dïe tot de dienst wordt vereischt, en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbenalsmede dat de aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Gemeente, dagelijks uitgezonderd de Zon- en Feestdagen) van den 30stin dezer maand Decembertot en met den 20sten Januarij aanstaandevan des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Alkmaar, den 17 December 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8sten Ja nuarij 1817 n°. 1, waarbij is bepaald: dat zich jaarlijks vóór den 5den Januarij aan het Plaatselijk Bestuur id geschrifte moeten adres seren de bij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende man schappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder (Weduwe zijnde)!, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op Vrijstelling, overeenkomstig de be palingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandde dato 4 December 1856, n°. TI'lr M. S., (Provinciaalblad n°. 132), waarbij aan voormeld 21art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij Natio nale Militie dienende manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van Vrijstelling hebben verkregen en verlansen uit de dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde vóór den 5d™ Januarij aanstaandeschrif telijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daarbij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voorscliriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde wet gestatu- eerd, tot welke aanvrage om ontslag, evenzeer de Manschappen zeiven, als hunne Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigaen bevoegd zijn. Alkmaar 17 December 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verzoeken de belanghebbenden hunne Contraboekjes of Nota's we gens leveranciën in het jaar 1856 gedaan, vóór of op den 3 Ja nuarij 1857 intezenden aan den Gemeentearchitect, ten einde de rekeningen uiterlijk vóór den 10 Januarij daaraanvolgende intele- verenopdat de afdoening van zaken geene vertraging ondervinde. Alkmaar, den 20 December 1856. en Weihouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Ecbruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 19 en 20 Dec. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.IIoll. kleinegras, per 50Ned.P. 28,75 ƒ12, dito comm27,27, dito middelbn 28,n 28, Boter, inkopp. of stukk. perN. P. n ,95 n ,75 Aardappelen,per Mud 2,40 2,— Tarwe11,9,50 Rogge, u 8,7,50 Gerst,7,5,50 Haver,4,— 2,60 Boonen (paarden) n n 6,50 5,50 Kanariezaad13,11, Mosterdzaad13,13, Erwtenn 14,H, Alkmaar, den 20 December 1856. Burgemeester en Wethouders P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand November zijn van hier verzonden 98 dépêches, waarvoor is ontvangen53,25 Hetkantooris bezigtigd door 2 personen a 25 Cts. ieder n ,50 Zoodat de geheele opbrengst der maand November is 53,75 Napels. De opstand op Sicilië schijnt van weinig belang te zijn geweest en is gedempt zonder een enkel schot te lossen of eenig bloed te vergieten. De overheden zonden uit Palermo 800 man naar Cefalu, welke die stad binnentrokken, terwijl de insur- genten naar de bosschen in de nabijheid vloden. Eenige aanvoer ders zijn gevangen genomen, o. a. de markies San Mecco, maar het voornaamste opperhoofd -Bencivegna nog niet. Den 6 was het te Messina rustig, in weerwil van het bedekt ontschepen van wa penen op de kust.— Den 8, bij de wapenschouwing te Napels, ter eere van het feest der Onbevlekte Ontvankenistrad de sol daat Melana, een in 1852 begenadigd opstandeling van 1848, die onder een valsclien naam diendeop den Koning toe en trachtte Z. M. te verwonden, doch dadelijk door een officier nedergewor- pen, werd Z. M. slechts ligt in de dij gekwetst en stootte het wapen op den zadel af. De Koning bleef zeer bedaard nog een uur te paard, deed zich daarna op het paleis verbinden en reed onder het uitbundig gejuich der menigte in een open rijtuig we der uit; de stad werd 4 avonden achtereen geïllumineerd en den 11 hadden reeds 10000 personen op het paleis hunne gelukwen- sching den Koning aangeboden, hetgeen ook de daar gevestigde Engelschen bij adres gedaan hebben. De dader zeide slechts de hem gegevene bevelen te hebben nagekomen en is onverwijld opgehangen. Oostenrijk. Het Brusselsche dagblad le Nord is in het ge heele rijk verboden.De Jesuiten hebben de Universiteitskerk te Weenen bekomen, alsmede, op hunne vordering, de woningen der hoogleeraren, die men deze ontruiming heeft moeten vergoe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1