1858. i a jln 2. Zestigste Jaargang. Maandag 11 Januari j. fcjo I ©Hietccl (Scheelte. £clcftcüjfisdï ©ucrsi0t. BINNENLAND. Slabs üicuws. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgeve-s KERM COSTER ZOON. ,-,"vA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bij deze de ingezetenen opmerkzaam Dat bij de verordening op het betieer en behandelen der brand- bluschmiddelengearresteerd bij besluit van den Gemeenteraad van den 17 September 1850, aan Heeren Gedeputeerde Staten medegedeeld en behoorlijk afgekondigd, de gelegenheid is gege ven zich van de dienst bij de brandspuit vrijtekoopen, tegen be taling eener som van 3,- per jaarte voldoen m de maand Januari), na welken tijd geen uitkoop meer wordt toegelaten, zullende de definitieve designatie tot de dienst bij de spuiten, van hen die zich niet hebben vrijgekocht of niet speciaal zijn vrijge steld, in de maand Februarij aanstaande plaats hebben. Alkmaar, den 2 January 1858. Buraemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, voldoende aan den inhoud der Circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, van den 11 Julij 1814 No. ió (Prov. blad No. 61); Herinneren mits deze de Ingezetenen nunner Gemeente en Ju- nsdictie9 dat, ingevolge de Wet van 1 Maart 1815 No. 18 (Staatsblad No. 21) ten aanzien van het vieren der dagen, aan de openbare Christelijke Godsdienst toegewijd: Op Zondagen en zoodanige Godsdienstige Feestdagen, als door de Kerkgenootschappen dezer Landen algemeen erkend en gevierd wordend geene beroepsbezigheden, noch openbare arbeid zullen momm plaats hebben, welke de Godsdienst zouden kunnen sto ren"Jat geene uitstallingen van koopwaaren, noch op openbare markten, noch voor de huizen der kooplieden mogen worden gedaan,dat geene verkoop van goederen met opene deuren ma" geschieden,gedurende de openbare Godsdienst alleplaat- sen3 waar drank wordt verkocht, moeten zijn gesloten,- - gee- nerhande spelen mogen worden uitgeoefend, en dat alle open bare vermakelijkheden op zoodanige dagen geenzins mogen wor den gedoogd, behoudens enkele uitzonderingen, ter bepaling van de Gemeentebesturen; en dan nog niet anders, dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienst-oefeningen. Alkmaar, den 9 January 1858. De Burqemeester voornoemd, D. W. VAN LEEUWEN, De Secretaris, SPANJAARDT. Engeland. De Britsche gezant te Teheran heeft niet aan de door den Shach van Perzie aan de vreemde vertegenwoordigers gerigte uitnoodiging, om de kroouing van zijnen zoon bijtewonen, voldaan, wegens zijne srenegenheid voor den te Bagdad wonenden pretendent.In 1857 bedroegen de staatsinkomsten bijna 1,800,000 minder dan in 1856.— De koloniale raad van Deme- rary heeft zich verklaard voor de toelating der te deporteren Cipayers met hunne gezinnen in die kolonie.De beide Huizen der Au stralische bezittingen hebben de wet goedgekeurdwaarbij verlof gegeven wordt tot het aanleggen van spoorwegen van Melbourne naar de voornaamste gouddistricten, moetende 8 millioen kosten. De heeren Bright, Berkeley, Roebuck en 28 andere leden van het Lagerhuis hebben den 5 Jan. eene verklaring bekendgemaakt, waarbij zij aandringen op eene uitbreiding van het kiesregtin voering der geheime stemming en vernieuwing van het Parlement om de 3 jaren.- Den 5 is te Londen eene vergadering van aan zienlijken gehouden, ter beraadslaging over het stelsel, dat de re gering ten aanzien der godsdienst in O. Indie dieut te volgen. De voorzitter, lord Shaftesburymeende dat de zendelingen eer te weinig dan te veel waren werkzaam geweest en beriep zich daartoe op de rust in de presidentschappen Madras en Bombaywaar meer heidenen zijn bekeerd dan in het oproerige Bengalen. Er is be sloten adressen aan de Koningin en het Parlement te rigtenmet verzoek, om, zonder misbruik van gezag ter bevordering van het Christendomaan alle klassen volledige vrijheid van godsdienst voor zoo ver bestaanbaar is met de openbare orde, te verzekeren.- De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Den 6 zijn de pogingen, om de Leviathan aftelaten, beter geslaagd dan vele vorige, zoodat het schip weder iets is gevorderd.— Het ijzeren transportschip Sarah Sandsin Aug. met 300 soldaten naar Indie vertrokken, is den 11 Nov., op 300 mijlen van Mauritius, in brand geraaktwelke eerst na ruim 24 uren alle krachten te hebben ingespannen is geblusclit. Het achterste gedeelte was ge heel verwoest en in het hol stond 15 voet water. De vrouwen en kinderendie men in de booten had geplaatst, werden met moeite, wijl de zee ontstuimig was geworden weder aan boord gebrast en na 8 dagen sukkelens, Mauritius bereikt— Indie. Genl. llavelock is "den 25 Nov. aan de roode loop overleden. Den 27 heeft er bij Cawnpore een gevecht plaats gehad tusschen de divisie van genl. Wyndham en de muitelingen van Gwaliorwaarbij alle tenten der Éngelscben, ten getale van 3000, door den vijand zijn verbrand en het 64e reg. genoegzaam geheel iti stukken gehouwen. Colin Campbell heeft den 7 Dec. eene schitterende wraak genomen en, met weinig verlies, genoemde muiters geheel verslagen, die daarbij 26 stuiken26 bagagewagens en een grooten voorraad krijgs- en mondbehoeften hebben verloren. Den 14 Deo. is met Frankrijk een traetaat geslotenwaarbij met 1°. Jan. de inkomende regten op zijde en kramerijen op 5 pCt. der waarde bepaald en de scheepregten op Fransche vaartuigen met ballast uit vreemde havens komende, met die voor Nederlandsche gelijk gesteld worden— Het Ned. zendelinggenootschap heeftin 1857 aan giften en legaten ontvangen 33,634.86J.Voorde haringvangst hebben 90 schepen 171 reizen gedaan en 1554 last aangebragt, tegen 82 schepen, 175 reizen en 2556 tonnen in 1856.— Van het Nieuwe Diep zijn uitgevoerd 861 koeijen, 748 kalveren en15410 schapen.— In de provincie Groningen wer den, op 93 scheepstimmerwerven, 96 schooners, brikken, galjooten en koffen en 13 kleinere zeeschepen gebouwd; voor 1858 zijn thans 121 schepen in aanbouw.— Z. M. heeft eene commissie be noemd tot regeling van alles wat den bouw en de meubelering be treft van het" paleis voor den prins van Oranje,en den heer W. J. Hofdijk benoemd tot lid der acadamie van beeldende kun sten te Amsterdam.— In den oudejaarsnacht heeft een jongeling te Nymegeneen geweer afschietendebij ongeluk zijne zuster het, leven benomen; hij heeft zich in hechtenis begeven maar is weder vrijgelaten.6 Leden der Lusemburgsche oppositie zijn door de Kamer gelast een adres aan den Groothertog te ontwer pen, waarbij de intrekking der jongste kieswet verzocht wordt. Eindhoven is den 6 voor het eerst met, gas verlicht geweest.— Eenige ingezetenen van Eindhoven hebben van de regering de sloping der vestingwerken en de overname der gronden daarvan voor 200,000,— verzocht. In 1857 zijn 1847 stapels en 329,385 ponden kaas meer ter waag gewogen en 11,917 mudden minder ter graanmarkt aange bragt dan in 1856. Z.M. heeft bepaald dat het depot van het 2e reg. mf. met de maand Mei van hier naar Gouda zal verplaatst worden,— en heeft tot burgerlijke leden van den militieraad benoemd de heeren Jr. D. C. de Dien Fontein Versclmir van Heijloo en Mr. J. A. Kluppel en tot hunne plaatsvervangers Mr. P. A. de Lange en J. Bakker Klz., de eerste en derde leden der Staten en de tweede en vierde leden van den Raad. Bij Kon. besluit van 26 Dee. is aan Mevr. C. H. G. Jyclama a, Nijeholtwed. van den beer J. Wentholtin leven arrond. betaal meester alhier, een pensioen van 1200,verleend. -Blijkens aangeboden lijst van inteekening, zal er door H.H. muzijkonderwijzers en liefhebbers op Donderdagden 21 Jan. a. een concert worden gegeven ten voordeele der Armen-bewaarschool. Ter bevordering van liet goede doel, maken wij onze lezers hierop nader opmerkzaamterwijl de lijst van inteekening thans voor handen ligt bij de Uitgevers dezer Courant,. GEMEENTERAAD. Zitting van den 6 Januarij 1858 No. 1. Voorzitter Dr. D. W. van Leeuwen. Tegenwoordig 11 Leden. Afwezig de Heeren Mr. P. A. de Lange en J. Bakker Klz. 1. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. J. Is gelezen een extract uit de deliberatiën van HH. Gredep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1