ALKM AARSCHE COURANT N°. 3. 1858. o., Zestigste Jaargang. Maandag 18 Januarij. ©JljeiëcJ (Bcbccïtc. KËIcïicüjfiech (Ducrsigt. BINNENLAND. 1 Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos, 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgews HERMx COSTER ZOON. Ai IA De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AUKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de 2e. Kwarta^ls-patenten van het loopende dienstjaar door hen zijn in gereedheid gebragt, en voor de daarbij betrokken per sonen die zich daartoe tusschen Maandag den 18 en Zaturdag den 29 Januarij zullen aanmelden, tegen overgifte van het in der tijd ontvangen bij de beschrijving afgegevenverkrijg baar zullen zijn gesteld. Alkmaar, den. 14 Januarij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. AV. van LEEUWEN. Be Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 Staatshl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het voljaarsch kohier der Grondbelastiugdienst 1858 op den '5 Januarij 1858 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien te ontgaan. Alkmaar den 12 Januarij 1858. Het Hoofd van liet Bestuur voornoemd, I). W. van LEEUWEN, Weth. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; gezien de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, de dato 4 December 1857, No. yNt M/S. (Provinciaalblad No. 104), waarbij is bepaald, dat de werkzaamhe den der Nationale Militie, voor den jare 1858, binnen de gemeen ten dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan artikel 60 der wet van 8 Januarij 1817 Staatsblad No. 1omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze opalle manspersonen hunne wettige woonplaats of domicilie binnen deze gemeente of jurisdictie hebbende, welke op den 1 Ja nuarij 1858 hun negentiende jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle mannelijke geborenen van hetjaar 1839, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wetin het daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 der Wet van 27 April 1820, alle mans personen die hun verblijf binnen dit RijK zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwdten einde zich voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrijving aantegeven, in dat register, waartoe zij volgens hun nen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen den 1 Januarij 1858, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken opliet Raadhuis alhier, den 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 en 20 Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomendat iemand in de termen der in schrijving vallendezich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoor deeld, de ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen: Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken of anderzins, bij desniettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede tot de inschrij ving verpligt zijn de gehuwden en afwezeuden. Dat de Ouders, Voogden eu Regenten verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen in persoonof door iemand daartoe door hen schriftelijk gemagtigdte doen inschrijvendaarin nalatig blijvendezullen zij vervallen in de boete daarop gestelden in geval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft onverminderd dat zoodanige Kinderen of Pupilleneven als alle andere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben ont trokken indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbren gen in eene boeteen bij onvermogen tot gevangeiiis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehou den, voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij overlijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd; voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl diegenen, welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden, Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de Inge zetenen van deze gemeente en jurisdictiewelke dit aangaatom zooveel mogelijk in eigen persoon, voorzieu van een extract uit het geboorteregister en eene nota van de wijk en het nummer der woonplaats, doch bij volstrekt noodige afwezigheid door een hun ner nabestaanden of voogden, aan deze hunne verpligtinggetrou welijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor voortekomen dat zij als onwilligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigen nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den 17 December 1857. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, Be Secretaris, SPANJAARDT. In 1S57 zijn voor de eerste maal zeebrieven uitgereikt aan 187 binnen- en 18 buitenlands gebouwde schepen, tegen 204 en 23 in 1856.De vereeniging tot afschaffing van den sterken drank telt thans 11,100 leden, 51 afdeelingen en ruim 300 correspondenten. De Rhijn ligt voor Arnhem zoo droog, dat de bedding allerwege zigtbaar is.Den 4 Jan. is het te 's Gravenhage opgerigte genees kundig gesticht voor minderjarige idioten geopend; directeur is de heer J. Donkerslootde verplegingskosten voor de le. en 2e. klas sen zijn ƒ600. en ƒ300. 'sjaars.Dell. Raad heeft het arrest van het hof van Z. Hollandtegen de 4 veroordeelde Maleijersver nietigd, op grond dat er getuigen zijn gehoord buiten hunne te genwoordigheid zonder dat hun het getuigde is medegedeeld en alzoo de zaak verwezen naar het hof van Gelderlandom op de akte van beschuldiging uitspraak te doen.Den 14 heeft het hof van N. Holland het vonnis der arr. regtbank te Amsterdam be vestigd waarbij aan de stad Leyden regten op den Haarlemmer meer ontzegd worden, wijl de in den opdragtbrief van graaf Philips genoemde visscherijen het vischregt en niet het vischioater bedoelen, met veroordeeling der appellante in de kosten.- - Nabij Breda is overleden mr. H. O., baron Nahmjs van Burgst, oud raad van Ned. Indie en ervaren schrijver over die gewesten, oud 76 jaren. Ook is den 14 te 's Hage overleden de baron de Constant Rebecque voormalig adjudant van Koning Willem II. Frankrijk. De bank heeft het disconto weder tot 5 p. Ct. ver laagd.De heer de Cambaceres, wiens benoeming tot lid van het Wetgevend Ligchaam onlangs, wegens zijne toenmalige minderja righeid, is vernietigd, is zonder mededinging in het arrondissement S. Quentin weder verkozen.Den 31 Deo. heeft aan ministerie van buitenl. zaken te Parijs de uitwisseling plaats gehad der rati- ficatiën betreffende de regeling der grensscheiding in Bessarabie. De beroemde tooneelkuustenares Rachel is na eene langdurige suk* keling overledenhaar gebalsemd lijk is naar Parijs gevoerd en den 11ten aanschouwe eener groote menigte op het kerkhof Père Lachaise begraven; de lijkkoets was bespannen met 6 paarden en werd gevolgd door het personeel van het The atre - Francaisvele geletterden en kunstenaars en voorname Israëliten. Bij het graf spraken de opperrabbijn van het Parijsohe consistorie en de heeren MaquetBataille en Jules Janin.Het Hof van Cassatie heeft het vonnis bevestigd, waarhij de aartsbis schop van Chaleedonieals hoofd der Pictus (eene klooster) ver eeniging te Lyon wordt gelast de daaraan vermaakte nalatenschap eener vrouw aan hare nabestaanden uittekeeren wijl die vereeni ging zonder toestemming der regering is opgerigt.De admi raal Rigault de Genouilhj, bevelhebber der scheepsmagt in de Chi- nesehe wateren, is gelast de stad Tourane in Cochin-China welke reeds in 1787 aan Frankrijk is afgestaan, maar nooit in bezit geno men, te vermeesteren, wijl de Keizer van dat land de christenen wreed beeft vervolgd en een Frausch oorlogschip is beleedigd;r- De genl. lamoriciere is met zijne familie uit Belgie naar Frankrijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1