Mtl W ÏEflköllI'IIIÏS ill iiiiiiiMiMm \mm MOLENMAKERS 7 N I E U W E groot 11 roe- De Notaris D. N. van ELTEN, gevestigd te Alkmaar, zal, op Donderdag, den 28ften _jrd5£PJanuarij dezes jaars, des namiddagsten 2 ure, in het Logement de Rustende Jager, te Bergen, din het openbaar, presenteeren a. te verkoopen 1°. Twee perceelen "WEILAND, gelegen in den Eg- mondermeer, onder Alkmaar, kadaster sectie D, n°s. 83 en 84, te zamen groot 2 bunders, 83 roeden 60 ellen. 2°. Een stuk BOSCHLAND, gelegen op Aagdorp onder Schoorlkadaster sectie Dn°. 14 7, groot 42 roeden 10 ellen. 3°. Een stukje WEILAND, gelegen als voren kadas ter sectie D, n°. 152, groot 9 roeden 40 ellen. Alles om dadelijk te aanvaarden en de lasten te voldoen van den 1 Januarij 1858. En b. te verhurenvoor liet loopend jaar 4». Een stuk BOUWLAND (Aardappelenland)gele gen onder Bergen kadaster sectie Aals n°. 85, groot 16 roeden 50 ellen en n°. 460, den dus te zamen groot 27 roeden 50 ellen. Mede dadelijk te aanvaarden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris van ELTÉN, te Alkmaar, voornoemd. Openbare Verkooping op Donderdag, tden 4<leu Februarij 1858, des voormid dags te 11 ure, in de Herberg van de Wed. Jan Groot te Veenhuizen van Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde HUIS MANSWONING, BOET, ERVE', TUIN, een stuk best WEILAND, groot 3 bunders, 3 roeden en twee stukken best BOUWLAND, te zamen groot 2 bun ders, 26 roeden en 40 ellen, staande en gelegen aan den Veenhuizer Middenweg, in den Heer Hugo Waard. Zijnde breeder bij biljetten omschreven nadere in lichting te bekomen ten kantore van den Notaris J.STIK- KELin den Schermeer, en intusschen uit de hand te koopte bevragen bij den Eigenaar JAN STROOKER. kunnen nog enkele fraaije, naar verkiezing gezaagde of onsezaasde, BEUKENBOOM EN voor eenen zeer billijken prijs koopengeschikt voor stampers enz. Inclinerenden vervoegen zich ter informatie met franco brieven bij KRAIJESTEIJN, te Rosendael, bij Arnhem. De Commissie tot Spijsuitdeeiing aan behoeftigen, gevestigd te Alkmaar, verlangende aan hare stadge- nooten aan te besteden de leverantie van GORT, berigt, dat de voorwaarden dier aanbesteding heden ter inzage zijn gelegd bij den Binnenvader van het Gasthuis te Alkmaarbij wien tevens de billetten van inschrijving voor genoemde leverantie vóór of uiterlijk op Vrijdag, den 22 Januarij 1858, des middags ten 12 ure, be- hooren ingeleverd te zijn. Alkmaar, Namens de Commissie voornoemd, 17 Jan. 1858. N, H. de .LANGE, Secretaris. [en wenseht aan te besteden liet "veranderen [van een PERCEEL, waartoe men vraagt een planbenevens teekening en bestek der kostenen met tijdsbepaling in welken tijd het geheel gereed kan zijn. De inzender van het plan, hetwelk het geschikst gehouden wordtzoo door netheid als minkostbaarheid, of zal gevolgd wordenzal genieten eene premie van 25,Nadere informatiën bij den Boekhandelaar JOH. ROEM. J. KNAAP, Mr. Broodbakker, in den Kooltuinte Alkmaarverlangt een LEERLING, liefst eenigzins met het bakken bekend. jMM et 1°. Februarij of eerder wordt gevraagd eene if i KEUKENMEID, tevens huiswerk kunnende ver- rigten en een KINDERMEISJE, niet beneden de 12 jaar; beiden van de P.G. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Tegen Februarij of eerder wordt verlangd ijjjeene bekwame WERKMEIDtevens een bur- sgerpot kunnende kokentusschen de 30 en 40 jaren oudP. G. en van goede getuigschriften voor zien. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. ten Plattelande wordt gevraagdom dadelijk in dienst te tredeneen BROODBAKKERS- KNECHT zij die hun werk niet grondig verstaan zullen mede in aanmerking komen. Brieven franco onder letter Laan de Uitgevers dezer Courant. IjJr wordt voor iemand die zijne werkzaamheden Jibuitenshuis heeftbij een fatsoenlijk burgergezin alhier, gevraagd IN WONING met KOST, etc. Be langhebbenden adresseren zich, met duidelijke opgave, onder letter A bij de Uitgevers dezer Courant. jhoor verandering van woonplaats maakt de onder- 'geteekende zijne geëerde begunstigers bekend, dat bij hem zoo lang de voorraad strektzijn te bekomen "beste Engelsehe Kagchelkolena 1het l Mud. F. van TWISK, Op de Korte Nieuwesloot. v in het GESTICHT MEERENBERG, onder Bloemendaalworden gevraagd 1 APOTHEKERSKNECHT en 1 BARBIER en HAARSNIJDER, hun vak kundig, van middelbaren leeftijd en gezond gestel, ongehuwd behoorlijk kunnende lezen en schrijven en van goede papieren voorzien tegen genot van vrije kost, inwoning, bewassching en geneeskundige hulp, met een goed loon waaraan het uitzigt tot verhooging verbonden is. Op eiken werkdag bestaat er gelegen heid, om zich in persoon tot bovengenoemd einde aan het Gesticht aantemelden, van des voormiddags 11-12 ure. NB. Op brieven wordt geen acht geslagen. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alk maar van den 13 Januarij 1858, is JAN RINGERS, Timmerman en Poelier te Alkmaar, verklaard te zijn in staat van lailiissementmet benoeming van den E.A. Ileer Jr. Mr. W. A. van HOGENDORP tot Regter Commissaris, en van den Prokureur JACOB CORNELIS VONK, te Alkmaar, tot Curator. Voor Extract, J. C. VONK. Degenenwelke iets te vorderen of papieren onder zich mogten hebben van of iets verschuldigd zijn aan WILLEM KOEMAN, in leven Landman, aan de Noordervaart, in den Schermeer, gemeente Oudorp, alwaar hij den 6den dezer maand Januarij overleed, gelieven daarvan, ten spoedigste, uiterlijk vóór den laatsten dezer maand, opgave of betaling te doen ten^kantore van den Notaris J. STIKKEL, in den Schermeer. Brieven franco. groote sortering Op nieuw ontvangen eene warme Vilten Gezondheids PANTOFFELS, in gekleurde en zwarte Vilt. Amerikaansche en andere Overschoenen. Groote voorraad goed schuivende Speelkaarten. Schakels - Vuurmakersom in een oogenblik een kagchel of haard aantemaken. Voordeelige Fichesdoozen en Fiches, Dam- en Schaakborden, Dominé-Schaak» en andere Spel len enz. J. BRONGERS Gzoon. Wie nog geen Almanak of Schrijfboekje heeft, koope de voor 18 5 8. Deze Almanak bevatbehalve eene Kalender, eene opgave van de namen der Leden van de Gemeente- Dijk» en Polderbesturen in Noord Holland enz. enz. enz.; dezelve is ook ingerigt voor dagelijksche aanteekenin- gen zoodat er voor den Landman en Koopman geen doelmatiger Almanak dan deze bestaat. De prijs is in heel linnen met overslag 0,50. perkament idem 0,40. Te Alkmaar bij HERMS. COSTER ZOON. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 6