ALKMAARSCHE COURANT raSrattshs ]\o# 5# Zestigste Jaargang. 1858# i Maandag 1 Februari]. (öfficiëcl (Bcbccite. SSSlcfcdtjkscït (Dwcrsigt. BUITENLAND. r> n j- ,„„;i+ ^oiroiiiVo yrsi^êtóMi^EïSix <ra9ïra De Advertentiën kosten van 1—5 perpar/'3, - franco per post f'6 50 voor elke plaatsing. Zij worden ui- De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOOllD-HOLLAND Brengt ter kennisse van -de belanghebbendendat de dagen en uren, waarop de loting voor de Nationale Militie achtervolgens in de hoofdplaatsen der kantons zal plaats hebbenen door de lote- lingen hunne redenen van vrijstellingwelke zij vermeenen te heb ben, aan Heeren Militie-Commissarissen, ingevolge art. 83der wet van 8 Januarij 1817, moeten worden ingebragt.bepaald zijn, zoo als bij de hieronder staande opgave is vermeld. Dat voor de gemeente Amsterdam de loting zal geschieden in zes achtereenvolgende werkdagen, en wel in dier voege, dat na afloop van iederen dag der loting, de bus zal worden gesloten in eene kistwelke daarnazoo door de Heeren leden van het Plaatse lijk Bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als door den Heer Militie-Commissaris, in het bijzijn der lotelingen. die verkiezen zullen tot den afloop der loting van dien dag tegen woordig te zijnzal worden verzegelden op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Eerste dag, Vrijdag den 19 Februarij 1858 's morgens ten 9j- ure, het rollen, tellen, in de bus werpen der nommershet verzegelen der lotingsbushet aannemen van aanmerkingen op de alphabetische lijst, en voorts de loting van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen wor den opgeroepen. Tweede dag, Zaturdag den 20 Februarij 1858, 's morgens ten 9-jure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde dag, Maandag den 22 Februarij 1858, 's morgens ten 9 j ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vierde dag, Dingsdagden 23 Februarij 1858, 's morgens ten 9 j ure. van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vijfde dag. Woensdag den 24 Februarij 1858, 's morgens ten 9 j ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Zesde dag, Donderdag den 25 Februarij 1858, 's morgens ten 9 ure, van dezulken, die van den vijfden dag moeten zijn overgebleven. Naarden. Gemeenten Naarden, Bussem, Hilversum, Huizen, Laren, enBlaricum, Zaturdag den 27 Februarij 1858, 's morgens ten 11 ure. Weesp. Gemeenten"WeespWeesper-Carspel. 's Graveland, Ne- derhorst den Berg, Kortenhoef, Muiden en Diemen. Maandag den 1 Maart 1858, 's morgens ten 11 ure. Ouder-Amstel. Gemeenten Ouder-AmstelUithoorn, Nieuwer- Amstel, Aalsmeer en Leimuiden, Dingsdag den 2 Maart 1858, 's morgens ten 9 ure. Heemstede. Gemeenten Heemstede, Haarlemmermeer, Zand- voort, Sloten, Spaardam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bloemendaal, Vrijdag den 5 Maart 185§, 's morgens ten 10 ure. Haarlem. Gemeente HaarlemDonderdag den 4 Maart 1858 's morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeenten Beverwijk, Assendelft, Castricum, Uit geest, Heemskerk en Velsen, Zaturdag den 6 Maart 1858, 's mor gens ten 11 ure. Koog aan de Zaan. Gemeenten Koog aan de ZaanKrommenie Westzaan, Wormervecr en Zaandijk, Dingsdag den 23 Februarij 1858, 's morgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeenten Zaandam en OogtzaanWoensdag den 24 Februarij 1858, 's morgens ten 10 ure. Monnickendam. Gemeenten MonnickendamBroek in Waterland, Buiksloot, Ilpendam, Landsmeer, 't Eiland Marken, Nieuwendam en Ransdorp, Donderdag den 25 Februarij 1858, 's morgens ten 12 ure. Alkmaar. Gemeenten Alkmaar, AkerslootBergenHeilo, Eg- mond Binnen en Egmond aan Zee, Vrijdag den 19Februarij 1858, 's morgens ten 10 ure. Schagen. Gemeenten Schagen BarsingerhornHaringoarspel Schoor!St. MaartenWarmenhuizen en ZijpeMaandag den 1 Maart 1858, 's morgens ten 11 ure. Helder. Gemeenten HelderTexel en VlielandDingsdag den 2 Maart 1858, 's morgens ten 9j ure. Winkel. Gemeenten Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Nie- dorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, Wieringen, Wierin- gerwaard en Zijbe-CarspelZaturdag den 27 Februarij 1858, 's mor gens ten 11 ure. Medemblik. Gemeenten Medemblik, Andijk, Nibbixwoud, Twisk, Zwaag en Hoog-Carspel, Vrijdag den 26 Februarij 1858, 's mor gens ten lOj ure. Enkhuizen. Gemeenten Enkhuizen, Boven-Carspel. Grooteboek Urk en Venhuizen, Donderdag den 25 Februarij 1858, 's morgens ^en lij ure. Hoorn. Gemeenten HoornBerkhout, Blokker, Schellinkhout en Wognum. Woensdag den 24 Februarij 1858, 's morgens ten 9 j ure. Edam. Gemeenten EdamAvenhornBeets, Middelie en Oost huizen Dingsdag den 23 Februarij 1858, 's morgens ten lOj ure. Purmerende. Gemeenten Purmerende, Beemster, Graft, Jisp, Rijp, en Wormer, Maandag den 22 Februarij 1858, 's morgens ten lij ure. Broek op Langendijk. Gemeenten Broek op LangendijkHeer Hugowaard, Koedijk, Obdam, Oud-CarspelNoord Scharwoude SchermerhornUrsern en Zuid-Schermer, Zaturdag den 20Febru arij 1858, 's morgens ten lOj ure. Haarlemden 12 Januarij 1858. He Commissaris des Koninqs voornoemd, BOREEL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij de^e, ten gevolge van het besluit van den Gemeente raad van den 20 dezer n°. 23 ter algemeene kennis Dat de Kleine of Kopbotermarkt voortaan des Zaturdags, te beginnen met den 30 dezer maand, zal worden gehouden in het Pand van de Waagterwijl de Vaatboier in het voorste gedeelte der Waag te koop zal worden gesteld. De kleine Kaasmarkt en de markt voor Eijeren blijven, als van ouds, op het Kruiswerk van de Langestraat bestaan. Alkmaar, den 22 Januarij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. W. van LEEUWEN, Weth. He Secretaris, SPANJAARDT. De VOORZITTER van den RAAD der gemeente ALKMAAR noodigt mits deze ingevolge art. 7 der wet tot regeling van het kiesregt van den 4 Julij 1850 (Staatsblad n°. 37,) de ingezetenen derzelve gemeente uitomzoo zij elders in de Directe belastin gen zijn aangeslagendaarvan vóór den vijftienden Februarij aan staande op de wijze bij art. 4 bepaaldter gemeente Secretarie te doen blijken. Alkmaar, den 30 Januarij 1858. He Voorzitter voornoemd, D. W. van LEEUWEN, Weth. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat bij de wet van 24 December 1856 (Staatsblad n°. 129,) een nieuwe termijn, en wel tot en met den 31 Hecember des jaars 1858, is opengesteld tot verwisseling aan de Nederlandsche bank var zoodanige in de jaren 1845 en 1849 uitgegeven Muntbillet- ten, welke tot dus verre niet zijn ingekomen, en de alzoo reeds door verjaring waren getroffen. Alkmaar, den 30 Januarij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. W. van LEEUWEN,Weth. He Secretaris, SPANJAARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand November 1857 zijn van bier verzonden 117 depêcheswaarvoor is ontvangenf 62,50 Het kantoor is bezigtigd door 2 personen, a 25 Cts.,50 Zoodat de geheele opbrengst der maand November is f 63, Erankbijk. Bij den moordaanslag hebben de Keizer en Kei zerin beide ligte kwetsuren in het, aangezigt bekomende gasillu- minatie voor den schouwburg werd door de ontploffing uitgedoofd. Naar het paleis terugkeerende waren de Boulevards verlicht en op de Tuileriën vonden H.H.M.M. vele gezanten en senaatsleden vereenigdom hun geluk te wensehen. Eenige hooge ambtenaren, die mede derwaarts gingenwerden op de Bouvelards smadelijk bejegend. 141 Personen zijn gekwetst en daervan reeds eenigen overleden. De Keizer zendt de hulpbehoevenden vele bijdragen en heeft een onderzoek van staatswege naar hunnen'toestand gelast. 4 Italianen zijn in hechtenis genomen als hoofdmisdadigers: Pierri, die onder Garribaldi heeft gediend en in 1852is verbannen, zijnde in het bezit van een grenaat bevondenOrsinivroeger commis-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1