ALKMAARSCHE COURANT 1858. iV. 9. Zestigste Jaargang. Maandag 1 Maart. (Officieel (Bcbcclic. gitlckclijfjgcti 0uevsigt. BINNENLAND. BUITENLAND. i •v*u. '.'H-n Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. l BI i De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Vernomen hebbende, dat de Kinderziekte zich binnen deze gemeen te heeft geopenbaard en meer en meer veld wint Hebben gemeend de ingezetenen te moeten herinneren aan de bepalingen der voorschriftenin vroegeren tijdbij het ontstaan dezer ziekte gegeven, en die moeten strekken om den voortgang dezer ziekte zoo veel mogelijk is te bepalen en aftewenden. Deze voorschriften bevatten hoofdzakelijk: 1». Dat geene kinderen, uit huizen waar zich de kinderziekte heelt geopenbaard, zoo lang de besmetting in dat huis duurt, ter schole worden gezonden. 2". Dat, zoodra de ziekte zieh in eenig gezin voordoet, men met verzuime geneeskundige behandeling interoepen, ten einde, door doelmatige middelen, den voortgang der besmetting te keeren. 3«. Dat men vooral de eenmaal aangetaste woningen, van tijd.tot tijd door gepaste berookingen, van de besmette lucht zuive re,'waartoe de ingrediënten voor onvermogenden op bewijs van een Stads geneeskundigeaan de Stads Apotheek koste loos zijn te verkrijgen. 4°. Dat de lijken van aan de ziekte overledenen zoo min moge lijk worden behandeld, en zonder ontkleed te zijn, binnen den kortst mogelijken tijd worden begraven. 5». Dat aan de huizen waar de ziekte mogt heerschen of zich la ter voordoen, onverwijld, met leesbare lettersworde gesteld het woord KINDERZIEKTEten einde een ieder zich voor het bezoeken van zoodanige woningen kunne wachten. 6°. Dat niemand, door de kinderziekte aangetast zich buitens huis begeve of in het openbaar vertoone. Burgemeester en Wethouders stellen zich voor, dat de ingeze tenen "hunne goede bedoelingen iu deze zullen waarderen en daar van, door hunne medewerking en bevordering der hiervoor omschre ven'maatregelenblijk zullen willeu geven. Zij roepen daartoe vooral de medewerking van genees- en heelkundigenonder wijzers en allen die door hunnen maatschappelijken stand, m betrekking tot het algemeen zijn gesteldbij deze inen dragen aan den Commissaris van Policie op, om een gedurig en wakend toezigt te houden, in hoeverre aan deze voorschriften al of geen gevolg wordt gegeven en om hun van die bevindingen verslag te doen. Ten slotte vermanen zij hunne ingezetenen om, voor zooveel hunne kinderen niet zijn ingeëntvan de gelegenheid daartoe als no" gebruik te makenterwijl op Donderdag van iedere week des voormiddags ten 12 ure, in het Stads Verband, in hot Gast huis alhier, door de stedelijke Genees- en Heelkundigen zal wor den gevaceerd tot de gratis toediening van dat middel, aan ieder die zulks zoude verlangen en zich aldaar presenteren. Alkmaar, den 20 Februari'j 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. W. van LEEUWEN, Weth. Be Secretaris, SPANJAARD!'. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat hij voor ieder die hem over zaken de Gemeente betreffen de zal wenschen te spreken, op alle werkdagen der week, Bings- dag uitgezonderdzal vaceeren ten raadhuize der Gemeente van des voormiddags 10 tot 1 ure. Alkmaar, den 27 February 1858. Be Burgemeester voornoemd, A. MACLAINE PONT. alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Alkmaar, den 25 Februarij 1858. Eet Hoofd van het Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het zesmaandsch suppletoir kohiern°. 6 voor de belasting op het Personeel, dienst 18f|op den 19 ïebruarij 1858 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Di recte Belastingen binnen deze stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang beeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde Den 12 reed een gezelschap van 8 personen uit Eelde en Pa- terswolde op schaatsen: de 11 en 9jarige zoontjes van den heer W. J. H. Tresling en ds. P. K. Begeman geraakten door het ijs; de laatste en de heer Hesselink, een 7Ojarig man, sprongen er bij, maar vonden, even als de kinderen, hunnen dood in het water. Den 19 vielen bij Holwerd 18 meisjes door het ijs, doch werden door hunne in de nabijheid zijnde vreijers geredzoomede den 21 p.m. 25 personen, tussehen Stroobos en Groningen.Den 24 is te Schiedam liet maken van eeue dubbele ophaalbrug over de Nieuwe Haven besteed aan W. Sonneveldvoor f 32,500. en den 25 te Haarlem het bouwen van eene school en onderwijzerswoning in den Haarl. meer, aan Clausing, voor f 14,490.Den 20 heeft de 2«. Kamer, met 35 tegen 19 st., het ontwerp betreffende het hoog militair geregtshof en met alg. st. dat op de benoembaarheid van vreemdelingen tot lands bedieningen, aangenomen en werd eene wet ingediend, tot verhooging der begrooting van 1858 met f 60,000. voor het bonwen van een entrepot te Rotterdam. Den 23 werd het handelsverdrag met Belgiemet 62 tegen 1 st. ver worpen en den 25 met alg. st. besloten tot het in overweging ne men van het voorstel der 9 leden, tot amortisatie van 16 millioen Erankrijk. De minister van binn. zaken Billault heeft den 6 zijn ontslag ingediendwegens verschil van zienswijze over de organisatie van het policiewezende Keizer nam het aan en be noemde den7 den geul. Espinasse tot zijn opvolger; deze kondigde bij circulaire aandat de jongste aanslag krachtige maatregelen vorderttot verzekering der veiligheidtot afschrik der kwalijk- gezinden en tot geruststelling der menigte. De prefect van polieie Pietridie een afzonderlijk ministerie verlangdewilde mede af treden, maar is dn functie gebleven.- De Senaat heeft met alg. st. de wet op den verpligten eed voor candidaten aangenomen.— BÏj Keiz. besluit is aan 520 veroordeelde militairen kwijtschelding en aan 253 anderen vermindering van straf verleend.Prins Chris- tiaan van Denemarken en prins Ottajano hebben Z. M.namens hunne Souvereinenbrieven van gelukwensching aangebodende laatste is met een eigenhandigen brief des Keizers naar Napels te ruggekeerd. Sardinië. Deu 18 heeft de regering bij de Kamers eene wet ingediendwaarbij zamenspanningen tegen het leven van vreemde Vorsten hoogstens met 10 jaren dwangarbeid en het verdedigen daarvan in de dagbladen met 1 tot 3 jaren gevangenis worden gestraft.— Te Genua zijn vele staatkundige uitgewekenen gevan gen genomen of gelast te vertrekkenonder de gevangenen be vindt zieh een jong Engelschman, Hodgedie den 14 Jan. bij den aanslag te Parijs was en in liet bezit van belangrijke corres- pondentiën bevonden is. Turkije. Zubzi is door de Turken verwoestbij de inneming zijn 15 rajah's gesneuveld. Kojusko is gespaard, wijlde inwoners geen tegenstand bodenhet district Trebinje heeft zich onderwor pen en is goed behandeld. Den [10 Eeb. hebben de rajah s van Drobujak en Piva de ongeregelde Turksohe troepen 3 malen met voordeel aangetast. Vorst Banielo heeft bij proclamatie aangekon digd, dat de Montenegrijnendie aan de gevechten bij Zubzi en Trebinje deelnamentegen zijn zin handelden.— Sommige leden der Divan van Wallachije hebben een protest tegen de sluiting daarvan opgemaakt; van de leden der internationale commissie heeft alleen" de Eransehe het willen aannemen. Vereenïgde Staten. De heer Buchanan heeft den 2 Ecb. eene boodschap aan het Huis der vertegenwoordigers gezonden, waarbij hij verlangt Kansas als slavenstaat in de Unie optenemen. Daarover is eene hartstogtelijke beraadslaging ontstaan. Met 114 tegen 111 st. is besloten de aldaar door de voorstanders der sla vernij opgemaakte grondwet niet gaaf goedtekeuren. maar aan eenfi commissie van onderzoek te omterwerpêjl.— He Senaat heeft het gedrag van den commondore Paulding goedgekeurdhoewel met strookende met eene strikte toepassing van het regt der volken.— Walker en zijn medestander Anderson zijn te N. Orleans in staat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1