ALKMAARSCHE COURANT 1858. V. 10. Zestigste Jaargang. ■litii 8 Maart. (DJTictccl (Scbccltc. SBlcficlijkscït (Docrsitjt. BUITENLAND i -V Illl® Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusscben 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers EEltM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigte» een dag vroeger. 5°. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Vernomen hebbende, dat de Kinderziekte zich binnen deze gemeen te heeft geopenbaard en meer en meer veld wint Hebben gemeend de ingezetenen te moeten herinneren aan de bepalingen der voorschriften, in vroegeren tijd, bij het ontstaan dezer ziekte gegevenen die moeten strekken om den voortgang dezer ziekte zoo veel mogelijk is te bepalen en aftewenden. Deze voorschriften bevatten hoofdzakelijk: 1°. Dat geeue kinderen, uit huizen waar zich de kinderziekte heeft geopenbaard, zoo lang de besmetting in dat huis duurt, ter schole worden gezonden. 2°. Dat, zoodra de ziekte zich in eenig gezin voordoet, men niet verzuime geneeskundige behandeling interoepcn. ten einde, door doelmatige middelenden voortgang der besmetting te keeren. 3°. Dat men vooral de eenmaal aangetaste woningen, van tijd tot tijddoor gepaste berookiugenvan de besmette lucht zuive re waartoe de ingrediënten voor onvermogenden op bewijs van een Stads geneeskundigeaan de Stads Apotheek koste loos zijn te verkrijgen. 4°. Dat de lijken van aan de ziekte overledenen zoo min moge lijk worden behandeld, en zonder ontkleed te zijn, binnen den kortst mogelijken tijd worden begraven. Dat aan de huizen waar de ziekte mogt heerschen of zich la ter voordoen, onverwijld, met leesbare lettersworde gesteld het woord KINDERZIEKTEten einde een ieder zich voor het bezoeken van zoodanige woningen kunne wachten. G°. Dat niemanddoor de kinderziekte aangetast zich buitens huis begeve of in het openbaar vertoone. Burgemeester en Wethouders stellen zich voor, dat de ingeze tenen hunne goede bedoelingen in deze zullen waarderen eu daar van, door hunne medewerking en bevordering der hiervoor omschre ven maatregelen, blijk zullen willen geven. Zij roepen daartoe vooral de medewerking van genees- en heelkundigenonder wijzers en allen die door hunnen maatschappelijken standin betrekking tot het algemeen zijn gesteldbij deze inen dragen aan den Commissaris van Policie op, om een gedurig en wakend toezigt te houden, in hoeverre aan deze voorschriften al of geen gevolg wordt gegeven en om hun van die bevindingen verslag te doen. Ten slotte vermanen zij hunne ingezetenen omvoor zooveel hunne kinderen niet zijn ingeëntvan de gelegenheid daartoe als nog gebruik Ie maken, terwijl op Donderdag van iedere week, des voormiddags ten 12 ure, in het Stads Verband, in het Gast huis alhier, door de stedelijke Genees- en Heelkundigen zal wor den gevaceerd tot de gratis toediening van dat middel, aan ieder die zulks zoude verlangen en zich aldaar presenteren. Alkmaar, den 20 February 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. W. van LEEUWEN, Weth. De Secretaris, SPANJAARD!'. KENNISGEVING. Het HOOPD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Staatsbl. N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het 3e. kwartaals kohier van het Patentregt.dienst 18££, op den 26 Eebruarij 1858 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Alkmaarden 2 Maart 1858. Het Hoofd van hel Bestuur voornoemd. A. MACLA1NE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de 3e. kwartaals Patenten van het loopende dienstjaar van af den 8 tot en met. den 20 Maart aanstaandevan des morgan» 10 tot 2 ure, ter Secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn. Alkmaar, den G Maart 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJ AARDT. De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR ALKMAAR maakt bekenddat de brieven welke met de laatste diligence ten 9| ure van Haarlem worden aangebragt, dan alléén des avonds nog zullen worden besteld v>anneer zulks door den afzender op het adres is aangeduidin het tegenovergesteld geval worden dezelvsn in de eerste bestelling van den volgenden dag begrepen. Alkmaar, den 6 Maart 1858. De Directeur voornoemd, BERTL1NG. Engeland. De minister Clarendon heeft bekend gemaaktdat voortaan alleen de Fransclie consuls de passen aan hunne laudge- uooten zullen uitreikenvoor Engelschen moet de aanvraag door ieders magistraat ondersteund en over het geheel zal scherper toe zigt gehouden worden. De regering heeft besloten de 5<\ en 18*. reg. lersche dragonders, in 1799 en 1S22 opgeheven, weder te her stellen. Het handgeld voor soldaten is tot 3 verhoogd.Den 5 Febr. heeft de heer Roebuck in het Lagerhuis hevig geklaagd over de opname der vijandige adressen van het Fransche leger in den Moniteur lord Fulmerston zeidedat op de nota van graaf Wuletcski, van 20 Jan.waarbij de Engelsehe regering op de hier te lande beraamde aanslagen werd opmeikzaam gemaakt, nog niet was geantwoord. De minister voor de O. I. zaken bekwam verlof tot het indienen eeuer wet, waarbij de I. Cie. gemagtigd wordt eene leeniug van 10 millioen, voor buitengewone kosten, te onder nemen. Den 8 diende Falmerston eene wet inwaarbjj zamen- spanningen tegen vreemde vorsten minstens met 5 jaren gevange nis en hoogstens met levenslange deportatie worden gestraft; niet tegenstaande den hevigen tegenstand van den heer Roebuck, ging de eerste lezing den 9met 299 tegen 99 st.door. Op voorstel van deuzelfden minister, gelijk in het Iloogerhuis op dat. van lord J'animre, werd besloten dankadressen aan de hooge burgerlijke en militaire ambtenaren in Indie te rigten. In het. Hoogerhuis kon digde lord Granville aan, dat de regering hare belofte tot het voor dragen van parlementaire hervormingen thans moet intrekken. De Fransche minister van buitenl. zaken heeft het leedwezen de» Keizers betuigd over de openbaarmaking der adressenhetgeen voortaan verboden is.De regering heeft 200 uitgeloofd voor het aanhouden van Thomas Allsop, waarschijnlijk naar Amerika ont snapt die te Birmingham de werktuigen tot vervaardiging der grenaten, ter doodiug van Keizer Napoleon heeft gekocht, onder voorgeven van draagbaar gas te willen stoken. Den 14 is te Lon den de uitgeweken E'ranschman Bernard, die den 2 Jan. de gre naten naar Parijs heeft gezonden, gevangen genomen.Den 12 is de voordragt ingediend, om het tegenwoordig bewind van O. I. te vervangen door een verantwoordelijk minister, bijgestaan door een raad van 8 ledenblijvende 8 jaren in functie en hebbende het, regt de burgerlijke ambtenaren eu militaire bevelhebbers voor- tedragen. In het Iloogerhuis verklaarden de lords Ellenborough eu Derby eu in het Lagerhuis de heer Baring zich daartegen. Den 18 werd in het laatste de eerste lezing met 318 tegen 173 st. toege staan. Bij de discussie over de tweede lezing der wet op de za- menspannmgenstelde de heer Milner Gibsonden 19, als amen dement voor, dat het lluis zijn leedwezen zoude betuigen, dat het bewind de Fransche nota niet waardiglijk had beantwoord, alvo rens de bedoelde wet voortest ellen. De heeren Wulpole, Henley GladstoneR. Feel en Disraëli spraken in gelijken zin en hoewel de ministers Grey en Falmerston het amendement bestreden, werd het met, 234 tegen 215 st. aangenomen eu de tweede lezing gewei gerd. De ministers besloten den 20 "hun ontslag intedienen. het welk door de Koningin werd aangenomen. Graaf Derby heeft toen op last van H. M. een (torv)ministerie zamengesteld van de na volgende leden: J.erby 1*. lord-thesaurier, Disraëli kanselier der schat kist, F. Thesiger lord-kanselier, markies v. Salisbury lord-president, graaf Hardwieke, geheim-zegelbewaarder, graaf v. Malmesbury secret, voor buitenl. zakenSpencer Walpole binn. zakenlcrrèl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1