fm ALKMAARSCHE COURANT 185* N°. 12. Zestigste Jaargang. Maanda 22 Maart. 0SBcicci (Bcbccltc. 00Jckclijkscït ©octudgt. BINNENLAND. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HE11M COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen door afkondiging dezer, de ingezetenen nogmaals in ber innering de bepalingenvervat in bet Koninklijk besluitdato 18 April 1818 (Staatsblad n°. 20), artt. 5 en 6, betrekkelijk bet meer algemeen gebruik maken der koepokinentingwelk besluit zijne sanctie vindt in de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12), art. 1luidende als volgt //De overtredingen tegen de bepalingenvastgesteld bij de alge- //meene maatregelen of reglementen van inwendig bestuur van den //staat, bij art. 73 der grondwet vermeld, op welke geenc straffen //bij de wetten zijn of zullen worden vastgesteld, zullen door de //regtbankennaar gelang van den aard van het onderwerp van //de zwaarte van de overtreding en der daarbij plaats gehad heb- //bende omstandigheden, worden gestraft met eene boete van ten //minste tien en ten hoogste honderd guldenof eene gevangenis //van ten minste een en ten langste veertien dagenof met boete //en gevangenis te zamen, mits binnen de evengenoemde beper- //kingen respectivelijk begrepen zijnde". Terwijl de bepalingen van het bovengenoemd Koninklijk besluit luiden als volgt: Art. 5. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eenig school hoegenaamd mogen worden gezonden of toegelaten, zoo lang die besmetting duurt. Alle ouders, voogden of andere opzigthebbenden, alsmede de schoolhouders en schoolhouderessen zullen ieder voor zooveel hun aangaatvoor de stipte uitvoering dezer bepaling moeten zorg dragen. Art, 6. Onder scholen worden ingelijks verstaan, naai- en brei- winkels, speel- en kinderschooltjesin één woordalle zoodanige verzamelingen van kinderen, die de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben. Onder mededeeling dat aan het handhaven dezer bepalingen, door alle ambtenaren van justitie en politie en door de leden der plaat selijke schoolcommissie ten strengste de hand zal worden gehou den en tegen de overtreders, des gevorderd met toepassing van art. 46 van het wetboek van strafvordering, in verband met art. 153 der grondwetonmiddellijk procesverbaal zal worden opgemaakt. Alkmaarden 1 Maart 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen derzelver gemeente Dat de Lijsten der Kiesgeregtigden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaalvoor de Provinciale Stalen en voor den Gemeenteraadvoor de dienst des loopenden jaars benevens de Lijsten der genendie van de lijsten des vorigen jaars zijn ge schrapt, op heden door zijn gearresteerd en van heden af in het voorportaal van het Raadhuis aangeplakten gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd)van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur, voor een ieder ter inzage op de Se cretarie der gemeente voorhanden zullen zijn. Alkmaar, den 14 Maart 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Z. M. heeft de afgetreden ministers Gevers van Endegeest, Vrolik, van der Brugghen en Mijer tot ridders-grootkruis van de Eikenkroon benoemd, de oud-minister v. Rappard tot minister van staat en de heer Wiardi Beekman, die mede zijn ontslag als minister voor de Herv. eeredienst heeft genomen, tot lid van den Staatsraad. Den 18 hebben de nieuwe ministers hunne betrekkingen aanvaard.- Den 8 is het beurtschip van Colijnsplaat, met graan geladen, dooi den hevigen wind vergaan, waardoor schipper en knecht zijn om komen.Den 10 is het bouwen van een nieuw diakonie-wees- liuis te Groningen aangenomen door de heeren de Herder en Cio. te Dragtenvoor ƒ55,983., den 11 van eene nieuwe kerk voor de Afgescheidenen te Leeuwarden door W. A. v. Boelen, te Ber- De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15"Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. gum, voor ƒ5499. den 12 van een gedeelte van het stedelijk krankzinnigen-gesticht te Rotterdamdoor J. v. Limburgh aldaar 161,700. en den 15 van eene beetwortel-suikerfabriek voor de firman de Bruyn en O'. te Zevenbergen, door A. A. Kortewegte Klundert, voor 67,985. Bij de aanbesteding van het droogedok te Willemsoord op den 16, waartoe bij eene vorige oproeping zich geene gegadigden opgedaan haddenis minste inschrijver geweest A. Visser Pz., te Sliedrechtad f 1,480,000, voor welke som het werk niet is toegewezenalsnu heeft het gouvernement met dien heer onderhandelingen geopend.Den 13 heeft de raad van Gro ningen het voorstel der landsregering aangenomen, om 6000. bijtedragen tot de gewenscht.e verplaatsing der kruidmagazijnen. In de gemeenten Sappemeer en Hoogezand hebben de scheepsbou wers hunne meeste arbeiderswegens gebrek aan werkmoeten bedanken.Aan de 2e. Kamer is voorgesteld wederom 160,000. toetestaan tot instandhouding der maatschappij van weldadigheid in afwachting eener eindbeslissing omtrent die instelling,- en om 71,250. te verleenen tot verlenging van het kanaal van Apeldoorn naar den IJssel, waartoe de provincie Gelderland 80,000. en eenige gemeenten mindere sommen bijdragen terwijl men de ont brekende 174,700. in 4 jaren van den Staat wenscht, te bekomen. Eaankrijk. Het ter teregtzitting, met goedvinden des Kei zers, voorlezen van het staatkundig testament van Orsini heeft ook de Sardinische regering mishaagd, welke daarom aan de Fransche heeft doen weten, dat graaf Cavour thans niet kon ver hinderen, dat de democraten eene inschrijving openden, om eene penning ter eere van den advocaat Jules Favre te slaan. In den nacht van 4 op 5 Maart heeft voor de gevangenis la Roquette eene zamenscholing plaats gehad, met het doel om Orsini te be vrijden; een 20 tal personen zijn deswegens weder gevangen ge nomen. Het beroep in cassatie van Orsini, Pierri en de Rudio is verworpen; de laatste heeft echter lijfsgenade bekomen en is tot levenslangen dwangarbeid verwezen. Ten aanzien der beide eersten was de onlangs ingestelde raad, welke daartoe onder voor zitting des Keizers is vergaderd, eenstemmig tegen het verleenen van gratie. In den vroegen morgen van den 13 is het vonnis voltrokken: het plein voor de gevangenis, waarop zich 200,000 toeschouwers bevonden, was door 10,000 militairen bezet. De veroordeelden, die beide aan den abt Huqon gebiecht hadden, waren barrevoets, met een hemd bekleed en het hoofd met eene zwarte sluijer bedekt. Pierri was zeer opgewonden en zong naar het schavot gaande //Mourir pour la patrie", terwijl hij in zijn laatste oogenblik //leve de republiek!" riep. Orsini daarentegen was zeer kalm en eindigde zijn leven met den kreet: //leve Frank rijk! leve Italië.Eene brochure van den heer de la Guéron- nière, welke algemeen aan den Keizer wordt toegeschreven, over de betrekkingen met Engeland, heeft eenen zeer gunstigen indruk gemaakt.Do prefect van policie Pietri, die reeds voor eenigen tijd, om redenen van gezondheid, zijn ontslag had verzochtis thans vervangen door den heer Boitelleprefect van het departement der Yonne.De Zwitsersche regering heefttoegevende aan den aandrang der Franschede ontbinding gelast der Italiaansche ver- eeniging tot onderling hulpbetoon cn de benoemde Bondscommis- sarissen hebben de uitdrijving gelast van 12 Fransche cn 17 Ita liaansche uitgewekenen, terwijl omtrent 12 andere een onderzoek is ingesteld.De maarschalk de Castellane heeft bij legerorder de soldatendie de aangevallen wachtpost te Chalons-sur-Saöne ver dedigd hebbenvoor hunne dapperheid hoogen lof toegezwaaid waarom hunne commandant, de sergeant Pickery, niet voor een krijgsraad getrokkenmaar slechts met 30 dagen gevangenis ge straft zal wordenzijnde het eene uitgemaakte zaakdat een sol daat zich nooit bij verrassing mag laten overrompelen. Rusland. Genl. Ewdokinow heeft de bergpas, van Argun ver- meesterdwaardoor de verdedigingslinie der Circassiers verbroken en de toegang tot de daarachter gelegen bergvlakte geopend is. De pogingen om de in de haven van Sebastopol gezonken schepen, ten getale van 81naar boven te brengenzijn geheel mislukt zijnde die vaartuigen reeds grootendeels door de houtwormen verteerd. Engeland. De leden van het nieuwe ministerie, die zich als leden van het Lagerhuis aan eene herkiezing moesten onderwerpen, zijn allen herkozenin hunne toespraken tot de kiezers hebben zij vooral het wenschelijke betoogdom met Frankrijk naauw verbonden te blijven. Den 12 heeft de heer Disraeli aan het Lagerhuis medege deeld, dat op de nota van lord Malmesbury een zeer voldoend ant woord van de Fransche regering ontvangen was, waardoor een einde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1