ALKMAARSCHE COURANT J15. 185 li Zestigste Jfaar gang nv l W'ty*/ v f:Ê3S Maandag 12 April. I 5" J iiii (JMfictccl (öcbccltc. ëvLlckclt jfisch <E>t>crsi0t. BUITENLAND. K lil Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 1IERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen door afkondiging dezer, de ingezetenen nogmaals in her innering, de bepalingen, vervat in het Koninklijk besluit, dato 18 April 1818 (Staatsblad n°. 20), artt. 5 en 6 betrekkelijk het meer al; emeen gebruik maken der koepokinentingwelk besluit zijne sanctie vindt in de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12), art. 1, luidende als volgt: »De overtredingen tegen de bepalingenvastgesteld bij de alge- "meene maatregelen of reglementen van inwendig bestuur van den //staat, bij art."73 der grondwet vermeld, op welke geene straffen «bij de wetten zijn of 'zullen worden vastgesteld, zullen door de «regtbankennaar gelang van den aard van het onderwerpvan «de zwaarte van de overtreding en der daarbij plaats gehad heb- «bende omstandigheden, worden gestraft met eene boete van ten «minste tien en ten hoogste honderd guldenof eene gevangenis «van ten minste een en ten langste veertien dagenof met boete «en gevangenis te zamen, mits binnen de evengenoemde beper- «kingen respectivelijk begrepen zijnde". Terwijl de bepalingen van het bovengenoemd Koninklijk besluit luiden als volgt: Art. 5. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eenig school hoegenaamd mogen worden gezonden of toegelatenzoo lang die besmetting duurt. Alle ouders, voogden of andere opzigthebbenden, alsmede de schoolhouders en schoolhouderessen zullen ieder voor zooveel hun aangaatvoor de stipte uitvoering dezer bepaling moeten zorg dragen. Art, 6. Onder scholen worden ingelijks verstaan, naai- en brei- winkels, speel- en kinderschooltjes, in één woord, alle zoodanige verzamelingen van kinderen, die de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben. Onder mededeeling dat aan het handhaven dezer bepalingen, door alle ambtenaren van justitie en politie en door de leden der plaat selijke schoolcommissie ten strengste de hand zal worden gehou den en tegen de overtreders, des gevorderd met toepassing van art. 46 van het wetboek van strafvordering, in verband met art. 153 der grondwetonmiddellijk procesverbaal zal worden opgemaakt. Alkmaar, den 1 Maart 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, h. MACLAINE PONT. De Secretaris. SP ANJ AARDT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter keunisse van de daarbij belanghebbendendat de blanco aanvragen tot het erlangen van Jagt- en Vischaoten, ingevolge de wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad No. 47), van heden af ter Secre tarie der Gemeente kosteloos verkrijgbaar zijnalsmede dat de in het vorige jaar afgegeven Jagt- en Vischaoten met 1 Julij aan staande ophouden van kracht te zijn. ■Alkmaar, den 9 April 1858. De Burgemeester voornoemd, A. MACLAINE PONT. AANKONDIGING. DeKAMERvanKOOPHANDELenEABRIEKEN te Alkmaar brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat gedurende de maand April 1858 op iederen werkdag, des voormiddags van 10 tot 12 ure, aan haar gewoon lokaal, binnen het Gemeentehuis, aldaar, ter lezing zullen voorliggen het bij haar ontvangen afschrift van een schrijven van den Nederlandschen Consulte Brest,, met bijlagen, welke stukken betrekking hebben op den vooruitgang der kaasbereiding in een gedeelte van Erankrijk. Alkmaarden 9 April 1858. De Kamer voornoemd, E. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOON ACKER, Secretaris. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en PA BRIEKEN te Alkma ar brengt ter kennis der belanghebbendendat Directeuren der Ne- derlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, te Haar lem groot belang stellende in de uitbreiding en verbetering van het jaarlijksch verslag, betreffende het fabrijkwezenden handel en de visscherijen en van hunne zijde willende medewerken tot het bekomen van een grooter aantal naauwkeurige berigten, heb ben besloten aan de inzenders van de bedoelde berigten een exem plaar van het verslag over de genoemde onderwerpen aantebieden, als een bewijs van erkentenis en ter aanmoediging tot het doen van soortgelijke mededeelingen. Alkmaar, den 9 April 1858. De Kamer voornoemd, F. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. Duitschland. De te Mainz vergaderde commissie van des kundigen heeft het aanbrengen van een beweegbaar gedeelte in de vaste brug over den Rhijn voor Keulen als geheel onvoldoende afgekeurd.— Engeland. Voor de 4 p. Cts. Oost-Indische leening van 5 mii- lioen is slechts 4,800,000 ingeschreven, het laagst tegen 97 en het hoogst tegen 102 p. Ct.Lord Derby heeft op het jaarlijk- sche stedelijke gastmaal te Londen verklaard, dat de ministers van liet aannemen of verwerpen der wet op het bestuur in O. Indie geene kabinetskwestie maken.Aan het Parlement zijn 157 be seheiden medegedeeld betreffende de zaak van het transportschip Cagliari.— De bezetting van Adenaan de Roode Zeeheeft den 18 Maart de Arabieren, die haar den aanvoer van leeftogt wilden afsnijdenverslagen en verstrooid.De groote jury van het hof van Old Bailey heeft den 8 verklaard, dat er termen bestaan, om de uitgevers Truelove en Tschevenski te vervolgen, wegens het door hen verspreide schandschriften Bernard en Allsop wegens hoog verraad.Van den 11 tot den 14 Maart zijn de Koniuglijke pa leizen en andere hoofdpunten van Lueknow door de Engelschen, met zeer gering verliesbestormd en vermeesterdzoodat den 15 de stad geheel in hunne ma. t wasde muitelingen weken in me nigte naar de zijde van Rodilcund en Nena Sahib en anderen naar die van Shajeehanpore.Het proces van den Koning van Delhi heeft 14 dagen geduurd en drie punten tot zekerheid gebragt: 1°. dat de opstand der Cipayers was aangestookt door den Schach van Perzie, die openlijk eene proclamatie, waarbij hij geld en troe pen beloofdeuitvaardigde en boven de deur der moskee liet aan plakken hetgeen wel ter kennis van den Engelschen gezagvoerder is gekomen, maar door hem van geen gewigt werd geacht; 2 dat den Britsclien gouverneur der noordwestelijke provinciën, den lieer Coloin, zes weken vóór de uitbarsting van den opstand, door een inlander een document is ter hand gesteld, waarin reeds mededee ling is gedaan van het gevaar dat de Engelschen boven het hoofd hing; 3J. dat de Europeanen in Delhi, op last van den Koning, in tegenwoordigheid der Koninklijke familie en van zijne hooge dienaren en lijfwacht, zijn vermoord geworden. De oude Koning hoorde de meest overtuigende beschuldigingen tegen zich inbrengen, zonder getroffen te worden. Frankrijk. Het kamp van Chalons zal dit jaar niet betrokken worden wegens de noodzakelijke bezuinigingenwaarop vele leden van liet Wetg. Ligehaam, bij het onderzoek der begrooting. heb ben aangedrongen.De minister van binn. zaken heeft, 1200 en de bladen le Siècle, le Presse en le Pays hebben elk 500 fr. ten behoeve van den heer de Lamartine gegeven men zegt van den Keizer 10000 en van Prins Jérome 1000 fr.Den 5 April is de Bou levard de Sebastopolstrekkende van het plein van het Chatelet tot, het station van den oostel, spoorweg geopend. Nadat de zeilen gevallen waren zijn H. H. M. M. de met vlaggen versierde straat, onder luid gejuich der menigte, doorgereden en aan het station ontvangen door den sted. raad en de ingenieurs van het werk.Bij het Wetg. Ligehaam zijn ontwerpen ingediend, om in 10 jaren eene bijdrage van 60 millioen te leveren, tot liet aanleggen van 21 nieuwe bouvelards te Parijsen tot het ver- leenen van onderstand aan de slagtoffers van den aanslag van 14 Jan.-- Den 30 Maart is met de gebruikelijke plegtighedeu voor de eerste maal het haar geknipt van den Keizerlijken Prins. De afgesneden lokken van het „Kind van Frankrijk" werden verdeeld onder de aanwezige aanzienlijken. De kapper ontving 1000 fr. voor zijne moeiteterwijl hem voor de schaar en den kamwaarmede hij de operatie verrigt heeftdoor een Engelseh- man te vergeefs 10000 fr. geboden werd,Het hof is voorne-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1