ALKMAARSCHE COURANT lil N°. 17. Zestigste Jaargang. 1858. Maandag 20 April. (Officieel (0cbccltc. 82lckclijksc!t (Dwcrstgt. BINNENLAND. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op bondag morgen, tusschen 8 en 9 ure,. Prijs perjaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD- IIOLLAND Herinnert bij deze alle autoriteiten en een ieder, die daarbij belang mogt hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 No vember 1815 (Staatsblad n°. 51) en aan den inhoud van artikel 29 der wet van den 5 October 1811 (Staatsblad n 40), betreffende de verëvening van schuldvorderingen ten laste van het Rijkmet aanmaning, om zoodanige schuldvorderingen, zoo spoedig mogelijk immers voor den 1 Julij aanstaandeinteuienenaangezien aan die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg stiptelyk de hand zal wor den gehouden. Haarlem, den 12 April 1858. De Commissaris des Konings voornoemd, BOREEL. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat de blanco aanvragen tot het erlangen van Jagt- en Yischacten, ingevolge de wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad No. 87), van heden af ter Secre tarie der Gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn, alsmede dat de in het vorige jaar afgegeven Jagt- en Vischacten met 1 Julij aan staande ophouden van kracht te zijn. Alkmaarden 9 April 1858. De Burgemeester voornoemd, A. MACLAINE PONT. K E N N I S G E V ING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, gezien hebbende het 7e artikel van Z. M. besluit van den 7 Sep tember 1828 houdende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutterijen, van den 11 April 1827, luidende als volgt: De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen hebbende n (die bij de oprigting der Schutterij in het jaar 1828 of in later jaren, voor deSchutterlijke dienst ingeschreven, doch als zoo- 'danig niet tot de dienst geroepen zijn), door sterfgeval of an- derzins in de termen vallende, om in de eerste klasse (dieder oncehuwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden over- gebragt, zullen voor de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving, ff bij publicatie worden opgeroepen, om daarvan kennis te geven aan het plaatselijk bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd en de na ff latin-eten gevolge vau dit verzuimniet bij de Schutterij is ingelijfd gewordenzal deswege door het plaatselijk bestuur proces-verbaal opgemaakt en aan de bevoegde Regtbank toege- zonden worden, ten einde de strafbepaling van art. 1 der wet van 6 Maart 1818, op den nalatige toetepassen." Roepen bij deze opalle zoodanige inwoners dezer gemeente en jurisdictie, welke in de jaren 1853 tot, en met 1857 voor de Schutterlijke dienst zijn ingeschrevenen die alstoen hebben be wezen gehuwd of weduwnaar met kind of kinderen te zijn; doch sedert dien tijddoor het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden weduwnaars zonder kinderenom te compareren in een der vertrekken van het Stadhuis, op Woensdag en Donderdag, den 5 of 6 Mei aanstaandetusschen 10 en 12 uredes voor middags ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat daarvan behoorlijke aanteekening kunne geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennis van de daarbij belanghebbendendat zijdie naar aanleiding van art. 26 en 85 der wet op de Schutterij van 11 April 1827, en de nadere Koninklijke besluiten, op grond van 34jarigen ouderdom, oflOja- rige dienst bij de Schutterij, mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebben en daarvan zouden verlangen gebruik tema ken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter secretarie dezer ge meente vóór den 15 Junij aanstaandemet overlegging van be wijsstukken waardoor het regt op het gereclameerde ontslag voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den 24 April 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. de SONNAYELLE, Weth. De Secretaris SPANJ AARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAÏMAATSCHAPPLL Station Alkmaar. Gedurende de maand Maart 1858 zijn van hier verzonden '102 dépêches, waarvoor is ontvangen 52, Zijnde zulks de geheele opbrengst der maand Maart. Den 13 zijn te Boxmeer 3 huizen en 2 schuren en den 15 te Beest bij Culenborg door een brandde laatste bij den bakker de Water ontstaan18 huizen en 2 hooibergen vernieldbijna alle huizen waren verzekerd, maar 20 gezinnen hebben have en goed verloren. Te Rosmalen verbrandden 2 huizen. Den 16 te Eist 7 woningenbewoond door 11 gezinnenen 60 bunders bosch van den heer ten Brinktusschen Boxtel en Oosterwijk. In den nacht van 19 op 20 werd de windhoutzaagmolen van de Gebrs. Romein te Leeuwarden geheel en hunne stoomhoutzaagmolen ten deele, benevens 3000 ton turf door het vuur vernield en den 20 ontstond een hevige brand in de katoenpakhuizen dor handelmaat schappij onder de woniug van den heer Oransbergaan het Nieu we \Verk te Rotterdam, welke door 12 a 13spuiten gebluschten waardoor genoemd perceel zwaar beschadigd werd.Den 16 overleed te 's Hage de minister van staat mr. W. B. Donker Curtius van Tienhovenoud pres. van den H. Raadenz.geboren te 's Her togenbosch in 1778.Dèn 20 heeft de commissie genaamd lief dewerk van den goeden herder, te Soeterwoude, het bouwen van een nieuw gesticht besteed aan A. Verhoog, teLeijden, voor ^81,500.— De beide R. O. kerken in den Haarlemmermeer zijn niet gegund gaande de inschrijvingen de begrooting ver te boven.Den 22 is de burgemeester der gemeente R.door het hof van N. Brabant, wegens knevelarij in zijne betrekking, verwezen tot 1 jaar correctionele ge vangenisstraf en in de kostenT— Gedep. Staten v'anN. Brabant hebben de gemeentebesturen bij circulaire aangespoordvoor de regeling en bewaring der archieven de meeste zorg te besteden.De boek- handelaars-vereeniging Lourens Janszoon Coster, te Haarlem, heeft den heer J. J. F. Noordziekschrijver van het gedenkboek der onthulling van Coster's standbeeld, eene zilveren inktkoker aan geboden.De scheepsbouw in Groningen heeft de vroegere le vendigheid weder herkregen.Aan het bestuur van 's Herto genbosch is verwittigd, dat de hooge regering berust in het in vredestijd bewaren van het buskruid buiten de vestingmits de gemeente de noodige kruidhuizen bouwc.De Koningin hoeft den 19 met Prins Alexander hare buitenlandsehe reis aanvaard.De benoemde staatscommissie heeft de voorstellen van de heeren v. Vlissingen c. s., tot kolonisatie in onze O. I. bezittingenzoo als zij daar liggenniet doelmatig of aannemelijk geacht.De synode der Evang. Luthersche kerk heeft het plan eener leening van f 50000,in aandeelen van 100,met oploopende pre- miën in 50 jaren aflosbaar, bekend gemaakt, en zulks tot verbe tering der predikants-tractementendie men daar, waar geene vrije woningen zijnop minstens 900,wil brengen,Z.M. heeft den heer Schimmelpenninck v. d. Oye tot voorzitter der 2° Kamer be noemd. De regering heeft eene voordragt ingediend om 12 mil- lioen van het batig slot van 1857 tot amortisatie van schuld aan te wenden en eene om f 200,000 bij te dragen in het te graven kanaal van de Drentsche hoofdvaart tot de haven van Groningen. Den 22 is, na het aannemen eener motie van den heerv.IIoevell, om de assurantie der O. I. gouvernementsproduetcn aftckeuren, met alg. st. het gebruik van het koloniaal batig slot van 1855 goedgekeurdde minister van koloniën verklaarde daarbij, de sui kercontracten openbaar te willen uitbesteden en zoo spoedig mo gelijk een gewijzigd ontwerp tot afschaffing der slavernij te zullen voordragen. Den 23 is het ontwerp voor de vestiging van het entrepot te Rotterdam eenstemmig aangenomen. Pbtjissen. De Koning heeft het regeringsmandaat van zijnen broeder, dat met 23 April verstreken was, weder met 3 maanden verlengd. Ruseand. Yele officieren der marine zijn veroordeeld wegens ontrouw en kwade praktijkeno. a. de schout bij nacht Schwender, belast met intendance te Nieolaijeff, overtuigd van verregaande achteloosheid en nalatigheid.Het gros der troepen van de Tschetsna heeft de hoogte van Dargo vermeesterd en daarmede de laatste belemmering in de bergengte van Argun overwonnen. Sardinië. De Eransche regering van de uitlevering van Hgdge afgezien hebbendeis deze te Turin op vrijen voet gesteld/^ JLn de" officiële courant is de tweede brief van Orsini aan Kei/er Na poleon alsmede zijn testamentopgenomentot groot 5 if, 'i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1