BINNENLAND. iïicmus. BURGERLIJKE STA WD. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. iilavfctbcrigtcn. lijk eerbewijs ontvangenmen wil dit verschil aan de vrijspraak van Bernard toeschrijven.— In eene vergadering van aandeelhou ders der Leviathan is besloten het bestuur tot eene laatste geld- leeniug van 200,000 temagtigen, zoodat dit vaartuig 800,000 of 31 per ton zal kosten.Den 15 heeft lord. Malmesbury in het Hoogerhuis aangekondigddat de zaak der reispassen met 1 rank- rijk geregeld is; hij zal voorstellen de buitenlandsche passen van 6 tot 2 sh. te verminderen. Den 16 verklaarde de heer Disraeli in het Lagerhuisdat de regtsgeleerden der Kroon de aanhouding van Watt en Park onwettig achten, zoodat schadevergoeding voor hun gevorderd zal wordeuzijnde het 2°. (internationale) punt de aanhouding der Cagliari, nog niet beslist. Daaromtrent berigtte Malmesbury den 19 in het Huis der Lords, dat van de 5 regtsge leerden 4 de aanhouding wettig keurden, zoodat de regering hierbij niet tot krachtige maatregelen tegen Napels kon overgaan.— Den 19 heeft de kanselier der schatkist in het Lagerhuis de begrootiug der geldmiddelen voorgedragen, in ontvang 63 en in uitgaat 67 millioeuzoodat op de loopende behoeften een te kort van bijna 4 millioen aanwezig is, waarvan 1£ door restan, aflossing der oor- loo-sleenino- en 2 tot afbetaling van vervallen schatkistbilletten. Hij wenscht de betaling van 1.100,000 der oorlogs eening mtte- stellen en de schatkistbilletten half in 1862 en hall m 1863 te voldoen, het bmneul. gedestilleerd met millioente verhoogen en een gerin°" ze°"elregt, 300,000 opbrengende, op de aanwijzingen tot betaling te heffen.— Den 20 heeft het Lagerhuis met254 tegen 57 st. den heer Cox verlof geweigerd om een voorstel te doen lot beperking van het parlementaire mandaat op 3 jaren. Een aantal verordeningen zijn ingediend tot toelichting of wel tot wijziging der onlangs voorgedragen wet op het bestuur van O. lndievan de 5 leden door de voornaamste handelssteden te benoemen, wordt daarin niet meer gesproken.De officiersclub der land- en zee- mavt heeft den maarschalk Pelissier een maaltijd aangeboden waaraan 130 personen deelnamen. De hertog;van Cambridge stelde, als voorzitter, feestdronken in op de Koningindeu keizer en de Keizerin van Erankrijk en den maarschalk, wélke zeer toegejuichd werden De regering heeft 16 regimenten der militie of gewa pende burgennagt ontbondendeels uit bezuiniging, deels wegens de talrijke vrijwilligers bij het leger.— In de laatste 12 maanden zijn door de Èngelsche kruisers 22 voor den slavenhandel gebezigde schepen, op 1 na Amerikaanscheopgebragt Het Hoogerhuis heeft den 22 zonder tegenstand de tweede lezing toegestaan der bill tot wijziging van den parlementseed voor de Israëliten, maar die den 27, met 119 tegen 80 st., verworpen. Den 23 werd, op voorstel van den bisschop van Exeter besloten eene commissie tc benoemen, tor zake van hot gebrek aan kerken m de hoofdstad en de mijn- en fabriekstreken.— Den 22 verklaarde de proc. genl. in het Lagerhuisop eene vraag van den heer Roebuckdat de rege ring van de verdere vervolging van Bernard had afgezien. Den 23 werd de heffing van een gering zegelregt op kassiersbriefjes, enz. en het uitstellen der betaling van de met Mei .te vervallen schat kistbilletten goedgekeurd. Verder werd het regeringsontwerp voor het bestuur van O. Indie ingetrokken. Den 26 besloot het Huis om den 30 over de later door den minister Disraeli ingediende fundamentele bepalingen te beraadslagen Lord Russell stelde dergelijke voor, volgens welke de raad zoude bestaan uit 11 leden, alle door de kroon te benoemen, zonder magt tot het aanstellen van ambtenaren; laatstgenoemden zouden voor de eerste maal slechts na een vergelijkend examen benoemd en der openstaande betrekkingen voor de zonen van gewezen beambten bewaard worden. Oostenrijk. De Israëliten ondergaan voortdurend verdrukkin gen- zoo is een hunner onderwijzers, die ook Christenkinderen had onderwezen, niettegenstaande het gunstig getuigenis der plaatse lijke overheidzijne aete van bevoegdheid ontnomen en toen hij zich daarover tegen den kardinaal-aartsbisschop wat. onbetamehjk uitliet, werd hij gevangen gezet..— Eemge studenten te ladua zich tijdens de doodstraf van Orsim benspehjk gedragen hebben de is een hoofdambtenaar van justitie uit Weenen derwaarts ge zonden.- De Keizer heeft bevolendat de gebeenten van Joseph Speckbacher en pater Haspinqer naar Inspruck overgebragt en naast Andreas Hofer begraven zullen worden. Spanje. Het ministerie blijft wederom m stand. Vereenigde Staten. De kolonel Lockridgevoormalig mecl- gezel van Walker, verzamelt thans manschappen voor eene expe ditie tegen Mexico.- liet Huis der Vertegenwoordigers heeft met 120 tegen 112 st. een voorstel van den heer Cnttinden aan- o-enomen, om de in Kansas opgemaakte constitutie aan de stemming der wettelijke kiezers van dat gewest te onderwerpen, en bij goed keuring door den President der Unie te doen uitvaardigen. Do Senaat'heeft zulks den 2 April afgekeurd en besloten om liet le- <?er met 3, in plaats van met 5 regimenten te vermeerderen. Het Huis der Vertegenwoordigers heeft echter bij zijn gevoelen omtrent Kansas volhard en den 8met 119 tegen 111 st. een besluit m dien zin genomen. De algemeene Sijnode der Herv. kerk heeft een adres aan den Koninn- o-erigt, waarbij aangedrongen wordt op de afschaffing der slavernij in IV. Iudio.— Het muziekcorps van het reg. grenadiers en jagers zal zich tijdens het verblijf der Koningin te Parijs, aldaar doen hooreneven als dezen zomer wederom te Brussel en Ant werpen.— Den 22 heeft de arr. regtbank te s Hertogenboseh M Cohen van Utrecht verwezen tot 6 jaren en 8 maanden gevan genisstraf en f 1500,— boetewegens zich bednegelijk voordoen als geneesheer en het ontvangen van 31. voor een afkooksel van kliswortclen.Den 26 is te Amsterdam besteed het maken van eene nieuwe steenen brug, met ijzeren dubbele bascule, over de Lijnbaansgracht voor de Plantage-Middellaan, aan L C. Schaade Jr., voor f 24500.— Den 27 heeft het prov. hof van N. Holland het 'lc. vonnis tegen den boekhandelaar v. Cleef, te Hilversum, deels bevestigd, deels verbeterd, zijnde hij veroordeeld tot ƒ300. boete, vpor de armen te Hilversum, verbeuring der onverkochte exem plaren ten voordeele van den eigenaar en betaling aan denzelven van 3120., als waarde van 2000 ex., zijnde hij van den nadruk der overige stukken vrijgesprokenals daarin ter goeder trouw ge handeld hebbende.— Dien dag is de nieuw aangelegde rijweg door Broek in Waterland ingewijd,— het bouwen eener R. C. kerk, op de gelegde fundamenten, te Vogelenzang, besteed aan H. P. Maurus, té Lent, voor 93,800.— en te Amsterdam tot lid der 2e. Kamer verkozen de heer v. Reenenmet 839 van de 882 geldige stemmen.— Den 28 is te Maastricht de doodstraf met de strop voltrokken aan P. J. Geurtswegens afschuwelijke mishandeling en vermoording van het 6jarig dochtertje, eenigstkind, vanzijneln meester; hij toonde diep berouw over zijne wandaad. Vrijdag morgen te 5 ure, vertrok van hier naar Gouda het de pot van het 2ie reg. infanterie, wordende uitgeleid door eenige officieren der dd. schutterij. Met leedwezen zien wij dit corps, waarvan officieren en manschappen steeds in de beste verstand houding met de burgers verkeerden, vertrekken, wijl de belangen onzer stad daardoor gevoelig worden benadeeld en eene vervan ging nog zeer onwaarschijnlijk is. De kapt. kwartiermeester Ber- lenbach is tot kapt, directeur van het garnizoenshospitaal te Vlis- singen benoemd. GETROUWD. 25 Apr. Jan Groot en Elisabeth Opmeer.Jan 'Delver, Wedr. van Maartje Hart en Grietje Pater, Wed. van Jacob Zoo- nen.Simon Petrus Kapteijn en Petronella Roskam. GEBOREN. 23 Apr. Antje, D. van Jan Hermanus Schaap en Cornelia Iges. 26 Nicolaas, Z. van Petrus Adriauns van der Drift en Maria Anna Brantjes.Jacoba, D. van Jan Kaandorp en Grietje Zentveld.Jan, Z. van Jan ter Haak en Geertruijda Esbaeh.Willem, Z. van Willem Maas en Johanna Hermina de la Haije. 28 Cornelia, D. van Paulus Elleman en Dieuwertje Verhoeve. 30 Anna Maria, D. van wijlen Johannes Wilhelmus Bartho- lomeus Gooij en van Margaretha Portegies. 1 Mei. Cornelia Catharina, van Willem Eoks en Jacoba Ere- derica Wippe. OVERLEDEN. 24 Apr. Hendrik Weslerop, 37 j. 25 n Jacob Harlog, 39 j. 26 u JHrk Korver, 9 j.Dorothea Maria Zumbuseh, Wed. van Cornelius Verhoeven, vroeger van Hendrik Smit, 81 j. Johanna Weber, Wed. van Casper Hendrik Brandhorster, 64 j. en 11 m.— Jacobus JClupmeijer67 j.- Grietje Smit, Wed. van Pieter Pietersz. Adriaan, vroeger van Pieter Ooijevaar, en eerder van Willem Jantjes, 80 j. 27 Johanna Martha Impietat, Echtg. van Gerrit Rodenberg, 61 j. 29 n Leonardus van Kersen, 32 j.Hendrica Hoogwater, Echtg. van Jacob van Stralen, 50 j. 30 Albert Beekman, 59 j. 1 Mei. Hijman, Z. van Izaak Manheim en Klaartje Schuiten voerder. 9 j. 30 April. Door den Notaris J. SCHOEHUIZEN. Een Huis, Schuur en Warmoezierstuin, buitenwijk A, No. 59, te Alkmaar. Strijkgeld f 25,F. M. Aghinaf 2400, (Afslag 7 Mei.) Alkmaar 30 April. Kleine Hooikaas 19,25 dito Middelbare f 26,—. dito Commissie f22,50, aangevoerd 330 stapels, wegende 69000 N.P. Tarwe ƒ9,-, Rogge ƒ7,—, Gerst ƒ5,25, dito Chev. 6,50, Haver 6,-, Kanariezaad 18,50. 1 Mei. Aangevoerd 6 Faarden, 4 Koeijen, 405 Schapen, 2y7 Lammeren, 148 magere Varkens, 256 Biggen. Broek in Waterland 29 April. Kleine Kaas ƒ17, aangevoerd 20 stapels, wegende 3336 N.P. Haarlem 28 April. Edammer Kaas 16,75, aangevoerd 11 stapels, wegende circa 2000 N.P. Boter/38,—170 Leijdsche Kazen, meestal onverkocht gebleven. Hoorn 26 April. Aangevoerd 42 Kalveren3 Schapen en Lam meren, 9 Varkens. 29 April. Kleine Hooikaas 19,25, aangevoerd 193 stapels, wegende 45145 N.P. 1 Mei Ronge 6.90 Gerst 6,40Haver 5,25 Paarden- boonen 7,—°. bruine dito f 13,— witte dito 13,50 graauwe Erwten 13,50, Boter a/0,84 per N.P. Aardappelen /3,— per N.mud. Kippen ƒ1,25, Kippeneijeren 2,—Eenden dito 3,— per 100. Purmerende 27 April. Aangevoerd 51 Runderen, 7 Paarden, 46 vette Varkens, 38 tot 44 Cts. per N.P.55 magere dito, 12,— tot 25,—, 333 Biggen, ƒ4,— tot ƒ5,50 per st., 95 vette Kalve- ren, 55 a 75 Cts. per N.P., 125 nucht. dito, 2,— a 3 50, 574 Schapen en Lammeren. Kleine Hooikaas f 20, dito Middelbare f 25,aangevoerd 156 stapels. Boter 72| a 80 Cts. per N.P. Kivietseijeren 6,tot 7,50, Kippen dito 2,25, Eenden dito f 3,30 per 100. Schatten 29 April. Aangevoerd 4 Paarden60 magere Koeijen 90 a ƒ120,—, 50 Kalfkoeijen, 80,— a 130,—, 20 Hok- kelincen 28, - a ƒ35,—, 24 nuchtere Kalveren, 453 Schapen, magere overhouders f 14,- a/19,-, 9 Lammeren, 4-a/5,-, 3 Bokken en Geiten, 15 Varkens, magereƒ11,— a fl5,~naag kwaliteit, 54 Burgen, 4a/6,-, naar kwaliteit, Kippen 0 80 a 1 Boter 0,67 a f 0,70 per N.P. Kippeneijeren 2,10 a, 2,20 Eenden dito 3,— a 3,25 per 100. Schiedam 30 April. Moutwijn 13,—, Jenever 19,—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 2