ALKMAARSCHE COURANT. 20» Zestigste Jaargang. 1858, Maandag 17 Mei. mcfscüjfeödt (ftuct'-igt, ff (flftictccl (gcbccltc. H E 11 IJ K. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag ■morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs ■per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD- HOLLAND, Herinnert bij deze alle autoriteiten en een ieder, die daarbij belang mogt hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 No vember 1815 (Staatsblad n°. 51) en aan den inhoud van artikel 29 der wet van den 5 October 1811 (Staatsblad n° 10), betreffende de verëvening van schuldvorderingen ten laste van het Rijkmet aanmaning, om zoodanige schuldvorderingen, zoo spoedig mogelijk, immers vóór den 1 Julij aanstaandeintedienen aangezien aan die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg stiptehjk de hand zal wor- den gehouden. Haarlem, den 12 April 1858. He Commissaris des Konings voornoemd BOREEL. PUBLICATIE. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad n°. 6) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17)in ver band met art. 67 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur in de Provincie Noord-Holland, dd. 11 April 1828, n°. (Provinciaal blad n". 41), omtrent de executie der wet op de Schutterijen: Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer ge meente, welke op den eersten Januarij 1858 hun 25e jaar zijn in getreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1833 zijn geboren, alsmede de zoodanigen, welke ofschoon in andere gemeenten inge schreven sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen, en op den 1 Januarij 11. hun 34e jaar nog niet hebben voleindigden alzoo geboren zijn in de jaren 1832 tot en met 1834 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, vol gens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresen teerd ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven. Zij maken tevens de ingezetenen bekend; Dat de inschrijving zal beginnen den 15 Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op bet Raadhuis alhier voor de in schrijving zal worden gevaceerd van af den 15 Mei 1858, opDings- dag en Vrijdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig makeheeft het gemeentebestuur noodig geoordeeldeen ieder bekend te maken met en te herinneren aan ae navolgendebij de wet van II April 1827 (Staatsblad n'. 17), gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermeeneu al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behoo- ren verpligt iszich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagenen de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zijdie bevonden worden zieh niet vóór den 1 Junij te hebben doen inschrijven door het plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenen in eene geldboete verwezenter wijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfdindien het zal blijkendat er tijdens de verzuimde in schrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten dezer gemeente, dien het aangaat, om zich tijdig van een geboorte extract te voorzien, waardoor zich een ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moe den worden vertoond; alsmede om zich ten behoorlijken tijde tot te inschrijving aantemelden, ten einde de straf, wegens nalatig heid vastgesteldte voorkomen. Alkmaar, den 20 April 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. He Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bij deze bekend, dat van de aandeelen in de geldleening van f 41000,ten behoeve van den straatweg door den Schermeer, zijn uitgeloot de Nos. 27 en 29, aflosbaar tegen den 1 Julij dezes jaars, ten kantore van den Gemeente-Ontvanger. Alkmaar, den 5 Mei 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen: dat het door den Gemeenteraad den 12 dezer vastgestelde ko hier der plaatselijke directe belasting voor 1858 van af heden tot en met den 24 dezer maand, ter secretarie der gemeente ter lezing is nedergelegd. Alkmaar, den 15 Mei 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Volgens vroegere publicatiënde vier eerste werkdagen van ie dere weekvan des morgens 9 tot 's namiddags 3 ureuitgezon derd. des Zatnrdags, in het gewone lokaaL POLITIE. In het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij den Omval, te Alk maar, is in de maand Februarij 11., met een N. W. wind drijvende gevonden een SCHUITJE, geheel verw- of teerloos, van binnen met een modderbak. De regthebbende kan zich bij den ondergeteekende vervoegen. De Commissaris van Politie VAN BREMEN. AANKONDIGING. DeKAMERvanKOOPHANDELenEABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbenden dat van Maandag 17 tot en met Woensdag, den 19 dezer, des voormiddagsvan 10 tot 12 ure, aan haar gewoon lokaal, ter lezing zullen voorliggen de na volgende bij haar ontvangene handelsberig-tenals N°. 184. Algemeiner Jahres-Bericht für 1856, herausgegeben durch die Central-Commission für die Rheinschifffahrt. N». 185. Gesetzsammlung für das Königreich Hannover. Jahrgang 1857, I Abtheilung N°. 51. Inhalt: Bekantmachung, die Einrich- tung und Eröffnung einer freien Niederlage zu Harburg betreffend. N". 186. Accounts to trade and navigation. Month ended 30th. November 1857 and eleve Months ended 30th November 1857. N°. 187. Hamburger Börsen-Halle vom 1 Januar 1858. N°. 188. Bremer Rückbliek auf das Jahr 1857. N°. 189. Staat van uit- en inklaring in de haven van Cadix over 1857. Alkmaar, den 10 Mei 1858. De Kamer voornoemd, F. M. van de VELDE, Voorzitter. C.BOONACKER, Secretaris. Engeland. Den 29 April berigte de minister Mhmeslmrg in het Hoogerhuis, dat het gouvernement zich in de zaak dbr Cagliari niet gebonden achtte door den misslag van den heer Erskine, maar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1