ALKNIAARSCHE COURANT 21® Zestigste Jaargang. 1858. Maandag 24 Mei. P# (fiftictccl (Bcbcclic. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,—franco per post ƒ3,30, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ÏÏEB.M-. COSTER ZOON. 5\ 1X De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 "ureingezonden berigteu een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat bij de wet van 24» December 1850 (Staatsblad n°. 129,) een nieuwe termijn, en wel tot en niet den 31 December des jaars 1858, is opengesteld tot verwisseling aan de Nederlandsche bank van 'zoodanige in de jaren 1815 en 1849 uitgegeven Muntbillet- ten, welke tot dus verre niet zijn ingekomen, en de alzoo reeds door verjaring waren getroffen. Alkmaar, den 14 Februari] 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Ontvangen hebbende eenc dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, van den 22 April 1858, N°. /„V (Provinciaalblad N°. 41), houdende bepaling om trent'den tijd"der uitgifte van de verklaringen van aangifte, voor de Personeele Belasting en het Regt van Fatent, voor de dienst van 1858/59. Gezien art. 30 2 der Wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad N°. 4.) Maken aan de ingezetenen dezer Gemeente bekend Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Gemeente, aan hunne woningente beginnen met, Maandag den 3 Mei aan staande, en vervolgens zal doen bezorgen een Beschryvingsbillei hetwelk inhoud eene korte schets van de grondslagen der voor noemde Belastingzijnde 1°. De Huurwaarde. 2». Deuren 3°. u Haardsteden. 4°. Het Mobilair. 5°. De Dienst- en Werkboden. 6°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven, aan ieder ingezeten de noodige vragen dienaangaandeter beantwoording zullen zijn voorgesteld, ten einde het met de meeste naauwkeurig- heid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde billetten, dezelve ingevuld van de woningen der ingezetenen, door of van we°-e den Ontvangerzullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij het bezorgen der billetten of ook bij het te rughalen van dezelven mogtea zijn overgeslagen, zich in geen geval kunnen beroepen op zoodanig verzuim; maar integendeel gehouden zijn, om de vereisehte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 17 Mei eerstkomende intedienen ten kan tore des Ontvangersalwaar de billetten ter invulling steeds ver krijgbaar zullen zjjn. Dat een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne hand- teekening te bekrachtigen, of ingeval iemand betuigt niet te kun nen schrijvendeze invulling in zijnen naam door den Ontvanger of diens gemagtigde te doen bewerkstellingen, met vermelding der redenen waarom: hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordig heid van een derden persoonwelke de aangifte, na voorafgaande voorlezingmet den Ontvanger of deszelfs gemagtigde zal teekenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voorts, naar aanleiding van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 der voorz. wetde belanghebbendendat als tegenschatters ingevolge 2 van art. 30 zijn benoemd: Cornells Croll, Cornells Koeman. J. J. Hulskamp en J. Dekker, en dat de bevolking dezer Gemeente, voor zooveel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet bedraagt een getal van 10845 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen de Ingezetenen, om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden termijn de invulling hunner beschrijvings-billetten te bewerkstelligen, ten einde de orde en den geregelden afloop der beschrijving te bevor deren, en zich tevens te beveiligen tegen het nadeel, hetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en pcenaliteiten welke tegen valschheid en onnaauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voorwende, zal deze aangeplakt en in de Stads-Courant geplaatst worden, terwijl afschrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe Belastingen, tot deszelfs informatie. Alkmaar, den 1 Mei 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. P U B L I C A T E. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad n°. 6), houdende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17)in ver band met art. 67 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur in de Provincie Noord-Holland, dd. 11 April 1828, n". (Provineiaa - blad n°. 41), omtrent de executie der wet op de Schutterijen: Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer ge meente, welke op den eersten Januarij 1858 hun 25e jaar zijn in getreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1833 zijn geboren, alsmede de zoodanigen, welke ofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen, en op den 1 Januarij 11. hun 34e jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1832 tot en met 1834 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden ouderdomdie sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, vol gens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwdbenevens de gepasporteerde militairenwelke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresen teerd ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven. Zij maken tevens de ingezetenen bekend: Dat de inschrijving zal beginnen den 15 Mei aanstaandeen geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor de in schrijving zal worden gevaceerd vanaf den 15 Mei 1858, opDings- dag en vrijdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig makeheeft het gemeentebestuur noodig geoordeeldeen ieder bekend te maken met en te herinneren aan de navolgendebij de wet van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17), gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermeeneu al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behoo- ren verpligt iszich voor de Schutterij te do en inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeentewaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaatzich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagenen de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zijdie bevonden worden zich niet vóór den 1 Junij te hebben doen inschrijvendoor het plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenen in eene geldboete verwezenter wijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfdindien het zal blijkendat er tijdens de verzuimde in schrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten dezer gemeente, dien het aangaat, om zich tijdig van een geboorte- extract te voorzien, waardoor zich een ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moe ten worden vertoond; alsmede om zich ten behoorlijken tijde tot de inschrijving aantemelden, ten einde de straf, wegens nalatig heid vastgesteld, te voorkomen. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 26 April 1858. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1