N°. 22. 1858, Zestigste Jaargang. Maandag 31 Mei. ©IBeiccl (RcbedUc. OTUfielijfsseïi ©uersigt. BUITENLAND. - ALMMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op /.oudag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt, voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad PROYINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 9d™ Junij 1858. des namiddags ten 2j- ure, zal aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Noord-IM- land te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aan oesteed. Het vernieuwen en verbreeden van een gedeelte beslagwerk lane:s, en het leveren van eenige voorraads- materialen nj de Peltcmer Zeciccrinq. "Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord-Holland, teHaar- km aan het Bureau van BuHenlandsche Paspoorten, te Amsterdam, en bij de Provinciale opzigters C. van der Slerr, aan den Helder, en F JKrieqërte Alkmaar. Ongefrankeerde inschrijvings-briefjes worden met aangenomen De" aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijdag voor den daö dCNadere1nformatien zijn te bekomen bij den Hoofdingenieur J. G. van Gendt, te Haarlem, en bij den Ingenieur F. J. H. Hay- icard, te Alkmaar. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie dd. 26 Mei 1858 N°. ,'AV (Prov b ad N-. 53), Herinneren de Ingezetenen aan de alsnog opengestelden termijn tot verwisseling der munt-biljetten van 1815 en 1849, welke ter mijn ultimo December dezes jaars is verstreken, met kennisgeving, dat die verwisseling kan plaats hebben ten kantore van de Neder- landsche Bank en van 's Rijks betaalmeesters. Alkmaar, den 29 Mei 1858. Buracmeester en li ethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, Bij absentie J. J. VERMEULEN, Is® C». De PASPOORTEN der tot deze gemeente behoorende en van de lifting van 1853 zijnde Manschappen, zijn van 's morgens 9 tot 2°uur, ter Secretarie voor de belanghebbenden verkrijgbaar. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. der wet van 22 MeilSlü Staatsbl N° 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het driemaamlsch suppletoir kohier der belasting op het lerso- neel, No. 7. dienst 18*£. op den 21 Mei 1858 door den lieer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland exeou- toir verklaardop lieden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder "ingezeten, die daarbij belang lieeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Alkmaar, den 29 Mei 1858. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente dat het Kohier der Plaatselijke Directe Belasting over liet loopend jaar, op den 26 dezer door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie is goedgekeurd en op heden aan. den Gemeenteontvanger ter invordering is uitgereikt. Ieder ingezeten, welke daarbij belang beeft, wordt alzoo ver maand op °de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatig- heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden 29 Mei 1858. Bi'rqemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. Voor den Secretaris, J. J. VERMEULEN. Duitschland. Den 6 heeft de Bondsvergadering besloten aan de door het springen van den kruidtoren te Mainz verarmden 160000 gulden toetekennen. - Den 7 heeft de commissie der Rhijn - oeverstaten te Mainz den bouw der vaste brug te Keulen goedgekeurd, mits dezelve 53 voeten boven peil gelegd wordt, waar door, bij niet te hoog water, de schepen met staande masten kun nen passeren. Engeland. Den 14, des avonds, heeft lord Shaftesbury zijne motie tot berisping van het bewind ontwikkeld, welke, nadat de hertog van Argyll, graaf Grey, de hertog van Newcastle en lord Granville daarvoor en lord EUenborough, lord Carnarvonia '°rd- kanselier en graaf Derby daartegen gesproken hadden, 's nachts te half 3 ure, met 167 tegen 158 st., is verworpen. In het La gerhuis werd dergelijke motie van den heer Car dweil dien avond, den 17 en den 20 verdedigd door Russell. Wood, Elcho, Byng Lewis en anderen en bestreden door Roebuck, Peel, Whiteside, BrightJ. Graham enz.zonder dat het nog tot eene stemming kwam.Den 14 had bij Palmerslon eene bijeenkomst van 206 leden van het Huis plaats. Den 18 werd op voorstel van sir Ch. Napier besloten, van de Koningin de benoeming te verzoeken eener com missie van onderzoek,, tot vermindering van de kosten der zeemagt en verbetering harer zamenstelling, en zulks met het oog op de oroote vermeerdering der Eransche marine.Den 17 is te Lon den, op het Trafalgar-plein,. het bronzen standbeeld voor dr. Jenner, den' uitvinder der koepok-inenting, met eene aanspraak van Prins Albert ingewijd.De hertogin-wed uwe van Orleans is den 18 on verwacht^ op het kasteel van den, hertog van Richmond, bij Cla- remontaan de griep overleden. Britsch-Indie. Een zomerveldtogt is noodzakelijk geacht doordien de, met uitzondering van slechts 3000 man, uit Lucknow ontsnapte Cipayers thans RodiloundBarilley en Calpee geheel in bezit hebben. Hun gebieder Bahadoor Khanwaaraan Nena Sa hib en andere hoofden zich onderworpen hebben, tracht een ge regeld bestuur in te voeren, ontvangt de belastingen en doet ei gen munt slaan.De rajah van Kotali is in staat van beschul- dio-in" gesteldomdat hij het vermoorden van majoor Burton en diens°zonen niet verhoed heeft.Den 11 April hebben de Sihks, onder majoor Evans, bij de heuvelen van Santpore, aan de Bheels een scherp gevecht geleverdwaarbij zij 60 mannen en 400 vrouwen gevangen namen, maar zelve 71 doodenen gekwetstenwaaronder 5 officierenbekwamen.Den 14 beeft genl. Walpole het fort Raxour, in Oudeaangetast en daarbij 100 manwaaronder 4 of ficieren verlorendes nachts ontruimde de vijand de plaats. Genl. Jones verstrooide bij Kukul 2000 muiters en nam 4 van hunne 6 st.Den 15 heeft genl. l.ugurd Azinghur^ ontzetden 17 werd den vijand uit de stad gedreven en 15 mijlen vervolgd, waarbij bij 3 st. verloor.Prins Mirza Mahomed Feroze schacli heeft den 17 Eebr. te Barilley eene proclamatie uitgevaardigd, waarbij lüj het volk tot den heiligen-of godsdienstoorlog oproept. De ontwapening der bevolking van Guzerat wordt streng doorgezet. In het noordwesten neemt de tegenstand steeds toe; ook vermeerde ren de zieken in het Engelsche leger. Frankrijk. Den 10 heeft onze Koningin het corps diplomatique ontvangen en met, den prefect der Seine de Centrale hallen, de H. Kapel en de Notre Dame en het Stadhuis bezigtigd; den 12 het paleis van den Senaat, het musée des thermes en het hotel de Cluny en de Louvre; dien dag kwam ook de Kroonprins van Wurtemberg te Parijs en nam zijnen intrek in het hotel du Louvre. Den 13 bezocht H. M. het paleis van nijverheid en de tentoon stelling van bloemen alsmede Versailles en s avonds met Wurtemb. prins de Opera, waar het ballet le Corsaire werd voerd. Den 15 bezag de Koningin bet museum der artillerie was er groot diner op de Tuilerien. Den 15 hield de Keize/i-iv^-v -vq(, gezeld van den Prins, in het bosch van Boulogne eene reyue!^6^.^JJP "a\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1