Verkooping bij J. E. Croll, te Alkmaar, MeubelenHuisraad en inboedel Goud en Zilverwerk Bed den, Timmermans Gereedschap, Stads Rank van Leening te Alkmaar. Levend Vee, Schuitje en toeoehooren MestMeubelenHuisraad en InDoedel Boeren- en Bouwgereedschappen. Voor de vele bewijzen van deelnemingmij be toond bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot, betnifik, ook namens wederzijdsche betrekkingen, mijnen opregten dank. S. J. DRUIJVESTEIJN, Alkmaar30 Mei 1858. Douair. van Hogendorp. Alhoewel bewust dat weldoen belooning genoeg in zich zeiven vindten alzoo geen lof behoeft zoo gevoelt de ondergeteekende zich toch gedrongen bij dezen openlijk zijn' dank te betuigen aan de dames J. T. P. en P. J. BOOGAARD als oprigsters van verders aan Mejufvrouw M. F. BOOGAARD, Insti- tutrice te Alkmaar, en allen die ten haren huize heb ben medegewerkt voor de moeiten en zorgen welke zij ongetwijfeld hebben moeten nemen bij deden 22<ien dezer maand te Alkmaar gehouden Loterij van vrouwelijke handwerken en andere voorwerpen ten behoeve van de drie Weesjes van een dorps-predikant in N. H. De opbrengst, na aftrek van de onvermijdelijke on kosten beloopen hebbende de aanzienlijke som van zeven honderd vier en zeventig gulden vijftig cents (774,50), geeft de ondergeteekende op nieuw een bewijs, dat de Voorzienigheid de pogingen van menschenvrienden, ter verbetering van het lot van ongelukkige weezen bijzonder ondersteuneen ookdat de goedkeuring van het algemeen op deze zaak schijnt te rusten. NoordscharwoudeC. KROON, 24 Mei 1858. Burgemeester. Op Donderdag, den 3den Junij 1858, ten 10 ure bij de Protestantsche Kerk te Oudorp tegen kontantgeld, verkooping van AFBRAAK bestaande in balkenplanken ribben schotwerk steenen puinbrandhoutenz. Men is voornemens, op Vrijdag, den 4<ien pilt Junij 1858, des avonds ten 5 ure, in den Nieuwen UilÏDoelen, te Alkmaar, te veilen en op Vrijdag, den ll<len Junij daaraanvolgende, terzelfder plaatse en ure, bij afslag, te verkoopen: N°. 1. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen bin nen de stad Alkmaar, aan de zuidzijde van den Koningsweg, in wijk B, n°. 376, kadastraal n°. 266, sectie A het Erf groot 92 ellen. 2. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen als voren aan de noordzijde van de Laatin wijk A n«. 312 kadastraal n°. 1453 in sectie A, groot 90 ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCHOEHÜIZEN, te Alkmaar. De ondergeteekende dankbaar voor de gedu rende de Pinksterdagen genoten gunstzoo van hier als eldersbeveelt zich bij voortduring aan in het be zoek van zoo velen die prijs stellen op goede bedie ning en veelvuldige amusementen. F. BASIL, Alkmaarin het Wapen van Amsterdam, 29 Mei 1858. buiten de Heiloërpoort. Men is van meeningom op Dingsdagden lften Junij 1858, des middags, te 12 ure, in de her berg van J. Apeldoorn, te Egmondbinnendoor het ministerie van den Notaris ABR. P. de LANGE bevestigd te Schoorldam in het openbaar, te verhuren: b De perceelen WEI.- HOOI- en BOUWLAND, gelegen te Rinnegomgemeente Egmondbinnen bekend onder de benamingen van de Schoutskrof- tetide groote Krojt en het Eilandom te etten de Zamenweid, Ramshorn en lage Weidjeom te hooijenJen de etten; het Hoekweidjeom te hooijen, en Zuidoost en Sint Aalbertom te oogsten. Terwijl op Woensdag, den 2den Junij 1858, .des voormiddags, te 10 ure, ten huize van de Wed. Lourens Groot te Rinnegom gemeente Egmondbinnenom kontant geldin het openbaar, zullen worden verkocht 18 afgekalfde Koeijen 6 Hokkelingen 4 Kui- kalveren 1 bruin Paard, 1 Zeug, die biggen moet, 6 Biggen 1 Boerenwagen 1 Rolwagen 1 speel wagen0 met een kap, 2 Ploegen 1 Egge en Sleep Tuigen, 1 Ierbakvoorts BOEREN- en BOUW GEREEDSCHAP PEN, Zoutkisten, ZouttafelWei- vaten en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Op Woensdag, den 2^n Junij 1858, des voor middags, te 10 ure, openbare verkooping ten sterf- lmize van C. SWESMAN te Koedijkvan Men is van meening, in den Nieuwen Doelen fitte Alkmaar, op Vrijdag, den 4^ Junij 1858, Bk; Lij opbod, en op den ÏM- dko, bij afslag beide te 5 ure na den middag, publ iek te «rkoopen: Het zeer gunstig ter nering staand VEERHUIS, genaamd het Scliager Wapen op den Voordam t Alkmaar, wijk C, n<>. 517, kad. sectie B n». 157. Dadelijk te aanvaarden. Breeder bij billetten omschreven en nader te verne men ten kantore van den Notaris Ph. HLL^ Zuidscharwoude Op Woensdag en Donderdagden 9 en A0 Junij 1858 van als: een extra fraai Kabinet, Bureaux, Iloekbuffetten, Linnenpers zeer nette GlazenkasKookfornuizen Lessenaars Piano s Boekenkast, Ledekanten waar bij een bijzonder groot en prachtig, met rood zijden damasten gordijnen omhangen ronde en vierkante Schuif- en Trektafels, Canapé, verschillende soorten van bekleede en andere Stoeleneen uitmuntend SMIRNA'SCIl (lang 3.70 en breed 3,30 N. el) en an dere VLOERKLEED EN heldere Spiegels, Schilde rijen in olieverfPrenten achter glas Mans- en Vrouwenkleederen eenige Lijnwaden, Ko per-, Tin-, Verlakt-, Glas- en Aardewerk Schaven, Bijtels en 't geen verder daartoe behoort; enz., enz. Alles te zien Zaturdag 5 Junij, voor Buitenlieden, Particulier Zondag 6 Junij, van 12 tot 3 uur, en voor ieder Maandag, 7 Junij, van 's morgens 10 tot 's namiddags 3 uur. Men lette op de verandering van 2 op 9 Junij veroorzaakt door te late inzen ding der goederen O VERKOOPING op Donderdag den 17 Junij 1858, j des morgens ten 10 ure precies aantevangenvan PAN- DEN 'beleend in de maanden Januarij, Februarij en Maart'1857, welke daags te voren zullen te zien zijn, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure. Van lieden af kan de beleening der gemelde Pan den vernieuwd worden of de afdoening der Renten geschiedenbehoudens de bepaling der liertaxatie van de beleensom daarop voorgeschoten waarvooi geen inbrengloon verschuldigd zal zijn. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn Maandag den 7'ten en Dingsdag den 8^n Junij 1858. Op Donderdag, den 17de" Jnnij 1858, smid- dao-s ten 12 ure, zal men, ten huize van Mejufvrouw j de"Weduwe KEHL in het Ac/u;tó^ te Alkmaar, in het openbaar, verkoopen: de TREKSCHUIT, met derzelver Inventaris, in het beurtveer varende van Alkmaar op Purmerende. Nadere inlichtingen dienaangaande zijn te bekomen bij voornoemde Jufvrouw. Vervolg der Advertentiën in het Bijblad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 4