ALKMAARSCHE COURANT N°. 23. Zestigste Jaargang. 1858. Maandag m 7 Junij. ©ffictijcl (öcbceltc. NED ERLANDSCHE TELEGRA AFMAATSCHAPPIJ. <&lcfecüjfir>?h ©ucrsigt. BUITENLAND. :hl#« ,.fS' Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEB.M-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het 4e kwartaals kohier van het Patentregt, dienst 18|jjop den 26 Mei 1858 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort- vloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 2 Junij 1858. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd. A. MACLA1NE PONT. De PASPOORTEN der tot deze gemeente behoorende en van de ligting van 1853 zijnde Manschappen, zijn van 's morgens 9 tot 2 uur, ter Secretarie voor de belanghebbenden verkrijgbaar. Alkmaar, den 29 Mei 1858. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: dat de patenten, loopende over de laatste drie maanden van het afgeloopen dienstjaar 18JJ, zijn opgemaakt en aan de daartoe geregtigden zullen worden uitgereikt van af Maandag den 7dm tot en met Zaturdag den 19den dezer van 's morgens 9 tot 2 uur. Alkmaarden 5 Junij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Station Alkmaar. Gedurende de maand April 1858 zijn van hier verzonden 144 dépêcheswaarvoor is ontvangen67,15. Het kantoor is bezigtigd door 2 personen, a 25 Cts., -,50. Zoodat de gelieele opbrengst der maand April is 67,65. Engeland. In het Hoogerhuis heeft lord Jjucan voorgesteld dat ieder Huis over de al- of niet toelating van Israëliten tot zijne leden zal beslissen. Lord Stanhope sprak in gelijken zin. Den 1 Junij is eene motie van den heer Roebuck, ten gunste der door graving van Suëzondersteund door de heeren GibsonGladstone en Russell tn bestreden door Palmerston en Disraeli, en met 290 tegen 62 st. verworpen. Een voorstel van kapt. Vivianom alle aangelegenheden, het leger van den Staat betreffende, aan een verantwoordelijk minister optedragen, werd met 106 tegen 104 st. aangenomen.Bij de begrafenis der hertogin van Orleans wa ren ongeveer 200 Fransehen aanwezigo. a. de hertog van Mon- talembert.- De regering heeft het landgoed Longwood en het graf van Napoleon I op S. Helena aangekochtom een en ander in blijvend eigendom optedragen aan den Franschen Keizer en diens nakomelingen.— Yan tijd tot tijd wordt te Belfast, uit godsdienstige partijzuchtbij begrafenissen de orde verstoord o. a. den 2 zoodanig, dat de geheele bezetting de policie moest ondersteunen. Vele kerken en huizen zijn 's avonds nog al be schadigd. Britsch-Indie. Den 15 April heeft genl. Walpolemet de in en om Lueknow gelegerd geweest zijnde troepen, het fort Rowas aangevallen, maar werd, met verlies van 100 man, teruggeslagen; 's nachts ontruimde de vijand echter die plaats. Den 22 ontmoet te hij bij Kanouje een talrijk corpshetwelk hij een verlies van 5 a 600 dooden4 st. en het kamp toebragtdaarop vereenigde hij zich den 27 te Futtehgur met de magt van den opperbevelhebber Campbell. Kooer-Singh, door genl. Douglas uit Azimghur verdreven en steeds vervolgd, is het gelukt de Ganges overtesleken en den 22 Jugdespore te bereiken. Eene afdeeling van 300 man, onder kapt. Lagrand, die van Arrah was opgerukt om hem den pasafte- snijden, werd den 23, op een met net begroeid terrein, met ver lies van 3 off. en 133 man, geslagen. Den 19 vermeesterde genl. Whitelockna een gevechtwaarbij de vijand 500 man en 4 st. verloor, Body. Kol. Jones bereikte den 25, met het 60°. reg. scherp schutters, Morabad, na 3 malen slaags te zijn geweest en Rujeedebad en Nujeena vermeesterd te hebben. De dappere zeekapt.' W. Peel is te Cawnpore aan de pokken overleden. Frankrijk. l'Umvers zegt dat de prefeeten zijn aangeschreven om de liefdadige instellingendes noods door het weigeren van subsidiete dwingen tot het converteren harer vaste bezittingen in staatspapieren. Te Rijssel, Douay, Troyes en andere plaatsen hebben de besturen dier inrigtingen hun ontslag reeds ingediend. De minister heeft eene tweede meer gematigde circulaire uitgevaar digd, om den ongunstigen indruk der eerste weg te nemen.— De Keizer heeft de leden benoemd van het hoofdbestuur van het open baar onderwijsaan het hoofd staan de heeren de Beaumont en Delangle, leden van den Senaat, Baroche en Boinvilliersvan den staatsraadde aartsbisschop van Parijs en 4 bisschoppende pre sidenten der Luth. en Herv. consistoriën en van het centrale Is raëlitische kerkbestuur. Yoorts de heer Troplongde proc. genl. Dupin en vele leden van liet Instituut. De heeren Dumas en Nisard zijn op nieuw tot president en secretaris benoemd.Den 29 Mei is de Koningin der Nederlanden van Fontainebleau te Pa rijs teruggekeerd en weder plegtig ontvangen en naar het paleis geleid. H. M. dineerde met den prins van Wurtemberg, prinses Mathilde en den hertog van Sleeswijk-Holstein bij lord Cowley en den 30 met prins Napoleon en prinses Mathilde bij prins Je rome, op het kasteel Villegenis. Den 1 Junij kwam de Keizer in de stad om afscheid van H. M. te nemen. H. M. vertrokver gezeld van prins Napoleon en prinses Mathilde naar Forbach.— Den 1 werd in de kapel van S. Ferdinand te Neuilly eene lijkdienst gehouden voor de prinsen en prinsessen uit het huis Orleans; de aartsbisschop van Parijs had het slechts onder dien naam toegestaanomdat de overleden hertogin protestant was 1500 menschen waren aanwezig.Inde staatkundige kringen schijnt nogal eenigen indruk te hebben gemaakt een berigt, voor komende in het officiële Oostenrijksche dagblad, betreffende de plegtige inwijding, in de werkplaats van den beeldhouwer Neukomm, van een reusachtigen leeuw, die geplaatst zal worden op het slag veld van Aspern, waar de Franschen in 1809 zijn geslagen gewor den. Twee aartshertogen zijn tegenwoordig geweest bij deze pleg- tigheid, welke men als een nieuw blijk meent te moeten beschou wen van de toenemende spanning tussehen de Oostenrijksche en Fransche gouvernementen. Rusland. De bevolking van klein Tschetsnain den Cauca sus 15000 zielen sterk, heeft hare auls verbrand en zich onder bescherming van Rusland gesteld. Sardinië. De regering heeft besloten aftezien van de over brenging der militaire haven van Genua naar de golf van Spezzia en de daarvoor bestemde 10 millioen lires aantewenden tot ver betering der buitenwerken ,van Genua.— Den 31 Mei heeft de Kamer met 97 tegen 62 st. de leening van 40 millioen goedge keurd na een amendement om het bedrag op 30 millioen te bepa len, met eene overgroote meerderheid verworpen te hebben. Spanje. Den 25 Mei is de geheele spoorweg van Madrid naar Alicantein tegenwoordigheid der Koningin en van 4 ministers plegtig geopend; 22 muziekcorpsen luisterden dit feest op. Te Alicante werd een stierengevecht gehouden en bezocht H.M. het Fransche oorlogsfrcgat l'Impétucuse. Turkije. De Porte is gezind te Konstantinopel over Monte negro te onderhandelen, volgens het status-quo van 1856, toen Grahovo door de Montenegrijnen was bezet, maar op voorwaarde, dat Danielo de suzereiniteit van den Sultan zal erkennen. De genl. Abdi-bassa is aan zijnein het Montenegrijnsche bekome- ne wonden overleden. De opgewondenheid onder de Turkep zeergroot: steeds worden troepen ingescheept, waartegemMeEu^ïo^s ropesehe gezanten, uitgenomen de Oostenrijksche, hebhén tpppto- ...yjf testeerd. Te Gravosa hebben 6 schepen weder 3600 Kiujj un. st. aan wal gezet.— Het gerucht der aankomst van oorlogschepen in de Levant, tot bescherming der GhSpês^tysJl5| 'i&j heeft op Kandia zeer ernstige onlusten verwekt, waar neur Veli-bassa zich aan grove willekeur en knevelarij schu'1' maakt2000 gewapenden eischen zijne vervanging en verlig ipnver^ -// ligting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1