De Alkmaarsclie Kicsverceniging ORANJE d NEDERLAND, Mr. K. A. Poortman. J. A. Peeters. Noordzeebad te Egmond aan Zee. isr sqqidibs. LAPPEN D A G LAPPENDAG, MUZIEK en DANS. HöïlandschKaas &BotcrklciirscL v .Aan het STEDELIJK INSTITUUT voor opvoeding en onderwijs te Hoorn bestaattegen Augus tus aanstaandegelegenheid voor Ouders of Voogden om hunne Zonen of Pupillen te doen opleiden voor de verschillende maatschappelijke betrekkingen. Voor de zedelijke en verstandelijke vorming van een beperkt getal Kostleerlingen wordt de meest mogelijke zorg gedragen. Men vervoege zich om nadere inlichtingen bij den Hoofdonderwijzer LEES HIER! Donderdag den óO Junij dS58 Bij F. SCIIADE, Langeslraat, B, 50 Aanstaanden Donderdag bij Je Wed. PAPING 4 van •L VAN GE UNS noodigt hare medekiesbevoegden dringend uitom bij de verkiezingen op den 8den Junij e.k. hunne stemmen uittebrengen 1°. Voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Stalen Generaalop het aftredend lidden Heer 2°. Voor het lidmaatschap van den Gemeenteraadop den Heer De Cmnmissie van Bestuur, F. M. VAN DE VELDEVoorzitter. W. VAN DER VOORT. F. ROEM. J. H. IBINK. H. J. ANSINGII Bz., Secretaris. Degenen welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan PIETER BURGERING en MAARTJE IJPELAAN, in leven echtelieden eerst- gemelde overleden te Alkmaar, den December 1846, en laatstgemelde te Heilo overleden den 1 lden Mei 1858, worden verzocht daarvan schriftelijke opgave of beta ling te doen aan den Notaris J. SCHOEHUIZEN te Alkmaar, vóór den 20fLn Junij 1858. Al degenen, die iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen en onder zich berustende hebben van wijlen den Heer G. GROOTin leven Koffijhuis- en Logementhouder te Alkmaar, worden verzocht binnen acht dagen daarvan betaling of opgave te doen aan de ondergeteekende. E. KAGER, Alkmaar, 5 Junij 1858. Wed. G. Groot. De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunsti gers en het geacht publiek, dat van af 10 Junij a. s., weder de gelegenheid bestaat tot het gebruik der zee baden belovende eene prompte en civiele bediening. W™. BELLEMAN, Logementhouder. A. van der HOEVEN. De ondergeteekende berigt bij deze, dat zij de TIMMERMANS AFFAIRE, door wijlen haren echt genoot uitgeoefendheeft overgedaan aan G. J. van den BOS; dank zeggende voor het genoten vertrou wen, beveelt zij haren opvolger in de gunst van het geëerde publiek aan. A. J. JONKER, Alkmaar, 3 Junij 1858. Wed. N. Kloet. De ondergeteekendegedurende onafgebroken 34 jaren pan bovenvermelden winkel werkzaam, neemt, naar aanleiding van bovenstaande annoncede vrij heid de gunst en recommandatie van zijne Stadgenoo- ten interoepen belovende eene soliede en accurate bediening; zullende deze zaak op dezelfde plaats, Verdronkenoord, Wijk C N°. 130, worden voortgezet. G. J. VAN DEN BOS. De ondergeteekende eene MANDENMAKERIJ opgerigt hebbende, beveelt zich bij zijne Stad- en Landgenooten minzaam aan tot het maken en leveren van alle soorten van MANDENWERK; door eene nette en civiele bediening zal hij trachten zich het vertrouwen zijner begunstigers waardig te maken. J. E. IBINK. Voordam Wijk C, N°. 612. De ondergeteekende zich gevestigd hebbende als ZADELMAKER, biedt zich bij zijne geëerde Stad- en Landgenooten beleefdelijk aan tot het maken van allerhande soorten van Gordijnen en wat meer tot het vak van BEHANGEN behoort, het maken en leggen van Kleeden, alsmede het bekleeden van Canapé s en Stoelenhopende door eene accurate en civiele be diening zich ieders gunst waardig te maken. D. van EGMOND. Laat, Wijk A, N°. 303. H Ge vraagd, om dadelijk in dienst te treden, eene bekwame KEUKENMEID tegen 3,per week, des noods eene NOODHULP. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Men verlangt een geschikte LOOPJON GEN die goed kan lezen. Adres bij JOII. ROEM alhier. Men verlangt, om dadelijk in dienst te treden, een KINDERMEISJE, niet beneden de 16 jaren, i 2% vun de Protestantsche Godsdienst. Adres onder letter A bij de Boekhandelaars IIERM3. COSTER en ZOON, te Alkmaar. Ontvangen eene partij puike duurzame GEDROOGDE APPELEN in witte mandjes met deksels weg. circa 5 Ned. P., a. 2,50 per mandje en 27| ets. per 5 one, de mand jes zijn netjes bewerkt, zeer geschikt voor huishoude- lijk gebruik en worden gratis er bij afgeleverd. Voorts gedr. PEEKEN ad 30 ets.; geconf. GEMBER en Eng. PEPERMUNT 100 ets., Iloll. 80 ets.; echte Berger LEVERTRAAN, 70 ets. de flesch Depót van AN- NATTO best Engelsch Kaas- en Boterkleur, in kruik jes van diverse prijzen grooteSmirna VIJGEN 25 ets. per 5 one enz bij W™. RUIJS Thzn. Alkmaar, 5 Junij 1858. Luttik Oudorp, bij deVlotbrug. 's morgens van 9 tot 12 ure, van 9 tot 12 ure Om aan het verzoek zijner begunstigers te voldoen, zal de ondergeteekende van afZondag, den 6 dezer, zijne DANSLESSEN voortzetten ten huize van W. TIE- SING, buiten de Bergerpoort. B. H. SNIJDER. Scheikundig Fabriekantte Haarlem. Goedgekeurd door de Hollandsehe Maatschappij van Landbouw Afd. Beemster, Enkhuizen, Schermer eiland, den Beider, NoordscliarwoudeFutten en Roosenburg Soetermeer Vijf Heeren LandenVoorneWaard en Groet, Wienngerwaardbenevens daarenboven nog door verschillende particuliere Landbouwers die het de voorkeur geven boven het Engelsche Annatto. Is te Alkmaar verkrijgbaar bij B.D.v Dam en C. Breebaart. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar, van den 25 Maart 1858, is het tusschen ANTJE WAGEMAKER, ge- domiciliëerd teWieringen, doch thans als dienstbode haar verblijf houdende in de gemeente Zijne, en JOHANNIS van deb WOLT, zonder beroep, gedomicilieerd te Wielingen, doch zich bevindende in het huis van arrest te Alkmaar, bestaande huwelijk, op ver zoek van eerstgenoemde, ter zake van kwaadwillige verlating, verklaard te zijn ontbonden. Voor Extract. Ten deze is kosteloos De Procureur der verzoekster, geprocedeerd.J. C. VONK. In ons vorig N°„ in de advertentie van J. D. TANDER, staat REUKSIGAREN, lees: ODDE SIGAREN. Te Alkmaar bij HERM*. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 4