ALKMAARSCHE COURANT SN J\°. 34» Zestigste Jaargang. 1858* Maandag ïh J uil ij. ©fltciccl (Scbccltc» S&lcïtclijkscït ©ucrsigt. BINNENLAND B UI TE NL A ND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. i l i L/C KlA "V De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 85 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure een dag vroeger. ingezonden berigten De PASPOORTEN der tot deze gemeente behoorende en van de ligting van 1853 zijnde 'Manschappen, zijn van 's morgens 9 tot 23uur, ter Secretarie voor de belanghebbenden verkrijgbaar. Alkmaarden 29 Mei 1858. Bur tie meester en Wethouders van Alkmaar A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: dat de patenten, loopende over de laatste drie maanden van het afreloopen dienstjaar 18JJ, zijn opgemaakt en aan de daartoe geregtmden zullen worden uitgereikt van af Maandag den /dcn tot en °met Zaturdag den 19dm dezer van 's morgens 9 tot 2 uur. Alkmaar, den 5 Junij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Februarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 4 en 5 Junij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.Holl. kleine hooi, per 50 Ned. P. 19,50 dito Middelbare 19,50 19,50 dito Commissie 18, Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1— Aardappelen per mud3,— Eendeneijeren "1003,30 Kippen 100 2,40 Alkmaar, den 5 Junij 1858. Burgemeester en Wethouders, A. JVLAüjuA1JNüj xUi\l. De Secretaris, SPANJAARDT. 18,-- —,80 2,60 De haringvloot zal ditmaal bestaan uit 87 schepen in en 95 na den jaagtijd, waarbij van Enkhuizen 7, de Rijp 4, Amsterdam 3 en Wormerveer 1.— Te Harderwijk worden thans dagelijks 1 millioen stuks ansjovis aangevoerd.— Wijlen mevr. de douair. Schorer. te Middelburg, heeft aan het burgerweeshuis aldaar f 20000 aan de diaconie-armen gelijke som en aan de atdee- lineen van de zendeling- en bijbelgenootschappen elk f 6000,— vermaakt— Door de verdedigers der 4 veroordeelde Ma-leyers is aan den Koning een verzoek om kwijtschelding of vermindering van straf ingediend.— Het Prov. hof van Friesland heeft A. P.B arbeider te Franeker, wegens mishandeling van een' policieagent zoodat die binnen 40 dagen daaraan overleed, ter dood verwezen; de sterke drank is hier weder de aanleidende oorzaak geweest. Tegen den pastoor J. Geerdink en den kapellaan F. Nieuwenhuis is eene regtsvervolging ingesteld, wegens het houden van eene ongeoorloofde processie op den Sacramentsdag, te Losser (Over ijssel).— Den 31 Mei is het, op het terrein van het buitengasthuis te Amsterdam nieuwgebouwdeanatomiesch theater,door den commissaris des Konings, aan de hoogleeraren die aldaar onderrigt zullen ge ven, overgegeven.— Bij "besluit van 1 Junij heeft Z. M. eene eom'missie°benoemd voor de droogmaking der plassen beoosten de Vecht in N. Holland en Utrecht.— Den 2 is te Veenhuizen de herbouw van het afgebrande gedeelte van het 2= gesticht besteed aan L. Vennik, te Assen, voor/ 17800— Den 3 overleed de HoogEerw heer Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht der R C klerezijoud 85 j. en 6 m.— Den 4 zijn te Heer- iansdam 16 huizen, door 27 gezinnen bewoond, verbrand; de ramp ontstond bij een metselaar, zoo men vermoedt, door ongebluschte kalk— 's Middags kwam de Koningin van hare buitenlandsche reis 'te 's Hage terug, wordende aan het station opgewacht dooi den prins van Oranje; H. M. begaf zich dadelijk naar het Huts in 't Bosch.Van 1 tot 4 Junij zijn uit het wrak der Luline, bij Terschelling, opgehaald 17 gouden en 41 zilveren baren en 68 Spaansche matten.Den 9 is te Amsterdam een aanvang gemaakt met de werken voor de nieuw te maken aanlegplaats voor zeestoombooten.Dien dag is aan het Provinciaal Gouverne ment van N.Holland aanbesteed het vernieuwen enverbreeden van een gedeelte beslagwerk langsen het leveren van eenige voor- raadsmaterialen bij de Pettemer zeeweering, voor f 10480,—, aan J. van Haaftente Sliedrecht.In den vroegen morgen van den 10 is het houten voorloopige station van den Rhijnspoorweg te Rotterdamdoor onvoorzigtigheid in een olieliokmet alle papieren, het telegraafkantoor en annexen, benevens 20 wagens der le en 2e klasse en 2 goederenwagens verbrandhet gebouw was verzekerdde wagens niet.Omstreeks Tiel is het gras door de droogte zoo schraaldat het vee met brood gevoed moet worden. In de Overijsselsche Vecht grazen de koeijen thans op den bodem.De aftredende leden der 2« Kamer, die zich we der verkiesbaar hadden gesteld, zijn op nieuw benoemd, moetende slechts te Utrecht eene "herstemming geschieden tusschen mr. N. P. J. Kien en jr. m'. J. L. B. de Muralt. In plaats der heeren Fegèlin te Sneék en de Limpens te Maastrichtdie voor eene her kiezing bedankt hadden, zijn gekozen jr. W. H. Lycklama a Nye- holi en C. A. baron de Bieberstein Rog alia Zawadskyvoorts te Amsterdam m'. A. J. Duymaer v. Twist. Dcitschlasd. Den 5 heeft de Bondsvergadering het bouwen van eene vaste brug over den Rhijn bij Kelil goedgekeurd door Pruissen werd op nieuw voorgesteld de speelbanken opteheffen. Engeland. Lord Stanley in plaats van lord Fllenborough voor zitter van den raad voor de O. I. zaken geworden zijnde, is de heer E. Bulwer lytton hem als minister van koloniën opgevolgd. Den 2 werd bij het Lagerhuis een voorstel van den heer Locke King, tot afschaffing der wet, volgens welke de Parlementsleden in Engeland en Ierland een zeker inkomen van vaste goederen moeten bezitten, door de ministers ondersteund en in de bijzon- de re bepalingen goedgekeurd, nadat een amendement tot afwijzing met 222 tegen 109 st. verworpen was. Den 4 werd deze bill voor de 3" maal gelezen en berigtte de minister Disraêli, dat het bewind niet voornemens was om een minister van oorlog te be noemen, wegens de geringe meerderheid, waarmede het daartoe strekkend voorstel van kapt. Fivian was aangenomen. Den 7 bragten in het Iloogerhuis de graaf v. Lucan en lord Lyndhurst elk eene bill ter tafel, om de Israëliten als leden van het Parle ment toetelaten. Het Lagerhuis behandelde de grondslagen voor het beheer van Indie en wel, dat de verantwoordelijke minister zal worden bijgestaan door een raad van 12 tot 18 leden. Een amendement van den heer Gladstone, om deze functien tot het einde der volgende parlementszitting door het bestaande collegie te doen waarnemen, werd door den minister Stanley bestreden en verworpen met 265 tegen 116 st.desgelijks zonder stemming amendementen van den heer Roebuck om in t geheel geen raad aantestellen en van den heer Lindsay, om den eerst te benoemen raad te doen bestaan uit de tegenwoordige directeuren der O. I. Cie'— De Fransche gezant Pelissier heeft de officieren der Cold- stream-garde te Windsor bezocht en aan hunnen maaltijd in de kazerne deelgenomen.Den 8 is prins Albert van het bezoek zijner dochter te Berlijn, te Londen teruggekomen.— Dien dag verklaarden de ministers in het Hoogerhuisdat de bevelhebbers der kruisers in de golf van Mexico nimmer zijn gemagtigd, ge weld te plegen jegens Amerikaansche schepen. Bij het Lagerhuis werd de jaarlijksche motie van den heer Berkeley, tot liet invoeren der geheime stemming, ondersteund door den heer Bright en be streden door den minister Walpole, lord Paimerston en lord Rutsell, verworpen met 294 tegen 197 st. De 3= lezing van de door den heer Trelawny voorgestelde bill tot afschaffing van de kerk belasting werd met 266 tegen 203 st. toegestaan. Fb.ankb.ijk.. In den Moniteur is een brief van vorst Damelo aan een Franschen consul medegedeeld, houdende, dat de Tnrk»- sche bevelhebber Hussein -bassa van den doortogt van de»'secre taris Delarue gebruik had gemaakt om eene voor hem gevaarlijke positie te verlaten, waarin de Montenegrijnen eene verstw^Aah; den wapenstilstand zagen; dat de bergbewoners na de. (.vcrwm- ning zich gemakkelijk van een deel van Herzogcwiua.meestoi hadden kunnen maken, maar zulks uit eerbied voor de mogend- V <1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1