ALKMAARSCHE COURANT saraarJS ït N° 25» Zestigste Jaargang. 1858» Maanda 21 Juni j. <r (Dfïiciccl ©cbccltc. ëOcfcclijfcscïi (Docrxigt. binnenland. BUITENLAND, Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis aan allen die in finantieele betrek- kmXt deze gemeente staan, dat voortaan het ordonnantiegeld bij°de ter Secretarie ontvangene bevelschriften tot betaling, is af geschaft en dat het zuiver bedrag m het bevelschrift uitgedrukt ten kantore van den Gemeente-Ontvanger door de belanghebben den kan worden ingevorderd, tegen betaling van het zegel der kwitantiein zoo verre het bij de wet met is vrijgesteld. Alkmaar, den 17 Junij 1858. Buraemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SP ANJ AARDT. Den 30 Mei is het aanvankelijk door de concessionarissen van den spoorweg van Luik naar Maastricht nedergc egde waarborgka pitaal van 25000. tot 50000. verhoogd.— De Koningin van Snanic heeft onze Koningin de orde der Ede e Trouwen.van Maria zE opgedragen.Den 11 Junij heelt het studentencorps te Heijden, op Zomer zorg, een afscheidsfeest aan den prins van Oranje Sen, waaraan 1500 genoodigden deelnamen. De tuin was prachti" geïllumineerd en het muziek der grenadiers en jagers deed zich liooren. Z. H. maakte gebruik van eendoor het bestuur aan- i a orviiitimi Dpii 1"^ is prins Nicolacis vau Nctsxau ui de na door de leden der Kon. familie te zijn ontvangen en het merk waardige te hebben bezigtigd; hij heelt den Koning namens den Hertog* het grootkruis der Adolforde aangeboden - Dfes oom- booten van Rotterdam naar Engeland zijn in de laatste week met ballast vertrokken, wijl gist, boter en kaas door de groote hitte bederven.Te Amsterdam is een lithograaf, Duitscher van ge boorte, en nog een ander persoon in hechtenis genomenwegens bet. vervaardigen en in omloop brengen van valsehe baiikbületten van f 25 Bii e-elesenlieid van het XlIIe. laudhuislioudkundig con^ics den29 en 30 Junij en den 1, 2 en 3 Jnlij te Nijmegen te houden, zal zieh het 60 man sterke muziekcorps van het36». reg. K. K. Oostenrijksehe infanterie, genaamd graaf Degenfeldte Mamz m bezetting, doen hooren. Engeland. Den 29 Mei is het ultimatum naar Napels gezon den eischende binnen 10 dagen opgave aan den zaakgelastigde Lvons van'bereidwilligheid tot schadevergoeding aan de beide ma chinisten 'van de Cagliari, of tot opdragt van het geschil aan de uitspraak eener mogendheid van den tweeden rang, zullende anders DVols Napels verlaten.-- Den 10 Junij besloot het Lagerhuis niet 226 tegen 168 st., tot de tweede lezing der motie van den heer Locke King, om het kiesregt in de graafschappen uit.tebreiden, door verlaging van dcu census, - en bet Hoogerliuis. met goed keuring van den minister Derby, tot do 2'. lezing der by het. Lagei- liuis aangenomen bill van denzclfden, tot afschaffing der bepaliu,,, dat de Engelsche en Iersebe leden van het Parlement zeker inko men van grondbezit moeten hebben. (Den 16 werd deze wet voor de derde maal gelezen.) Dien dag bevatte de Times weder een uitval over de vermeerdering der 1 ransche zee- en lanct- m»»t Den 11 vroeg Sir Ch. Napier in het Lagerhuis inlicht in een wegens deze geruchten, en drong er op aan, dat men ook in Èugeland daarop bedacht zoude zijn, De minister Disraeli ant woordde, dat er geen gevaar voor eene vredebreuk bestond, wijl de betrekkingen met Frankrijk vriendschappelijke! dan ooit waren dat het ook aan de goede medewerking dier mogendheid te danken was dat hij zoo even een gunstig antwoord uit Napels had ont vangen, houdendedat de Napelsche regering 3000 schadever goeding uitbetaald en de Cagliari met.debemanning er beschikking van den Britsehen consul gesteld Lad, die het vaartuig rceds naar Genua had gezondenbovendien verzekerde hijdat liet geschil met de Vereenigdo Staten weldra in der minne vereffend zoude worden. De minister Pakington verklaardedat liet rijk zich 111 volkomen staat van weerbaarheid bevond. Een en ander werd met vreugdegejuich vernomen. (Napels heeft dus aan Engeland toegjwlh, vóór dat het Sardinisohe ultimatum ontvangen was. zijnde den 4 door graaf Cavour afgezonden, en vorderende het ont slag der bemanning onder borgtogt en de bemiddeling eener mo gendheid van den 2rn rang.) In dezelfde zitting werd besloten dat de Indische raad uit 15 personen zal bestaan en den 14 het ministriëel voorstel aangenomen, om de leden half door de kroon en half door de kiezers of eorporat.ien te doen benoemen. Daar mede strijdige adementen van J. Russell, die de aanstelling geheel aan de kroon wilde overlatenvan J. Graham, die de tegenwoor dige leden in den raad wilde houdenen van Palmerstondie de benoeming geheel aan de kroon of geheel aan de kiezers wilden latenwerden met 250 tegen 185 st. verworpen.— Biutsck Indie. Den 30 April heeft geul. Rose de opstande lingen geslagen, waarbij zij 400 dooden verloren. In Assam is een Engelsch corps door de bergbewoners teruggedreven. Baril- ley is den 7 Mei door den genl. Campbell bezetzonder hard- nekkigen tegenstand van de troepen van Nena Sahib en Khan Bahadoor, die meerendeels ontsnapt zijn, te hebben ontmoet; de genl. Penny is gesneuveld. Shahjehanpur isop weg daarheen mede ingenomen, doch de bezetting van 600 man door 8000 vij anden met 15 st., die zich van de stad meester maakten, omsin geld. De Eugelschen zijn in de versterkte gevangenis geweken in afwachting der kolonne, welke den 8, onder genl. Jones, nit Ba- rilley ter liulpe is gezonden. Rodilcund is nu geheel herwonnen en aldaar eene amnestie afgekondigd en de rust hersteld. Den 7 heeft genl .Pose de muiters bij Komos een verlies jvan 700 dooden en 7 st. toegebragt, en is daarna naar Kalpee getogen. De kol. Lugard heeft Arrah bezet. Erankhijic. Den 10 is de vierde en den 14 de vijfde zitting der Conferentie gehouden.Den 13 bevatte de Moniteur een be toog tot logenstraffing der berigten in de Engelsche bladenals zoude Frankrijk zich ten oorlog toerusten.De minister van binn. zaken en van openbare veiligheid, genl. Espinasseis ver vangen door den heer Delangle, 1° voorzitter van het Keiz. ge- regtshof te Parijseen man van hooge bekwaamheid en gematigde beginselen, wiens benoeming met genoegen is vernomen. Wijl hij"niet den dubbelen, maar slechts den eersten titel van zijnen voorganger bekomen heeftmeent men, dat de regering hare se dert °den jongsten aanslag gevolgde gestrenge biunenl. staatkunde weder laat varen.— Bijna overal zijn de regeringscandidaten voor de departementale en arrondissements-raden benoemdde kiezers hebben slechts in gering getale aan de stemming deelgenomen.— De beroemde schilder Ary Sclieffergeb. te Dordrechtden 10 Eeb. 1795, is den 15 Junij te Parijs overleden21 te Parijs ge vestigde protestantsclie leeraars hebben geprotesteerd tegen een arrest van het hof van Stokholm waarbij 5 huismoedersdie van de Luthersche tot do R. C. godsdienst zijn overgegaan, zijn ver bannen en vervallen verklaard van hare burgerlijke regten. Turkije. Do laatstelijk naar Montenegro gezonden Turksche troepen zijn ontscheept in de Oostenrijksehe haven Gravosotij dens de Eransclie oorlogschepen tijdelijk naar Budua verzeild wa ren, van waar de bevelhebbers Vorst Danielo te Centinje hebben bezocht. Ismael-bassa, die zich te Silistria zoozeer onderscheiden heeft, is tot bevelhebber der troepen in Bosnië en Herzogewina benoemd, met last de maatregelen der groote mogendheden niet vooruit te loopenmaar zich des noods krachtig te doen gelden. In "enoemde gewesten worden vrijcorpsen opgerigt, waarover de Fransche en Russische consuls te Sarajewobij den lassa geklaagd hebben. Deze heeft deswegens nadere bevelen uit Konstantino- pel gevraagd en is toen gelast de aanwerving met kracht door te zetten, waarvoor hem de uoodige gelden zijn gezonden. Den 24 Mei heeft tnsschen de dorpen Jeserska en Ivaiska weder een bloedig gevecht tusschen de Christenen en Turken plaats gehad. Do Porte heeft tc Wecnenzoowel als te Parijs verklaard wel op het status-quo van 1856 te willen onderhandelen maar niet toetegeven, dat Grahovo, 't welk toenmaals door de Montene- erijnen bezet wasin hun bezit zal blijven. Te Konstantino- pei hebben bij dc uithuwelijking van 2 Sultanen groote feesten plaats "-chad, waarbij voor de eerste maal ook de hoofden der verschillende godsdicnstsecten waren genoodigd.— De msurgen- ten op Candia hebben aan de Europesche gezanten een verzoek geri<n om lmlp tegen den gouverneur, wegens de partijdigheid, waarmede hij dc belasting tot afkoop van den militairen dienst toepast, terwijl zij van hunne trouw aan don Sultan de verzeke- ring geven Nadat zij aan •commissarissen der Turksche regering hunne bezwaren hadden ingediend, zijn zij naar hunne haardste den teruggekeerd.— De Turksche bezetting van het kasteel van Belgrado is zeer opgewonden tegen de Christenen en hebben de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1