ALKMAARSCHE COURANT 1858. iV. 33. lastigste Jaargang. Maanda 16 Augustus. I 'ts: BJLxJL ©flictëcl (Bcfeccïtc. SüSüeïiclijfïscït ©uersigt. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 on 9 ure. Prijs per jaar 3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers TTUR.M-. COSTER ZOON. er 8 iiiiiiiiMiiaiii il ft De Advertentiën kosten van 13 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. CURATOREN van het STEDELIJK GYMN ASIUM te ALK MAAR maken bekend, dat op Maandag, den 30 Augustus 1858, des namiddags ten één uur, in de Kapelkerk de openbare promotie der leerlingen zal plaats hebben. Zij noodigen allen, die in de wetenschappelijke vorming der jeugcl belangstellen, uit, daarbij tegenwoordig te willen zijn. Curatoren voornoemd P. A. de LANGE. Voorzitter. G. C. FONTEIN VERSCHUIR, Secr. CURATOREN van het STEDELIJK GYMNASIUM te ALK MAAR noodigen ouders of voogdenwelke hunne zonen of pu pillen het ouderwijs aan het gymnasium niet den aanvang van den nieuwen cursus wenschen te doen genietenuitom daarvau vóór den 25 Augustus 1858 aangifte te doen aan deu rectoi dr. J. J. de GELDER, door wieu de dag van het te houden toelatingsexamen later zal worden medegedeeld. Curatoren voornoemd P. A. de LANGE. Voorzitter. G. C. FONTEIN VERSCHUIR, Secr. China. De expeditie der geallieerden heeft Tiensing bereikt, alwaar de inwoners ruimschoots leeitogt aaubragten; een hoog geplaatst ambtenaar was daar aangekomen, met lastiot onderhandemig. Engeland. H. M. heeft den genl. Colin Campbell tot pair, met den titel van baron Clydeeu sir J. Lawrencehoofdcommissaris voor de zaken van de Punjaub, tot baron verheven.— De actiën der transatlantische telegraaf zijnop het berigt van het geluk ken der neder la ting, van 2 a 300 tot 800 a 1000 gestegen- Den 9 zijn de Koningin en Prins Albert naar het vasteland ver trokken om zich over Antwerpen en Aken naar Coblentz te he geven waar zij hunne dochter Prinses Fredenk Wilhelmdenken te ontmoeten.Te Kilkenny in Ierland zijn onlusten uitgebroken. Britsch Indib. Talrijke benden opstandelingen onder Ummer- Singh zijn naar Jugdespoore teruggekeerd. Anderen, van Gwa- liorzijn op wegnaar Burthpore. Genl. Lugard heeft zijn com mando wegens ziekte, nedergelegd. Sirowan (in Banda) is door genl. IVithlock vermeesterd. De getrouw gebleven vorst Mam Singh wordt in Sliagurh belegerd. Frankrijk. Bij de aankomst van Keizer Napoleon te Cher bourg zijn hem de sleutels der stad aangeboden. Koningin Vic toria werdbehalve door de reeds genoemde schepennog door 4 stoomfregatten vergezeld, 's Avonds was de stad geïllumineerd. Aan het diner aan boord van het linisohip la Bretagneop den 5, namen 70 personen deel. De Keizer stelde een feestdronk in, welke door Prins Albert, namens de Koningin beantwoord werd. In den namiddag van den 6 vertrok het, Engelsch eskader, nadat de Keizer en Keizerin op het stoomjagt Victoria and Albert afscheid van H. M. hadden genomen. Den 7 werd het. nieuwe dok door den bisschop van Coulanees ingezegend en vol water gelaten en 's avonds liep het linieschip la Ville de Nantes gelukkig van stapel. Den 8 werd het standbeeld van Napoleon I, met, eene aanspraak des Keizers, ingewijd en 's avonds gaf de stad aan H. H. M. M. een luisterrijk bai. De Keizer heeft alle aangelegde werken met belangstelling bezocht en ook 10 linieschepen geïnspecteerd. Bij alle gelegenheden was de geestdrift buitengemeen. Den 10 zijn H. H. M. M. met de geheele vloot te Brest gekomen en ook al daar luisterrijk ontvangen.— De Keizer heeft de reiniging gelast der haven te Lorient.— De graaf de Portalis, lid van den Senaat en eerevoorzitter van het hof van cassatieoud-minister van justitie en van buitenl. zaken is op 84jarigen ouderdom plotseling overleden.Den 9 hielden de leden der Conferentie nunne 14e, den 10 hunne 15e enden 12 hunne 16f zitting De Alge rijn, die door zijn kloek gedrag te Djeddah heeft medegewerkt tot het behoud van den heer Emérat en mejufvr. Eveillardis tot ridder van het legioen van eer verheven. Kerkelijke Staat. Den 2 Junij is te Rome in eene vergade- Lg, onder voorzitting van den kardinaal Anlonelli, besloten de orde van S. Jan van Jerusalem te herstellen, aanvankelijk door het stichten van een hospitium voorde bedevaartgangers te Jerusalem. Turkije. De commissie tot afbakening der grenzen van Mon tenegro heeft den 21 Julij te Ragusa, onder voorzitting van Ke- .l-effendi, hare werkzaamheden begonnen. Zij bestaat uit gemag- tigden der 5 groote mogendheden en van Turkije en van Monte negro. Norst, Danielo heeft zijn adjudant Vukotiscli naar de Fransehe zeeofficieren in de Adriatisohe zee gezonden, om een gering deel kust land, tot uitvoer van de producten des lands [het brengt niet eens ge noeg voort om de bevolking te voedente bekomen. Den 28 Julij hebben de bergbewoners de bevolking van Kolanschin verra derlijk overvallenhare woningen verbrandde bewoners mishan deld en vrouwen en kinderen geroofd.Te Smyrna is een oom- plot ontdektom de Christenen te vermoordende gouverneur heeft de schuldigen naar Konstantinopel gezonden en wapenen in beslag doen nomen. Te Gaza is eene dergelijke zamenspanning beteugeldvóór dat er nog bloed vergoten was. De Onderkoning van Egypte beeft bekend gemaaktdat elke aanslag op het leven, den eigendom of godsdienst der Christenen met de uiterste ge strengheid zal gestraft worden. Amerika. De Mormonen zijn naar Utah teruggekeerd enschij- nen zich aan het gezag der Vereen. Staten onderworpen te hebben. Uit Californie zijn reeds meer dan 25000 landverhuizers vertrokken, naar de onlangs ontdekte rijke goudgroeven, aan de Erasers- rivier, in Engelsch N. Amerika, waar zij echter zeer door de In dianen verontrust worden. De waarde der bezittingen is daardoor in Californie van 25 tot 30 pCt. verminderd.De vrijbuiter Walker heeft bij brief in do dagbladen berigtdatterwijl het be wind der 'Unie de expedition naar Nicaragua laakt en belet, de minister van oorlog hem had aangemaand in het leger van Mexico dienst te nemen en dat rijk in een oorlog met Spanje te wikkelen ten einde alzoo Cuba te doen bemagtigen. Aan de heeren Sloet en Reuchlin is de concessie verleend voor den spoorweg tussehen Arnhem en Groningenin verband met de havens van Harlingen en Kampen en met de Noordduitsche spoorwegen, met toekenning eenersubsidie van 10 milliocn enren- tewaarborg van pCt.behoudens de goedkeuring der Staten Generaal. Een gerucht wildat de heeren v. Lokhorst en Blondot te Parijs en v. d. Eist te Brussel den spoorweg van Utrecht naar Zwollezonder subsidievoor hunne rekening willen nemen. De Zaanl. Kamer van Koophandel dringt er bij adres op aan, dat de regering dan alleen subsidie aan een N. Hollandschen spoorweg verleenewanneer dezelve over Zaandam gelegd wordt. De Holl. spoorwegmaatschappij verlangtmet versmalling van spoor, haren weg te Rotterdam met den Rhijnspoorweg te verbinden en over Dordrecht voort te zetten. De heeren Suermondt c. s. zijn met den heer Bredius in overleg getredenten gevolge waarvan in de gewijzigde aanvraag om concessie voor den Zeeuw-Limburgschen wegde volgende lijnen zijn opgenomenRotterdamDordrecht, WÏUemsdorp,Moerdijk, Breda,— Ylissingen, Roermonde, Tilburg, 's Hertogenbosch,Roermonde, Meersen,'s Herto genbosch Arnhem TilburgBelgische grenzen. Zij verlangen eene subsidie van 13 millioen en een rentewaarborg a 4} pCt., voor een kapitaal van 27,400,000.-- Te Katwijk aan den Rhijn zijn. in de zanderij van mevr. dewed. Westerbaan, onder het duin, gevonden eenige tonnen tufsteenbeenderen van dierentegels potschervenenz.behoorende van de eerste eeuwen tot de 9" onzer jaartelling.Den 5 werd te Groningen het bouwen eener nieuwe Waalsche kerk aangenomenvoor /T5,575,door E. v. d. Voort te Winschoten.Den 7 hield de Zaanl. zeil- en roeiver- eeniging haar jaarlijksehen wedstrijd te Zaandam, welke 's avonds te 10 ure besloten werd met een Venetiaansch feestop de Binnen- zaanterwijl de meeste huizen langs het water geïllumineerd wa ren. Den '7 en 8 werd te Arnhem het zangersfeest gehouden waaraan ongeveer 500 zangersvan 21 liedertafels deel namen. Den 8 vertrok van Rotterdam naar de Kaap de Goede Hoop het. schip Uenriettekapt. J. M. v. d. Veen met 300 passagiefs waarvan 200 kinderen.— Den 9 is te Leyden het maken van een aanzienlijk gebouw in den kruidtuinom te dienen tot obser vatorium en voor het onderwijs in de sterkunde, bij bestpdiilg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1