AARSCi Zestigsle Jaargang t||Sij& O* Maandag 23 Augustus. m#* .araa ±3 (ftfltciccl ©cbccïtc. S£lcfcclijk0cït ©oersigt. binnenland. B UITEN LAND. O Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,-franco per post ƒ3, 50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers I1ËRM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels0,75, voor elke regel meer 15'Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag l ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de Begrooting der Inkomsten en Uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1859 door hen aan den Raad der gemeente aan- "•ebodenter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten m afschrift verkrijgbaar zal zijn. Alkmaar, den 18 Augustus 1853. Burgemeester en Jï ethouders voo? noemci A. MACLA1NE PONT. De Secretaris. SP AN J AARDT. AANKONDIGING. DeKAMER van KOOPHANDEL enEABRIEKEN te Alma ar brengt ter kennis der belanghebbendendat van Maandagden 23 dezer, tot en met Zaturdag daaraanvolgendedes voormiddag van 10 tot 12 are, aan haar gewoon lokaal, binnen het Gemeente huis ter lezing zullen voorliggen onderscheidene berigten betrek kelijk handel en scheepvaartverkeer in 1857 te Lubeck, Lebau, Mannheim Bremen Pillaii en Koningsbergen. 17 Z» 1«. M C. BOON ACKER, Secretaris. De concessie voor de noordoostelijke spoorwegen aan deheeren Sloet en S/A is verleend voor 99 jaren; de lijnen van Arnhem naar Harlin"en, Zutphen naar Enschede en Zwolle naar Kampen moeien binnen 6 jaren en die van Enschede naar Duitsehland bm- Tn 1 jaar na de regeling der aansluiting door de betrokken rege- rinsen voltooid zijn; de" wegen zullen aangelegd worden met een enkel maar genoegzame breedte tot een dubbel spoor. De regering nëemi Toor ghare rekening eene groote brug over den IJsse en voor 10 millioen deei in de onderneming, zonder ïente zoo lang de zaak "een 4i p. Ct. dividend oplevert, waarborgt de aandeel- hebbers R p. Ct rente en voldoet die van de gestorte sommen zoo lln" de weg niet gereed is. De onderhandelingen van de Holl spoorweg-maatschappij met liet ministerie van bmn. zaken, tot aansluitin" aan den Rhijnspoorweg te Rotterdam zijn afgespron gen De heeren b". r. Lookhorst en A. Blondot te Parijs en C. v. d. Eht te Brussel aan wien den 17 Julij door Z. M. de voorloop.» concessie voor den spoorweg van Utrecht naar «e is verleend hebben de hun nestelde voorwaarden aanvaardwelke den 14 aeze door den minister van hinn. zaken zijn bekrachtigd.- Droning heeft voor 150,000. het fraaije landgoed van den graaf». Mon bh Wiesbaden aangekocht.- Mevr. de douair. Ver Heull van de Kemnade. bij Doeti'nchem, heeft aan armenfondsen, kerk onderw j en werkinrigtingen te zamen ƒ102,000. gelegateerd. Bij e diaconie te s Gravenhage zijn 2 giften ontvangen, elk van/3000 de een tot aankoop en uitdeeling van spijskaarten en de ander o vergoeding in bet gemis der restitutie van gemeente-belasti welfe voor het vervolg vervallen is,- De raad van den Helder heeft den kapt. der genie Vaillant en den mgeneur van den Wate elk een.zilveren inktkoker van een plan tot uitbreiding der gemeente.— Ia Junij e If maatschappij tot afschaffing van sterken drank 55 afdeelingen, 325 correspondenten en 11703 leden.- Ten gevolge der onlangs gehoudene tentoonstelling van oudheden te Amsterdam, heelFt zie aldaar een Oudheidkundig Genootschap gevormd, waarbij zichi de Konin" heeft aangesloten.- Den 13 gaven de inwoners van Heijden, in het" versierde en geïllumineerde gebouw van bet gemeen, een afscheidsfeest aan den prins van Oranje, die den 15 de stad verliet, ƒ1000. voor de algemeene armen achterlatende. In den avond7 van den 13 werd de gasverlichting te Harderwijk feestelijk ingewijden ontstond bij den vuurwerkmaker A. v. Schalen, te Groningen, eene ontploffing, door zelfontbranding van gekleurd vuur, waardoor de m zijne werkplaats voorhanden vuur werken in brand vlogen en het dak instortte; de brand werd door de aangebragte spuiten welhaast gebluscht.— Den 14 is de ten toonstelling van nijverheid te Middelburg gesloten en bijdie een prachtig vuurwerk op de groote markt afgestoken.— Den 14 en 15 leden de veldvruchten in de Betuwe, vooral de tabak, en bijzonder m de omstreken van Nijmegenveel door hagelslag en onwederin de Overijsselsehe ger'eenten Ubbergen en Lonneker was het on weder den 14 zeer hevig en verbrandden daardoor vele gebouwen. In den avond van den 15 is op het noordeinde van Schermerliorn eene bakkerij verbrand, door het, smelten van vet; van den inboe- del werd niets gered.Den 17 vertrokken prins en prinses 1' reder iL met prinses Maria naar Duitsehland; prins en prinses Hendrik zijn van hunne buitenlandsche reis teruggekeerd.Aan de hard draverij van den kastelein G. Waijboer, in den Beemsterop den 18 namen 12 paarden deelde prijseen zilveren tabakspot en komfoor, werd behaald door C. Beerepoot, te Hoogcarspelen de prerni''een kristallen suikervaas, door Dmn te Spierdijk. Den 19 is te Haarlem het leggen der telegraafdraad van Wormer- veer, over PurmerendHoorn en Enkhuizen naar den vuurtoren van de Ven, in 2 percelen aangenomen door H. P. Hotz, voor 2323. en P. de Groot, te Asperen, voor 7667.— Bij de hard draverij te Spanbroek, op den 20, waaraan 16 paarden deelnamen, werd de prijs behaald door de hielkolvan den heer J. Munnin- huizen te Purmerendebereden door den pikeur C. Urscmen de premie door het Haasje van den heer C. Groot te eenhuizen bereden door J. Relt. Engeland. Den 8 hebben 4000 arbeiders uit de Iersche graaf schappen Kilkenny en Tipperary te Kilkenny eene bijeenkomst gehou den en zijn den volgenden dag uitgetogen, om m de omstreken alle landbouwwerktuigen te vernielen, waarmede zij den 10 voortgin gen; waar de eigenaars tegenstand bodenontstonden bloedige o-eve'chtenvan elders gezonden militairen hebben dit oproer be dwongen.— Uit Canada meldt mendat de spanning tusschen de bewoners van de beide deelen des landsdie nit Engelseben en Eranschen, Protestanten en IL Catholiëken bestaan, wederleven- ditr is "ewordeuzoodat een voorstel om de vroegere scheiding te herstellen, door het Parlement is aangenomen; ook is den 29 J ulij met 64 tegen 50 st. besloten, dat Ottawa met de blijvende zetel van het bewind zal zijnnaar welke eer ook QuebecMontreal en Toronto gedongen hadden; de ministers hebben ten gevolge hiervan hun ontslag ingediend,55 der voornaamste Londensche han delshuizen op China en O. Indie hebben een adres aan het Tarle- ment aerigt opdat voor het rijk de kolonie Sera wakop denoord- westkust van Borneovan J. Brookewiens aanbod voor eemgen tiid door de regering is afgewezen, aangekocht worde.— De eerste volledige telegraphische dépêche, den 10 naar Amerika overgeseind, luidde ^aldus «Europa en Amerika zijn door den telegraaf met elkan der vereenigd. Eere zij God in de hoogste hemelen; vrede op aarde, goeden mil 'jegens het menschdom". Dezelve werd dadelijk gevolgd door eene boodschap dm Koningin aan den President der Vereen. Staten. Het bewind heeft besloten ten spoedigste troepen en ingenieurs te zenden naar Britsch Columbiade nieuwe goud-rijke kolonie op de westkust van N. Amerika. Britsch-Indie. Met den aanvang van het regensaizoen is de hitte eenigzins verminderd. De rajah va,n Shagur heeft zich over gegeven De vlugtelingen uit Gwalior hebben den 11 July de stad Rond bezet, maar zijn, op de nadering van een detachement van trenl Rose, plotseling weder vertrokken. De Koningin-weduwe van Oude en haar zoon, de Koning, trachten de moedeloos ge worden opstandelingen nog in Bundee te vereenigen. Oostenrijk. De Keizer heeft, op voorstel van den aartshertog stedehouder in Italië, besloten nog 5 linieschepen van den 1<» en 2™ ran" en een aantal vaartuigen van mindere grootte te doen bou wenwaartoe in 1859 het bedrag voor de marine met de helft te verhoogen. Het voornemen is om de vloot binnen 3 jaren even sterk te makenals van de eerste zeemogendheid van Italië Genoemde aartshertog heeft bij een gematigd-liberalen brief zijne onderhebbende ambtenaren hunne verpligtingen jegens het bewind en de bevolking voorgehouden.- Den 16 is de zuidelijke staatsspoor- weg van Weenen naar Triestwelke 81 mijlen lang is en 124 millioen heeft gekost, voor 90 jaren verkocht aan de Lomb. Venet spool - werkmaatschappijvertegenwoordigd door den hertog v. GaUiera en den b" v. Rothschildvoor 50 millioen fl., m 16 maandelijksohe. termijnen te voldoende maatschappij zal voor deze som actiën uitgevenvoor welke de Staat 5 pCt. rente waarborgtbovendien zal het in aanbouw zijnde station te Tnest op staats-kosten vol tooid worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1