ALKMAARSCHE COURANT W jV. 36. Zestigste Jaargang. 1858. Maandag 6 September. r ©ffteiccl (BcbccÜc. SSTcficÜjfcsch m. LiS Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussohen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post f'3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIEKM COSTER ZOON. 11 P IP De Advertentiën kosten van 1—5 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. ALKMAAR, 4 September 1858. Het bespelen der klokken het uitsteken der vlaggen van de openbare en van talrijke bijzondere gebouwen en de aanstalten tot illuminatiën toonen, dat ook de stad onzer inwoning in de blijdschap deeltwelke gansch Nederland vervult. En waarlijk, het is feest voor de natie De Kroonprinsdie door zijne minzaamheid aller harten inneemt, heeft zijn achttienden geboortedag zijne staat kundige meerderjarigheid bereikt en Neêrlands Koning, die voor zijne opvoeding zoo uitnemende zorg gedra gen heeftviertte midden van zijn volk, in de hoofd stad des rijksmet zijn Huisdezen gewigtigen dag. Ieder regtgeaard vaderlander smeekt gewis 's Hemels zegen af over den jeugdigen telg uit het doorluchtig geslacht van Oranje, dat de vrijheid des lands heeft helpen grondvesten en behouden, opdat, wanneer hem eenmaal de teugels van het bestuur worden toevertrouwd, zijne regering gelukkig moge zijn en bijdragen tot den bloei en welvaart van het dierbaar Vaderland. Mogen de banden tusschen Oranje en Nederland steeds vaster worden en de leus der landzaten nu en immer zijn en blijven „ORANJE BOVEN!" KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. I der wet van 22 Mei 1815 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het voljaarsch en het le kwartaa's kohier van het Patentregt, dienst 18|£ beide op den 27 Augustus 1858, door den Heer Commis saris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir ver klaard op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort- vloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 2 September 1858. liet Hoofd van hel Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Februarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 3 en 1 Sept. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas,N.Holl.kleinegras,per50Ned.P. 27,50 dito Commissie 23,50 dito Middelbare 27,- Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,18 f ,93 Aardappelenper mudn 2,20 2, Appelenn nn 2,10 u 2,10 Peren, s 2,50 2,50 Eendeneijerenper 100n 3,20 Kippen, 2.20 Tarwe, per mud n 9,25 8, Rogge, 7,25 7, Gerst, r 6,5, Haver, n u 4,75 4, Mosterdzaad, 19,u 14, Koolzaadu n u 13,50 12,— Erwten, witte u n 16,— 10, Alkmaar, den 4 Sept. 1S58. Burgemeester en Wethouders, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD!'. POLITIE. Te Alkmaar gevonden: een zilveren horologiezonder buiten- kast, en eene zilveren buitenkast van een horologie. De regthebbenden kunnen deze voorwerpen terug bekomen aan het Commissariaat van Politie alhier. De Commissaris van Politie VAN BREMEN. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Julij 1858 zijn van hier verzonden 174 dépêches, waarvoor is ontvangenf 71,75. Het kantoor is bezigtigd door 9 personen, a 25 Cts., 2,25. Zoodat de geheele opbrengst der maand Julij is 74, "U nm BUITENLAND. Egypte. Te Alexandria is eene zamenspanning ontdekt om de bestaande regering omver te werpen4 bassa's en eenige hoofd officieren zijn ten ;gevolge daarvan in het kasteel van" Aboukir gevangen gezet. Engeland. Lord Derby heeft besloten zijne beroemde paarden- stoeterij te verkoopen, wegens herhaalde teleurstellingen bij de wedrennen.Aan de Londensche beurs is de nieuwe Turksche leening aangekondigd, tot een bedrag van 5 millioen£, waarvan de eerste uitgifte 3 millioen tegen 85 pCt. en 6 pCt. rentevoor rente en aflossing zijn bepaalde inkomsten van den Staat verbon den zijnde eene speciale commissie van hooge ambtenaren be noemd om daaraan de hand te houden; de leening zal moeten strekken tot intrekking van het papieren geld en herstel der zilver-circulatie. De ondernemers zullen de 2 volgende millioenen tegen denzelfden prijs kunnen nemenwordende die na zekeren tijd tot 90 pCt. verhoogd het amortisatiefonds wordt op 1 pCt. gesteld.H. M. jen Prins Albert zijn den 31 Aug. te Dover aangekomen en van daar naar Osborne-house vertrokken. Men wildat te Berlijn ernstig sprake is geweest vau een huwelijk tussohen den Prins van Wallisgeb. 1841, en de Prinses van Saksen-Heining engeb. 1843.— In het Iersohe graafschap Tip- perarv hebben op nieuw woelingen plaats: voor eenige maanden zijn daar de 2 broeders Cormack door de jury schuldig verklaard aan het vermoorden van een grondbezitter en deswegens ter dood gebragt. Reeds toen bestond bij velen twijfel over hunne schuld en sedert is dc spanning aanmerkelijk toegenomen. Den 30 is fe Nenagh daarover, op uitnoodiging van den r. c. aartsbisschop van Cashel en andereneene talrijke volksvergadering gehouden, waarin vele sprekers, vooral geestelijken, zich heftig hebben uitgelaten over het bedoelde geding en over de onderdrukking van Ierland door de protestantsche bewindslieden. Ten slotte is bepaald eene petitie aan het Parlement te rigtenom een nader onderzoek van de zaak der gebroeders Cormack te vragen.In de aanspraak waarmede de gonv. genl. van Canada den 16 Aug. de zitting van het koloniale Parlement heeft geslotenheeft hij aangekondigd dat het bewind het gouvernement van het moederland zou raad plegen over eene vereeniging der Britsch-Amerikaansche koloniën onder een federaal bestuur, ter voorkoming der uit partijzucht geboren moeijelijkheden.— De heer Townsend, parlementslid voor Greenwichis voornemens zijn mandaat neder te leggen en zich aan het tooneel te wijden. Hij is door een Londensch tooneeldi- recteur voor 50 avonden geëngageerd en zal zijne appointementen tot betaling zijner schulden bezigen.Het zware kanon van 17 voet lengte en ruim 11 voet omvang, waarmede men onderschei dene proefnemingen gedaan heeftis van Woolwich naar Ports mouth gebragtom tot versterking van de kust te dienen. Bbitsch-Indie. De regering heeft aangekondigddat de tweede, meer vergevensgezinde proclamatie aan de bevolking van Oude verdicht is. Sir II. llose heeft zijn bevel over de divisie van de Poonah nedergelegd. De uit Gwalior gevlugte rebellen hebbe/r eene beweging tegen Boondee beproefd en te vergeefs getramit over de Bundaor te trekken; daarna bedreigden zij Beehor/^jr. Bughore. Sir Hope Grant is den 20 Julij van Lucknow vert'rfc' ken, om Maunsing te ontzetten en Tyzabad te vermeestêfé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1