KANTONGEREGT. ARMENBEWAARSCIIOOL. iiiftviilbcrigtcn. Qbucrtcnticn. BURGERLIJKE STAND. de steenkolen, wegens uitslagen aan Rijks vrijdom genietende fabrikanten. Op de Nos. 3 e» 4 tot de ter visie legging voor de leden besloten. 5. Verzoek van het collegie van Brandmeesterentot verhoo ging van de aan hetzelve toegekende toelage, v/egens kosten van huishoudelijk beheer. Aan Burq. en eth. om te dienen vein advies 6 Verzoek van C. Croll, om het voor hem voorgedragen pensioen van f 200—, tot f 300,— verhoogd, te mogen erlangen. 7 Rekening van het R. C. Parochiaal Armbestuur, over den jare 1857 benevens deszelfs begrooting voor de dienst van 1859. Beide de Nos. 6 en 7 verzonden aan de commissie van fi nanciën f om te dienen van beriaten raad. Vervolgens zijn achtereenvolgend in behandeling gesteld 8. Het rapport op de gemeenterekening van 1857 waarvan de beslissing tot op heden wordt verdaagd. Na uitgebreide deliberatïèn over sommige bij het rapport ge maakte opmerkingen, met uitzondering eener kleine: e wijziging in het montant det uitgaven, voorloopig vastgesteld, 9. De nadere redactie der verordeningen van heffing en invor dering eener belasting op de honden. IVaarmede de Baad zich als nu geheel vereemgt en con form de voordragt beslist. 10. Rapport van Burg. en Weth. op het verzoek C. Kater Cz om uitstel op den termijn tot oplevering op de volle diepte der grachten en verdere slootwerken. In overeenstemming met het voorstel het verzoek gewezen van de hand. 11. De instructie voor den Controleur der plaatselijke belastin gen te Alkmaar. Behoudens eenige wijzigingen aangenomen en vastgesteld. 12. Rapport der finantiële commissieop het verzoek van Heeren Regenten van het Mannen en Vrouwen Gasthuisom ver hooging van derzelver subsidie voor 1858. Ingevolge het voorstel der commissie, is op het verzoek aj- wijzend beschikt. 13. Voorstel van Burg. en Weth., tot aanneming van vaste grondslagen, waarnaar de voorziening met geneesmiddelen der kerkelijk gealimenteerde elders armlastige armen, voor het vervolg zal behooren te geschieden. Ingevolge het voorstel heeft de Baad aangenomen: 1". Dat de Raad, bij art. 59 der armenwet, de bevoegdheid bezit om hij de begrooting der kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid, behalve subsidie in gelu ook subsidie van geneeskundige hulp en geneesmiddelen te verstrekken, 'en behoeve van hunne armen. 2°. Dat krachtens art. 22 derzelfde wet, de beoordeelmgaan wie uit de Stads Apotheek geneesmiddelen, bij wijze van onderstandzal worden verstrektbehoudens de bepa lingen van het 3° hoofdstuk der armenwetzonder beroep behoort 1. hij het Burgerlijk of algemeen Armbestuur 2. bij het gemengd Armbestuur en bij gebreke daarvan 3. bij het Bestuur der gemeente. 14. De missive van den Heer Commissaris des Koningsbetref fende de vrijstelling van tol- en veergelden voor de Rijks veldwachters op hunne transporten. Is besloten aan dat verlangen van den Heer Munster van Justitie toetegeven en de vrijstelling alzoo verleend. 15. De vergadering is opgeheven. Zitting van 23 Augustus. 1. P. H.te Heilolateu loopen van 4, schapen op den bezaai den grond van P. H aan het Zeglisonder Alkmaarf 3, boete en de kosteninvorderbaar bij lijfsdw. 2. S. K.te Alkmaarna zonsondergang laten staan van eencn handwagen, op de Nieuwesloot, zonder vergunnjng van den Commissaris van Politie,,/1,boete en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 3. D. H.te Bergen, laten weiden van 6 schapen op de stort- gronden behooreude tot liet Groot N. Holl. kanaalonder Bergenzonder schriftelijke vergunning van den Havenmees ter. Bij verstek f 10,— boete en de kosteninvorderbaar bij lijfsdwang. 4,. ,T. S. en M. v. E.te Alkmaarte zamen uitslaan van een karpet, op de Laat, na 10 ure des voormiddags, ieder ƒ1,- boetesolidair iu de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 5. J. V. en J. P. C. Ete Alkmaar, te zamen zich vastklemmen en blijven hangen aan een rijtuig, ieder 3,— boete, solidair in de kosten of ieder 1 dag gevangenisstraf. 6. J. C. B.te Alkmaar, laten losloopen van zijn hond, zonder muilband, op den 20 Julij 1858, 1,boete en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 7. J. T., te Alkmaar, het maken van rustverstorende bewegingen bij nacht, om het huis van D. S.f 7,50 boete en de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang. 8. v. H. en H.te Alkmaar, te zamen maken van rustverstorende bewegingen bij nachtte Alkmaar, bij verstek ieder 7,50 boeteen de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang. Joanna ElisabethD. van Pieter van der Gulik en Elisa beth Steeman.Christina MariaD. van Bernardua Anthonius Coster en Anna Maria Hermans.Antje, D. van Jacob Daniel Preijer en Antje de Wit. 3 n GuurtjeD. van Dirk de Vries Gertenaar en Elisabeth de Bleijker. OVERLEDEN. 30 Aug. FredrikZ. van Predrik Jansen en van Maria Eekier, 2d. 31 u Lourens, Z. van Nicolaas Bant en Trijntje van der Meer, 14 w. 8 Sept. Anthonius Nicolaas, Z. van Dirk van Baar en Jannetje Yelzeboer, ruim 7 m. 3 n Gerrit Vuuring35 j.Jacob Blokdijk, 25 j.— Jozef Cornelis Johannes, Z. van Pelix Maria Agbina en Jacobs Cornelia Oldenburg, circa 6 m. Zitting van Commissarissen op Maandagden 6 September 1858, des avonds ten 6 ure. Ouders, welke verlangen hunne kinderen ten bewaarseliole toe te vertrouwenvervoegen zichten genoemden tijdeaan het lo kaal aan de Doelenstraat, voorzien van de geboorte- en inëntmg- bewiizen der kinderen. Uit naam der Commissie, A. MEETER Pz.Secretaris. Alkmaar 3 Sept. Kleine Kaas ƒ27,25, dito Commissie 23,50, dito Middelbare f 27,--, aangevoerd 587 stapels, wegende 114,128 N.P. Tarwe f 9,25, Rogge ƒ7.62'Gerst ƒ6,—Haver 4,50Koolzaad 13,50 groene en graauwe Erwten 20,—. 4 Sept. Aangevoerd 5 Baarden, 5 Koeyen, 734 Schapen, 99 magere Varkens, 215 Biggen. Broek in Waterland 2 Sept. Kleine Kaas 27,50, aangevoerd 41 stapels, wegende 7044 N.P. Haarlem 1 Sept. Kleine Kaas 24,—, aangevoerd 17 stapels wegende 3015 N.P. Hoorn 30 Aug. Aangevoerd 31 Kalveren, 272 Schapen en Lammeren. 11 2 Sept. Kleine Kaas 26,50, aangevoerd 249 stapels, wegen de 53005 N.P. 4 Sept. Rogge ƒ7,20, Gerst ƒ6,—, Haver 5,50, bruine Boonen ƒ14,witte dito ƒ12,—, vale Erwten ƒ16,—groene dito ƒ18,— Boter a 1,20, Aardappelen f 1,75 per N. Mud. Appelen 1,80, Peren 2,10 per mand. Kippen 90 Cts. per stuk. Kippeneijeren 2,85, Eenden dito 4,— per 100. Monnickendam 1 Sept. Kleine Kaas 26,50, aangevoerd 40 stapels, wegende 8531 N. P. Furmerende 31 Aug. Aangevoerd 202 Runderen, 12 laarden, 73 vette Varkens, 34 tot 46 Cts. per N.P.31 magere dito, ƒ7,50 tot J 11,—, 212 Biggen1,50 tot 3,— perst., 186 vette Kal veren. 40 a 60 Cts. per N.P., 22 nucht. dito, 3,- - a ƒ13,—, 888 Schapen en Lammeren, Kleine Kaas ƒ26,50, aangevoerd 178 stapels, Boter f 1,05 per N.P. Kippeneijeren 2,40, Eenden dito f 3,70 per 100. Schagen 2 Sept. Aangevoerd 4 Paarden, 1 Veulen, 1 stier, 30 gelde Koeijen magere 40,a 80,vette 45 a 55 Cts. per N.P.4 Hokkelingen 20,— a/30,—820Schapen, magere 6,a 10—, vette ƒ14,— a f 20,— 15 magere Varkens, f 6,— a/10,—55 Biggen, ƒ1,50 a 2,25, Kippen 35 Cts., Boter 1,13'j. per N.P.Kippeneijeren ƒ2,30 per 100. Schiedam 3 Sept. Moutwijn 17,50, Jenever 23,— Londen 30 Aug. Edammer Kaas, witte 48 a 51, roode 50ao4sh. In een doen. GETROUWD. t m 29 Aug. Johannes Hendricus Timmer en Johanna Josma TounsW ea. van Dirk Luijt. GEBOREN. v 28 Aug. FredrikZ. van Predrik Jansen en Maria Eekier. Jo hannes Adrianus, Z. van Jan Beets en Christina Maria Beek. 30 e JoachimZ. van Abraham Elte en Klaartje Mozes Nfjkerk. 2 Sept. Adrianus Betrus HendrikZ. van Hendrik Jan de Lange en Jacoba Gijsberta Hirschig.Caret CornellsZ. van Hendrik Bonman en Johanna Geertruida Rochel. De ondergeteekendebij zijn vertrek naar el ders door omstandigheden verhinderd van alle zijne vrienden en bekenden afscheid te netnen roept bij deze aan allen een hartelijk VAARTWEL toe, hen dank zeggende voor de vele bewijzen van vriendschap door hem ondervonden. Koedijk, 4 Sept. 1858. J.P. HARSTEEN. A. LEVERT zal, op heden, Maandag Jen 6den September 1858 des middags ten 12 ure op het Hof alhierverkooping houden van ROMMEL en de daaropvolgende dagen ten zijnen locale aldaar, ten 10 ure, van fraai Huisraad en Inboedeleenig Goud- en Zilverwerk en eene verzameling van kostbare Boekwerken meerendeels van hedendaagsche schrijvers, alsmede sierlijke Schrijf tafels enz. Heden Maandag te bezigtigen van 10 tot 4 ure. Men is voornemens, op Vrijdag, den 17<h>r. September 1858des namiddags te 5 urein imaütS den Nieuwen Doelen, te Alkmaar, te veilen, en op Vrijdag den 241e" September daaraanvolgende, ter zelfder plaatse en ure, bij afslag, te verkoopen Een hechtsterk en voor weinige jaren bijna geheel vernieuwd HUIS, met het ERE, staande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan de zuidzijde van de Langestraatop den hoek van de Krebbesteegin wijk&ANo. 540, kadaster sectie ANo. 739 het Erf groot 1 roede 8 ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notarn J. SCHOEHU1ZENte Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 3