1858. tssrss&sa iV 37. Zestigste Jaargang Maandag 13 September. L- des Tmid- 111 *4! •V., ©fliciccl ©cbccltc. Sffilefeclijkscït (Docrsigt. BUITENLAND. t n I '«I jin idBI ALKMAARSC Deze Courant wordt wekelijks uit- «regeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. rijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers lIElt-M'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1 5 regels 0,75, voor elke regel meer 15°Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 "ure; ingezonden berigten een dag vroeger. r> i tij F \T FF STE R en WETHOUDERS van ALKMAAR, Geiien di k.ieidmllighód ...rmede dooi d. WgJUJjj hebben bijgedragen. Alkmaar, den ler en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. J)e Secretaris, SP AN J AARDT. NATIONALE MILITIE. ESSrECTIE VH YEREOFCAVCERS. Roeden bij deze op de zich binnen deze gemeente bevindende verlofgangers der Nationsde Militiea s 1S57 m(A zullen worden gesteld, reo-iment dragonders het voerwezen zijn bestemd geworden en op den Juij d^tenuur, te5 laten vinden vóór het Raadhuis derzelve ge- hpn van het corps medegenomen Kieecnn-, i F alsmede vanhunne zakboekjes en repu verlofpassen, model le II.H. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheid insubor- dinatie of verwaarlooting van hunne equipementstukken debena- üinaiie oi veivva b 8 January 1817 (Staatsblad lingen vervat in art. 188 oer wei van o j j n° 1) en in de circulaire van 23 «Junij 18 ±5 n ttït t vineiaalblad n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaar den 10 September 1858. ■aM' Buraemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. l)e Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar gevondeneen gouden ringde regthebbende ver- voege zich aan het Commissariaat van Politie alhier. 8 Be Commissaris van Politie, VAN BREMEN. Engeland. Het feest te Dublin ter eere van den heer Bright, ingenieur van den atlantisehen telegraafis met bijgewoond door den lord-luitenant van Ierlandlord Eglintoun, omdat aldaar de kardinaal Wiseman tegenwoordig was, die onlangs aan eenen maaltijd van r. c. geestelijken te Ballinasloe had deelgenomen, waar men geweigerd had de gewone feestdronk voor H. M. mte- stellen.Sedert den 3 is genoemde telegraaf niet ia staat de seinen verstaanbaar overtebrengende actiën zijn daardoor gedaald van 850 tot Het gedeelte kabel bij de kust, dat meer van de golven te lijden heeftzal door een sterker stuk vervangen wor den Den 7 hebben de ingezetenen van liet graafschap Kerry te Killarney een prachtig feest gegeven, ter viering der telegraiische verbinding, waarbij ook de lord-luitenant tegenwoordig was, die betuigde dat zijne afwezigheid bij het feest te Dublin met aan onverschilligheid te wijten was. De heer Ch. Knight iswegens het daarsteflen van den telegraafdoor hem tot ridder ver- lieven. Bij een feest waaraan de kardinaal Jf iseman te Dun- dalk deel namis de gewone toast op H. M. weder met geest drift ^dronken.— Den 3 heeft de nieuwe raad voor O.lndie zijne eerste vergadering gehouden, onder voorzitting van den minister Stanley, die tot vice president heeft benoemd den lieer Fred. Car rie laatstelijk president der O. I. O. I oorts heeft de minister 3 afdeelingenelk van 5 leden benoemdals 1°. financiën en openbare werken, 2». staatkundige en militaire zaken3° open bare inkomstenregtswezen en wetgeving.- Prins Alfred, tweede zoon van II. M.heeft zijn examen als adelborst afgelegd.— lo Londen is voor ruim 4 millioen voor de nieuwe Turksche leenmg ingeschreven.De Koningin is den 6 te Leeds aangekomen waar zij de inwijding van het nieuwe stadshuis bijwoonde en van daar den togt naar BaLmoral voortzette.— In het zuiden van Staffordshire hebben weder eenige duizenden werklieden den arbeid in de steenkolenmijnen gestaakt, ten einde hooger loon te erlan gen— De onderzeesche telegraaf naar het eiland Jersey is gelegd en werkt naar wensch; de bewoners zijn daarover zeer verblijd en hebben hunne stad geïllumineerd.— Eene menigte personen waar onder parlementsleden en vele andere aanzienlijkenhebben een adres ingediend bij den Zweedschen gezant bij ons hof, waarin 74 hun leedwezen betuigen over de godsdienstige onverdraagzaam- heid die no^ altijd in Zweden bestaat, en verzoeken dat de gezant bij zijn Souverein pogingen aanwende tot het invoeren van eene verdraagzaamheiddie meer overeenkomstig is met het Evangelie.— De lieeren Bright en l'reedy, die zich bij het eggen van den traus- atlantischen telegraaf zoo bijzonder hebben onderscheiden, zijn door II M tot ridders benoemd.ln den laatsten tijd zijn uit net arsenaal van Woolwioh meer dan 1000 68ponders en andere stuk ken zwaar gesehut naar de kustplaatsen afgezonden De her kiezing van den heer Edw. Lytton Bulweronlangs benoemd tot minister van koloniën, als parlementslid voor Hertfordshire, heeft 1147 gekost, hoewel hij niet met een mededinger te kampen had. Britsch-Indib. Aan eenige inlandsche Vorstendie bij den opstand belangrijke diensten aan het gouvernement bewezen heb ben, zijn aanzienlijke belooningen, rentgevende grondeigendom men enz.verleend. Euankb.uk. De bisschop van Tarbes heeft eene commissie be - noemd bestaande uit 9 leden van het kapittel zijner hoofdkerk, den pastoor te Lourdes en eenige hoogleeraren m de godgeleerd heid zedeleer en scheikunde aan het seminarium verbondenom een onderzoek in te stellen omtrent eene verschijning aan een 13iari"- meisje, Bernadette Soubirouste Lourdes, die m eene grot ^0 Pt^Maa^d meent gezien te hebben waar later eene geneeskrach- ti»e bron is" ontdekt.- De prefect van het departement der Sar- the heeft het rondventen van bijbels verboden, //omdat dit boelc o-elfik gesteld moet worden met geschriftendie strijden met het leerstelsel der meerderheid."— Te Maubeuge, alwaar de protestan ten met goedkeuring van den gemeenteraad, sedert een jaar godsdienstoefeningen hieldenheeft de prefect dit besluit vernie tigd en een policie-commissaris gezondenom de dienst te doen staken; wijl de predikant eeliter zijne rede voortzetteis deze met 3 leden zijner gemeente gevangen genomen— Den 3 is ook de Kroonprins naar Biaritz gezonden nadat zijne ouders zich over tuigd haddendat de daar heerschende ziekte met van besmette- lijken aard is.— De betrekking van gouv gen! van Algiers, vacant sedert het bedanken van den maarschalk Randon is afge schaft en vervangen door die van bevelhebber der land- en zee- man-t van Algierswaartoe is benoemd de genl. Mac-Mahon. Het, wetsontwerp op de adelijke titels heeft eene bedriegerij aan het licht gebragtwelke te Londen gedreven werd door zekeren Sar- diniër, zich noemende //graaf de Melah'o," die aldaar 4 verschil lende vereenigingen had opgerigt, om in SpanjeDuitschland Italië, Frankrijk en Nederland, voor aanzienhike sommen te leve ren brieven van adeldom, geslachtlijsten ridderordenbrevet^ voor uitvindingenenz. De hoofdagent voor Frankrijk w?S de feestelijkheid zeer gezien en droeg den titel van v craaf Edouard Dousse d'Jrtnanon, apostolische pronotaris j o te /-ii to t... 1 r. rlnw A vioticp IP nrnp P.n7.» t! ftffj fraai rjaouaru, jjuusbc xz./L van het H. Keizerrijk, Grootkruis der Aziatische ordeenz Hij was in der tijd betrokken in den aanslag van Fieschi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1