s dïïï'iXZ p?lf ™ni ™™1 ,e N™- ïöiS°l7tscll!Pp!n,1iattd,I0,,''die' b«iïSdZ3'Bif' binnenland. ltdie vm l7Prf: teriliS T de stedel'jke tentoonstelling en die van Arti et Amcitia en de Prms van Oranje bovendieS lZit™glSeh Ar Nederlands°he en' Enge'lscfe kapitSsien onaersteundheelt concessie gevraagd voor een spoorwe°- van Breda, over Oosterhout. GeertruidenbergGorinchem Schoon hoven en Gouda naar 's Hage en van Bredaover Tilburè 's Her- to enbosch Tiel en Amerongen naar Maarbergen met'een zii haaldelijk wegens opligterij veroordeeld. Een nan'al dezer schel men bevindt zich te Parijs in hechtenis.- De comn hsie vin deskundigen te Parijs, waaraan de arbeid der inten»tfo^«Z missie voor het bevaarbaar maken van den Donau is oXworneT heeft zich voor de S. George-arm als hoofdkanaal verklaard De prefect van het dep. der Seine heeft den raad van Pari s dl be g ooting aangeboden beloopende in ontvang 77,600 000 fr en openbaar nut TOn miIlioe« voor werken v I ding der kerspelen der hoofdstad en de toename dlr belolkinJ 400 nnn fCle V°°r de s°hoolinrig!ingen van 300 000 lot 400,000 fr verhoogen en 320,000 aanwenden Ier voltooiiing dTr kazerne achter het stadshuis.- Het bewind heeft lan de tranl iSlInf lm katt?atS°llaPPij, V°°r 50 jaren "^itend regt en ATinnM t i "'.°Sen leBgen over de eilanden S. Pierre en MiqueIon. tusschen Nieuw-Schotland en New-foundlaud Tn len avond van den 6 is de spoortrein op den hellenden weg van S. Germain met ter bestemde plaatse blijven stilstaan maar te gen een locomotief aangeredenwaardoor de conducteur en 2 rei zigers gedood en 10 gekwetst zijn.— De Keizer heeft li missie van onderzoek benoemd, omtrent de toepassing van hit stelsel van decentralisatie. - De prijzen der fondsen zijnde laatste agen aanmerkelijk verbeterd; sommigen schrijven dit toe'aan meer of minder goed gelukte operation, doch ónderen .en lel .rreweg de meestenhouden die rijzing voor een onmiddeliik °-e volg van de rust welke thans hier te lande wordtTatenomfl" in verband met de bevestiging der Eransch-Engelsche alliantie den tamelijk gunstigen uitslag van den oogst, het meerder vertier in handel en nijverheid en de meerdere opbrengst der spoorwegen SLalTI - MP* heeft versc'leidene speflnten op dS totaal geruïneerd de executiën zijn talrijk; er hebben vele zefe moorden plaats gehad. Men spreekt o. a. van de XlelnsAme- rikaans, die 4 millioen schulden achterlaat.— Prins Napoleon heeft als minister van koloniën, van den Keizer in last od«n om WPHet7chiintmadaetn'tI1dPC'^ deU 1ï?e8tand Vau hct eila°d Mada" üsoar. uet schijnt dat, t der Fransche resrerino- ernst is om p«np expeditie naar dat eiland uit te rusten.— De Moniteur 'berRtdat de wijnoogst zoowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft in dit jaar al ergnnstigst is uitgevallen. //Zelden", zegt dat blad, //leverden le wijnbergen zulk een heerlijk gezigt op; men kan het iaarl853 onder de meest begunstigde jaren rekenen."- De Zoölog/sehe tuin te arijs Is onlangs met drie ontzaggelijke groote slangen verrijkt J e eene ,s eene slang uit Sebadie' eene fengte heeft IL 7 Ned ellen bij hare aankomst verslond zij een geheel schaap daar zij verlengen Pt m«gT h°udea had moetea ergenoegen. De prefect van de Sarthe heeft, zoo men ver meent op aansporing van den minister van biunenl. zakeneene jeede circulaire uitgevaardigd, waarbij bij verklaart de colportage van bijbels en Protestantsche boeken niet te willen beletten maar wel het veroorzaken van spanning door agenten van buitenlandsche genootschappendie over aanzienlijke sommen te beschikken hebben. Oostenrijk Vele onderdanen deel willende nemen aan de Gustaaf-Adolf-Vereeniginghebben daartoe verlof verzocht aan den minister van eeredienst, die hen verwees naar zijnen ambt" „enoot van binnenl. zakendeze onderwierp het verzoek aan het oordeel des Keizersdie vermeende het verlof niet te moeten verleenen In de Zeitt wordt de financiëele toestand van Oos tenrijk als hoogst ongunstig voorgesteld. Volgens dat blad zijn de belastingen zoodanig opgedreven, dat zij voorgeene verhooX eer vatbaar zijn. Als een bewijs daarvan wordt aangevoerd "dal de baron Johann von Sina m 1846-1850, ten noorden van Wi selburg eemge heerlijkheden heeft aangekocht, voor eene som van 290 fnn f"r ep( Waarv,an de Sezamentlijke belasting jaarlijks in he't Horn Dp I V 7*X ,oorfPronkelijke kapitaal bedraagt- m het dorp iDegh, district Radnoth, is eene jonge dame, C Basiian benoemd tot openbaar notaris. uasnati, Pruissen De Koning en Koningin zijn den 1 Sept. van Te- gernsee op Sanssouct teruggekeerd. Rusland. De Russische regering, die reeds een groot bedra* aan papieren geld geamortiseerd heeftgaat, daarmede voort, zoo dat zij spoedig voor 100 millioen zilveren roebels van dat circu lerend papier zal vernietigd hebben. Drie-vierde van dat bedrag /al door eene leening- gevonden worden. Sardinië kien verzekert dat de Russische marine een blü- vende werf heeft erlangd in de haven van Villafranca. en dat de Russische stoombootmaatschappij, welke over groote middelen kan beschikken, alsnu krachtig met de Oosteurijksche Lloyd zal mededingen - De partij van Mazzini zal een nieuw oreaan uit geven getiteld: Gedachten en Handeling"tot leus voerende f God en het volkvrijheidvereeniging" Turkije. Vorst Danielo heeft op de vertoogen der Oostenriik- sche, Iransche, Kngelsche en Russische consuls, de nog voor handen buit van Kolasohm aan do beroofden doen teruggeven - Het bombardement van, Djeddah heeft te Aleppo groote ontev're- denheid onder de Musuimannen veroorzaakt; den 21 2' en 24 July deden zij groote aankoopen van wapenen, om zich tegen de Christenen te verdedigen, maar door dc krachtige houding del overheid is de orde bewaard gebleven. Te Tripoli waar Seene bezetting aanwezig was, verspreidde zich, op de aankomst vil het stoomschip Chaptal, het gerucht, dat daaruit des nachts oor logsbehoeften ontscheept zouden worden voor de Christenen om de lurken omtebrengen, waarop de laatsten maatregelen van te genweer namen de W van Beyruth zond echter den hoogsten agent van justitie en een Turksch stoomschip derwaartswaardoor de rust hersteld werd.- Rizza-bassa heeft" op bevel des sXns een aantal juweliers naar de hoofdstad ontboden en hun op stren- LShraaremrte°leeIerem heden aan lelijk personeel van ge teek end rXXX v* VTen' State" is dea Junij finten te li Ea"eJa,ld 13 bePaald dat de Britsche ge- ItltJ zull®a resideren en een Britsch collegie te Pe king zal gevestigd wordendat het rijk geopend wordt voor Pu' ropesche reizigers en den handel en dit eln cCee eh gezaift naar Londen zal vertrekken. De aan Engeland teTerleenef oo log schade bedraagt 3,200,000 Frankrijk bekomt 1,200,000 - Een Fransoh matroos is te Canton verraderlijk vermoord maar de 3 daders zijn gevat en, nadat zij het feit bekend hadden, gêvonnisd. In den avond van 'den 3 is de Koningin-Moeder mede te Am sterdam aangekomen en door Z. M. op liet balcon van het paleis V/" X? serenade heeft ook het orchest van den heer KomS ftT' Le inspectie op den 4 geschiedde door den g Fïï van 0ranje, Frederik en Hendrik de af- K "se" van ilet Metalen Kruis waren daarbij tegenwoordig De RnX1tSSeCn t'H7HZeld IanC!eU burgemeester, dc volksspl ien op net üunen. Ilet diner ten liove werd ook biGewoond dnm- e ministers, het corps diplomatique, de voorzitters°der Kamers de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en 's Hagt X hetKMngez?ne°nUrrtSi De ffchliSe llluminatiëiL werden door df HnX si (gu°g' nit'iigen gezeten, bezigtigd; aan o N J 's ,,,e'de men 16000 lampions. De directeur der Salon du Vaudeville Frangais gaf eene gratis-voorstellino- Den 5 woonde liet Kon. gezin de godsdienstoefening bij in de Nieuwe kerk waarde hoogleeraar IV. Moll sprak over 2 Cor 5 15bTn dXn deXd 5 Lierentuinwaar een collation was aangerigt en e in den tuin aanwezigen door eene plotselinge donderbui over- hou rXeXbe8 hXeX °Ud0 daB'haven deed een wedstrijd maaft denl tl b+ezooht de. Konmgm met Prins Alexander nog- aals den Dierentuin, de tentoonstelling van schilderijen en de ^.«school en daarna, mede vergezeld van Prins ef pmsef weS fotds iltVpT' concert van het diamantwerken- weezen-tonds in het Park. De Koningin-Wed uwe vertrok naliet hebbed 1 TanoWij'®n den heer 'd. Hoop bezigtigd te stads seL f Daar ,Soestdyk- Lij de gala-voorstellingen3 den s ads-schouwburg werd opgevoerd het verheugd Amsterdamdoor 7 M A v P' Sev gd d°0r het ballet let verjaarfeest. I)en 7 was hEt inS,aal1 ,iRr eerste heipaaltoll net I aleis van Volksvlijt, bezocht de Koningin het burgerweeshuis en tentonnst ea Lrins en Prinses FredZf ln Ma^t l'n s t v tereüS de 0ude eu Nieuwe kerken en 1 nnses Hendrik mevr. v. Loon v. Winterter bezigtiging van liet daar aanwezige sohilderijenkabinet. Aan de barddraverij fan de af- net ongunstige veder, mede door den Koning en de Prinsen werd 5Z"i koffljf en -fe oereaen door A. Houtmande eerste premiezijnde 2 kristallen f te Benrk°e? IT t* "C den en, te i^erkel, eu de tweede premie, een zilveren broodmand oor de Vliegervan den den heer de Goede, tePurmercnde Do' sonen. Den 8 is het Kon. Huis, nadat nog Z. M met de Prin et Zeemanshms had bezocht, met eene versierde treb rit de hoofdstad naar de residentie vertrokken en ook daar met groote toejuiching ontvangen. De Koning bragt zijnen zoo^ aaf het Wvrfl estem^e Pale's ,en geleidde hem door de vertrekken s Avonds was de stad bijzonder luisterrijk geïllumineerd- de Vorstelijkepersonen doorreden dezelve cn de KoninX bezocht laan dTor Is ™ZTn de" scho"-bur?- "en 9 werd in° de Malt aan door 28 paarden ring gereden en vervolgens volksnelen ue- geven. s Avonds bragten de nationalezangschoolendetypographiscbe zangvereemging eene serenade aan den Kroonprinsd JveSelisde biiT'ïf TIn hth?S0h e,nde S0C!eteit,s-tent bezocht. DenlOontvin- gehoor BiiTahP+ ie? lla h1 C0''p9 diPIomatique in een plegtig BuX ;eefter Z Snrln 1 Vail+A,msterd™ heeft de Koning den J3uröemeester f 2000,doen toekomen, voor de aRemeene sr- men De Keizer van Rusland heeft den Kroonprins tot Tootkruis der An^eas-orde benoemd. I„ vele plaatsen is^ de «S beid des Prinsen feestelijk gevierd, vooral te Rotterdam Utrecht sHertogenbosch. Leeuwarden eu Groningen. De troenen in het kamp by Zeijst gekampeerd, gaven 's avonds efnc 7oomtelli„l 'an de onderwerping der Beni Zeronell in Algerte aan dlf Pransehen luitenant-kolonel Pélmierm 1845.- Deblrol l Sim gezant van Griekenland in Oostenrijk en Pruissen, St aan de' algemeene armen van Schevemngen weder f1000,—geschonken weXTarïlS °PT Joegenin verband mef de'n XteLggX aar Nmef— In het dorp de Mijlbij Dordrecht is een manin eenen tum geplaatst om tegen fiet stelen van perziken te waken, met een ander, waarmed! hij reeds in oXn' lelfde handgemeen geraakt; heeft hem met een mes gewond in hetwa' ter geworpen en ondergehouden tot lüj gestikUs; de dfder hief bi SiülT aanf?eTen'T. Len 2 zijn if het gehucht oTerhoven by Sittard 5 huizen, die voor brandschade verzekerd waren met de schuren en veel hoornvee verbrand— Den 4 beeft ook' iwmi or? besloten den noordoostelijken spoorweg ge- vaTDeCve,fterJarnf; mWP°'~ jftars te o^efsteun^; file w g? J, hedrag en die van Kampen f 12500 alsmede die van Enschede 2000,- en van Lonneker f 200- in Overiisse}6hpt'~k 7 'S n°°r den commissaris des'Konings inuverijssel het kanaal van Deventer naar Almelo nlectig e-en pend en tersfond bevaren door de "barge der Deventer stoomboot-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 2