Een netten en zindelijkcn INBOEDEL, ÜtCUW0. BURGERLIJKE STAND. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. ftlcirfcfbcvigtcu. Clbucvicnttcn. bestaande in gladhouten en andere MEUBELEN, als: staand horologiekebinet, secretaire, bureau, diverse tafels en stoelenporceleinwaaronder fraai blaauw porceleinverlaktglas- en aardewerkwelgevulde bedden met hun toebehoorenkagchelskoper-tin-, blik- en ijzerwerkbed- en tafellinneneenige Vrou wen kleederen, voorts rijk gezette JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKen hetgeen meer te koop zal wor den aangeboden. Voor een ieder te bezigtigen heden Maandagden 13 Septembervan des voormiddt*gs le 10 tot des namiddags te 4 ure. BSs?" De Juweelen en het Goud-en Zilverwerk nullen op Woensdag, des middags te 12 ure worden vex'kocht. maatschappij en andere vaartuigen.Den 8 is te Dordrecht de provinciale tentoonstelling, uitgeschreven door de vereeniging ter bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid, plegtigge opend.Den 9 besloot de raad van Rotterdam, met 16 tegen 15 st.eene belasting van 10,000,te heffen op het gebruik van openbare gemeentewerken en bezittingen, inzonderheid der gasbuizen.— Men verneemt dat het plan bestaat om op de Wes- termarkt te Amsterdam een standbeeld op te rigten, ter eere van Bilderdijk. Reeds zijn senige veranderingen aan dat plein daargesteld. De 18" verjaardag van Z. K. H. den Prins van Oranje is alhier tot algemeen genoegen gevierd. Aan de oproeping van het ste delijk bestuur, tot het uitsteken van vlaggenwas door zeer vele burgers gevolg gegeven. Eene parade der schutterij werd, waar schijnlijk ter zake van den marktdagniet gehouden, 's Avonds werd van stadswege het bordes van het raadhuismet 780en een gevaarte op de platte steenen brug, in Gothischen stijl, van 10 Ned. ellen hoog en ter volle breedte der Langestraatmet 1940 lampionssmaakvol geïllumineerd. Was het eerste uit den aard der zaak meer beperkt en minder geschikt om op eenigen af stand gezien te wordenhet laatste leverde een inderdaad prach tig schouwspel op, dat zelfs de hoofdstad des rijks niet tot oneer zou verstrekt hebben en waarvoor den ontwerper ouverdeeldenlof toekomt. Men verbeeldde zich de 8 ingangen te zien van eene trotsche cathedraal, met hare rijk gebeeldhouwde nissen, bogen en pinakels. Ook enkele particulieren hadden hunne woningen verlichtwaarvan wij die des burgemeesters inzonderheid moeten vermelden. Het met ruime hand aangebragte kunstlicht deed zich uitmuntend voor tegen de witte huizinge en het omstaande ge boomte en spiegelde zich bevallig in het water. Het verkoophuis van den heer Brongers prijkte met eene fraaije gasilluminatie. Het muziekcorps der schutterij toog bij fakkellicht door de stad en deed zich op verschillende pleinenalsook op het bordes van het stadshuis en voor den huize Qosterioijlc hooren. Eene vrolijke me nigte, waaronder ook vele buitenlieden, bewoog zich bij het fraaije weder op de straten. De voorvaderlijke voetzoekerszon der welke geen volksfeest alhier volkomen zoude zijn, werden, ditmaal bij uitzondering, door de policie niet al te streng geweerd, en op hot Kruiswerk ook meermalen door Bengaalsch vuur, enz. afgewisseld. Voegen wij hierbijdat de orde overigens uitmuntend in acht genomen werd en een ieder blijken gaf van tevredenheid en voldoening. Vrijdag avond is alhier, alsmede te Schoorldamtussehen 8 en 9) ure in het noordwestenmet het bloote oog eene kleine komeet waargenomen, zieli strekkende naar het zuidoosten, bij tusschenpoozen helder en duisteren wel onder het sterrebeeld de groote Beernabij dat van de Leeuw. Reeds aanmerkelijk tot de kimmen, waar geen andere sterreu te bespeuren warengenaderd, bleef zij nog zigtbaar. ONDERTROUWD. 10Sept. Johannes Rieke en Diewertje Blies, Wed. van Cornells Eranciscus Schoenmaker.-— Rijndert BgginkWed. van Margrieta Cornelia Asmus te Middelhariiis en Matthia Johanna Pietronella Stutiete Alkmaar. GETROUWD. 5 Sept. Lucas Kenter, te Purmerendelaatstelijk te Alkmaaren Maartje Schut, te Alkmaar, laatstelijk te Sehagen.— Jan Hierop en Mietje Koopman. GEBOREN. 4 Sept. Gerardus Lamlertus, Z. van GerardusLambertus Landman en Hermina van Doesburg. 5 h Julia Maria Anna, D. van Lolke IJpma en Anna Elisa beth Lucas. C Johannes AnthoniusZ. van Bernardus Hendricus Snijder en Margaretha de Nijs. 8 Sjouke IJeme, Z. van Dirk van Gulik en Elisabeth de Groot. 9 u Gerardus Johannes, Z. vauHendrikGransjeanenHendriua Margaretha lm pink.Hermanns Simon, Z. van Petrus van Staten en Elisabeth Alders. 10 n Hermanns Herman, Z. van Gerardus Plasmeijer en Johan na Hendrica Catharina Driessen.— Jacobus CornelisZ. van Pieter Lambrecht Klaassen en Sara Masdorp. OVERLEDEN. 4 Sept. Cornelis Roodcnlerg47 j. 5 a Antje Ireerks, Wed. vau Jan Vleesrnan, vroeger Wed. van Johannes Prederik Elburg, 76 j. 6 Johann Conrad Mohr, 72 j. 7 n Joanna Elisabeth, D. van Pieter van der Gulik en Elisa beth Steeman5 d. 8 Maria Catharina, D. van Johannes Jacobus Muller en Maria Bul. 1 j. en 7 m. 9 n Gerrit Nieuwen huis, 47 j.— FredrikZ. van wijlen Ja cob Wendel en van Agatha Catharina Rike, 13 m. 10 v Cornelis PrinseteZijpe, 33 j.— Arijaantje Groen, Wed. van Johannes Britsma, vroeger van Wolter Withaar, en eerder van Jan Eortuin, 65 j. 10 September. Door den Notaris S. A. DE MOEAAZ. Buitenverblijf Manènlwf (Koffijhuis), aan den Singel, tussehen de (V Berger- en Geesterpoorten, buitenwijk A, No. 139. Strijkgeld 30,—, J. Preijer i 1500,— (Afslag 17 Sept.) Alkmaar 6 Sept. Aangevoerd 305 Paarden, 72 Veulen. 10 Sept. Kleine Kaas/27,25, dito Commissie/25,—dito Mid delbare f 28.50, aangevoerd 582 stapels, wegende 111.054 N.P. larwe 9,25, Rogge/7.75, Gerst/6,Haver 5,25, Kool zaad/13,50, rood Mosterdzaad19,—wit dito/19,50, groene Erwten 20,—. 11 Sept. Aangevoerd 12Taarden, 2 Koejjep, 618 Schapen, 125 magere Varkens, 316 Biggen. Broek in JK'iterland 9 Sept. Kleine Kaas f 27,50, aangevoerd 40 stapels, wegende 7577 N.P. IloorntS Sept. Aangevoerd 32 Kalveren, 360 Schapen en Lammeren. 9 Sept. Kleine Kaas 27,aangevoerd 258 stapelswegen de 54432 N.P. 11 Sept. Tarwe 9,50, Gerst /5,50, Haver 4,50, Koolzaad 13,25, bruine Boouen/14,25, vale Erwten/15,50, Boter a ƒ1,20 Aardappelen 1,75 per N. Mud. Appelen 1,60, Peren/2,25 Kippen Zl,10 per stuk. Kippeneijeren Z'3,75, Eenden dito 4,— per 100. Monnickendam 8 Sept. Kleine Kaas 27,50, aangevoerd 29 stapelswegende 5896 N. P. Purmerende 7 Sept. Aangevoerd 239 Runderen7 Paarden 104 vette Varkens, 33 tot 42 Cts. per N.P., 51 magere dito, ƒ8,— tot J 12,—, 344 Biggen,/1.75 tot 3,—per st.205 vette Kal veren. 40 a 60 Cts. per N.P., 18 nueht. dito,/4,- - a 14,50, 830 Schapen en Lammeren, Kleine Kaas 27,75, Middelbare dito 27,50, aangevoerd 90 stapels, Boter ƒ1,10 per N.P. Kippeneijeren 2,40, Eenden dito 3,70 per 100. Sehagen 9 Sept. Aangevoerd 7 Paarden, 2 Stieren, ƒ70,en ƒ90,—, 16 gelde Koeijen, magere ƒ40,a ƒ70,6 Hokkelin- gen, 25,a 30,3 Graskalveren, 14,—3 nueht. dito, 455 Schapen, magere 6,a 10,vette/16,a f 22,— 0 Varkens, magere f 6,— a /ll,—, 33 Biggen, ƒ1,50 a/3,— Kippen 35 a 60, Eenden 40 a 50 Cts., Boter 1,03 a 1,06) per N.P.Kippeneijeren ƒ2,20 a/2,30, Eenden dito/3,50 a/3,55 per 100. Schiedam 10 Sept. Moutwijn/16,75, Jenever 22,25. Londen 6 Sept. Edammer Kaas, witte 48 a 52, roode 50a54sh- Aangevoerd 6500 Runderen, 26000 Schapen, 280 Kalveren. Van Runderen werden slechts 5000 verkocht. Getrouwd E>. N. H. DE LANGE, van Alkmaar, Utrecht, 9 Sept. 1858. en H. C. M. BOLIC. De ondergeteekenden betuigen bij dezemede namens wederzijdsche betrekkingen, hunnen welgemeen- den dank voor de vele blijken van belangstelling ter gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. Haarlem M. J. ten IIOUTE de LANGE. 11 Sept. 1858. C. E. M. ten HOUTE de LANGE van der Breggen. TM en is van meeningomop beden Maandag, IVI den 13 September 1858, des middags te 12 ure, op de liooge Steenen Brug bij de Kapelsteegte Alk maar, in het openbaar, te verkoopen Eénige KAMEN, DEUREN, KOZIJNEN, SCHAAF BANKEN, TIMMER- en BRANDHOUT en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Voorts ISf 13 men no£ van meer>ingomop Dingsdag en Woensdag, den 14 en 15 September 1858, beide Bfekfe» dagen des voormiddags telO ure, ten sterfhuize van den Heer N. KLOET, staande aan het Verdronkenoord, te Alkmaarom kontant geldin het openbaarte verkoopen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 3