ALKMAARSCHE COURANT 1 i\j0 QC Zestigste Jaargang. 1858. Maandag 20 September. ©fficiëcl ©cbccltc. EgHcfcclijfegch (Docrsigt- buitenland. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers H.ER.M'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. IYSI*KUTE V.W VES&E©F©A.Y©ER§K BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR gelezen hebbende de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 27 Augustus 18o8IN M.S., hun medegedeeld bij ProvmeiaalblaA van Noord-Holland ^Roepen bij deze op de zich binnen deze gemeente bevindende verlofgangers der Nationale Militieals 1" 11lp miliciens der ligtingen 1854, 1855, ISjG en looi met uitzondering alleen van die laatstgenoemde ligtmg, welke™t den 1 October aanstaande in het genot van onbepaald verlol 2o. dfmilireïdefügbng 1857, bij liet 5e regiment dragonders (Limburgsch Bondscontingent) ingedeeld die op den 1 Mei 1.1. met onbepaald verlof zijn gezonden, mitsgaders de miliciens van die zelfde ligting die bij het regiment veldartillerie in eene groote zaal voor publieke vermakelijkheden, een pis tool afgeschoten, waarop door eenige anderen //brand!" geroe pen werd; in het ontstane gedrang zijn 6 personen doodgetrapt, 1 is stervende naar buiten gedragen en zeer vele anderen hebben zware kwetsuren bekomen.—- In de geschutgieterij te Woolwich worden thans wekelijks 25000 kanonkogels en bommen gegoten, dat is meer dan tijdeus den oorlog in de Krim. Britscii-Indie. De kolonne van genl. Grant heeft de vesting Shamiriwaarin de getrouwe bondgenoot Maun Singh belegerd rS ontzet en is vervolgens naar Eyzabad vertrokkenwaar zij i _1 1A,!., „nnt.4iii'ninr> /-Inv» mnifora rl n trlrvorl nxrPV— 5 voor llgUIlg LliC U1J UUV iugiu..-. het voerwezen zijn bestemd geworden en op den 1 July 1.1. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, om zich op Zaturdag. den 9 October aanstaande, des voormid dags ten 9i uur, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve ge meente, ten einde alsdan te worden geïnspecteerd: Moetende zij zijn gekleed in uniform en voorzien van alle door hen van het corps medegenomen kleeding- en equipementstukkcn alsmede vanhunne zakboekjes en repu verlofpassen model lett. H.H. Wordende zij bij deze herinnerddatby afwezigheidinsubor dinatie of verwaarloozing Taa ^^E^ÏswVstaatsbFac" lad M.S. (Pro- lingen vervat in art. 183 der - n° 1) en in de circulaire van 23 Juny 1845 n vinciaalblad n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaarden 10 September 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar gevonden: een gouden ringde regtkebbende ver- voege zich aan het Commissariaat van Politie alhier. De Commissaris van Politie, VAN BREMEN. Engeland. Tot geruststelling der geenen, die zich bevreesd maken over de versterking van Cherbourg bengten de mimstnele bladen, dat 21 schroeflinieschepenmet 1693 st. en 15400 man gebezigd worden tot het oefeningseskader en voor de dienst langs de kustenbenevens een aantal fregatten en korvettenmeestal met stoomvermogenin de Engelsche wateren, met 226 st. en 2650 manbehalve eene menigte wachtschepenkanonneerbooten, enz.Bestuurders van verschillende zendelinggenootschappen en voorname handelshuizen hebben den minister Derbybij adres, met nadruk verzochtden verderfelijken handel in opium van Indie op China te beletten.— De zoutzieders m Cheshire en Wor- cesterhire hebben zich tot den minister Malmesbury gewend om vrijen invoer van zout in China te bekomenwijl het daar ge bruikte van slechte kwaliteit is en de verkoop de ophooping van zilver in dat rijk, voor uitgevoerde thee en zijde, zou verminde ren.De nieuwe minister van koloniën stelt veel belang in de welvaart van Britsch Columbiahij wil daar en op Vancouvers- eiland eene bank vestigen, heeft een policie-beambte die zich als zoodanig zeer in de Krim heeft onderscheidenbelast met het regelen der policie aldaar en is voornemens over Eapama eene lldaagsehe postdienst naar Nieuw-Zeeland en naar Zuid-Austra lië interigten. De vereeniging voor de verbreiding van het evan gelie zal, op hare kosten 2 geestelijken naar Columbia zenden De Wetgevende Vergadering te Sidney in Austnalie heeft besloten van eiken uit Hongkong aangekomen Chinees een hoofdgeld van 10 te heffen. Melbourne, dat in 1843 1095 huizen bevatte, telt er thans 11,153.- Den 13 heeft te Sheffield een persoon, aankwam toen de laatste vaartuigen der muiters de vloed over staken zij vereenigde zich daar met het corps van genl. Manning. Een corps Cipayers van Madras heeft de dorpen van Dendehra in de afdeeling van Allahabad, verwoest. Kapt. Donnely heeft 22 vaartuigen op de Ganges veroverd. Genl. Roberts heeft den 14 Julii de muiters van Gwalior bij Nathwaba ontmoet en geslagen den vijand 4 stukken ontnemende. Bij het 18" regt. inl. inf. in de Punjaub is eene zamenzweriiig ontdekt, waarin ook het 76» reg betrokken was De ijverige medewerking van Jung Baha door, in het onderdrukken van den opstand en liet bestrijden zijner geloofs^enooten, wordt, volgens het Court Journal, door het vol gende verklaard gedurende zijn vroeger verblijf in Engeland bood Jung Bahadoor aan eene dame van hoogen rang en zeldzame schoon heid zijne hand aan. De dame weigerde, pm het verschil van gods dienst en landaard. Vóór zijn vertrek uit Engeland, stelde Jung Bahadoor aan de dame een kostbaren ring ter handen verzekerde haar dat zoo zij ter eeniger tijd een wensoh verlangde vervuld te zienhij op de ontvangst van dien ring daartoe bereid zou zijn. Na den moord te Cawnpore zond de dame hem den ringmet verzoek om den moord harer landgenooten te wreken. En Jung Bahadoor heeft waarlijk aan het hoofd zijner dappere Ghoorkas getoond, dat zijne vroegere belofte geene ijdele woorden geweest zijn. Erankrijk. Het centrale consistorie der Israëliten heeft de tusschenkomst des Keizers ingeroepenten behoeve der Joodsche familie Mortara te Bolognewaar, als onder de schaduw der Eransche vlagde Pausselijke authoriteiten een kinddat door eene dienstbode in liet geheim ten doop gebragt wasmet geweld is we^evoerd.— De regering heeft van den Vorst vau Cochm-Chma, alvorens wapengeweld te bezigenvoldoening gevraagd voor bet ver moorden van Èransehen en waarborgen voor de veiligheid van hen, die zich in het belaug der godsdienst derwaarts begeven 80 Werk lieden zijn bezig bij Kehl een hulpbrug over den Rhijnvoorna- meliik tot aanvoer van materialente leggenwelke ia 2 maan den gereed moet zijn en 380,000 fr. zal kostendaarna zal door 1200° man de bouw der nieuwe brug ondernomen worden.— De correctionele regtbank te Poitiers heeft voor het eerst de wet op de openbare veiligheid toegepastdoor den heer de Curson die onderteekeningen gezocht had voor een adres aan den graaf van Cambord tot 2 en den lieer de Muilledie de bezorging daarvan on zich genomen hadtot 1 maand gevangenisstraf te veroordee- len.— De bcgrooting voor 1859 is uitgevaardigdin ontvang bijna 1774 en in uitgaaf ruim 1766 millioen, gevende een vermoe delijk saldo van 7,838,237 fr.— Als aanstaande echtgenoot van den maarschalk Canrobert noemt men de Spaansche hertogin de Sotomavor.De hoofdstad zal in ruimere mate van goed drink water voorzien worden. In Champagne zal daartoe eene water leiding ter lengte van 160 Ned. mijlen gebouwd en een reusach tig bassin gegraven worden op de hoogte van Memlmontant—Het hof van assises heeft een dienstmeisjeMarie Lucie Pageintot 20 jaren dwangarbeid veroordeeld, omdat zij haar kind dadelijk na de geboorte gedood en in 18 stukken gesneden heeft.— De ach ter-achter nicht van den bekenden Eransclien zeeman Jean Bart beeft van den minister van binnenl. zaken eene gratificatie van 300 fr. ontvangen.— De Koning van Corea welke aan China schatnligti"'maar overigens geheel vrij in zijn bestuur is, heeft een gedeelte van ziju gebied aangeboden ter vestiging eeuer Eransche kolonie.- Te Parijs is het stil m de staatkunde; de be- volkino- houdt zich voornamelijk bezig met de door Donati te I io- rence ontdekte komeet.- Een der merkwaardigste Kunstwegen ps de spoorweg van Montauban naar Rodez Deze weg, heeft «ene. lengte van 166 Ned. mijlen, waarop 31 tunnels van 4QR tot.,,00 Ned. ellen lang; 21 groote bruggen, waarvan 1 Ue rivier de Aveyrou is op verschillende plaatsen verleg<ï^gpy|§ door de oude bedding te doen loopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1