UIT JE111S' LEVEN. EVANGELISCH PENNING MAGAZIJN, LEESBIBLIOTHEEK m&ïw&ferxn&sïï sa wmm* RAADGEVINGEN ZELDZAAM GOEDKOOP! Voor 3r Cent per Week De Pillen van Holloway DER MAATSCHAPPIJ „TOT NllT VAN 'T ALGEMEEN". LAPPENDAG S. OLIJ GAAISCHIETEN, BESSENWIJN EN CIDER De Commissie maakt aan belangstellenden bekend dat zij hare gewone zittingen zal aanvangen op Woen- dag 29 September e. k. Daar de Catalogus der boeken herzien en herdrukt iskan men gratis een nieuwen Catalogus bekomenmits men den ouden daarvoor in de plaats aan de Commissie terug geeftter voorkoming van wanorde in het opgeven der titels. Voor hendie geen ouden Catholugus bezittenzijn exemplaren a 10 Cents op de zitdagen te bekomen alsmede bij P. van HEEKDEN, op het Gasthuis. Donderdag den 23 September J85S 's morgens van 9 tot 12 ure, Bij F. SCHADE, Langestraat, B, 50 51. Aanstaanden Donderdag van 9 tot 12 ure, bij de Wed. PAPING Cie. om vijf PRIJZEN, bestaande in geld. Des avonds MUZIJKdoor de Familie Keizering en DANS. B A lu. De ondergeteekende maakt bij deze bekenddat hij voornemens is gedurende het Wintersaisoen Zondags avonds BAL te geventegen betaling van 25 Cents entrée in gedeeltelijke verteeringvoor een Heer met of zonder Dame. M. GROENEVELD. Door A. TJADEN, te Deventer, zijn uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: Christelijk Huisboek in Tafereelen mei Staalplaten door G. P. KITS VAN HEUNINGEN, Predikant te De venter. le. en 2e. afl. Compleet in 6 of 8 afleveringentegen den uiterst geringen prijs van 45 Cts. de afl. voor ieder omtrent het gebruik der dranken, die in het dagelijksch leven voorkomenter bewaring der gezondheid. Uit het Hoogduitsch, door Dr. ALBIN KOCH. Prijs 50 Cents. H. VAN BLANKEN, Beginselen der roei- en peilkunde. Prijs 90 Cents. G.J. JA COBSON, Handleiding tot het leeren kennen en onderzoeken der schilderverwen en oliënen het bereiden van vernissen ten dienste van schilders en handelaren in verfstoffen. Prijs 1,25. kan men bij den Uitgever H. C. A. CAMPAGNE, to Tiel, en verder bij alle Boekhandelaren inteekenen op het Maandschrift ter verspreiding van Evangelisch licht en aankweeking van Evangelischen zin onder alle standen. Dit Tijdschrift, waarvan met roem bekende Pre dikanten den inhoud leveren, is het GOEDKOOPSTE dat van dien aard hier te lande bestaat. zijn het uitnemendste middel voor ongesteldheid aan maag en lever. E.T.te Purmerende, was gedurende negen tien jaren in een ellendigen toestand en een waren last voor zijne vrienden. Hij leed zoo sterk aan lever- en maagziekte, dat hij dikwijls weken lang het bed niet kon verlaten. Alle geneeskundige hulp was vergeefs, en hij hield eindelijk op dezelve in te roepen. Negen weken geledenbegon hij de pillen van Holloway te gebruiken en thans heeft hij aan den Professor Holloway geschreven, onder uitdrukking van zijn dankbaar gevoel, dat hij volmaakt hersteld is. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80 f 1,85 3,00 6,75 13,50, 20,50. Potjes zalf kf 0,801,85 ,/3,00, f 7,05 f 13,85 f 20,25. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. Schoon Athotheker te Alkmaar, en bij J. Straaatman, hoofd-depöthouder te 's Boschalsmede te Londen Strand 244, HoLloway's etablissement. Te Alkmaar bij HERM». COSTER e ZOON. Kastelein in de Rustende Jager, te Bergen, is voor nemens, op Zondag den 26ften September 1858 des namiddags ten 3 urete laten Men leze hieromtrent het IJsselblad van den 15 Mei 1.1.'t welk onder anderen zegt: //Door de hand van Ds. van Heijningen geschetst, behoeven wij niette verzekeren, dat deze tafereelen even boeijend als interessant zijn en voor iederen beschaafden Christen eene even nuttige als aangename lectuur opleveren. Het werk i- met fraaije staalplaten versierdterwijl de uitgever voor eene sier lijke en smaakvolle uitvoering gezorgd heeftzoodat dit werk in alle opzigten het meeste succes verdient," enz. hunne doelmatigste bereiding op wetenschappelijke gronden, door Dr. B. MEIJLINK. Prijs 50 Cents. Door deze handleiding is men in staat bessenwijn en andere vruchtwijnen alle jaar hetzelfde en steeds van eene bepaalde sterkte, kleur en aangenamen smaak te verkrijgen. Omtrent de waarde en degelijkheid van dit werkje leze men het Leeskabinet No. 4 van dit jaar. Den eersten van elke maand verschijnt eene aflevering van 2 vel len druks. Bij de le. all. van iederen Jaargang wordt eene keurige PLAAT en KLEURENDRUK gevoegdterwijl bij de laatste aflevering Titel en algemeene Omslag GRATIS worden afgeleverd. De prijs per Jaargang, die door den Uitgever ONGEKEND LAAG gesteld is, met het oog op een aanzienlijk debiet, bedraagt slechts /1,80 per Jaargang of nog geen 3 j Cent per week. Dit godsdienstig Tijdschrift wordt geschreven door de volgende Hoogleeraren en PredikantenM. A. Amshoff, Pred. te Groningen, H. van Berkum, te Nieuw-Beerta, Dr. H. P. Berlage, teZalt-Bom- mel, R. Koopmans van Boekeren, te Giethoorn, Dr. W. P. R. Bouman, te RotterdamJ. P. Briëtte de MeernH. Broesete Aarden burg, Dr. A. W. van Campen, te Opperdoes, H. A. van Gelder, te Bolsward, P. A. de Genestet, te Delft, H. A. C. Denier van der Gonte SoeterwoudeProf. P. Hofstede de Grootte Gro ningen, Dr. D. Harting, te Enkhuizen, S. E. van Hasselt, ts Sneek, G. P. Kits van Heijningen, te Deventer, Prof. S. Hoekstra Bz. te Amsterdam, A. H. van der Hoeve, teKeppel, Dr. R. Bennink Janssonius te 's HageM. A. Jentinkte Harlingen Dr. P. J. J. A. Junius, te Tiel, J. Kerbert, te Hoorn, J. P. de Keijser, te Arnhem, J. C. Krabbe, teLeijden, Dr. E. Laurillard, teLeijden, A. L. Lcsturgeon, te Vledder, Dr. A. Rutgers van der Loeff, te Leijden, Dr. E. J. Diest Lorgion, te Groningen, Dr. E. Moll,te GoesM. N. J. Moltzerte HaarlemH. M. C. van Oosterzee te OirschotII. M. M. Rappardte ZaandamC. S. Adama van Seheltema, te Amsterdam, Dr. G. D. J. Schotel, te Tilburg, C. Sepp te LeijdenA. Slotemakerte MiddelburgJ. II. Sonstral, te Helder, Dr. M. van Staverente LeeuwardenH. Steenberg te AmsterdamG. W. Stemler, te AmsterdamM. J. Struiek Cz. te 's Bosch, M. Cohen Stuart, te Utrecht, Dr. S. K.Thodenvan Yelzen, te Leeuwarden, Alb. van Toorenenbergen. te Purmerende. A. Wassenbergh, te St. Anna Parochie, P. G. te Winkel, te Rot terdam S. Coolhaas v. d. Woude, te Veendam, Dr. J. C. Zaal berg, Pz., te 's Hage. Men verbindt zich tot wederopzeggensdoch voor niet minder dan eenen geheelen Jaargang. Het laatst verschenen stuk bevat Het verkeer in het huisgezin en de verborgen omgang met God in verband met elkander beschouwddoor S. Hoekstra Bz. IJdele eer-zucht aan Jezus vreemd, door W. P. R. Bouman. Paulns' ontmoeting met de discipelen van Johannes te Efezeof de Zegen van het bezit des H. Geestes, door M. van Staveren. Fragment uit een Condoleantie-brief. Medegedeeld door H.M. M. Rappard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 4