N». 1858. Zestigste Maandag 27 September. (.Officieel ©cbeclte. INSPECTIE VAM VERLOFGANGERS. 27,25 clicïijriscr» (Ducrstgt. BUITENLAND. ■h Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,—franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regjel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, gelezen hebbende de dispositie van den Heer Commissaris^ des ÏConings in deze Provincie, van den 27 Augustus 1858 A°.ttu4 M.S., hun medegedeeld bij Provinciaalblad van Noord-Holland N». 86, Roepen bij deze op de zich binnen deze gemeente bevindende verlofgangers der Nationale Militie, als; 1". alle miliciens der ligtingen 1854, 1855, 1856 en 18o7 met uitzondering alleen van die laatstgenoemde ligtingwelke niet den 1 October aanstaande in het genot van onbepaald verlot zullen worden gesteld; 2». de miliciens der ligting 1857bij het 5= regiment dragonders (Limburgsch Bondscontingent) ingedeelddie op den 1 Mei 1.1. met onbepaald verlof zijn gezonden, mitsgaders de miliciens van die zelfde ligting die bij het regiment veldartillerie voor liet voerwezen zijn bestemd geworden en op den 1 Julij 1.1. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, om zich op Zaturdag, den 9 October aanstaande, des voormid dags ten uur, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve ge meente ten einde alsdan te worden geïnspecteerd Moetende zij zijn gekleed in uniform en voorzien van alle door hen van het corps medegenomen klecding- cn eqaipememstukken alsmede vanliunne zakboekjes en repu verlofpassen model lett. H.H. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheidinsubor dinatie of verwaarloozing van hunne equipementstukkende bepa lingen vervat in art. 183 der wet van 8 Januarij 1817 (Staatsblad n0.°l) en in de circulaire van 23 Junij 1845 n°.tvtv M.S. (Pro vinciaalblad n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaar, den 10 September 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en AEETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de 'patenten, voorkomende op het voljaarsch en het 1« sup pletoir register, dienst 18|J, in gereedheid zijn en van af den 27 September tot en met den 11 October aanstaande voor de daartoe geregtigdenvan des morgens 10 tot 2 uurop de Secretarie de zer gemeente verkrijgbaar zijn gesteldtegen overgiite van het RECUbij de beschrijving afgegeven. Alkmaar, den 25 September 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd', A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 17 en 18 Sept. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, EHoll. kleine gras, per 5 0 Ned. P dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelenper mud Eendeneijeren100 Kippen nu.... Tarwe, mud Roggeui/.... Gerstnu.... Havernu,... Paardenboonen, u u Kanariezaadu u Mosterdzaad, u u Koolzaadnu.... Erwten, graauwe n u Alkmaar, den 20 Sept. 1858. 15,— 26,— 27,— 1,30 II 1,08 2,50 U 1,80 3,20 2.50 8,75 7,50 7.25 6,75 6,— 5 5, 3,25 8,50 8,— 16,50 U 16,— 20,— u 17, 13,25 n 12,50 19,— n 16,— Burgemeester en Wethouders MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. A. Frankrijk. Den 21 is te Parijs de eerste huwelijksafkondi ging geschied van den maarschalk Pelissier en de markiezin de Paniega.DeMonileur berigt, dat de regering niet voornemens is, de beginselen der handelsvrijheid fop^de Algerijnsche koloniën toetepassen; prins Napoleon had zich daarvoor maar te vergeefs beijverd.De baron Grosis wegens het sluiten van den vrede met China tot lid van den Senaat en de secretaris der ambassade Duchesne de Bellecourdie het traetaat naar Erankrijk heeft over- gebragt, tot officier van het legioen van eer benoemd.De Kei zer heeft zijn domein Sables in de Landes bezochtter lengte van 100000 metres zijn wegen aangelegdvele afwateringen ge graven, 1200 bunders bezaaid en 200 nog in ontginning.— Engeland. Tot den 12 Junij zijn in de Kaap-kolonie 3300 paarden aangekocht en naar het leger in O. Indie gezonden. De sterrekundige lliud heeft berekend, dat de komeet'van Bonali tot half October voor het ongewapende oog zigtbaar zal blijven den 5 en 6 nabij de prachtige ster Arcturus, en tot omstreeks den 9 in luister zal toenemenen daarbij denkelijk de beroemde komeet van 1811 evenaren.— Den 20 zijn de stoomschepen Cory eii Reliance begonnen met het leggen van den onderzeeschen4 draden bevattenden telegraafkabel tussehen Dunwieh en Zandvoort, zijnde 140 mijlen lang en 1400 ponden zwaar.Den 17 en 18 zijn de Iersche graafschappen Limerick, Cork, Kerry en Galway door overstroomingen zwaar geteisterd. Oostenrijk. De wenschen der gemagtigden van de spoorweg maatschappijen, te Triest vereenigd geweest, zullen aan de betrok ken regeringen worden kenbaar gemaaktde beraadslagingen zijn besloten met een maaltijd van 200 personen.De te Belgrado verschijnende Serbske Novine is in alle staten van het rijk verbo den.Prins Karei van Pruissen is den 18 van AAreenen naar Praag vertrokkenom ook daar de Bondstroepen te inspecteren Z. K. H. werd door den Keizer en de aartshertogen uitgeleide ge daan.Den 21 is op het ministerie van financiën te Weenen de overeenkomst geteekendwaarbij liet huis v. Rotschildtde heeren LingTalabotUcielli en de Oosteurijksche crediet-instellingvoor ongeveer 60 millioenen, den zuidelijken spoorweg van den Staat overnemenonder verpligting om den Karintischenden Croati- schen, den Zuid-Tyrolschen en den Oostelijken spoorweg te voltooi- jen.De aartshertog Maximiliaan laat zich veel gelegen leggen aan de verbetering der marine de werkzaamheden aan de militaire haven van Pola worden met. ijver voortgezetde uit haren aard reeds zoo sterke positie van de Bocca-di-Cattaro zal nog verder versterkt worden en het arsenaal van Venetie eene geheele reorga nisatie ondergaan. Pruissen. De Prins van Pruissen is den 23 naar AVarschau vertrokken omop uitnoodiging van den Keizer van Rusland deel te nemen aan de daar te houden groots wapenschouwing. Rusland. De generaal Muravieff heeftter zake der verkrij ging van het Amur-gebied van Chinaden titel van //graaf Mu- ravieff-Amourski bekomen.— In sommige deelen des rijks verzet de adel zich tegen de emancipatie der lijfeigenendoor geheel lij delijk te blijvenin plaats van de plannen des Keizers te bevor deren zulks heeft bewegingen onder de landlieden doen ontstaan, ten gevolge waarvan vele adelijke familien van het platte land naar de steden zijn gevlugtom zich tegen mishandelingen te vrijwaren. Spanje. De algemeene verkiezingen zijn bepaald op 31 Octo ber; de stedelijke verkiezingen zullen daarna plaats hebben.De staat van beleg voor Katalonie en Mallaga is opgeheven. Turkije. De regering heeft, wat eene dadelijke schending der hatti-humayoun is, bevolen, dat elk vreemdeling, die grond bezittingen wil aankoopenzich in persoon bij de bureaux van registratie moet aanmelden, met de verklaring dat hij Turksch onderdaan is.Men verzekert stellig, dat vorst Banielo van Erankrijk eene ondersteuning van 60000 fr. heeft bekomenwelke elk halfjaar zal worden herhaald.— De Britsehe gezant heeft.de regering ernstig vermaand het oor te leenen aan den raad, volken - c* rS .'a V 'W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1