ALKMAARSCHE COURANT N°. 41. 1858. Zestigste Jaargang. Maandag 11 October. ©fticiccl (Birbcclte. i3£U(iciijkscct ©ocrzigL BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs perjaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. Tirm RlA"V De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant bekoort een Bijblad. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 1 en 2 Oct. HoogstePrijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. kleine gras, per 50 Ned. P. 27, dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen, per mud Appelen Perenu n Bloemkool100 lloode-en witte Kool Eendeneijerenper 100 Kippen Tarwe, mud Rogger Gerst Haver Boonen(ond.st.) Kanariezaad Mosterdzaad, Koolzaad Erwten, groene Ajcmaar, den 5 Oct. 1S58. 16." 27,— 24, 27,- 21, 1,30 1,05 2,20 2,— 3,— 2,50 n 4,3,80 n 6,- 5,— 5,- 4, 3,10 3,30 1,70 1.50 8,75 7,75 7.75 n 7,25 n 6,n 4,50 5,25 2,— 12,— 7,50 14,50 12,— 19,— 14,— 13,50 12,- 20,— 15,— Burqemeester en Wethouders, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SP ANJ AARDT. lil de Markervaart is drijvende gevonden een vuren halte, zon der merken aangebragt aan het bureau van Politie te Alkmaar de regthebbeude kan tegen genoegzaam bewijs den voormelden balk aan gezegd Bureau in ontvangst nemen. Beijehen. De Koning beeft den Landdag ontbonden, wegens de benoeming van den beer Weiss tot voorzitter der Tweede Kamer. Engeland. Den 2 Oct. is de arbeid in een der groote steen kolenmijnen in Zuid-Yorkshirewelke gedurende 18 weken, ten gevoLe van weigering der werklieden om zich aan eene vermin dering van loon te onderwerpen, had stilgestaan, weder hervat. Duizenden arbeiders hebben in dien tijd uit hun eigen hulpfonds eene som van ruim 2000 genoten.— Van Valencia worden steeds telegraphische dépêches voldoende naar Newfoundland over geseind maar wederkeerig blijft de werking belemmerd.De re dering heeft bij do Hannoversche eene nota ingedienddringend verzoekende voorstellen te doen ter opheffing der St,ade-tol op de Elbe.- Van regeringswege zijn bekend gemaakt 2 dépecbes van lord Canning, gouv. genl. van Indie, dd. 17 Junij en 4 Julij, waarbij hij zich verdedigt tegen de afkeuring zijner proclamatie van 3 Maart aan de bevolking van Oudedoor lord Ellenboroughen zijnen dank betuigd aan den raad van bestuur der O. I. compag nie voor de goedkeuring van zijn gedrag. Het bewind heeft besloten het corps mariniers met 5000 man te versterken.— Frankrijk. Eene speciale oommissie heeft uitgemaaktdat er voor do gebeele voltooijing der werken en bevestiging van Cher bourg nog 80 millioen fr. noodig is.Het artillerie-park te Vincen- nes zal zoodanig worden uitgebreid dat het het grootste van Europa wordt.Hoewel de oogst vrij goed geslaagd is, is, bij Keizerlijk besluit, de vrije invoer van granen wederom tot 30 Sept. 1859 verlengd.Den 2 Oct. zijn de gevolmagtigden der mogendheden, die aan de Conferentie hebben deelgenomenop het ministerie van buitenlandsche zaken bijeen geweest, ter uitwisseling der ratificatien van liet tractaat wegens de Donau-Vorstendommen. De Keizer vertrok dien dag naar" het kamp van Chalonswaar hij met geest drift door de troepen ontvangen is.Ingevolge de wet van 18 Mei 1858 op deadelijke titels, zijn de personen Bellefond en Cabany elk tot 2 jaren gevangenisstraf en 500 fr.boete, Eéral tot2jaren en 100 fr.'en Vesin tot 1 jaar en 500 fr. veroordeeldzij noemden zich baron Lejay de Bellefond, graaf de Saint Maurice Cabany, graaf Eéral de Viala' en graaf Vesin de Romanini (vroeger was hij pastei bakker) en verder waren allen commandeurs of ridders der orden van liet Gouden Spoor, van Malta, van Christus van Portugal, van de 4 Keizers van S. Gregorius den Groote, van de Ameri- kaansche orde van S. Jan, van de Sultane, enz.Het te Bor deaux verschijnende dagblad la Oironde heeft van den prefect de Menique eene officiële waarschuwing ontvangen, omdat het gezegd had, dat door de wet van 1852 de dagbladpers niet alleen de mond is gesnoeid, maar ook bet oor is gestopt. Deze waarschuwing is de eerste sedert het optreden van den minister Delangle.Den 3 Oct. beeft de Keizer in het kamp van Chalons de godsdienst oefening -bijgewoondwaaraan alle manschappen deel namenen daarna eenige landbouwkundige inrigtingen in den omtrek bezig- tigd. Den volgenden dag werd Z. M. bezocht door den kardinaal aartsbisschop van Rheims, waarna H. D. gedurende 5 uren de groote manoeuvres commandeerde. Den 5 bezocht prins Napoleon den Keizer, gelijk de Britsche generaal Codringlondie door Z. M. werd uitgenoodigdom eenige dagen in het kamp te verblijven.— De linieschepen üonauiverth en Austerlitz zijn den 26 Sept.op verzoek van den gezant te Lissabonvan Toulon derwaarts gezon den om zijn vertoogen gezag bij te zetten wegens het aanhouden van liet Fransche vaartuig de Charles-Georgein het kanaal van Mozambique door de Portugesche overheid, op grond dat het negers aan boord had, bestemd voor de Eransehe koloniën en waarvan de teruggaaf door den kapitein verlangd, maar geweigerd is de eigenaren vragen eene schadevergoeding van 540,000 fr. Hamburg. Het voor korten tijd gebouwde stoomschip Austria, den 1 Sept. van hier en den 4 van Southamptonmet eene rijke lading, naar New-York vertrokken, is den 13 Sept. in brand ge raakt waardoor van de 100 schepelingen eii de 460 passagiers meest Duitsche landverhuizers, slechts 68 door 2 schepen gered en de overigen waarschijnlijk omgekomen zijn. Oostenrijk. Sommige directeuren der Triester Lloyds willen de 60 stoomschepen der maatschappij aan de nieuwe Russische ondernemingwelke een station te Villafranca heeft bekomen overdoen, omdat de zaak, reeds zonder mededinging en in het genot eeuer staatssubsidie, geenzins aan de billijke verwachtingen der aandeelhebbers voldeed.De aartshertog Johan sticht op zijn kasteel te Schönau, bij Meranin Tyrol, een museum, waarin de borstbeelden van beroemde Tyrolers worden geplaatst, en eene boekerij voor de geschiedenis van dat landschap.De Russische vorst Lieven beeft het naburige landgoed Stein aangekocht, zonder dat daartegen bezwaren zijn geopperdhoewel hij de Protestantsche godsdienst belijdt.Het stoomsehroef-liniesehip Kaiser is te Pola, na door den bisschop te zijn ingezegend, in tegenwoordigheid van den aartshertog Maximiliaan en zijne eclitgenoote, gelukkig te water gelaten. Des avonds is deze gebeurtenis door een gala-maaltijd en regatta besloten. Prdissen. De toestand des Konings is in den laatsten tijd eer verergerd dan verbeterdzoodat Z. M. niet meer gaan kan en zich in een rolstoel moet laten verplaatsen. Rusland. De Keizer is den 30 Sept. weder uit Warschau ver trokken op zijne reis derwaarts is Z. M. door den adel van Twer, Wologda en Nischney Novogorod in de hoofdplaatsen dier gou- vernementon begroet, waarbij Z. M. zijne teleurstelling niet ont veinsd heeft over de traagheid en onwil der groote grondbezitters in bet opheffen der lijfeigenschap. Prins Napoleon heeft mede den 30 Warschau verlaten, nadat hij met den Keizer eene wapenschou wing over 36 bataljons infanterie, 25 eskadrons rniterij4 afdee- lingen kozakken en 64 stukken bespannen geschut had bijgewoond. De Keizer droeg daarbij het grootkruis van het Legioen-van-Eer en de prins het groote lint der Andreas-orde. De prins heeft me de een door denCzaar gegeven bal bezocht en is door de bevoikmg met geestdrift ontvangen. Te Granitze, op de Russische grenzen, had ae prins op zijne heenreis den prins van Pruissen ontmoet en met deze het ontbijt gebruikt. Turkije. Danielo van Montenegro heeft zijne onderdanen last gegeven het hem door de Turken betwiste grondgebied te bezetten en als onderpand te behoudentot het sluiten eener billijke schik- king.— Lord Kedclife is 1e Koustantinopel aanvankelijk meteeng in het oog ioopende koelheid ontvangen door den Engelscheng'e-» zant sir Henry Buhcer, mitsgaders door den Russisehen gezant en de meeste der Turksche ministers. Vereenigde Staten. Te Boston zijn proeven genomen met stoombrandspuitenwaarbij aan eene te Philadelphia vervaardigde de prijs van 500 dollars is toegekend. In 11 minuten en 4 se conden was deze toestel genoeg verhit om in 8minuut 3600 gal-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1