ALKMAARSCHE COURANT N°. 42. Zestigste Jaargang. 1858. Maandag 18 October. 4jCiaT3J> SKÏÏÏcïiclijfïscït ©ucrstgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers BERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regelsf 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zn worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. rijtuigonder het lossen van het gesehuthet luiden der klokken en geestdriftige toejuichingdoende door de straat Barbatrebe woond door ae arbeidende klasse. Zij werden ontvangen door een aantal prefecten en onderprefecten en aan de hoofdkerk door den aartsbisschop Gousset en 5 bisschoppenenz. De aartsbisschop zoowel als de maire gewaagden' jn hunne toespraken van het oude voorregt der stadals krooningsplaats der Eransche Koningen. De Moniteur merkt hieromtrent aandat de Keizerlijke dynastie gewijd is door eene heilige onverdelg'bare oliehet op de slagvel den vergoten edel bloed, en dus geene steun behoeft te zoeken in oude overleveringen. H. H. M. M. dineerden op het aartsbis schoppelijk paleis en woonden 's avonds een bal op het stadhuis bij, terwijl de stad algemeen geïllumineerd was. Den 12 koerden zij op S. Cloud terug, alwaar 's avonds in de kapel van het pa leis, in tegenwoordigheid der keizerlijke familie en van een aantal hooge genoodigden, door den eersten aalmoezenier des keizers, den bisschop van Nancy, het huwelijk werd ingezegend van den hertog van Mulakoff en mejufvrouw de Paniega, dat 's middags burgerlijk was voltrokken. Na afloop daarvan werd een prachtige maaltijd gehouden. De keizer beschonk de bruid met eene, met diamanten versierde hertogelijke kroon en de keizerin met een met diamanten bezet kleed. Het huwelijks-contract was daags te voren, in het hotel der gravin de Montyo, in het bijzijn van 200 genoodigden, als de maarschalken, de ministers, de leden van het corps diplomatique, den kardinaal Morlotenz., geteekend. De maar schalk kende daarbij zijne aanstaande echtgenoote 100,000 fr.'sjaars toe voor hare kleeding. Den 13 vertrok het echtpaar naar Dieppe. De regering heeft eene zeer omzigtig gestelde nota aan de Paus- selijke gerigt, waarbij zij verzocht wordt een onderzoek intestellen nopens de zaak Mortara te Bologna en de mogelijke gevolgen dezer gebeurtenis te overwegen.Van Toulon zullen waarschijn lijk schepen naar ïetuan in Marocco gezonden worden, waar de Eransche en Engelsche vice-consuls zijn vermoord. Oostenrijk. De diensttijd is voortaan van 10 op 8 jaren gesteld waarvan de dienstpligtigen 7 bij het vaandel zullen doorbrengen de vrijstelling der adelijken is opgeheven.— De regering wil de marine brengen op 3 schroef-stoom-linieschepen van 100120 st., en 1000 paardenkrachten3 dito van 8090 st., 6 dito fregatten van 603 dito van 50 en 6 korvetten van 2628 st.behalve de transportschepen en kleinere vaartuigen.De Lloyds is geenzins voornemens de mededinging tegen de Russische stoombootmaat schappij optegeven.Oostenrijk heeft, even als Turkije, eene nota uitgevaardigdwaarin het de bezwaren opsomt voor de toe passing van het reeds geratificeerde tractaatbetreffende de Donau- Vorstendommen.Van het Pausselijk bewind zijn inlichtingen gevraagdnopens het vermeerderen van de Eransche bezetting te Rome.- De Eransche stoombootmaatschappijgesticht om den Donau te bevarenheeft daarvan afgezienomdat de bestaande verordeningen haar niet toelaten zieh in Oostenrijk te vestigen. Onderhandelingen om zieh daartoe met eene Beijersche maatschappij te vereenigen, zijn mede mislukt.De regering heeft den uitvoer van wapenen naar Servie verboden. Pruissen. Den 7 heeft do Koning het besluit geopend, waarbij hij, wegens zijn voortdurenden ziekte-toestand, zijnen broeder, den prins van Pruissen, verzoekt, zich als Regent met de regering te belasten. Deze heeft zulks bij proclamatie van den 9 aanvaard en de Kamers tegen den 20 opgeroepen. De nieuwe Regent staat bekend vrijzinniger begrippen te koesteren dan zijnen broeder. De minister vau binn. zaken v. TVeslpalen is eervol ontslagen. Den 12 is de Koning met zijne gemalin naar Meran in Tyrol vertrokken. Te Berlijn heeft men berekend, dat de komeet van Donati eerst over 2100jarenzal wederkeerenen zich na het halve verloop daarvan op 68 miliioen Duitsche mijlen van de zon zal bevinden. Na den 20 dezer zal de kern niet meer zigtbaar zijn. Spanje. Den 26 Sept. is te Madrid eene bijeenkomst van on geveer 2000 progressistische kiezers gehoudenwaarin een centraal committé voor de leiding der aanstaande verkiezingen is benoemd. De heer Luzurriaga, vroeger minister onder Espartero, en de gene raal Serrano Bedoya bedankten voor hunne benoeming. Het uit gevaardigde programma is in zeer gematigde bewoordingen door den heer Olozaga gestelddoch niet geteekend door de evenge- noemde heerendoor de lieeren Cantero, Lujon, Infante en Santa- Cruz en de generaals San Michuel en Zavala, welke bij afzonderlijke verklaring betuigd hebben, zich met het beginsel te vereenigen, maar te verschillen in de te volgen gedragslijn. Zij zullen zich niet vijandig Engeland. Op de rijkswerven zijn thans in aanbouw 12 schroef- linieschepen5 sloepen1 fregatten3 korvetten3 zeilschepen en 1 schooner, te zamen zullende voeren 1599 kanonnen.- Op den eersten dag der beroemde schapeumarkt te Ballinasloe in Ier land zijn 65,497 sohapen verkocht en 4704 onverkocht gebleven.— De kust van Schotland zal in staat van verdediging gebragt wor den, even als in vorige jaren die van Engeland.— Tusschen Gal- way', op de westkust van Ierland en Britscli Amerika is eene nieuwe stoombootdienst in werking gebragtwaarvan een vaartuig de reis in 6 dagen volbragt heeftde directie onderhandelt thans met het gouvernement, om zich met de postdienst te belasten.— MetNi- caragua is een zeer voordeelig tractaat geslotendat ter bekrach tiging derwaarts is gezonden; volgens hetzelve zal Engeland elk voordeel genieten, dat aan een anderen staat wordt toegestaan, zal het gewapend tusschenbeide tredenindien het bewind te kort schiet in het beschermen van personen en eigendommenen is een maximum bepaald voor devan de over den overlandweg te ver voeren "•oederente heffen regten. - De graaf van Vlaanderen en de graaf de Persigny, die eenige dagen bij H. M. op Balmoral heb ben doorgebragt, zijn van daar vertrokken.— Met de Peninsular and Oriental ^Steam-company is een contract gesloten voor eene nieuwe postdienst op Australië, in Maart aautevangen. De over- togt van Southampton naar Sydney moet in 55 en die van Marseille naar Sydney in 50 dagen volbragt worden. Britsch-Indie. De muitelingen worden in Oude magteloos maar houden in Behar nog eene krijgsmagt bijeen. De kolonels Andersen en Frazer zijn overleden. Genl. Roberts heeft op nieuw een belangrijk voordeel bij Velhama op den vijand behaald. Genl. Grant heeft de muiters van Sultanpore naar de zijde van Suzan- pore teruggedreven. Nena Sahib is naar de moerassen terugge trokken. °4 Zijner zendelingen zijn ter dood gebragt. De vlug- telingen van Gwalior hebben, onder de leiding van Tantia, Julra- patum bezet, en daar 40 kanonnen, benevens veel geld en kost baarheden vermeesterd. De generaal Michel heeft hen verslagen en hun 30 kanonnen ontnomen. Het verlies der Engelschen daarbij was gering. Te Ulwar is onder de inlandsche troepen een op stand uitgebroken, maar de rajah getrouw gebleven. Den 8 Sept. heerschte te Calcutta op nieuw eene groote opschudding en waren al de troepen geconsigneerd, uit vrees voor een opstand onder de inlandsche bevolking. In het noorden van Indie is het rustig; kleine afdeeliugen van muiters geven zich nog aan roof en plun dering over, maar worden gaandeweg uiteengedreven. Ekankrijk. De heer F. de Lesseps heeft het financiële plan voor de doorgraving van Suëz openbaar gemaaktwaarover eerlang eene vergadering zal worden gehouden. De inteschrijven sommen verdeelt hij aldusde Onderkoning van Egypte 32, Turkije, Egypte en Syrië 21Erankrijk 40Engeland 40, OostenrijkLombardije en Yenetie 20, Rusland 12, Noord-DuitschlandZweden, Dene marken, de HanzestedenPruissenZwitserlandNederlanden Belgie 15, de "Vereenigde Staten 10, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland 10te zamen 200 miliioen fr.verdeeld in 400,000 aandeelen van 500 fr. In de laatste 3 jaren is hem in Erankrijk, Turkije en Egypte reeds voor 140 miliioen inschrijving aangeboden, maar nog niet aangenomen. Het werk is in 5 a 6 jaren met 160 millioeiR buiten de rente, te voltooijen. De bruto opbrengst wordt geraamd op 30 miliioentegen 10 fr. per ton seheepsruimtede winst door den verkorten weg zal 25 fr. per ton bedragen. 63000 Bunders zijn aan de compagnie afgestaanwelke na aanleg van het zoetwaterkanaal, bebouwbaar zullen ziju.De minister van marine heeft bevolen de stoomkorvet la reine Hortense te wapenen enuit- terusten, voor den togt van prins Napoleon naar Algiers.Portugal heeft de bemiddeling eencr derde mogendheid in de zaak der Char les-George aangeboden, maar graaf IValewski heeft dit afgeslagen. Later heeft het Portugesche bewind toegestemd in de vordering tot onverwijld ontslag van het schip en tot regeling der schade vergoeding door bemiddeling eener derde mogendheid.— Den 9 is de 'Keizerin naar het kamp van Chalons vertrokken en daar met geestdrift door de troepen ontvangen. Den 10 hebben H.H. M.M. de mis in het kampbediend door den bisschop van Nancy, en vervolgens eene luisterrijke wapenschouwing bijgewoond; den 11 zijn zij vertrokken naar het prachtig versierde Rheims, waar zij te 3 ure aankwamen, hunnen plegtigen intogt in een gala-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1