I N B O E D E L, BURGERLIJKE STA TOB. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Genoemde Commissie stelt zich voor, omeven als vroeger, in de maand November of December a.s. zit ting te houden, tot aanteekening van al de genen die zich, tot bekoming van spijs, zullen aanmelden ten einde onderzoek te doen naar de huisselijke omstandigheden der aanvragers en naar gelang der bevinding overtegaan tot het uitreiken der kaarten. i. Zij zal echter echter vooraf bij de ingezetenen van Alkmaar rondgaan, ten einde het bedrag hunner inschrij vingen te kennen en daarnaar de inslagen te regelen. De Commissie vertrouwt dat Alkmaars ingezetenen overtuigd van het nut van warme spijzen aan waarlijk behoeftigenniet in gebreke zullen blijven ruime bijdragen te doen. De Commissie van Spijsuitaeeling te Allernaar F. M. AGHINA President. N. H. de LANGE, Secretaris. iBaristfrevigtcu. Qfbrctrtcnticn. UIT DE HAND TE KOOP: Eene stuit MEST, groot p. m. 24 Zijper vletten, liggende aan het water. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Veiling bij J. E. CROLL in de Langestraat, te Alkmaar, op Woensdag, 20 October a. s., des ivoormiddags ten lOuur precies, van eenensolieden bestaande in: Kabinetten, Penant- en Boekenkasten, 28 kiez.Egmond aan Zeemet 1659 inw. en 19 kiez,Egmond Binnen, met 1210 inw. on 38 kiez., Uitgeest, met 1863 inw. en G3 kiez., Akersloot, met 1131 inw. en 55kiez.Limmen, met j58 inw. en 26 kiez.; Castricum, met 1182 inw. en 29 kiez.; Krom menie met 2978 inw. en 73 kiez.; Assendelft, met 2965 mw. en 103 kiez.Heemskerkmet 1077 inw. en 25 kiez.Haringcarspel, met 1470 inw. en 62 kiez.St. Maartenmet 1026 inw. en 28 kiez. en Warmenliuizen, met 1069 inw. en 16 kiez. Derhalve zal de bevolking van het hoofdkiesdistrict Alkmaar 91,212 zielen en liet getal kiezers 2820 bedragen. ONDERTROUWD. 15 Oct. Hentlricus Hermanns Eenhorst en Maria Helena Louw. GETROUWD. y nji„ 10 Oct. Eananja Fredricus Eenrij Mohr en Aaltje Sukkel. GEBOREN. T 9 Oct. FetronellaD. van Johannes Eeije en Johanna Maria Boendermaker. 10 n WillemZ. van Albertus Koot en Grietje Schoen. 14 e Johannes, Z. van Nicolaas Schouten en Maria Bierman. OVERLEDEN. 10 Oct. Johanna Eernhard, Eehtg. van Hendrik de Vries, 56 j.en 11 m. Dirk Poll, 65 j. 11 Maria Jacoha Bruinier, 34 j.~ Vmmtje de Wijn20 j. 12 Anna MariaD. van wijlen Johannes Wilhelmus Bartho- lomeus Gooij en Margaretha Portegies ,ruim 5 m. 15 October. Door den Notaris S. A. DE MORAAZ. 1. Broodbakkerij, W. zijde Groot Nieuwland, D, 278. Strijkgeld f 20,G. Bekker 800,— 2. Pakhuis, naast het vorige, D, 279. Strijkgeld 7,50, E. Oortmeijer 265, 3. Grutterij en Stalling, hoek Achterstraat en Paardensteeg. B, 241. Strijkgeld, 15,G. Bekker 840, (Afslag 22 October.) Met dankzegging en verdere aanbeveling zijn bij den onderge- teekende voor ae behoeftige Predikants-Weduwe met 9 kinderen de volgende giften ontvangen: van S. te S. f 2,50, van E. teW. van R. te P. 2,—van Z. te Z. 10,— en van M.f 2,60. Alkmaar, 16 Oct. 1858. A. van MAURIK. Openbare vergadering der afdeeling Alkmaar van de Nederland- sche vereeniging tot afschaffing van den sterken drankop Maandag den 18 Oct. as., des avonds ten zeven ure, in het locaal aan den Koningsweg. COHEN STUART, Seer. 4 Januarij tot 27 Klaart 1858 gort, zijn uitgereikt 22680 portiën. De rekening over gemeld tijdvak was als volgt: ©KTVASTG. Per batig saldo van vorige rekeningf 12,27 Van het vorige dienstjaar overgehouden 20 mudden gort Inschrijvingen en giften: UITGAAF. Aan brandstof, vuur en licht memorie. In wijk Af 521,67 B293,80 Q359,03 o D112,25 Eene gift uit 's Hage De opbrengst van een door de H.H. Otto c. s. geven concert Verkochte spoeling 1286,75 12,— 85,20 9,25 1405,47_ boter melk selderij zout kruidenierswaren afhakken en keuren van vleesoh kosten van bereiden en loon der bedienden reparation aan ketels, kuipen, fornuizen enz. het Israëlitisch armbestuur, bij wijze van uitkcering schrijfbehoeften en drukwerk het ophalen der inschrijvingsgelden en agenten van politie W. Sprang, voor vergaderingkosten aflossing van gelden, genegotieerd ter betaling van op het einde van den dienst van 18561857 voorhanden zijnde 20 mudden gort in kas zijnde gelden 97,80 214,83 409,275 n 49,32 5 It 44,46 24,29 33.25 6,— 12,80 113,94 22,79 H 20,— V 15,40 12,— 5,60 li 207,50 116,21 1405,47 Voor meer belangstellenden liggen boekenkwitantiën en verdere bescheidengedurende deze weekter mzage bij den binnenvader W. Sprang, aan het Gasthuis, des morgens tussehen 10 en 12 ure. Alkmaar 15 Oot. Kleine Kaas f 27,-, dito Commissie 27,50, dito Middelbare ƒ28,75, aangevoerd 499 stapels, wegende 102576 N.P. Vlugge handel. Tarwe f 8,75, dito zaaigoed 10,—, Rogge 7.50, Gerst 5,50, Haver 4,75, Paarden boonen/8,50, brume dito f 11,50, witte dito f 12,-graauwe Erwten f 19,groene dito 20,Kanariezaad ƒ14,50, rood Mosterdzaad 17,geel dito ƒ20,50, Karweizaad ƒ14.Korianderzaad 3,— a 4, Aangevoerd 3 vette Varkens. 10 Oct. Aangevoerd 11 Taarden, 2 Koeyen688 Schapen35 magere Varkens, 369 Biggen. Broek in Waterland 14 Oct. Kleine Kaas 27,50, aangevoerd 35 stapels, wegende.7094 N.P. Haarlem 11 Oot. Roode Tarwe 7,a 8,30, witte dito 7,75 a 8,25, Rogge 6,25, Wintergerst 4.65 a ƒ5,15, Chev. dito 5,80, Haver 3,60 a f 4,Paardenboonen 8, Hoorn 11 Oct. Aangevoerd 1 Koe, 2 Kalveren, 60 Schapen en Lammeren. 14 Oct. Kleine Kaas 27,dito Commissie 25,50, aange voerd 286 stapels, wegende 64627 N.P. 16 Oct. Tarwe 9,50, Rogge ƒ7—, Gerst ƒ5,75, Haver 5,—, Paardenboonen f 8,gele dito 11,graauwe Erwten f 23, vale dito ƒ22,—Boter/1,30 per N.P. Appelen 1,50, Peren 1,75 per mand, Kippen 1,10 per stuk. Kippeneijeren ƒ3,50, Eenden dito 3,75 per 100, Monmekendam 13 Oot. Kleine Kaas 27,—, aangevoerd 16 stapelswegende 3100 N. P. Purmerende 11 Oct. Aangevoerd 2568 stuks Rundvee. De han del in puike geldekoeijen was zeer levendigook in de andere soorten van goede kwaliteit werd veel handel gedreven. De prijzen hebben echter niet aan de hooge stemming der verkoopers beantwoord. Voor jong vee was begin-markt veel kooplust, later echter minder, en werd er zelfs met verlies verkocht. 12 Oct. Aangevoerd 132 Runderen, 73 vette Varkens, 36 tot 42 Cts. per N.P.61 magere dito, 9,25 tot J16,473 Biggen, ƒ2,50 tot 4—perst., 91 vette Kalveren. 40 a 65 Cts. per N.P. 18 'nucht. dito, f 4,--a/14,—898 Schapen en Lammeren. Boter ƒ1,15 a ƒ1,25 per N.P. Kippeneijeren 3,15, Eenden dito ƒ3,50 per 100. Appelen 3,50 per mud. Schagen 14 Oct. Aangevoerd 8 Paarden, ƒ50,a 70,4 Ossen, ƒ60,a 80,'70 gelde Koeijen, magere ƒ30,— a/80,— vette 45 a 50 Cts. per N.P.6 Hokkelingen, 16,— a ƒ25,—10 10 Graskalveren,/6,— a/9,—, 580 Schapen, magere/7,—a/12,—, vette ƒ14,— a ƒ20,—, 2 Bokken en Geiten, 24 Varkens, magere 8,— a ƒ12,—, 125 Biggen, 1,25 a/2,50, Kippen 15 a40Cts., Boter a1,02£ per N.P.Kippeneijeren ƒ2,40 a/2,50, Eenden dito 3,25 a 3,50 per 100. Schiedam 15 Oct. Moutwijn 14,75, Jenever 20,25. Londen 12 Oet. Edammer Kaas, witte 48 a 52, roode 50a53sh. In een doen. v 11 Oot. Aangevoerd5826 Runderen24330 Schapen, 141 Kal- veren. Veel lagere prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 3