Nieuw Verkoophuis BE BAZ Goud- en Zilverwerk. AANBESTEDING. VEMNIGING TOT YEllliilEIDHG Ml! WAARHEID. Een vlugge Loopjongen LAPPENDAG. Handel in Steen- en Houtskolen. Engelsche Kagckelkoien De Friesclie Matten- en Tapijtwinkel. OESTERBERIGT. SLIJM- A MAAGPILLEN. SecretaireBureau, Piano's, eene zeer fraaije mahonij- houten Linnenkast, dito Hoekbuffet, elegante Glazen kast (voor en achter en aan de zijden glas), Lessenaars, LedekantenLinnenpersjes, diverse soorten van Stoelen en Tafels, VloerkleedenKarpetten, Spiegels, Schil derijen waarbij een op doek door wijlen den Heer P. PLAS geschilderd Geldersch Landschap met Yee, meesterlijk en in den besten trant van dezen meester; wijders Porcelein en AardewerkKagchels en ander Ijzerwerk; voorts des middags ten 12 uur, eenig Alles te zien Maandag 18 October a. s.van des morgens 10 tot 's namiddags 4 uur. ip Men is voornemens, op Woensdag, den 27 October 1858, vóór den middag te elf ure, BRSBii^in het Logement de Vergulde Valk, aan de Heerenstraatbij den Dijk in de stad Alkmaar, open baar te verkoopenVier stukkken uitmuntend WEI LAND in den Huiswaarderpolder, in de gemeente Alkmaar, sectie C, N°. 130, groot 1,10,70, N<>. 144, groot 1,17,80, No. 119, groot 1,11,40, en No. 269 groot 1,15,60; uitvoeriger bij aangeplakte billetten omschreven en nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris S. A. de LANGE, aan de Langestraat, te Alkmaar. Men is van meeningom op Maan- 5dag, den 25^a October 1858, des voor middags te 10 urein de Herberg de Zwaanaan den Middenweg, in den Heer Hugo Waard, in het openbaarte verkoopen Eene HUISMANSWONING, met BOET, ERVE en*TUINstaande en gelegen aan den Hensbroeker of Jan Glijnisweg, in den Heer Hugo Waard, met eenige daarbij gelegen stukken WEI- en BOUW- -BAND, groot 11 bunders 10 roeden 20 ellen, be nevens drie stukken WEILANDin de gemeente Hensbroeknabij voorschreven Huismanswoning groot 2 bunders 81 roeden 60 ellen. Zijnde breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris J. STIKKELin den Schermeer. Op Maandag, den 25ften October 1858, des namid dags te 1 urezal door Regenten over de Gevangenissen te Alkmaar, en ten 2 ure door de Speciale Commissie van toezigt en bestuur over liet Huis van Verbetering en Opvoeding aldaarin de Regentenkamers der genoemde Huizen, alwaar de voorwaarden van aanbesteding ter lezing zullen liggen worden aanbesteed 1. Het ONDERHOUD der GEVANGENEN in het Huis van Arrest; en 2. Het ONDERHOUD der JONGENS in het Huis van Verbetering en Opvoeding, beiden gedurende den jare 1859. Namens Regenten over de Gevangenissen te Alkmaar, VAN DER LEIJ DRUIJVESTEIJN, Secretaris. Aan de leden en belangstellende lezers wordt berigt, dat de Bibliotheek weder met 200 Boekwerken is ver meerderd.On vermogenden kunnen van deze Bibli otheek gratis gebruik maken. gSSgJ Wordt gevraagdmet 1°. November a.s., een |MjjBURGER DIENSTMEISJE, van 16 tot 18 Eaiilaljaren adres met franco brieven doch liefst in persoon, bij M. V. IVANGH, aan den tol, onder Limmen. niet beneden de 12 jaar die goed kan lezenkan dadelijk geplaatst worden bij den Boekhandelaar H. J. van VLOTEN. HST ÏÜÜID'ÜS» Donderdag den ció October d85S 's morgens van 9 tot 12 ure, Bij F. SCHADE, LangestraatB, 50 51. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren van alles wat zijn vak betreft. Alkmaar, S. C. COSTER. Langestraat, wijk B, n°. 83. V B'j K. DE GOEDE aan de Schagorbrug zijn verkrijgbaar lfte kwaliteit a 1,60 per mud en ƒ25,per hoed of 16 mudden. Franco Alkmaar. IJouttilstraat. De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde begun stigers, dat hij heeft ontvangen puik "beste WIN- TERBOTER. Beveelt zich bij voortduring minzaam aan. A. KEUTER Rz. Bij den ondergeteekende zijn heden ontvangen VERSCHE OESTERS, Engelsche BOKKING en beste WINTERZALM. Hoek Kapelsteeg. J. D. DUIF. Groote voorraad en rijke sortering van Bronzen Porceleinen en Kristallen Moderateurlampen van de soliedste bewerking en meest mogelijken smaak. Eene kleine partij, tot opruiming, geheel compleet, a drie guldens. Nieuwe Spaarlampen Van af 1,30. Stearine en Waskaarsen in alle lengten en soorten, a 40, 45, 50 en 60 ets. Nieuwe zending vilten Pantoffels met lederen en vilten zooien, voor mannenvrouwen meisjes en kin deren van eene sterke bewerkingkleine nette pa tronen en frissche kleuren zijn zij het aangenaamste en goedkoopste schoeiselgedurende het ruwe en voch tige saizoen. Verder extra soliede Amerikaansche Overschoenen, in alle grootten. J. BRONGERS Gz. C. VAN DER HAAGEN en B. D. VAN DAM. Door de winterdienst der Spoortreinen zullen de uren van vertrek, te beginnen met 18 October 1858, aldus geregeld zijn: Van Alkmaar, des morgens ten 9 uur (in plaats van lluur), in correspondentie met den tweeden Spoortrein naar Rotterdam. Van Haarlem, des namiddags ten 2\ uur, Na aankomst van den tweeden Spoortrein van Rotterdam in correspon dentiemet den IJzeren Barge naar het Nieuwe Diep. Deze Pillen, die, sints vele jaren, met het beste gevolgtegen de Slijm en als maagversterkend ge bruikt wordendoor hare zachte werking de spijs vertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de Gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32£ Cents het Doosjemet berigt van het gebruik ver krijgbaar door tusschenkomst van de Heeren Alkmaar, II. Schreuder. Beverwijk, F. Crevot. HoornE. Knaven. Koedijk, G. Slesker. Medemblik K. Krap. Nieuwe Niedorp, J. Groot. Purmerd., J. Scliuitemaker. Rijp D. de Vos. Schagerbrug, A. Kriek. WinkelJ. Ameliswaard. 't Zand in de Zijpe, J. Stam. Zijpersluis, A. v. d. Meulen. Te Alkmaar bij HERM3. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 4