li rfl 43. S' iz m 'il Zestigste Jaargang. 1 il'ïi 'V Maandag #fltciccl (Bcbffdte. PeTn1:" ïarwe> 7:50 m ckcÜiK e cfi"ucrTi g t - BINNENLAND- 25 October. v{„. fM N Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. (1 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. mn?nmFFSTER en WETHOUDlïtS van ALKMAAR M Je Maandagsche Weekmarkt l« Alkmaar toegestaan bij Z. M. besluit dato 4 October j.Iff .17, NIKT zal plaats hebben op Maandag October a.s.uit hoo - de van de ophanden zijnde groote veemarkten m verschillende plaatsen in Noord-Hollandterwijl nader zal worden bekend ge maakt wanneer die weekmarkt zal worden geopend. Eindelijk, dat de gewone najaars Koemarkt zal plaats hebben op Maandag den 1 November aanstaande. ,oro Alkmaar den 21 October 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAïNE PONT. De Secretaris, -SP ANJ AARDT. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van art. 11 van het reglement, betreffende de Ka mers van Koophandel en Fabrieken, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 9 November 1851 (Staatsblad n». 112), ter ken- niq van de belanghebbenden: dat op Donderdag, den 25 November e k, des morgens van 10 tot 1 uur, ten raadhuize dezer gemeente, eene Vergadering van Kiesgeregtigden zal worden gehouden, tot verkiezing van drie leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Liggende de vastgestelde lijst van Kiesgeregtigden van af he den, ter secretarie dezer gemeente, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur, ter inzage van de belanghebbenden. Alkmaar, den 23 October 1858. De Burgemeester voornoemd, A. MACLAINE PONT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Leve,ismid- Alkmaar oueemaakt naar aanleiding van L. M. besluit tan den 27 February 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).- Kaas, N.Holl. kleine gras, per 50 Ned. P. ƒ27,— ƒ15, dito Commissie 3/.5U dito Middelbare 28,75 Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,20 Aardappelen, per mud'5Q Haver11 'sn fi' Boonen(ond.st.) l'vn #12 Kanariezaad, 14'50 1 Mosterdzaad, 20,50 16,- Erwten, groene f dito cr»^^aakt te A1J{.maar; ^en 20 October 1858. Buraemeester en Wethouders van Allnwar A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. De in Andromeda ontdekte komeet is gebleken de nevelvlek te zijn, welke zich meermalen in dat sterrebeeld vertoont - - s Rijks middelen, voor de 9 eerste maandendes jaars geraamd op/41,342,549, hebben opgebragt 42,459,748 tegen 41,654 421 m 1857.— De hoofdcommissietot de zaken der Israelite,, heeftop een schrijven van het bestuur van het Israëlitisch kerkgenootschap in Groot Brittanie, een adres aan den minister voor de hervormde eeredienst eerietverzoekende dat de regering zich de zaak van Mortara zal aantrekken en daarin tusschenbeide treden.— De verjaardag des Konines tot nu toe, wegens het overlijden van-Prins AlexanderMen 19 Febr 1848 op Madera, te gelijk met dien der Koningin gevierd, zal voortaan weder afzonderlijk herdacht worden.— De ingenieur der gemeentewerken te Rotterdam heeft aan burgemeester en wet houders een ontwerp ingediend tot aanleg van 7 nieuwe straten ten oosten en westen der stad, zonder de verhoogmg der onteige- De Advertentiën kosten van 15 regels^ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing'. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1ureingezonden herigten een dag vroeger. ningen de renten van het optenemen kapitaalbegroot op 2,670,392, en waarvan de te verkoopen gronden zouden opbrengen ƒ2,041,863.— Het Dokkummer Grootdiep is door het wegnemen van 4 hinderlijke bogten van 15069 tot 10651 ellen verkort en voor zeeschepen be vaarbaar gemaakt, zoodat Leeuwarden daardoor en door de vroe ger verbeterde Dokkummer Ee met de zee in verband is gebragt.— Eene commissie uit de staten van Noord-Holland heeft hunnen gewezen griffier jr. Roèll, thans commissaris des Konings in Utrecht 2 zilveren candelabres aangeboden.Te Amsterdam heelt een officier van gezondheidop de weigering van het departement van oorlog om zich in het huwelijk te mogen begeven, zijne verloofde bewo gen met hem opium intenemen; het 22jarig meisje is daaraan be zweken maar hij naar het gasthuis vervoerd en hersteldhij zal alsnu wegens vergiftiging voor den krijgsraad betrokken worden. De heer Emile Brlanger, een der chefs van het huis Raphael Br- langer, te Frankfort, is tot den Koning toegelaten, ten einde Z.M. voortestellende aanleg der spoorwegen hier te landenamens eene vereeniging van Nederlandsche en vreemde kapitalisten, op zich te nemen. Hij wilde zich, bij bekrachtiging der concessie van de heeren Sloet-Reuchlinmet dezen verstaan, ten einde de zaak gemeenschappelijk uittevoeren.- De kadetten van het 2e studiejaar aan de militaire academie te Breda hebben een hullefeest gehouden, door voor ƒ300,in hunne leerzalen te vernielen, op de weigering van den kolonel-commandant en den generaal-gou- verneur, om een makker, die, wegens mishandeling van een groen naar hunne verklaring onschuldiggearresteerd was in vrijheid te stellen. Zij verzekeren den wezenlijken dader wel te kennen, maar niet te willen verraden. Er is een gestreng onderzoek ingesteld en inmiddels zijn de 12 oudsten huiswaarts gezonden.— Het ge nootschap tot 'zedelijke verbetering van gevangenen heeft bij me morie den minister van justitie eenige bedenkingen kenbaar ge maakt tegen de voorstellen der heeren Alstorphius Grevelink c.s., betreffende de toepassing der cellulaire straf. Het genootschap wenseht den langsten duur daarvan op 6 in plaats van op 3 jaren te bepalen en vereenigt zich ook niet met het denkbeeld, om de gevangenen eerst gezamelijk en slechts de 3 laatste jaren van hun nen straftijd afgezonderd optesluiten.— Tot president der Neder landsche bank is door den Koning benoemd de directeur Croockewit. De longziekte onder het rundvee neemt in Friesland sterk af. Den 16° heeft de raad van Groningen beslotenop de begrooting niets uittetrekken voor het onderhoud der kazerne-meubelen, als behoorende tot het departement van oorlog.Den 18 verleenden de prov. staten van Drenthe, met 26 tegen 7 st., eene 20jarige subsidie van7500 aan de noorder spoorwegen.— Den 19 is de gemeenteontvanger te Almeloverdacht van valschheid in zijne betrekkingin hechtenis genomen,en is de nieuwe spoorweg brug aan de Vogelenzang opgenomen. Zij is vervaardigd in ver- vanning van de houten traliebrug, zonder dat de dienst bij den aanfeg eenige vertraging heeft ondervonden en bestaat uit plaat ijzeren leggers, rustende op 2 middenpenanten.Prinses Hendrik vertrok den 20, over Keulen en Coblentz, naar Luxembnrg, wer- waarts de prins haar don 21 volgde.— Z. M. begaf zich den 20 weder naar het Loo.— De minister van marine heeft in de af- geloopene week het oefeningseskader in het Nieuwe Diep geïn- SP Staten Generaal. Bij de voordragt op het gebruik der spoor wegen worden de straffen van bestuurders der maatschappijen van f 50. tot ƒ5000. en van beambten en bedienden van ƒ1. tot ƒ1000. boete, of 1 dag tot 3 jaren gevangenis, te zamen of af zonderlijk bepaaldvoor het opzettelijk doen ontstaan van gevaar wordt gevangenisstraf van 5 tot 20 jaren bedreigd en zoo het als moord te beschouwen is, de bepalingen der strafwet toegepast; opzettelijke beschadiging van den weg of vernieling van goederen wordt gestraft met 1. tot 1000. cn 1 dag tot 2 jaren, tezamen of afzonderlijk.— De voorgestelde amortisatie zal een millioen be dragen uit het domeinfondswaartoe de begrooting van 1858 te verhoogen.— Bij het ontwerp ter bekrachtiging der spoorweg- concessie aan de heeren Sloet-Reuchlin, stelt de regeling voor. e IJsselbrug voor Zutphen op staatskosten te bouwen, voor i, hoog stens 10 millioen, in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen, de deelhebbers van de overige twee derden een jaarlijksch dividend van 4' p.Ct.. hoogstens 900,000. 's jaars, te waarborgen», en dezelven, zoolang de weg niet in exploitatie is gebragt rente uittekeeren. In de memorie van toelichting word Lr.uc, vol gende lijnen als noodig en ondersteuning eischend beschóuwft, «v van Rotterdam, over Dordrecht, Breda, Tilburg, 's Hertagpnhosch en Helmond naar Roermond©of Venlo, aansluitende aan usr jyn/van Maastricht over Nymegen naar Arnhem, waarvoor concessies f'H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1